ATC CODE: M01AX17

Tento lék je na předpis.

sp. zn. sukls39519/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

NIMED 100 mg tablety

nimesulidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Nimed a k čemu se používá

Nimed je nesteroidní protizánětlivý léčivý přípravek („NSAID“) s účinky proti bolesti. Používá se k léčbě akutní bolesti (např. zubů, hlavy, zad, svalů, kloubů) a k léčbě bolestí během menstruace.

Před předepsáním přípravku Nimed Váš lékař zhodnotí možné přínosy tohoto léku oproti rizikům rozvoje nežádoucích účinků

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nimed užívat

Neužívejte přípravek Nimed:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste měl/a alergické reakce (např. sípání, rýma, ucpaný nos, kopřivka nebo vyrážka) po požití kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků,
 • jestliže jste v minulosti po požití nimesulidu prodělal/a reakci postihující játra,
 • jestliže užíváte jiné léky, o kterých je známo, že ovlivňují játra, např. paracetamol nebo jiné léky tišící bolest nebo NSAID léky,
 • jestliže užíváte návykové látky nebo se u Vás rozvinula závislost na drogách nebo jiných látkách,
 • jestliže pravidelně pijete alkohol ve velkém množství,
 • jestliže trpíte onemocněním jater nebo máte zvýšenou hladinu jaterních enzymů,
 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl/a vředy v trávicím systému (žaludeční nebo dvanácterníkové),
 • jestliže jste prodělal/a krvácení do žaludku nebo střev,
 • jestliže jste prodělal/a krvácení do mozku (mozkovou příhodu, mrtvici),
 • jestliže máte problém s krvácením nebo jakékoliv problémy související se špatnou srážlivostí krve,
 • jestliže jste prodělal/a selhání srdce nebo máte poruchu ledvin (snížená funkce ledvin) nebo jakoukoliv poruchu jater,
 • jestliže máte horečku nebo chřipku (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad, třesete se nebo máte zvýšenou teplotu),
 • jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství,
 • jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Nimed se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčivé přípravky jako je Nimed mohou působit mírné zvýšení rizika výskytu srdečního infarktu (infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice. Riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek a při dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte tedy doporučené dávkování a dobu léčby.
Pokud máte potíže se srdcem, prodělali jste mrtvici nebo se domníváte, že byste mohli být ohroženi těmito příhodami (např. pokud trpíte vysokým krevním tlakem, cukrovkou, máte vysokou hladinu cholesterolu nebo kouříte), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem o vhodnosti léčby.

Pokud se u Vás v minulosti projevily závažné alergické reakce, přestaňte přípravek Nimed užívat při prvních známkách vyrážky na kůži, poškození měkkých tkání (mukózní léze) nebo při jakékoliv jiné známce alergie a poraďte se se svým lékařem.
Přerušte ihned léčbu přípravkem Nimed, vyskytne-li se u Vás krvácení do trávicího traktu (způsobí dehtové zabarvení stolice) nebo zpozorujete-li projevy vředového onemocnění trávicího traktu (projevuje se bolestí břicha).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nimed je zapotřebí

 • Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto přípravku s lékařem.
 • Užíváte-li některé z následujících léků, které se mohou s přípravkem Nimed vzájemně ovlivňovat, ujistěte se předtím, než začnete přípravek Nimed užívat, že Váš lékař nebo lékárník ví, že tyto přípravky užíváte:
  • léky ředící krev (antikoagulancia, aspirin nebo jiné salicyláty),
  • léky zvyšující tvorbu a vylučování moči (diuretika) používané při selhání srdce nebo při léčbě krevního tlaku,
  • lithium, které se používá k léčbě depresí a podobných stavů,
  • methotrexát,
  • cyklosporin.
 • Pokud se u Vás v průběhu užívání nimesulidu objeví příznaky naznačující potíže s játry, měl/a byste užívání nimesulidu ukončit a okamžitě informovat svého lékaře. Příznaky naznačující potíže s játry zahrnují ztrátu chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha, přetrvávající únavu nebo tmavě zbarvenou moč.
 • Pokud jste někdy v minulosti měl/a žaludeční vředy, krvácení ze žaludku nebo střev, ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu nemoc, měl/a byste před užíváním přípravku Nimed informovat svého lékaře.
 • Pokud se u Vás v průběhu užívání přípravku Nimed objeví horečka a/nebo příznaky podobné chřipce (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad nebo se třesete), měl/a byste přípravek přestat užívat a informovat svého lékaře.
 • Pokud máte onemocnění srdce, vysoký krevní tlak, cirkulační problémy nebo onemocnění ledvin, měl/a byste před užíváním přípravku Nimed informovat svého lékaře. Přípravek Nimed může zhoršit funkci ledvin.
 • Pokud jste starší, je možné, že Váš lékař bude vyžadovat pravidelné kontroly, aby se ujistil, že Vám přípravek Nimed nepůsobí žaludeční, ledvinné, srdeční nebo jaterní problémy.
 • Pokud plánujete těhotenství, měla byste o tom informovat svého lékaře, jelikož přípravek
  Nimed může snižovat plodnost.

Děti
Nepodávejte přípravek Nimed dětem do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Nimed
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jestliže užíváte některé z níže vyjmenovaných léčiv, jejichž účinky se mohou navzájem ovlivňovat s přípravkem Nimed, ujistěte se, že Váš lékař či lékárník je informován o tom, že tato léčiva užíváte, než začnete užívat přípravek Nimed:

 • kortikosteroidy (léčiva užívaná k léčbě zánětlivých stavů),
 • léčivé přípravky pro ředění krve (antikoagulancia, např. warfarin, nebo přípravky potlačující shlukování krevních destiček, např. aspirin nebo jiné salicyláty),
 • antihypertensiva nebo diuretika (léčivé přípravky k úpravě vysokého krevního tlaku či srdeční činnosti),
 • lithium, které se používá k léčbě depresí a podobných stavů,
 • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky ke zvládání depresí),
 • methotrexát (lék užívaný k léčbě revmatoidní artritidy nebo k léčbě nádorů),
 • cyklosporin (léčivo užívané po transplantacích nebo pro léčbu poruch imunitního systému).

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Nimed se nesmí užívat během posledních 3 měsíců těhotenství, může způsobit potíže dítěti a při porodu.

Pokud plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře, protože Nimed může snížit plodnost.

Jste-li v prvním či druhém trimestru těhotenství, nepřekračujte dávkování a dobu léčby, kterou Vám Váš lékař určil.

Nimed nesmí být užíván v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se u Vás po užití přípravku objeví závratě nebo ospalost.

Přípravek Nimed obsahuje laktosu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Nimed užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je jedna tableta s obsahem 100 mg léčivé látky.

Přípravek Nimed užívejte co nejkratší dobu a ne déle než 15 dní během jednoho léčebného cyklu.
Riziko výskytu nežádoucích účinků lze snížit užitím nejnižší účinné dávky po co možná nejkratší dobu dostatečnou pro zvládnutí příznaků.
Tablety užívejte nejlépe po jídle a zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nimed, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) nebo se domníváte, že jste užil(a) více přípravku Nimed, než jste měl(a), kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší nemocniční zařízení. Přineste s sebou zbylé léky. Pokud došlo k předávkování, pocítíte pravděpodobně jeden z následujících příznaků: únava/ospalost, nevolnost,bolest žaludku, krvácení do žaludku či dýchací potíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nimed
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás projeví jakýkoli z níže uvedených příznaků, přerušte užívání přípravku a kontaktujte svého lékaře, neboť uvedené příznaky mohou značit vzácné závažné nežádoucí účinky vyžadující okamžitou lékařskou péči:

 • žaludeční potíže či bolest, nechutenství, nevolnost (nausea), zvracení nebo krvácení žaludku či střev nebo černá stolice,
 • kožní potíže jako je vyrážka nebo zarudnutí,
 • sípání nebo dušnost,
 • zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka),
 • náhlá změna množství či barvy moči,
 • otoky tváře, chodidel nebo nohou,
 • přetrvávající únava.

Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID)
Užívání některých nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků (NSAID) může způsobit mírné zvýšení rizika uzávěru cévního řečiště (arteriální trombotické příhody), např. srdeční infarkt (infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice (apoplexie), zejména při užívání vysokých dávek a při dlouhodobé léčbě.

V souvislosti s léčbou NSAID bylo popsáno zadržování tekutin (edém), vysoký krevní tlak (hypertenze) a srdeční selhání (kardiální selhání).

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky ovlivňující trávicí trakt (gastrointestinální příhody) jsou:

 • žaludeční nebo dvanácterníkový vřed (peptický/duodenální vřed),
 • proděravění střevní stěny (perforace) nebo krvácení do trávicího traktu (může být i smrtelné, zvláště u starších osob).

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout v souvislosti s užíváním přípravku Nimed jsou:

 • časté (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby ze 100): průjem, nevolnost, zvracení, zvýšené hodnoty krevních testů jaterních funkcí,
 • méně časté (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby ze 100): dušnost, závratě, zvýšený krevní tlak, zácpa, nadýmání, zánět žaludku (gastritida), svědění, vyrážka, zvýšené pocení, otoky (edém), krvácení ze žaludku nebo střeva, vředy a prasklé vředy dvanácterníku a žaludku,
 • vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 1 000): chudokrevnost, pokles počtu bílých krvinek v krvi, zvýšení určitého typu bílých krvinek v krvi (eosinofilie), změny tlaku krve, krvácení, potíže při močení, krev v moči, zvýšená hladina draslíku v krvi, pocit úzkosti nebo nervozity, noční můry, rozostřené vidění, zrychlený tep, pocit horka na kůži, červenání kůže, zánět kůže (dermatitida), celkový pocit nevolnosti, únava,
 • velmi vzácné (mohou se vyskytnout do 1 osoby z 10 000): závažné kožní reakce (známé jako multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická dermální nekrolýza), které způsobují puchýře na kůži a velmi nepříjemné pocity, selhání ledvin nebo zánět ledvin (nefritida), poruchy funkce mozku (encefalopatie), snížení počtu krevních destiček způsobující krvácení pod kůži nebo v jiných částech těla, černá stolice v důsledku krvácení, zánět jater (hepatitida), který může způsobit až závažnou žloutenku a městnání žluče, alergie včetně vážných kolapsů a potíží s dechem, astma, pokles tělesné teploty, závratě, bolest hlavy, ospalost, bolest žaludku, špatné trávení, bolesti v ústech, svědivá vyrážka (kopřivka), otoky tváře a okolí, poruchy vidění.

Léčivé přípravky jako je Nimed mohou být spojovány s lehce zvýšeným rizikem srdečního infarktu (infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Nimed uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Nimed obsahuje

 • Léčivou látkou je nimesulidum 100 mg v jedné tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl dokusátu, hyprolosa, monohydrát laktosy, hydrogenovaný rostlinný olej, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu.

Jak přípravek Nimed vypadá a co obsahuje toto balení
Světle žluté, kulaté, bikonvexní tablety.
Velikost balení: 3, 6, 10, 15, 20 nebo 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., Dublin, Irsko

Výrobce
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
2.4.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd

Ke stažení:
Nimed 100 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 15.10.2017