ATC CODE: M03BX05

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls17615/2008

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Muscoril injekční roztok

Thiocolchicosidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co je přípravek Muscoril inj. a k čemu se používá

Thiocolchicosid má zejména svaly uvolňující, ale i mírné bolest tlumící a protizánětlivé účinky. Působí na kosterní svalstvo. Nesnižuje výrazněji hybnost svalů ovládaných vůlí, nepůsobí na dýchací svalstvo, nehrozí tedy nebezpečí dechového útlumu.
Uvolnění svalů nastupuje obvykle po aplikaci do svalu za 30 - 40 minut.

Přípravek Muscoril inj. je určen k léčbě bolestivých křečových stahů svalstva při akutních a dlouhodobých revmatických nebo ortopedických onemocněních (ústřel, ischias, poškození šlach apod.) nebo při poranění.
Používání přípravku Muscoril inj. u dětí mladších 15 let se nedoporučuje.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Muscoril inj. používat

Nepoužívejte přípravek Muscoril inj.

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku/ nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Muscoril inj. je zapotřebí v následujících případech:

 • jestliže trpíte epilepsíí nebo u Vás existuje riziko epileptického záchvatu, může u Vás přípravek vyvolat epileptický záchvat
 • pokud se u Vás během léčby vyskytne průjem, upozorněte na tuto skutečnost lékaře, může být nutné snížit dávku přípravku
 • pokud trpíte poruchou funkce ledvin či jater
 • po podání injekce přípravku Muscoril inj. byste měl(a) být sledován(a) kvůli možnosti náhlé mdloby.

Další léčivé přípravky a Muscoril inj.
Nejsou známy žádné interakce tohoto přípravku.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Muscoril inj. s jídlem a pitím
Během léčby nesmíte pít alkohol.

Těhotenství a kojení
Přípravek nesmí být používán během těhotenství a při kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Muscoril inj. může u některých pacientů vyvolat ospalost a tím nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Jak se přípravek Muscoril inj. používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Počáteční dávka jsou 2 ampule denně (8 mg/den) podané formou injekce do hýžďového svalu, tj. 1 ampule po 12 hodinách.
U těžkých akutních bolestí se doporučuje podávat nejdříve injekce a pak následně tobolky.
Při mírných a středně těžkých bolestech se doporučuje podávat Muscoril tobolky.
Pro uvolnění spasmů při rehabilitaci je třeba s cvičením vyčkat 30 - 40 minut po aplikaci.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Muscoril inj., než jste měl(a)
Přípravek je podáván zdravotnickým personálem. Pokud Vám bylo podáno větší množství přípravku, než jste měli dostat, lékař vás bude sledovat a provede nezbytná opatření odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Muscoril inj.
Následující dávka nesmí být zdvojena za účelem nahrazení vynechané dávky.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastějšími nežádoucími účinky (1-10 pacientů ze 100) jsou ospalost, průjem a žaludeční křeče. Méně často (1-10 pacientů z 1000) se může objevit kopřivka nebo alergická reakce jako je zarudnutí kůže, dále nevolnost či zvracení. Vzácně (1-10 pacientů z 10000) může po podání injekce dojít ke snížení krevního tlaku, mohou se vyskytnout i závažné alergické reakce jako je otok různých částí těla. Výjimečně může dojít k náhlému omdlení.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Jak přípravek Muscoril inj. uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Muscoril inj. uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek Muscoril inj. nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Muscoril inj., pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Muscoril inj. obsahuje

 • Léčivou látkou je thiocolchicosidum 4 mg v 1 ampuli.
 • Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekci.

Jak přípravek Muscoril inj. vypadá a co obsahuje toto balení
Muscoril inj. je čirý, světle žlutý roztok.
Obsah balení: 6 ampulí po 2 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel registračního rozhodnutí:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.1.2013.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Sanofi-Aventis, s.r.o.

Ke stažení:
Muscoril injekce

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 3.2.2016