ATC CODE: M01AC06

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls113743/2009

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MOVALIS 15 mg tablety

Meloxicamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je MOVALIS 15 mg a k čemu se používá

MOVALIS 15 mg je léčivý přípravek s protizánětlivým účinkem, který patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léků (NSA). Léčivou látkou je meloxikam.

Přípravek MOVALIS 15 mg je určen ke krátkodobé léčbě příznaků osteoartrózy a dlouhodobé léčbě příznaků některých zánětlivých revmatických onemocnění (revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MOVALIS 15 mg užívat

2.1 Neužívejte MOVALIS 15 mg v následujících případech:

 • během posledních tří měsíců těhotenství
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na meloxikam nebo na kteroukoli další složku přípravku MOVALIS 15 mg (viz bod 2.6 a 6).
 • jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (viz také Důležité informace o některých složkách přípravku MOVALIS 15 mg)
 • jestliže trpíte astmatem, nosními polypy (nosní neprůchodnost v důsledku vyvýšenin nosní sliznice), kopřivkou (náhlý otok obličeje a krku nebo kožní vyrážka/kopřivka) po podání kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých léků
 • krvácení ze žaludku nebo střev nebo perforace (proděravění) v zažívacím traktu v souvislosti s předešlou léčbou nesteroidními protizánětlivými léky
 • vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo krvácení zažívacího traktu v současnosti nebo v minulosti se opakující
 • těžké jaterní onemocnění
 • těžké nedialyzované onemocnění ledvin
 • krvácivé stavy nebo krvácení do mozku v minulosti
 • závažné onemocnění srdce

Tablety MOVALIS 15 mg se NESMÍ podávat dětem a mladistvým do 16 let.
Zeptejte se, prosím, svého lékaře, pokud si nejste jisti výše uvedenými informacemi.

2.2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MOVALIS 15 mg je zapotřebí

Varování:

Léky jako je Movalis mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Opatření při užívání:
Vzhledem k tomu, že může být nutné upravit Vaši léčbu, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud:

 • máte obtíže s ledvinami, játry nebo srdcem (hypertenze a/nebo srdeční selhání), popř. trpíte zadržováním tekutin (viz též bod 3)
 • trpíte zánětlivým onemocněním střev (jako je Crohnova nemoc nebo ulcerativní kolitida)
 • jste trpěl(a) zažívacími obtížemi (např. žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy)
 • užíváte současně léčiva, která mohou zvýšit riziko vředů zažívacího traktu nebo krvácení, např. perorální kortikosteroidy, některá antidepresiva (typu SSRI, t.j. inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), látky, které zabraňují srážení krve jako kyselina acetylsalicylová nebo antikoagulancia jako warfarin. V těchto případech se poraďte se svým lékařem než začnete MOVALIS 15 mg užívat (viz bod 2.3).
 • trpíte nesnášenlivostí některých cukrů

Meloxikam, stejně jako další nesteroidní protizánětlivá léčiva, může zakrýt příznaky (např. horečku) současně probíhajících infekčních onemocnění. Pokud zpozorujete příznaky infekce nebo zhoršení příznaků, informujte svého lékaře.

Meloxikam není vhodný k léčbě pacientů, kteří potřebují zmírnit akutní bolest.

Pokud jste žena, MOVALIS 15 mg může ovlivnit Vaši plodnost. Proto byste ho neměla užívat, pokud plánujete otěhotnět nebo máte potíže s plodností.

U starších pacientů je vyšší riziko nežádoucích účinků, zejména krvácení v zažívacím traktu, vředů a proděravění žaludku nebo střev. Srdce, játra a ledviny musí být pečlivě sledovány. Dávka by měla být snížena.

2.3 Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože existují některé léky, které se nesmí užívat současně a u dalších je třeba upravit dávkování.

Informujte vždy před užíváním přípravku MOVALIS 15 mg svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:

 • kyselina acetylsalicylová nebo jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva
 • kortikosteroidy (např. léky proti zánětům nebo k léčbě alergií)
 • léky, které snižují srážlivost krve (např. perorální antikoagulancia jako warfarin, injekční heparin, protidestičkové léky nebo jiná trombolytika)
 • lithium (k léčbě poruch nálady)
 • methotrexát (k léčbě nádorů nebo závažných onemocnění kůže a revmatoidní artritidy)
 • přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku (např. ACE inhibitory, diuretika, beta-blokátory a
 • antagonisté angiotenzinu II
 • inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (přípravky k léčbě deprese)
 • cyklosporin
 • cholestyramin (ke snížení hladiny cholesterolu v krvi)

Současné podání s protizánětlivými léčivy, kortikosteroidy, léčivy, které zabraňují krevnímu srážení (např. warfarin nebo heparin, protidestičkové léky) nebo které rozpouštějí krevní sraženiny (trombolytika) a s určitými antidepresivy (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) mohou zvýšit riziko vředů v zažívacím traktu, krvácení a poškození sliznice střeva a žaludku. Proto se současné podání tablet MOVALIS 15 mg s těmito léky nedoporučuje (viz také body 2.2 a 4).

Informujte svého lékaře, pokud jste žena užívající nitroděložní antikoncepční tělísko (IUD), protože může dojít ke snížení účinnosti nitroděložního tělíska při současném podání NSA.

Máte-li jakékoli nejasnosti nebo pochybnosti, které se týkají užívání jiných léčivých přípravků s přípravkem MOVALIS 15 mg, požádejte o vysvětlení svého lékaře nebo lékárníka.

2.3 Těhotenství a kojení

Těhotenství
Pokud během používání přípravku MOVALIS 15 mg zjistíte, že jste těhotná, informujte svého lékaře.
Během prvních 6 měsíců těhotenství smíte užívat přípravek MOVALIS 15 mg pouze s výslovným souhlasem Vašeho lékaře.

Během posledních tří měsíců těhotenství neužívejte přípravek MOVALIS 15 mg, protože může způsobit vážné poškození Vašeho dítěte, zejména srdce, plíce a ledviny, a to již po jednom podání.

Kojení
Užívání přípravku MOVALIS 15 mg během kojení se nedoporučuje.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

2.5 Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
MOVALIS 15 mg může mírně ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje, vzhledem k možnosti výskytu závratí, únavy a rozmazaného vidění jako nežádoucích účinků léčby.
Jestliže zpozorujete takové účinky, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, dokud příznaky nezmizí. Poraďte se se svým lékařem.

2.6 Důležité informace o některých složkách přípravku MOVALIS 15 mg
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharid zvaný laktóza. Pacienti se vzácnými vrozenými obtížemi nesnášenlivosti tohoto cukru a/nebo galaktózy, pacienti s nedostatkem laktázy typu Lapp nebo trpící špatným vstřebáváním glukózy nebo galaktózy nesmí užívat tento lék. Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte před zahájením užívání přípravku lékaře.

Jak se MOVALIS 15 mg užívá

MOVALIS 15 mg tablety jsou určeny pouze k perorálnímu podání. Celkovou denní dávku (maximálně 1 tableta) užijte jako jednotlivou dávku a zapijte vodou nebo jinou tekutinou během jídla.

VŽDY UŽÍVEJTE PŘÍPRAVEK PŘESNĚ PODLE POKYNŮ SVÉHO LÉKAŘE. POKUD SI NEJSTE JISTÝ(Á), PORAĎTE SE SE SVÝM LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Dávkování:
Obvyklá dávka je

 • k léčbě osteoartrózy: 7,5 mg (1/2 tablety) denně. Dávku je možné zvýšit – po konzultaci s lékařem na 15 mg (1 tableta) denně.
 • k léčbě revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy: 15 mg (1 tableta) denně.

NEPŘEKRAČUJTE DÁVKU 15 mg/DENNĚ.

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka pokud si nejste jisti, jak přípravek užívat nebo pokud máte pocit, že účinek tablet MOVALIS 15 mg je příliš silný nebo slabý.

Tento přípravek je k dispozici v dalších lékových formách, které mohou být vhodnější pro Vaši léčbu (viz bod 6).

Informace pro starší pacienty a pro pacienty se zhoršenou funkcí ledvin a jater
K dlouhodobé léčbě revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy u starších pacientů se doporučuje dávka 7,5 mg denně. Také pacienti s vysokým rizikem nežádoucích účinků by měli začít léčbu s dávkou 7,5 mg meloxikamu denně.

Jestliže trpíte těžkým selháváním ledvin a jste léčeni dialýzou, užívejte maximálně 7,5 mg meloxikamu denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MOVALIS 15 mg, než jste měl(a)

Příznaky předávkování jsou obvykle netečnost, únava, nevolnost, zvracení a bolest žaludku. Tyto příznaky jsou obvykle vratné.

Těžké předávkování může vést k závažným nežádoucím účinkům (viz bod 4).

 • vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • akutní selhání ledvin
 • špatná funkce jater
 • dýchací obtíže
 • bezvědomí
 • křeče
 • selhání krevního oběhu
 • poruchy srdeční činnosti
 • alergické reakce včetně mdlob, dušnosti a kožních reakcí

Vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc, pokud byla překročena předepsaná dávka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MOVALIS 15 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li případně další otázky týkající se užívání léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i MOVALIS 15 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Informujte svého lékaře okamžitě po zjištění výskytu následujících nežádoucích účinků. Po poradě s lékařem bude nutné léčbu ukončit.

Jakékoli alergické reakce (reakce přecitlivělosti), které se mohou objevit ve formě:

 • kožních reakcí jako je svědění (pruritus), puchýřky nebo odlupování kůže, které se jeví jako závažné (Stevens Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), poškození měkkých tkání (poškození sliznic) nebo erythema multiforme (puchýřnaté kožní onemocnění se zarudnutím kůže). Erythema multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje skvrnami s červeným okrajema/nebo puchýřky. Může zasáhnout ústa, oči a jiné vlhké povrchy těla.
 • otok kůže nebo sliznice, např. otok okolo očí, v obličeji a okolo rtů, úst a v krku, který může způsobit dýchací obtíže, oteklé kotníky nebo celé dolní končetiny.
 • dýchací obtíže nebo záchvat astmatu
 • zánět jater (hepatitida), který může způsobit příznaky jako:
  o zežloutnutí kůže nebo očního bělma
  o bolesti v oblasti břicha
  o nechutenství

Jakékoliv nežádoucí účinky týkající se zažívacího traktu, zvláště:

 • krvácení (způsobující načernalou barvu stolice)
 • vředy v zažívacím traktu způsobující bolesti břicha

Krvácení v zažívacím traktu, tvorba vředů, nebo proděravění (perforace) v oblasti trávicího ústrojí může být někdy závažné a může vést k úmrtí, zejména u starších osob.

Jestliže jste dříve trpěl(a) výše uvedenými příznaky, které se týkají trávicího ústrojí, v souvislosti s dlouhodobým užíváním nesteroidních protizánětlivých léků, vyhledejte neodkladně lékařskou pomoc, zejména pokud jste vyššího věku. Váš lékař bude sledovat průběh léčby.

Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léků (NSA).

Použití některých nesteroidních protizánětlivých léků může být spojeno s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (výskyt krevních sraženin v tepnách), např. infarkt myokardu nebo cévních mozkových příhod, zejména při užívání vyšších dávek a při dlouhodobém užívání.

V souvislosti s léčbou nesteroidními protizánětlivými léky byly hlášeny případy otoků (zadržování vody), vysokého krevního tlaku (hypertzenze) a srdečního selhání.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky se týkaly trávicího ústrojí:

 • žaludeční vředy a vředy v horní části tenkého střeva (dvanácterníku)
 • proděravění střevní stěny nebo krvácení v trávicím ústrojí (často může vést k úmrtí, zejména u starších pacientů)

V souvislosti s léčbou nesteroidními protizánětlivými léky byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

 • nausea (pocit na zvracení) a zvracení
 • průjem
 • plynatost
 • zácpa
 • dyspepsie (trávicí obtíže)
 • bolesti břicha
 • načernalá stolice z důvodu krvácení v trávicím ústrojí (meléna)
 • krev při zvracení (hematemesis)
 • zánět v souvislosti s tvorbou vřídků v ústech (ulcerativní stomatitida)
 • zhoršení zánětu tlustého střeva (exacerbace zánětu tračníku tlustého střeva)
 • zhoršení zánětů v trávicím ústrojí (exacerbace Crohnovy nemoci)

Méně často byl pozorován zánět žaludku (gastritida).

Nežádoucí účinky meloxikamu – léčivé látky přípravku MOVALIS.

Velmi časté: vyskytující se u 1 - 10 pacientů z 10

 • dyspepsie (trávicí obtíže)
 • nausea (pocit na zvracení) a zvracení
 • bolesti břicha
 • zácpa
 • plynatost
 • průjem

Časté: vyskytující se u 1 - 10 pacientů ze 100

 • bolest hlavy

Méně časté: vyskytující se u 1 - 10 pacientů z 1000

 • závrať
 • pocit závrati, pocit točení hlavy (vertigo)
 • ospalost (somnolence)
 • anemie (chudokrevnost - nižší množství krevního barviva hemoglobinu a/nebo červených krvinek)
 • zvýšený krevní tlak (hypertenze)
 • návaly (přechodné zčervenání obličeje a krku)
 • zadržování vod a sodíku v těle
 • zvýšená hladina draslíku v krvi (hyperkalemie). To může vést k následujícím příznakům:
  o změny srdeční činnosti (arytmie)
  o palpitace (pocit bušení srdce)
  o svalová slabost
 • říhání
 • zánět žaludku (gastritida)
 • krvácení v zažívacím ústrojí
 • zánět v ústech (stomatitida)
 • náhlé alergické reakce (reakce přecitlivělosti)
 • svědění (pruritus)
 • vyrážka na kůži
 • otoky způsobené zadržováním tekutin v těle, včetně oteklých kotníků/dolních končetin
 • náhlé otoky kůže a sliznic, jako jsou otoky kolem očí, otoky v obličeji, rtů, úst a v krku, které mohou způsobit dýchací obtíže (angioneurotický edém)
 • přechodné abnormality jaterních laboratorních testů (např. zvýšené jaterní enzymy transaminázy nebo zvýšení bilirubinu (žlučové barvivo). Tyto abnormality zjistí Váš lékař při laboratorním vyšetření krve.
 • abnormality laboratorních testů zjišťujících funkce ledvin (např. zvýšení kreatininu nebo urey)

Vzácné: vyskytující se u více než 1 - 10 pacientů z 10 000

 • poruchy nálady
 • noční můry
 • abnormální krevní obraz včetně abnormálního diferenciálního krevního obrazu (sledujícího poměr mezi krevními buňkami), sníženého počtu bílých krvinek a sníženého počtu krevních destiček

Tyto nežádoucí účinky mohou vést ke zvýšenému riziku infekce a příznaků jako jsou modřiny nebo krvácení z nosu.

 • pocit zvonění v uších (tinitus)
 • pocit bušení srdce (palpitace)
 • žaludeční vředy a vředy v horní části tenkého střeva (dvanácterníku)
 • zánět jícnu
 • záchvaty astmatu (pozorované u pacientů, kteří jsou alergičtí na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky
 • puchýřky nebo odlupování kůže, které se jeví jako závažné (Stevens Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza)
 • kopřivka (urticaria)
 • poruchy zraku včetně rozmazaného vidění a zánětu spojivek
 • zánět tlustého střeva (kolitida)

Velmi vzácné: vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10 000

 • puchýřky na kůži (bulózní reakce) a erythema multiforme (puchýřnaté kožní onemocnění se zarudnutím kůže). Erythema multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje skvrnami s červeným okrajem a/nebo puchýřky. Může zasáhnout ústa, oči a jiné vlhké povrchy těla.
 • zánět jater (hepatitida), který může způsobit příznaky jako:
  o zežloutnutí kůže nebo očního bělma
  o bolesti v oblasti břicha
  o nechutenství
 • akutní selhání ledvin zejména u pacientů s rizikovými faktory jako je onemocnění srdce, cukrovka nebo onemocnění ledvin.
 • proděravění střevní stěny

Není známo: četnost není možné zjistit z dostupných údajů

 • desorientace
 • zmatenost
 • dýchací obtíže a kožní reakce (anafylaktické/anafylaktoidní reakce), vyrážky způsobené slunečním světlem (reakce fotosenzitivity)
 • byly hlášeny případy srdečního selhání v souvislosti s podáním nesteroidních protizánětlivých léků
 • kompletní ztráta určitého druhu bílých krvinek (agranulocytóza) zvláště u pacientů, kteří užívají spolu s přípravkem MOVALIS léky s nežádoucími myelotoxickými účinky (léky, které poškozují kostní dřeň). To může způsobit náhlou horečku, bolení v krku, infekci.

Nežádoucí účinky způsobené nesteroidními protizánětlivými léky (NSA), které nebyly hlášeny po podání přípravku MOVALIS.

Změny ledvin vedoucí k akutnímu selhání ledvin:

 • velmi vzácné případy zánětu ledvin (intersticiální nefritida)
 • nekróza (odumření) některých buněk ledvin (akutní tubulární nebo papilární nekróza)
 • bílkoviny v moči (nefrotický syndrom s proteinurií)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak MOVALIS 15 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

MOVALIS 15 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:.“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Další informace

Co MOVALIS 15 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je meloxikam
 • Jedna tableta obsahuje 15 mg meloxikamu
 • Pomocnými látkami jsou: dihydrát natrium-citrát, monohydrát laktosy (viz bod 2.1 a 2.6), mikrokrystalická celulosa, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon a magnesium-stearát.

Jak MOVALIS 15 mg vypadá a co obsahuje toto balení
MOVALIS 15 mg jsou slabě žluté kulaté tablety, jedna strana vypouklá, druhá zkosená do půlicí rýhy, na jedné straně logo firmy, na druhé půlicí rýha s vyrytím 77C v obou půlích.

Velikost balení: 7, 10, 20 a 30 tablet

Meloxikam je také k dispozici ve formě čípků 15 mg a injekčního roztoku 15 mg/1,5 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH
Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Německo
Boehringer Ingelheim Ellas AE, Attica, Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
15.12.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Boehringer Ingelheim International GmbH

Ke stažení:
Movalis 15 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 1.2.2016