sp.zn. sukls372928/2017

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

NeuroMax forte 100 mg/200 mg/0,2 mg potahované tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento příprvek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.
  • Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

Co je NeuroMax forte a k čemu se používá

Přípravek NeuroMax forte obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12.
Přípravek NeuroMax forte obsahuje vitaminy skupiny B, které patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě. Jsou nezbytné pro udržení životních dějů v organizmu, hrají významnou
roli v aktivitě enzymů podílejících se na látkové výměně (metabolizmu) – na buněčném dýchání, odbourávání sacharidů, tuků a aminokyselin, účastní se v procesech využití
energie. Tyto vitaminy jsou nezbytné pro správnou funkci tkání – kůže, nervového systému, trávicí soustavy, obranyschopnosti organizmu apod. Při zvýšené námaze a ve stáří je
spotřeba vitaminů skupiny B vyšší.

Použití

Přípravek NeuroMax forte je určen k léčbě stavů spojených s nedostatkem vitaminů skupiny B v organizmu. Zvýšená potřeba vitaminů skupiny B je při dlouhodobých horečnatých
stavech, rozsáhlých popáleninách, při prudkém váhovém úbytku, u pacientů s jednostrannou výživou a u alkoholiků.

Po poradě s lékařem je možno přípravek NeuroMax forte také užívat při infekcích, při zvýšené funkci štítné žlázy, po chirurgickém odstranění žaludku, při vleklých onemocněních
trávicí soustavy a poruše vstřebávání ze střev, při chronických zánětech jater. Dále také při užívání některých léků, např. při léčbě tuberkulózy isoniazidem, při léčbě širokospektrými
antibiotiky potlačujícími střevní mikroorganismy, které vytvářejí vitaminy skupiny B, u některých kožních a nervových onemocněních.
Přípravek NeuroMax forte je určen pro dospělé, dospívající a děti od 4 let. 

Děti od 4 do 15 let mohou užívat NeuroMax forte jen na doporučení lékaře.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NeuroMax forte užívat

Neužívejte NeuroMax forte

  • jestliže jste alergický(á) na thiamin-hydrochlorid, pyridoxin-hydrochlorid, kyanokobalamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • během těhotenství a v období kojení
  • nepodávejte dětem mladším 4 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku NeuroMax forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Vitamin B12 - kyanokobalamin mírně zhoršuje kožní projevy lupénky, proto pacienti trpící tímto onemocněním mají přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.
Pyridoxin může ovlivnit výsledky některých laboratorních vyšetření (např. falešně pozitivní Ehrlichova reakce na urobilinogen).

Další léčivé přípravky a NeuroMax forte

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
V případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis nebo i bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívání přípravku NeuroMax forte s lékařem a bez porady s ním ho
neužívejte. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte NeuroMax forte. Přípravek NeuroMax forte lze na doporučení lékaře užívat v kombinaci s jinými
přípravky obsahující jednotlivé vitaminy skupiny B.

Při současném užívání vitaminů skupiny B ve vyšších dávkách a jiných léků může dojít k vzájemnému ovlivnění jejich účinku. Některá cytostatika snižují účinky thiaminu (vitaminu
B1), alkohol zhoršuje vstřebávání thiaminu, thiamin zesiluje účinek látek k místnímu znecitlivění. Pyridoxin (vitamin B6) snižuje účinky levodopy (látka používaná k léčbě Parkinsonovy nemoci), dále snižuje účinnost hydralazinu (používaného k léčbě vysokého krevního tlaku) a fenytoinu (používaného k léčbě epilepsie). Některé léky snižují využitelnost pyridoxinu – např. antikoncepce obsahující estrogeny a dlouhodobě podávaný theofylin (k léčbě astmatu). Současné podávání penicilaminu (používaného k léčbě revmatických onemocnění) a pyridoxinu může způsobit chudokrevnost. Pyridoxin může ovlivňovat účinnost některých léků k léčbě deprese. Pyridoxin může snižovat výskyt nežádoucích účinků při chemoterapii. Vitaminy skupiny B nesmí být užívány zároveň s tetracykliny (antibiotika), protože dochází ke snížení účinnosti antibiotika.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek
užívat.

Vzhledem k vysokému obsahu vitaminu B6 se přípravek NeuroMax forte nesmí užívat v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek NeuroMax forte nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se NeuroMax forte užívá

Neurčí-li lékař jinak, užívá se 1 tableta přípravku NeuroMax forte jednou denně.
Děti od 4 do 15 let mohou užívat NeuroMax forte jen po poradě s lékařem.

Délka léčby:

Dospělí mohou bez porady s lékařem tento přípravek užívat nejdéle 3 týdny. O užívání přípravku NeuroMax forte déle než 3 týdny musí rozhodnout lékař a léčba má probíhat pod
jeho dohledem.
Dětem od 8 do 15 let se přípravek podává nejvýše 2 týdny.
Dětem od 4 do 8 let se přípravek podává nejvýše 1 týden.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Může se objevit přecitlivělost na kteroukoli složku přípravku. Zcela výjimečně se při podávání vyšších dávek může dočasně objevit pálení žáhy či pocit na zvracení, případně
alergická reakce, kožní vyrážka, zarudnutí kůže či jiné kožní reakce spojené se svěděním a kopřivka. V ojedinělých případech byly popsány záchvaty silného pocení a zrychlený puls.
Může se také objevit akné. Při dlouhodobém podávání vysokých dávek pyridoxinu může vzniknout syndrom pyridoxinové závislosti, který se po vysazení léčby projevuje bolestmi
hlavy, podrážděností, případně zrychlením pulsu a bušením srdce. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o dalším užívání přípravku
s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak NeuroMax forte uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek NeuroMax forte obsahuje

Léčivé látky jsou thiamini hydrochloridum (vitamin B1), pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) a cyanocobalaminum (vitamin B12).
Jedna tableta obsahuje thiamini hydrochloridum (vitamin B1) 100 mg, pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) 200 mg a cyanocobalaminum (vitamin B12) 0,2 mg.
Pomocné látky: ethylcelulosa, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, modifikovaný škrob, monohydrát kyseliny citronové, kyselina stearová, natrium-citrát, koloidní bezvodý
oxid křemičitý, hypromelosa, makrogol 4000, polydextrosa, oxid titaničitý.

Jak přípravek NeuroMax forte vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety jsou bílé až světle červené, potahované, kulaté, konvexní s půlicí rýhou.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Velikost balení: 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13 500 Hämeenlinna, Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 2. 2018

Ke stažení:
NeuroMax forte

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 13.10.2018