ATC CODE: M01AC06

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

MELOVIS 15 mg tablety

Meloxicamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co je MELOVIS a k čemu se používá

MELOVIS obsahuje léčivou látku meloxikam. Meloxikam patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), které se používají ke zmenšení zánětu a bolesti kloubů a svalů.
MELOVIS se používá:

 • ke krátkodobé léčbě při vzplanutí osteoartrózy
 • k dlouhodobé léčbě
  • revmatoidní artritidy
  • ankylozující spondylitidy (známé také jako Bechtěrevova choroba)

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MELOVIS užívat

Neužívejte MELOVIS:

 • během posledních tří měsíců těhotenství
 • jestliže je Vám méně než 16 let
 • jestliže jste alergický(á) na meloxikam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID)
 • jestliže jste měli po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID některý z následujících příznaků:
  • sípání, pocit tísně na hrudníku, dušnost (astma)
  • nosní neprůchodnost v důsledku vyvýšenin nosní sliznice (nosní polypy)
  • kožní vyrážky/kopřivka (urtikarie)
  • náhlý otok kůže nebo sliznice, např. otok okolo očí, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, který může způsobit dýchací obtíže (angioneurotický edém)
 • jestliže jste měl(a) v souvislosti s předchozí léčbou nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID)
  • krvácení do žaludku nebo střev
  • proděravění (perforace) v žaludku nebo střevech
 • jestliže máte vředy nebo krvácení do žaludku nebo střev
 • jestliže máte vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo krvácení zažívacího traktu v současnosti nebo v minulosti (vředy nebo krvácení, které se vyskytly nejméně dvakrát)
 • jestliže máte těžkou poruchu funkce jater
 • jestliže máte nedialyzované těžké selhání ledvin
 • jestliže jste v nedávné době měl(a) krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení)
 • jestliže máte jakoukoliv poruchu srážlivosti krve
 • jestliže máte závažné srdeční selhání

Zeptejte se, prosím, svého lékaře, pokud si nejste jisti, jestli se Vás výše uvedené informaceme týkají.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku MELOVIS se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

Léky jako je MELOVIS mohou působit mírné zvýšení rizika srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo mrtvice (apoplexie). Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a je dlouhá doba léčby.
Nepřekračujte doporučenou dávku.
Neužívejte MELOVIS déle, než je Vám předepsán (viz bod 3 “Jak se přípravek Melovis užívá”).

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo se domníváte, že máte rizikové faktory pro rozvoj těchto onemocnění (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem nebo lékárníkem. Např. pokud:

 • máte vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • máte vysokou hladinu cukru v krvi (cukrovka - diabetes mellitus)
 • máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi (hypercholesterolemie)
 • kouříte

Pokud se u Vás objeví závažné alergické reakce, měli byste přestat užívat MELOVIS při prvním výskytu kožní vyrážky, lézí měkkých tkání (slizniční léze) nebo jakýchkoli jiných příznaků alergie a kontaktovat lékaře.
Okamžitě ukončete léčbu přípravkem MELOVIS, jakmile zaznamenáte krvácení (způsobující načernalou - dehtovou barvu stolice) nebo vředy v trávicím traktu (způsobující bolesti břicha).

MELOVIS není vhodný, pokud potřebujete ihned zmírnit akutní bolest.

MELOVIS může zakrýt příznaky infekce (např. horečku). Pokud si myslíte, že můžete mít infekci, měli byste navštívit lékaře.

Vzhledem k tomu, že může být nutné upravit Vaši léčbu, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat přípravek MELOVIS v těchto případech:

 • zánět jícnu (ezofagitida) v anamnéze, zánět žaludku (gastritida) nebo jiné onemocnění trávicího traktu, např. ulcerativní kolitida, Crohnova nemoc
 • vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • vyšší věk
 • onemocnění srdce, jater nebo ledvin
 • vysoká hladina cukru v krvi (cukrovka - diabetes mellitus)
 • snížený objem krve (hypovolemie), který může nastat v důsledku velké ztráty krve nebo těžkých popálenin, operace nebo nízkého příjmu tekutin
 • vysoká hladina draslíku v krvi dříve diagnostikovaná lékařem
 • bronchiální astma nebo jeho předchozí historie

Je třeba, aby lékař sledoval zlepšování Vašeho stavu v průběhu léčby.

V souvislosti s užíváním meloxikamu byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens Johnsonův syndrom, toxická epidermalní nekrolýza), projevující se zpočátku jako načervenalé terčovité skvrny nebo kruhové skvrny často s centrálními puchýři lokalizované na trupu.
Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, hrdle, nosu, na pohlavních orgánech a zánět spojivek (červené a oteklé oči).
Tyto potenciálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny chřipkovými příznaky (příznaky podobné chřipce).
Vyrážka se může vyvinout v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže.
Nejvyšší riziko výskytu závažných kožních reakcí je v prvních týdnech léčby.
Pokud se u Vás v souvislosti s užíváním meloxikamu objeví Stevens Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte nikdy meloxikam opět užívat.
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo výše uvedené kožní příznaky, přestaňte užívat meloxikam, vyhledejte okamžitě lékaře a řekněte mu, že užívate tento lék.

Děti a dospívající
MELOVIS by neměl být podáván dětem a dospívajícím mladším 16 let.

Další léčivé přípravky a MELOVIS
MELOVIS může ovlivnit působení jiných léků nebo jeho účinek může být ovlivněn jinými léky.

Informujte svého lékař nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo
které možná budete užívat.

Zejména, prosím, nformujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte, v minulosti jste užívala nebo používáte některé z následujících léčiv:

 • jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID)
 • léky, které zabraňují srážení krve
 • léky, které rozpouštějí krevní sraženiny (trombolytika)
 • léky k léčbě srdečních onemocnění
 • léky k léčbě ledvinových onemocnění
 • kortikosteroidy (např. léky proti zánětům nebo k léčbě alergií)
 • cyklosporin nebo takrolimus – používá se po transplantaci orgánů, k léčbě těžkých kožních onemocnění, revmatoidní artritidy nebo nefrotického syndromu
 • jakákoliv diuretika (“odvodňovací tablety”)
  Pokud užíváte diuretika, může lékař sledovat funkci ledvin.
 • přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku (např. beta-blokátory)
 • lithium (k léčbě poruch nálady)
 • inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRIs) (přípravky k léčbě deprese)
 • methotrexát (k léčbě nádorů nebo závažných onemocnění kůže a revmatoidní artritidy)
 • cholestyramin (ke snížení hladiny cholesterolu v krvi)
 • jste žena, která používá nitroděložní antikoncepční tělísko (IUD)

V případě jakýchkoli pochybností nebo nejasností požádejte o vysvětlení svého lékaře nebo lékárníka.

MELOVIS s jídlem a pitím
Tablety se polykají celé během jídla a zapíjejí se vodou nebo jinou tekutinou.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Pokud během používání přípravku MELOVIS zjistíte, že jste těhotná, informujte svého lékaře.
Během prvních 6 měsíců těhotenství smíte užívat přípravek MELOVIS pouze s výslovným souhlasem Vašeho lékaře.

Během posledních tří měsíců těhotenství neužívejte přípravek MELOVIS, protože může způsobit vážné poškození Vašeho dítěte, zejména poškodit srdce, plíce a ledviny, a to již po jednom podání.

Kojení
Užívání tohoto přípravku se během kojení nedoporučuje.

Fertilita
MELOVIS může způsobit obtíže s otěhotněním. Pokud plánujete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním, informujte o tom lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V souvislosti s užíváním tohoto přípravku se mohou vyskytnout poruchy zraku, ospalost, závratě (točení hlavy) nebo jiné poruchy centrální nervové soustavy. Jestliže zpozorujete takové účinky, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stoje.

MELOVIS obsahuje laktózu
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte určité druhy cukru, informujte ho dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jak se přípravek MELOVIS užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:
vzplanutí osteoartritidy:
7,5 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena na 15 mg jednou denně.

Revmatoidní artritida:
15 mg jednou denně. Dávka může být snížena na 7,5 mg jednou denně.

Ankylozující spondylitida:
15 mg jednou denně. Dávka může být snížena na 7,5 mg jednou denně.

Tablety se polykají celé během jídla a zapíjejí se vodou nebo jinou tekutinou.

Nepřekračujte doporučenou maximální dávku 15 mg denně.

Pokud se Vás týká některý z ůdajů uvedených v bodě "Upozornění a opatření", lékař může snížit Vaši dávku na 7,5 mg (jedna tableta) jednou denně.

Použití u dětí a dospívajících
MELOVIS by neměl být podáván dětem a dospívajícím do 16 let.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku MELOVIS je příliš silný nebo příliš slabý nebo pokud po několika dnech užívání nepociťujete žádné zlepšení svého stavu, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MELOVIS, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet nebo máte podezření na předávkování, ihned kontaktujte lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.
Příznaky po akutním předávkování NSAID jsou obvykle:

 • nedostatek energie (letargie)
 • ospalost
 • žaludeční nevolnost a zvracení
 • bolesti v oblasti žaludku (epigastrická bolest)

Tyto příznaky se obecně zlepší po vysazení přípravku MELOVIS. Můžete trpět krvácením do žaludku nebo střev (gastrointestinální krvácení).

Těžké předávkování může vést k závažným nežádoucím účinkům (viz bod 4).

 • vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • akutní selhání ledvin
 • špatná funkce jater
 • snížené dýchání nebo zástava dechu (respirační deprese)
 • ztráta vědomí (koma)
 • křeče (konvulze)
 • selhání krevního oběhu (kardiovaskulární kolaps)
 • zástava srdce
 • náhlé alergické (hypersenzitivní) reakce, včetně:
  • mdlob
  • dušnosti
  • kožních reakcí

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MELOVIS
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze užijte následující dávku v obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat MELOVIS a ihned se poraďte s lékařem nebo navštivte nejbližší nemocnici, jestliže zaznamenáte:
jakékoli alergické reakce (reakce přecitlivělosti), které se mohou objevit ve formě:

 • kožních reakcí jako je svědění (pruritus), puchýřky nebo odlupování kůže, které může být závažné (Stevens Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), poškození měkkých tkání (poškození sliznic) nebo erythema multiforme. Erythema multiforme je závažná alergická kožní reakce, která se projevuje skvrnami, červenými nebo fialovými podlitinami nebo puchýřky. Může také zasáhnout ústa, oči a jiné vlhké povrchy těla.
 • otok kůže nebo sliznice, např. otok okolo očí, otok obličeje a rtů, úst nebo hrdla, který může způsobit dýchací obtíže, oteklé kotníky nebo nohy (edém dolních končetin)
 • dýchací obtíže nebo záchvat astmatu
 • zánět jater (hepatitida). Ten může způsobit příznaky jako:
  • zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)
  • bolest v oblasti břicha
  • nechutenství (ztráta chuti k jídlu)

Jakékoliv nežádoucí účinky týkající se zažívacího traktu, zvláště:

 • krvácení (způsobující načernalou - dehtovou barvu stolice)
 • vředy v zažívacím traktu (způsobující bolesti břicha)

Krvácení v zažívacím traktu (gastrointestinální krvácení), tvorba vředů, nebo proděravění (perforace) v oblasti trávicího ústrojí může být někdy závažné a může vést k úmrtí, zejména u starších osob.

Jestliže jste dříve trpěl(a) výše uvedenými příznaky, které se týkají trávicího ústrojí, v souvislosti s dlouhodobým užíváním nesteroidních protizánětlivých léků, vyhledejte neodkladně lékařskou pomoc, zejména pokud jste vyššího věku. Váš lékař bude sledovat průběh léčby.

Pokud se u Vás vyskytly poruchy zraku, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID)
Použití některých nesteroidních protizánětlivých léků může být spojeno s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (výskyt krevních sraženin v tepnách), např. infarkt myokardu nebo cévních mozkových příhod(apoplexie), zejména při užívání vyšších dávek a při dlouhodobém užívání.

V souvislosti s léčbou nesteroidními protizánětlivými léky byly hlášeny případy zadržování tekutin (otoky), vysokého krevního tlaku (hypertzenze) a srdečního selhání.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky se týkaly trávicího ústrojí (gastrointestinální příhody):

 • žaludeční vředy a vředy v horní části tenkého střeva (peptické/gastroduodenální vředy)
 • proděravění střevní stěny (perforace) nebo krvácení v trávicím ústrojí (někdy může vést k úmrtí, zejména u starších pacientů)

V souvislosti s léčbou nesteroidními protizánětlivými léky byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

 • nevolnost (nausea) a zvracení
 • průjem
 • plynatost
 • zácpa
 • zažívací potíže (dyspepsie)
 • bolesti břicha
 • načernalá (dehtová) stolice z důvodu krvácení v trávicím ústrojí (meléna)
 • krev při zvracení (hematemesis)
 • zánět v souvislosti s tvorbou vřídků v ústech (ulcerativní stomatitida)
 • zhoršení zánětu tlustého střeva (exacerbace zánětu tračníku)
 • zhoršení zánětu v trávicím ústrojí (exacerbace Crohnovy nemoci)

Méně často byl pozorován zánět žaludku (gastritida).

Nežádoucí účinky meloxikamu

Velmi časté: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10

 • zažívací potíže (dyspepsie)
 • nevolnost (nausea) a zvracení
 • bolesti břicha
 • zácpa
 • plynatost
 • průjem

Časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100

 • bolest hlavy

Méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000

 • závrať (pocit na omdlení)
 • pocit závrati nebo pocit točení hlavy (vertigo)
 • ospalost (somnolence)
 • anemie (chudokrevnost - nižší množství krevního barviva hemoglobinu)
 • zvýšený krevní tlak (hypertenze)
 • návaly (přechodné zčervenání obličeje a krku)
 • zadržování vody a sodíku v těle
 • zvýšená hladina draslíku v krvi (hyperkalémie). To může vést k následujícím příznakům:
  • změny srdeční činnosti (arytmie)
  • palpitace (pocit bušení srdce)
  • svalová slabost
 • říhání
 • zánět žaludku (gastritida)
 • krvácení v zažívacím ústrojí
 • zánět v ústech (stomatitida)
 • náhlé alergické reakce (reakce přecitlivělosti)
 • svědění (pruritus)
 • vyrážka na kůži
 • otoky způsobené zadržováním tekutin v těle (edém), včetně oteklých kotníků/nohou (edém dolních končetin)
 • náhlé otoky kůže a sliznic, jako jsou otoky kolem očí, otoky v obličeji, rtů, úst a v krku, které mohou způsobit dýchací obtíže (angioneurotický edém)
 • přechodné abnormality jaterních laboratorních testů (např. zvýšené jaterní enzymy transaminázy nebo zvýšení bilirubinu (žlučové barvivo). Tyto abnormality zjistí Váš lékař při laboratorním vyšetření krve.
 • abnormality laboratorních testů zjišťujících funkce ledvin (např. zvýšení kreatininu nebo urey)

Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 10000

 • poruchy nálady
 • noční můry
 • abnormální krevní obraz včetně
  • abnormálního diferenciálního krevního obrazu
  • sníženého počtu bílých krvinek (leukocytopenie)
  • sníženého počtu krevních destiček (trombocytopenie)
   Tyto nežádoucí účinky mohou vést ke zvýšenému riziku infekce a příznakům jako jsou 
   modřiny nebo krvácení z nosu.
 • pocit zvonění v uších (tinitus)
 • pocit bušení srdce (palpitace)
 • žaludeční vředy nebo vředy v horní části tenkého střeva (peptické/gastroduodenální vředy)
 • zánět jícnu (ezofagitida)
 • zánět tlustého střeva (kolitida)
 • záchvaty astmatu (pozorované u pacientů, kteří jsou alergičtí na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky)
 • kopřivka (urticaria)
 • poruchy zraku včetně
  • rozmazaného vidění
  • zánětu spojivek (červené a oteklé oči)
 • byly hlášeny případy potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2).

Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000

 • puchýřky na kůži (bulózní reakce) a erythema multiforme. Erythema multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje skvrnami, červenými nebo fialovými podlitinami nebo puchýřky. Může také zasáhnout ústa, oči a jiné vlhké povrchy těla.
 • zánět jater (hepatitida). Ten může způsobit příznaky jako:
  • zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)
  • bolest v oblasti břicha
  • nechutenství (ztráte chuti k jídlu)
 • akutní selhání ledvin zejména u pacientů s rizikovými faktory jako je onemocnění srdce, cukrovka nebo onemocnění ledvin.
 • proděravění (perforace) střevní stěny

Není známo: četnost není možné zjistit z dostupných údajů

 • zmatenost
 • desorientace
 • dýchací obtíže a kožní reakce (anafylaktické/anafylaktoidní reakce)
 • vyrážky způsobené slunečním světlem (fotosenzitivní reakce)
 • byly hlášeny případy srdečního selhání v souvislosti s podáním nesteroidních protizánětlivých léků
 • kompletní ztráta určitého druhu bílých krvinek (agranulocytóza) zvláště u pacientů, kteří užívají spolu s přípravkem MELOVIS léky s nežádoucími myelotoxickými účinky (léky, které poškozují kostní dřeň). To může způsobit:
  • náhlou horečku
  • bolení v krku
  • infekce

Nežádoucí účinky způsobené nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID), které nebyly hlášeny po podání přípravku MELOVIS.
Změny ledvin vedoucí k akutnímu selhání ledvin:

 • velmi vzácné případy zánětu ledvin (intersticiální nefritida)
 • nekróza (odumření) některých buněk ledvin (akutní tubulární nebo papilární nekróza)
 • bílkoviny v moči (nefrotický syndrom s proteinurií)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Jak přípravek MELOVIS uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek MELOVIS obsahuje
Léčivou látkou je meloxicamum 15 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou: dihydrát citronanu sodného, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek MELOVIS vypadá a co obsahuje toto balení
Melovis 15 mg: světle žluté, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí rýhou, nad půlicí rýhou vyraženo „B“ a pod půlicí rýhou vyraženo „19“, na druhé straně hladké. Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky

Velikost balení
PVC/PVDC/Al blistr: 1, 2, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 nebo 1000 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjördur
Island

Výrobce
Niche Generics Ltd.,Unit 5, 151 Baldozle Industrial Estate Dublin 13, Irsko
Extractum Pharma Ltd., 1044 Budapest, Megyeri út 64, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských zemích EU schválen pod těmito názvy:
Česká republika: Melovis 15 mg
Dánsko: Celomix 7,5 mg, 15 mg tablets
Maďarsko: Meloxan 7,5 mg, 15 mg tablets
Polsko: Celomix 7,5 mg, 15 mg tablets
Slovenská republika: Celomix 7,5 mg, 15 mg tablets
Slovinsko: Celomix 7,5 mg, 15 mg tablets

Datum poslední revize textu:
17.1.2013

Držitel rozhodnutí o registraci:
Actavis Group PTC ehf.

Ke stažení:
Melovis 15 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 29.1.2016