ATC CODE: A11DB

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls232779/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

NEUROMULTIVIT potahované tablety

Thiamini hydrochloridum
Pyridoxini hydrochloridum
Cyanocobalaminum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Neuromultivit a k čemu se používá

Přípravek Neuromultivit obsahuje vitamín B1, B6 a B12, které jsou nezbytné pro správnou funkci nervové soustavy.

Přípravek Neuromultivit je určen jako doplňková léčba různých neurologických obtíží, které se projevují záněty nebo bolestivostí v průběhu nervu nebo jeho obrnou.
Přípravek je určen pro dospělé.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neuromultivit užívat

Neužívejte přípravek Neuromultivit

  • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Děti a dospívající
Přípravek není určen pro děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a přípravek Neuromultivit
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.
Neuromultivit může snižovat účinek současně užívané L-dopy.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek není určen pro těhotné a kojící ženy

Jak se přípravek Neuromultivit užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování vždy určí lékař. Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 3krát denně 1 tabletu.
Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Tablety se užívají maximálně 4 týdny.
Tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se malým množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neuromultivit, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet Neuromultivitu, kontaktujte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Vzácné (1 – 10 pacientů z 10 000)

  • Celkové poruchy: bolest hlavy, závratě.
  • Gastrointestinální trakt: nevolnost.

Velmi vzácné (méně než 1 z 10 000 pacientů)

  • Imunitní systém: reakce přecitlivělosti, nejčastěji se projevující kožní vyrážkou.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Neuromultivit uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Neuromultivit obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Thiamini hydrochloridum (vitamín B1) 100 mg, Pyridoxini hydrochloridum (vitamín B6) 200 mg, Cyanocobalaminum (vitamín B12) 0,2 mg v 1 potahované tabletě.

Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát, povidon, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastek, hypromelosa, polyakrylátová disperze 30%.

Jak přípravek Neuromultivit vypadá a co obsahuje toto balení
Neuromultivit jsou bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.
Velikost balení: 20 nebo 100 potahovaných tablet v PVC/Al blistru

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.4.2014.

Držitel rozhodnutí o registraci:
G.L. Pharma GmbH

Ke stažení:
Neuromultivit

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 5.2.2016