ATC CODE: P01BB51

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls75877/2011
a příloha k sp.zn.sukls220744/2011, sukls65113/2011, sukls202201/2010

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Malarone, potahované tablety

atovaquonum 250 mg /proguanili hydrochloridum100 mg

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě - mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Malarone a k čemu se užívá

Přípravek Malarone patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných antimalarika. Tablety obsahují dvě léčivé látky, atovachon a proguanil-hydrochlorid.

K čemu se Malarone užívá

Malarone se užívá:

 • k prevenci (profylaxi) malárie
 • k léčbě malárie

Návod, jak se přípravek užívá, najdete v bodě 4. Jak se Malarone užívá.

Malárie je závažné onemocnění šířící se bodnutím infikovaného komára, který způsobuje infekci krve parazitem (Plasmodium falciparum). Malarone usmrcuje parazita ve Vašem těle, a tím předchází rozvoji malárie. U pacientů, kteří již jsou infikováni malárií, Malarone zabíjí parazity v jejich těle.

Informace, jak se máte chránit před onemocněním malárií (nakažením malárií)

Kdokoli v kterémkoli věku může onemocnět malárií. Ačkoliv se jedná o závažné onemocnění, existuje účinná prevence.

Je velmi důležité, abyste k užívání přípravku Malarone dodatečně podnikli všechny kroky k předejití bodnutí komárem.

 • Používejte prostředky hubící hmyz (insekticidní repelenty) na nechráněnou pokožku.
 • Noste světlý oděv pokrývající většinu těla, a to zejména po západu slunce, kdy komáři přenášející malárii hlavně štípají.
 • Spěte ve chráněných pokojích nebo pod ochrannou sítí proti komárům, impregnovanými prostředky proti hmyzu.
 • Nejsou-li okna a dveře chráněné proti komárům, zavřete je při západu slunce.
 • Zvažte použití prostředků proti hmyzu (podložky, spreje, elektricky poháněné repelenty) k vyčištění místnosti od hmyzu před spaním nebo k zabránění vniknutí komárů do místnosti.

→ Potřebujete-li další informace, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Navzdory použitým preventivním opatřením někteří lidé mohou onemocnět malárií. U některých druhů malarických infekcí může trvat dlouhou dobu, než se projeví příznaky, a tak se onemocnění nemusí projevit ihned, ale až po několika dnech, týdnech nebo dokonce po měsících od návratu ze zahraničí.

→ Pozorujete-li po návratu domů příznaky jako vysokou teplotu, bolest hlavy, svalový třes a
pocit únavy, ihned vyhledejte lékaře.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Malarone užívat

Neužívejte Malarone

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na atovachon, proguanil-hydrochlorid, nebo na kteroukoli další složku přípravku
 • při prevenci malárie, trpíte-li závažným onemocněním ledvin

→ Týká-li se Vás cokoli z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem.

Těhotenství a kojení

Jste-li těhotná, neužívejte přípravek Malarone, pokud Váš lékař nerozhodne jinak.

→ Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Malarone.

Vzhledem k tomu, že látky obsažené v přípravku Malarone mohou přecházet do mateřského mléka, a mohlo by tak dojít k ublížení Vašemu dítěti, nekojte, užíváte-li přípravek Malarone.

Další léčivé přípravky a Malarone
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé přípravky mohou ovlivnit účinek přípravku Malarone nebo, Malarone sám může posílit nebo oslabit působení jiných léčiv užívaných ve stejnou dobu, například:

 • metoklopramid, užívá se k léčbě zvracení a pocitu na zvracení
 • antibiotika, tetracyklin, rifampicin a rifabutin
 • efavirenz nebo některé velmi účinné inhibitory proteázy, užívají se k léčbě HIV
 • warfarin a jiné přípravky zastavující srážení krve
 • etoposid užívaný k léčbě nádorů.

→ Užíváte-li některé z výše uvedených léčiv, informujte o tom svého lékaře. Váš lékař musí rozhodnout, zda přípravek Malarone je pro Vás vhodným léčivým přípravkem, nebo zda si pokračování v léčbě může vyžádat nějaká další vyšetření.

→ Pamatujte, že máte informovat svého lékaře, pokud jste začal(a) užívat nějaký jiný přípravek, zatímco užíváte přípravek Malarone.

Zatímco užíváte přípravek Malarone

Užívání přípravku Malarone s jídlem a pitím

Je-li to možné, užívejte přípravek Malarone s jídlem nebo mléčným nápojem, zvýší se tím vstřebané množství a účinek přípravku Malarone.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V případě výskytu závratí nesmíte řídit motorové vozidlo.
Malarone může u některých lidí vyvolat závrať. Pokud tyto příznaky pozorujete u sebe, nesmíte řídit, obsluhovat stroje nebo vykonávat jinou činnost vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů, která by mohla ohrozit nebo vést k jiným ohrožením.

Jestliže jste zvracel(a)(vomitus)
Při užívání přípravku k prevenci malárie:

 • pokud jste v průběhu jedné hodiny po podání přípravku Malarone zvraceli, vezměte si ihned další dávku a pak pokračujte v původním podávání.
 • je důležité, abyste dokončili celou léčebnou kúru přípravkem Malarone. Pokud jste v průběhu zvracení byli nuceni vzít další tablety, potřebujete další předpis.
 • pokud jste už zvraceli, je zvláště důležité použít dodatečnou ochranu, jako jsou repelenty a síť na postel. Malarone nemusí být tak účinný, jelikož vstřebané množství bude snížené.

Při užívání přípravku k léčbě malárie:

 • pokud zvracíte a máte průjem, informujte o tom svého lékaře a budou Vám pravidelně odebírány krevní testy. Malarone nemusí být tak účinný, jelikož vstřebané množství bude snížené. Krevní testy budou pravidelně kontrolovány, zda je parazit odstaňován z Vaší krve.

Jak se Malarone užívá

Vždy užívejte přípravek Malarone přesně podle doporučení svého lékaře. Pokud si nejste něčím jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Je-li to možné, užívejte přípravek Malarone s jídlem nebo mléčným nápojem.

Rovněž je důležité, abyste Malarone užívali ve stejnou denní dobu.

Užívání přípravku k prevenci onemocnění malárie

Obvyklou dávkou pro dospělé je jedna tableta užívaná jednou denně, jak je uvedeno níže.

Nepodává se dětem, informujte o tom svého lékaře.

K prevenci onemocnění malárie se přípravek nedoporučuje podávat dětem, nebo dospělým, jejichž tělesná hmotnost je menší než 40 kg.
Ve Vaší zemi mohou být dostupné pro děti odlišné tablety přípravku Malarone.

Prevence malárie u dospělých:

 • přípravek Malarone začněte užívat 1 až 2 dny před odjezdem do země s výskytem malárie
 • v léčbě pokračujte každý den po celou dobu pobytu
 • v léčbě pokračujte ještě 7 dní po návratu z malarické oblasti

Užívání přípravku k léčbě onemocnění malárie

Dospělí obvykle užívají 4 tablety v jednotlivé dávce po dobu tří po sobě následujících dnů.

Dávka u dětí závisí na jejich tělesné hmotnosti:

 • 11 až 20 kg: 1 tableta denně po dobu tří dnů
 • 21 až 30 kg: 2 tablety denně po dobu tří dnů
 • 31 až 40 kg: 3 tablety denně po dobu tří dnů
 • nad 40 kg: dávkování je shodné s dávkováním u dospělých

Nedoporučuje se léčit tímto přípravkem malárii u děti vážících méně než 11 kg.

O dětech vážících méně než 11 kg se poraďte se svým lékařem. Ve Vaší zemi mohou být dostupné pro děti odlišné tablety přípravku Malarone.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Malarone, než jste měl(a)
Požádejte o radu lékaře nebo lékárníka. Je-li to možné, ukažte jim balení přípravku Malarone.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Malarone
Je velmi důležité, abyste využíval(a) celou dávku přípravku Malarone.
Pokud zapomenete užít obvyklou dávku, nedělejte si s tím starosti. Užijte ji ihned, jakmile si
vzpomenete. Pak pokračujte podle původního schématu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Bez porady nepřerušujte užívání přípravku Malarone
Malarone užívejte po dobu 7 dnů po návratu do oblasti bez výskytu malárie. Pro maximální ochranu užijte celou kúru přípravku Malarone. Ukončíte-li léčbu dříve, než je doporučeno, vystavujete se nebezpečí návratu malárie. V případě prevence malárie užívání po dobu 7 dnů po návratu z malarické oblasti zajišťuje, že paraziti, kteří mohou být ve Vaší krvi po bodnutí infikovaným komárem, jsou usmrceni.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Malarone nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Věnujte pozornost následujícím závažným nežádoucím účinkům. Vyskytly se u malého počtu lidí, jejich přesná četnost ale není známa.

Závažné alergické reakce – jejich příznaky zahrnují:

 • kopřivku a svědění
 • náhlé zhoršení dechu, pocit sevření na hrudi a krku, nebo potíže s dýcháním
 • otok očních víček, obličeje, rtů, jazyka, nebo jiné části těla

→ Pozorujete-li jakékoli příznaky alergické reakce, okamžitě kontaktujte lékaře.
Neužívejte další tablety.

Závažné kožní reakce

 • kožní vyrážka s puchýřky, které vypadají jako malé terčíky (tmavá skvrna ve středu, obklopená bledou plochou s tmavým prstencem na okraji) (erythema multiforme)
 • závažná rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména okolo úst, nosu, očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom)

→ Zpozorujete-li jakýkoli z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.

Většina dalších nežádoucích účinků se vyskytla v mírné formě a neměla dlouhého trvání.

Velmi časté nežádoucí účinky
Tyto účinky se vyskytly u více než 1 z 10 pacientů

 • bolest hlavy
 • pocit na zvracení a zvracení (nauzea a vomitus)
 • bolest břicha
 • průjem

Časté nežádoucí účinky
Tyto účinky se vyskytly u méně než 1 z 10 pacientů

 • závratě
 • nespavost (insomnie)
 • nezvyklé sny
 • deprese
 • ztráta chuti k jídlu
 • horečka
 • vyrážka, která může svědit
 • kašel

Časté nežádoucí účinky, které mohou být prokázány při vyšetření krve:

 • snížení počtu červených krvinek (anémie), které může způsobit únavu, bolest hlavy a zkrácení dechu
 • snížení počtu bílých krvinek (neutropenie), které může způsobit větší náchylnost ke vzniku infekcí
 • nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie)
 • zvýšené hladiny jaterních enzymů

Méně časté nežádoucí účinky
Tyto účinky se vyskytly u méně než 1 z 100 pacientů

 • neklid
 • nezvyklý pocit bušení srdce (palpitace)
 • otok a zarudnutí úst
 • vypadávání vlasů

Méně časté nežádoucí účinky, které mohou být prokázány při vyšetření krve:

 • zvýšené hladiny amyláz (enzymů produkovaných slinivkou břišní)

Další nežádoucí účinky
Vyskytly se u malého počtu lidí, jejich přesná četnost ale není známa.

 • zánět jater (hepatitida)
 • blokáda žlučových cest (cholestáza)
 • zrychlená srdeční frekvence (tachykardie)
 • zánět žil (vasculitis), které se projeví jako viditelné červené nebo zarudlé skvrny na kůži, ale může postihnout jiné části těla
 • záchvaty (křeče)
 • záchvaty paniky, pláč
 • vidění, nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace)
 • noční můry
 • vředy v dutině ústní
 • puchýře
 • olupující se kůže
 • zvýšená citlivost kůže na sluneční paprsky

Další nežádoucí účinky, které mohou být prokázány při vyšetření krve:

 • snížení počtu všech krvinek (pancytopenie)

Vyskytne-li se kterýkoliv nežádoucí účinek
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci:

→ Sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak Malarone uchovávat

Uchovávejte přípravek Malarone mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Malarone neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Přípravek Malarone nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivý přípravek Malarone se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Malarone obsahuje

Léčivými látkami jsou: jedna potahovaná tableta obsahuje atovaquonum 250 mg a proguanili hydrochloridum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou: jádro tablety: poloxamer 188, mikrokrystalická celulosa, částečně substituovaná hyprolosa, povidon 40, sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A), magnesium-stearát potahová vrstva tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), makrogol 400 a makrogol 8000.

→ pokud můžete mít alergii na některou z uvedených látek, aniž byste užil(a) přípravek, sdělte to svému lékaři.

Jak přípravek Malarone vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Malarone jsou růžové, kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné
straně vyraženo GX CM3.
Malarone je dodáván v blistrech obsahujících 12 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelem rozhodnutí o registraci je:
GlaxoSmithKline Research and Development Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie

Výrobcem je:
Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32 – 36, 23843 Bad Oldesloe, Německo
Glaxo Wellcome, S.A., Avenida de Extremadura 3, Aranda de Duero, Burgos, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 21.11.2012

Vysvětlení údajů uvedených na blistru:
LOT – číslo šarže
EXP – použitelné do

Držitel rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline s.r.o.

Ke stažení:
Malarone

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 29.1.2016