ATC CODE: B03AB05

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls185212/2014

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

Maltofer, 10 mg/ml sirup

polymaltosum ferricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má­li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Maltofer sirup a k čemu se používá?

Maltofer sirup se užívá k léčbě nedostatku železa bez anémie (latentního nedostatku železa), k léčbě nedostatku železa při anémii (manifestního nedostatku železa) u dospělých pacientů, mladistvých a dětí a k prevenci nedostatku železa během těhotenství.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer sirup užívat?

Neužívejte Maltofer sirup
jestliže:

 • jste alergický(á) na polymaltosum ferricum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • trpíte nadměrným množstvím železa v těle,
 • trpíte poruchou využití železa v těle,
 • máte snížený počet červených krvinek (anémie), který není způsoben nedostatkem železa, například z důvodu
  • zvýšeného rozpadu červených krvinek nebo
  • nedostatku vitamínu B12.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Maltofersirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte

 • infekční nebo nádorové onemocnění.

Během léčby přípravkem Maltofer může dojít k tmavému zbarvení stolice; to však nemá žádný klinický význam.

Další léčivé přípravky a Maltofer sirup
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Na přípravek Maltofer mohou mít vliv následující léky:

 • injekční přípravky železa.

Další injekční přípravky železa nejsou doporučeny, protože potlačují vstřebávání železa podaného ústy.

Těhotenství, kojení a plodnost
Na základě dostupných údajů je negativní vliv na plod nebo těhotné či kojící ženy nepravděpodobný.
Pokud však jste těhotná nebo kojící, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Maltofer nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.

Maltofer sirup obsahuje parahydroxibenzoáty, sorbitol, sacharózu a etanol

 • metylparaben (E218) a propylparaben (E216)
  Mohou způsobit alergické reakce (eventuálně opožděné).
 • sorbitol a sacharóza
  Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Sacharóza může být škodlivá pro zuby.
 • etanol
  Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství etanolu (alkoholu), méně než 100 mg na 30 ml.

Informace pro diabetiky
U přípravku Maltofer se nepředpokládá, že jeho příjem bude mít vliv na každodenní dávkování inzulinu u diabetických pacientů.

Jak se Maltofer sirup užívá?

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka:

Pacient Léčba nedostatku železa s Prevence nedostatku železa
  snížením počtu
červených
krvinek
normálním
počtem
červených
krvinek
 
Děti do 1 roku 2,5–5 ml denně –*  –* 
Děti ve věku 1 až 12 let 5–10 ml denně 2,5–5 ml denně –*
Děti starší 12
let a dospělí
10–30 ml denně 5–10 ml denně –*
Těhotné ženy 20-30 ml denně 10 ml denně 5–10 ml denně

* U indikací označených hvězdičkou jsou požadovány nižší dávky a lze podávat pouze železo ve formě kapek, například Maltofer perorální kapky.

Maltofer lze užívat jednou denně nebo lze denní dávku rozdělit do dílčích dávek.

Délka léčby

 • Léčba nedostatku železa se snížením počtu červených krvinek
  Užívejte sirup po dobu 3 až 5 měsíců. Po dosažení normální hodnoty červeného krevního barviva (hemoglobinu) užívejte několik týdnů dávku předepisovanou při nedostatku železa s normálním počtem červených krvinek. Tím se doplní zásoby železa.
 • Léčba nedostatku železa se sníženým počtem červených krvinek v těhotenství
  Po dosažení normální hodnoty červeného krevního barviva pokračujte minimálně až do konce těhotenství v užívání dávky předepisované při nedostatku železa s normálním počtem červených krvinek. Tím doplníte zásoby železa a pokryjete zvýšenou potřebu železa během těhotenství.
 • Léčba nedostatku železa s normálním počtem červených krvinek a prevence nedostatku železa
  Užívejte sirup 1 až 2 měsíce.

Způsob podání
Přípravek Maltofer užívejte během jídla nebo bezprostředně po něm.
Přípravek lze míchat s ovocnými a zeleninovými šťávami a s dětskou nebo kojeneckou stravou. Jakákoli změna barvy po smíchání nemá vliv na chuť šťáv nebo dětské stravy ani na účinnost přípravku Maltofer.

Délka používání
Tu určí lékař a závisí na míře nedostatku železa.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Maltofer sirup, než jste měl (a)?
Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Maltofer sirup?
Vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Maltofer sirup
Nepřestávejte používat přípravek dříve, než je doporučeno, mohlo by dojít ke snížení účinnosti léčby.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s následující četností:

Velmi časté, mohou postihnout více než 1 z 10 osob

 • tmavá stolice

Časté, mohou postihnout až 1 z 10 osob

 • průjem
 • nauzea
 • zažívací potíže

Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 osob

 • zvracení
 • zácpa
 • bolest břicha
 • ztmavnutí zubů
 • kožní vyrážka
 • svědění
 • bolest hlavy

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi. Týká se jakýchkoli nežádoucích účinků i těch, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Maltofer sirup uchovávat?

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu (lahvička v krabičce), aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Maltofer sirup obsahuje?
Léčivou látkou je

 • železo ve formě polymaltosum ferricum.

1 ml sirupu obsahuje 35,7 mg polymaltosum ferricum, což odpovídá 10 mg trojmocného železa

Pomocné látky jsou:

 • nekrystalizující sorbitol 70%,
 • sacharóza,
 • smetanové aroma,
 • metylparaben (E218),
 • propylparaben (E216),
 • 96% etanol,
 • hydroxid sodný,
 • čištěná voda.

Jak přípravek Maltofer sirup vypadá a co obsahuje toto balení?
Maltofer sirup je tmavě hnědý roztok v hnědé skleněné lahvičce s bezpečnostním šroubovacím víčkem; a odměrkou v krabičce.
Velikost balení: lahvička 150 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Vifor France SA
7-13, Boulevard Paul-Emile Victor
92200 Neuilly-sur-Seine
Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.6.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
Vifor France SA

Ke stažení:
Maltofer 10 mg/ml

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 29.1.2016