ATC CODE: B05BC01

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls238483/2010
a příloha k sp.zn. sukls114138/2010, sukls103145/2010

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Manitol 15% Viaflo

Manitol 150 mg/ml
Léčivá látka: mannitolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Manitol 15% Viaflo a k čemu se používá

Manitol 15% Viaflo je roztok manitolu ve vodě. Manitol je osmotické diuretikum. Osmotická diuretika působí v ledvinách, kde podporují tvorbu většího množství moči. Tím se sníží množství vody v těle.

Manitol 15% Viaflo se používá:

 • Ke zvýšení množství vytvořené moči (diuréze), když Vaše ledviny špatně fungují (akutní selhání ledvin). Tím se může zabránit dalšími zhoršení onemocnění ledvin.
 • Ke snížení zvýšeného tlaku uvnitř lebky z důvodů přebytku tekutiny v mozku (otok). Tento účinek může být žádoucí při poranění hlavy nebo před chirurgickým výkonem, když je přirozená ochranná bariéra mezi cévami v hlavě a mozkem neporušena.
 • Ke snížení tlaku v očích (nitroočního tlaku). Tento účinek může být žádoucí během očního chirurgického výkonu nebo při záchvatech glaukomu (onemocnění, při němž se zvyšuje nitrooční tlak).
 • K léčbě některých otrav nebo předávkování léčivy. Manitol způsobí odstranění těchto látek z krve ledvinami. Následně se tyto látky vyloučí z těla močí.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Manitol 15% Viaflo používat

Manitol 15 % Viaflo NESMÍTE dostat, pokud trpíte některým z následujících stavů:

 • Jste alergičtí (přecitlivělí) na manitol nebo na kteroukoli další složku přípravku Manitol 15% Viaflo.
 • Máte vysokou koncentraci solí v krvi (hyperosmolarita). To je způsobeno nadměrnou ztrátou vody z krve, což může být způsobeno:
  • dlouhodobým silným pocením,
  • nadměrnou léčbou některými léky, například močopudnými léky (diuretika),
  • onemocněním ledvin.
  • V těchto případech může manitol vyvolat ještě další zvýšení osmolarity krve.
  • Jestliže jste těžce dehydratován(a) (ztráta vody z těla, např. v důsledku zvracení nebo průjmu). Těžká dehydratace způsobuje sucho v ústech a velkou žízeň.
  • Jestliže je známo, že Vaše ledviny nejsou schopny tvořit moč (anurie).
  • Jestliže máte těžké selhání srdce( srdeční onemocnění, které je těžké zvládnout léky).
  • Jestliže se Vám hromadí voda na plicích (plicní edém) v souvislosti se srdečním selháním.
  • Jestliže máte krvácení do mozku (aktivní nitrolební krvácení), pokud to není během operace lebky (kraniotomie).
  • Jestliže přirozená ochranná bariera mezi cévami ve Vaší hlavě a mozkem je poškozena. To se může stát např. po závažném poranění hlavy ( např. zranění zapříčiňující frakturu lebky).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Manitol 15% Viaflo je zapotřebí
Informujte prosím svého lékaře, jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) některým z následujících stavů:

 • Jestliže máte onemocnění ledvin nebo špatnou funkci ledvin
 • Jestliže užíváte léky , které mohou být škodlivé pro Vaše ledviny (např. některá antibiotika nebo léky na rakovinu). Lékař bude vědět, jestli by některé z léků, které užíváte, mohly mít vliv na Vaše ledviny.
 • Zdravotní stav spojený s nedostatečným přísunem krve do tkání (šok)
 • Srdeční selhání.
 • Nízké množství sodíku (soli) v krvi (hyponatrémie)
 • Nedostatek tekutin ve Vašem těle (dehydratace)
 • Malý objem krve ve Vašich cévách (hypovolemie)

Jestliže dostáváte tuto infuzi, Váš lékař bude pravidelně sledovat:

 • jak pracuje Vaše srdce, plíce a ledviny
 • množství tekutin, které přijímáte
 • množství moči, které vylučujete
 • krevní tlak v žilách vracejících krev do srdce (centrální žilní tlak)
 • množství chemických látek, např. sodíku a draslíku, ve Vaší krvi a moči (elektrolyty)
 • aciditu Vaší krve a moči (acidobazickou rovnováhu).

Váš lékař vezme v úvahu, zda dostáváte parenterální výživu (výživa podávaná infuzí do žíly). Během dlouhodobého léčení přípravkem Manitol 15% Viaflo můžete potřebovat doplňující výživu.

Tento roztok Vám nesmí být podán stejnou jehlou jako krevní transfuze. Mohlo by dojít k poškození červených krvinek nebo k jejich shlukování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou Manitol 15% Viaflo ovlivnit nebo jím být ovlivněny. Jestliže takové léky užíváte, může být nutná změna dávkování.

O následujících lécích je známo, že ovlivňují nebo jsou ovlivněny přípravkem Manitol 15% Viaflo. Jestliže některý z těchto léků užíváte, řekněte to svému lékaři:

 • diuretika (močopudné léky, které zvyšují tvorbu moči)
 • cyklosporin (používaný k zabránění odmítnutí štěpu po transplantaci)
 • lithium (používané na duševní poruchy)
 • aminoglykosidy (druh antibiotika)
 • depolarizující neuromuskulární blokátory (léky používané během anestézie k vyvolání paralýzy svalů). Ty budou kontrolovány Vaším anesteziologem.
 • perorální antikoagulancia (léky na ředění krve, např. warfarin)
 • digoxin (lék na srdce)

Používání přípravku Manitol 15% Viaflo s jídlem a pitím
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, co můžete jíst a pít.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, informujte o tom svého lékaře.

Není známo, jestli by manitol mohl ovlivnit Vaše nenarozené dítě nebo Vaše těhotenství. Zároveň není známo, zda by Vaše dítě mohlo dostat manitol spolu s mateřským mlékem. Lékař Vám proto během těhotenství či při kojení podá Manitol 15% Viaflo jen tehdy, bude-li to zcela nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Manitol 15% Viaflo neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jak se Manitol 15% Viaflo používá

Manitol 15% Viaflo Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra. O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podán, rozhodne Váš lékař podle Vašeho věku, tělesné hmotnosti, stavu a důvodu léčby. Podávané množství může být ovlivněno i jinými léky, které užíváte.

Manitol 15% Viaflo Vám NESMÍ být podán, pokud v roztoku plavou částice nebo pokud je obal jakkoli poškozen.

Manitol 15% Viaflo Vám bude obvykle podán do žíly plastovou hadičkou připojenou k jehle. K infuzi se obvykle používá žíla na paži. Váš lékař však může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Obvyklá rychlost infuze je 30 až 50 ml za hodinu. To znamená, že infuze půllitrového vaku bude trvat nejméně 10 hodin.

Jestliže Vaše ledviny nepracují správně, lékař Vám může podat testovací dávku infuze. Poté změří, jaké množství moči vytvoříte. Pokud Vaše ledviny nebudou dostatečně dobře odpovídat, dostanete jinou léčbu.

Manitol 15% Viaflo může být používán u dětí a starších lidí (nad 65 let).Váš lékař dávku upraví dle potřeby.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Manitol 15% Viaflo než jste měl(a)
Jestliže Vám je podáno nadměrné množství přípravku Manitol 15% Viaflo a nebo Vám byl podán příliš rychle, může dojít k následujícím příznakům:

 • nadměrnému množství krve v cévách (hypervolemie). Mezi příznaky hypervolemie patří hromadění tekutin v břiše (ascites), otok paží a nohou (periferní otok), otok plic způsobující potíže při dýchání (dyspnoe) nebo probouzení v noci kvůli dušnosti (záchvatová noční dušnost)
 • překyselení krve (acidóza). Příznaky acidózy zahrnují ospalost, nevolnost a a dech, který je cítit po acetonu
 • bolesti hlavy
 • nevolnosti (nausea)
 • zimnici, ale bez horečky
 • zmatenosti
 • únavě
 • křečím
 • poruchám vědomí (stupor) a bezvědomí (kóma)

Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, ihned o tom informujte svého lékaře. Infuze bude ukončena a budete léčen(a) podle příznaků.

Pokud byl předtím k přípravku Manitol 15% Viaflo přidán léčivý přípravek, může tento přípravek také vyvolat příznaky. Měl/a byste si přečíst příbalovou informaci přidaného přípravku, která obsahuje možné příznaky.

Jestliže jste přestal(a) dostávat Manitol 15% Viaflo
Váš lékař určí, kdy Vám infuze přestane být podávána.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Manitol 15% Viaflo nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě to sdělte Vašemu ošetřujícímu lékaři nebo zdravotní sestře. Tyto příznaky mohou být známkami velmi vážné nebo i fatální hypersensitivní (alergické) reakce nazývané anafylaktický šok:

 • otok kůže tváře a krku,
 • problémy s dýcháním,
 • nízký krevní tlak (hypotenze),
 • kožní vyrážka,
 • kopřivka

Budete léčen(a) podle příznaků.

Ostatní nežádoucí účinky jsou řazeny podle četnosti jejich výskytu do následujících skupin:
Méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000
Vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000

Méně časté

 • nadměrné či nedostatečné množství tekutiny v těle (porucha rovnováhy tekutin). Nadměrné množství tekutiny způsobuje otoky (edémy), nedostatečné množství tekutiny vede k příznakům dehydratace.
 • porucha rovnováhy chemických látek v krvi (porucha rovnováhy elektrolytů)
 • nízký krevní tlak (hypotenze)
 • zánět žil se zarudnutím, otokem a bolestí podél žíly (tromboflebitida)

Vzácné

 • alergické reakce (přecitlivělost)
 • nedostatek tekutin v těle (dehydratace). Způsobuje žízeň, nechutenství, suchost kůže, zrudnutí kůže, tmavé zbarvení moči, suchá ústa, únavu (vyčerpání), slabost, třesavku, omámenost, mdloby nebo závratě
 • hromadění tekutin pod kůží, zejména kolem kotníků (otoky)
 • bolesti hlavy
 • křeče (záchvaty)
 • závratě
 • zvýšení nitrolebního tlaku (zvýšený intrakraniální tlak) vedoucí k bolestem hlavy, pocitu nevolnosti (nausea), nevolnosti (zvracení), bolesti v zádech, rozmazanému vidění a dalším poruchám zraku, např. potížím při pohybu očí (oční paralýze)
 • rozmazané vidění
 • nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie)
 • vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • zvýšený krevní tlak v plicích ( plicní městnání) způsobující zvyšující se dušnost, pocit nedostatku vzduchu či „tonutí“, hekavé či bublavé zvuky během dýchání, sípání, kašel, úzkost, neklid, pocení a zblednutí kůže
 • voda na plicích (edém plic) způsobující dušnost, zejména v poloze v leže, se stejnými příznaky jako plicní městnání (výše)
 • rýma (rinitida)
 • sucho v ústech
 • odumření částí kůže (kožní nekróza)
 • žízeň
 • nevolnost (nausea)
 • zvracení
 • kopřivka (urticaria)
 • křeče
 • tvorba velkého množství moči (nadměrná diuréza)
 • poškození ledvin (osmotická nefróza) způsobující potíže s močením nebo menší výdej při močení, otoky kotníků, prstů a obličeje v důsledku hromadění tekutin v těle
 • neschopnost močení (močová retence),
 • zimnice
 • bolest na hrudi (tísnivá bolest uprostřed hrudníku)
 • horečka

Velmi vzácné

 • selhání srdce spojené s tekutinou na plicích a otoky kotníků (městnavé srdeční selhání)
 • náhlé selhání ledvin, s výrazným snížením tvorby moči (akutní renální selhání)

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, uvedených i neuvedených v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo zdravotní sestře. Při výskytu nežádoucích účinků musí být infuze ukončena.

Jak Manitol 15% Viaflo uchovávat

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Manitol 15% Viaflo vyjměte z ochranného vnějšího přebalu až těsně před použitím.

Manitol 15% Viaflo NEPOUŽÍVEJTE po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vaku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Manitol 15% Viaflo by Vám neměl být podán, pokud roztok nebude bez viditelných částic nebo pokud bude vak nějakým způsobem poškozen.

Další informace

Co Manitol 15% Viaflo obsahuje
Léčivá látka je mannitolum.
Jedinou pomocnou látkou je voda na injekci.
Každých 1 000 ml roztoku obsahuje mannitolum 150 gramů.

Jak Manitol 15% Viaflo vypadá a co obsahuje toto balení
Manitol 15% Viaflo je čirý bezbarvý roztok, bez obsahu viditelných částic. Dodává v plastových vacích z polyolefinu/polyamidu (typ Viaflo). Každý vak je zataven do vnějšího ochranného plastového přebalu.

Velikosti vaků:

 • 100 ml,
 • 250 ml,
 • 500 ml.

Vaky se dodávají v krabicích. Každá krabice obsahuje:

 • 50 vaků po 100 ml,
 • 30 vaků po 250 ml,
 • 20 vaků po 500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
BAXTER CZECH spol. s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
Česká republika

Výrobci:  
Baxter Healthcare Ltd.  
Caxton Way Bieffe Medital Sabinañigo
Thetford Ctra de Biescas-Senegüé
Norfolk – IP24 3SE 22666 Sabiñànigo (Huesca)
Velká Británie Španělsko
   
Baxter S.A. Baxter Healthcare S.A.
Boulevard R. Branquart, 80 Moneen Road
7860 Lessines Castlebar – County Mayo
Belgie Irsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 30.3.2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod pro přípravku roztoku a zacházení s ním

Roztok použijte pouze tehdy, je-li čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušený. Roztok podávejte ihned po připojení infuzního setu.
Vak vyjměte z přebalu až těsně před použitím.
Vnitřní vak zajišťuje sterilitu přípravku.
Plastové vaky nepropojujte do série. Takové použití může mít za následek vzduchovou embolii způsobenou nasátím reziduálního vzduchu z primárního vaku před ukončením podání roztoku ze sekundárního vaku.
Roztok se podává sterilním a apyrogenním infuzním setem, který obsahuje filtr, při dodržení aseptických podmínek. Infuzní set je třeba nejprve naplnit roztokem, aby se zabránilo vstupu vzduchu do soustavy.
Aditiva je možno přidat před zahájením infuze nebo během infuze vstupem určeným pro přidání léčiv.
Je třeba zajistit důkladné a pečlivé aseptické promíchání aditiv. Roztoky obsahující aditiva je třeba použít ihned a neskladovat.
Přidání jiných léčivých přípravků nebo použití nesprávného způsobu podání může vyvolat febrilní reakce způsobené potenciálním zanesením pyrogenů. V případě nežádoucí reakce ihned infuzi zastavte.

Při nižších teplotách může manitol tvořit krystaly. Skladování při teplotách 20°- 30°C sníží tvorbu krystalů. Zkrystalizovaný manitol rozpusťte mírným ohřátím ve vodní lázni a přitom roztok opakovaně jemně protřepávejte.

Zajistěte, aby byl před podáním infuze roztok ochlazen na 37ºC.

Zlikvidujte po jednorázovém použití.
Veškerý nespotřebovaný přípravek znehodnoťte.
Částečně použité vaky znovu nenapojujte.

1. Otevření

 1. Vak Viaflo vyjměte z vnějšího přebalu těsně před použitím.
 2. Pevným stisknutím vaku zkontrolujte, zda nedochází k drobným únikům. Pokud naleznete netěsnosti, roztok zlikvidujte, protože by mohla být narušena sterilita.
 3. Přesvědčte se, že je roztok čirý a neobsahuje částice. Není-li roztok čirý nebo obsahuje-li cizí tělesa, zlikvidujte ho.

2. Příprava k podání
K přípravě a podání použijte sterilní materiál.

 1. Vak zavěste za poutko.
 2. Z výstupního portu v dolní části vaku odstraňte ochranný uzávěr.
  • uchopte malé křídlo na hrdle portu jednou rukou,
  • uchopte větší křídlo na uzávěru druhou rukou a otočte jím,
  • uzávěr se otevře.
 3. Dodržujte aseptické podmínky při sestavování infuze.
 4. Připojte aplikační set. Spojení, naplnění setu a podání roztoku – viz podrobné pokyny v návodu přiloženém k setu.

3. Postup při přidávání léčiv
Pozor: Aditiva mohou být inkompatibilní (viz bod 5“Inkompatibility“ níže).

Přidání léčiv před podáním

 1. Dezinfikujte místo určené pro přidání léku.
 2. Při použití stříkačky s jehlou kalibru 19 (1,10 mm) až 22 (0,70 mm) propíchněte uzavíratelný port pro přidání léků a aplikujte.
 3. Roztok a léčivo důkladně promíchejte. Při použití léků o vysoké hustotě, jako je například chlorid draselný, jemně poklepejte na porty v obrácené poloze a promíchejte.

Zvláštní upozornění: Vaky obsahující přidaná léčiva neskladujte.

Přidání léčiv během podání

 1. Zavřete svorku na infuzním setu.
 2. Dezinfikujte místo určené pro přidání léku.
 3. Při použití stříkačky s jehlou kalibru 19 (1,10 mm) až 22 (0,70 mm) propíchněte uzavíratelný port pro přidání léků a aplikujte.
 4. Vak sejměte z infuzního stojanu a/nebo otočte do vertikální polohy.
 5. Oba porty vyprázdněte jemným poklepáváním v obrácené poloze.
 6. Roztok a léčivo důkladně promíchejte.
 7. Vak umístěte zpět do polohy pro použití, otevřete svorku na infuzním setu a pokračujte v aplikaci.

4. Doba použitelnosti:
Aditiva
Před použitím je třeba zjistit chemickou a fyzikální stabilitu jakéhokoliv aditiva při pH přípravku Manitol 15%. Z mikrobiologického hlediska musí být naředěný roztok okamžitě použit. Pokud není ihned použit, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou na zodpovědnosti uživatele.

5. Inkompatibility
Manitol 15% Viaflo by neměl být podáván současně s, před nebo po podání krve stejným infuzním setem z důvodu rizika pseudoaglutinizace.

Před přidáním aditiv je třeba prověřit jejich kompatibilitu s roztokem ve Viaflo vaku.

Je nutné se seznámit s návodem pro použití přípravku, který má být přidán.

Před přidáním léku si ověřte, zda je rozpustný a stabilní ve vodě při pH přípravku Manitol 15% Viaflo (pH 4,5 – 7,0).

Např. cefepim, imipenem, cilastin a filgrastim jsou nekompatibilní s roztoky manitolu, ale tento seznam není vyčerpávající.

Přidání chloridu draselného či chloridu sodného k přípravku Manitol 15% Viaflo může vyvolat vysrážení manitolu.

Držitel rozhodnutí o registraci:
BAXTER CZECH spol. s.r.o.

Ke stažení:
Manitol 15% Viaflo

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 29.1.2016