ATC CODE: N02BE51

Sp.zn.sukls119653/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Nogrip 500 mg/200 mg/25 mg granule pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, acidum ascorbicum, pheniramini maleas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je Nogrip a k čemu se používá

Nogrip se používá k léčbě příznaků spojených s nachlazením, chřipkou a infekcí horních cest dýchacích, jako je rýma, slzení, kýchání, bolest hlavy a/nebo horečka.

Tento lék užívejte pouze v případě, že máte všechny z následujících příznaků - bolest a/nebo horečku a současně rýmu, slzení a kýchání. Nepoužívejte jej, pokud máte pouze jeden z těchto příznaků.

Nogrip je určený pro dospělé a dospívající od 15 let.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nogrip užívat

Neužívejte Nogrip:

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol, kyselinu askorbovou, feniramin-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže máte onemocnění jater;
 • jestliže máte glaukom s uzavřeným úhlem;
 • jestliže užíváte nebo jste užíval(a) během posledních dvou týdnů inhibitory monoaminooxidázy (k léčbě deprese);
 • jestliže jste muž a máte problémy s prostatou;
 • nedávejte Nogrip dětem do 15 let

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Nogrip se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte problémy s ledvinami;
 • jestliže máte nedostatek enzymu zvaného glukózo-6-fosfát dehydrogenáza;
 • jestliže máte hemolytickou anemii (abnormální rozpad červených krvinek);
 • jestliže máte sklon k zácpě, závratím a problémy s močovými cestami;
 • jestliže máte astma, chronickou obstrukční plicní nemoc, kardiovaskulární onemocnění, vysoký krevní tlak, hypertyreózu a pyloroduodenální obstrukci (střevní blokáda).

Neužívejte žádné jiné přípravky obsahující paracetamol, pokud užíváte tento přípravek, abyste nepřekročil(a) doporučenou denní dávku (viz bod „Jak se Nogrip užívá“).

Při užívání tohoto přípravku nepijte alkohol nebo neužívejte léčivé přípravky obsahující alkohol.
Tento přípravek může způsobit ospalost zvýšenou užíváním alkoholu.

Každý sáček obsahuje 11,5 g sacharózy. To je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Pokud máte vysoké horečky, příznaky sekundární infekce nebo příznaky přetrvávají déle než 5 dní, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Nogrip
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte Nogrip v kombinaci s dalším léky obsahujícími paracetamol nebo s léky používanými k léčbě alergických onemocnění.

Prosím, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete Nogrip užívat v případě, že užíváte některý z následujících léků:

 • metoklopramid nebo domperidon (léky používané k léčbě pocitu na zvracení a zvracení);
 • kolestyramin (lék užívaný ke snížení hladiny cholesterolu);
 • warfarin a jiné deriváty kumarinu (léky na ředění krve);
 • probenecid (lék užívaný k léčbě dny);
 • isoniazid nebo rifampicin (lék užívaný k léčbě tuberkulózy);
 • fenytoin (lék užívaný k léčbě epilepsie);
 • sedativa, zejména barbituráty (léky, které způsobují uvolnění a ospalost);
 • sedativní antidepresiva (amitriptylin, doxepin, mianserin, mirtazapin, trimipramin);
 • hypnotika;
 • zidovudin (lék užívaný k léčbě infekce HIV/AIDS),

Nogrip s jídlem, pitím a alkoholem
Při užívání tohoto přípravku nepijte alkohol nebo neužívejte léčivé přípravky obsahující alkohol.
Tento přípravek může způsobit ospalost zvýšenou užíváním alkoholu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Užívání Nogrip se nedoporučuje během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nogrip může způsobit ospalost a/nebo závratě. Pokud se u Vás vyskytne ospalost a/nebo závratě, neměli byste řídit nebo obsluhovat stroje.

Nogrip obsahuje sacharózu a ethanol (alkohol)
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Každý sáček obsahuje 11,5 g sacharózy. To je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v maximální denní dávce.

Jak se Nogrip užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nogrip je určený pro dospělé a dospívající starší 15 let.

Doporučená dávka je jeden sáček 2 nebo 3krát denně. Interval mezi dvěma dávkami musí být alespoň 4 hodiny.

Neužívejte více než 3 sáčky denně.

Obsah sáčku rozpusťte ve studené nebo teplé vodě.

V případě chřipky je nejlepší užít Nogrip ve večerních hodinách, rozpuštěný v teplé vodě.

Máte-li problémy s ledvinami, interval mezi dvěma dávkami bude stanoven Vašim lékařem.

Maximální doba léčby bez porady s lékařem je 5 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nogrip, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nogrip nebo v případě náhodného požití dítětem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc kvůli riziku vážného poškození jater. Příznaky předávkování paracetamolem jsou pocit na zvracení, zvracení a snížená chuť k jídlu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Nogrip
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 • Akutní záchvat glaukomu u citlivých jedinců
 • Poruchy močení (významný pokles moči, obtížné močení)
 • Sucho v ústech, rozmazané vidění, zácpa
 • Potíže s pamětí nebo koncentrací, zmatenost, závratě (častější u starších pacientů)
 • Porucha pohybové koordinace, třes
 • Ospalost, snížená pozornost, silnější na začátku léčby
 • Závratě po rychlé změně polohy (stoupnutí nebo sednutí), v důsledku poklesu krevního tlaku
 • Ve vzácných případech se může vyskytnout kožní vyrážka, zarudnutí nebo alergické reakce vedoucí k náhlému otoku obličeje a hrdla nebo nepříjemné pocity obecně (malátnost) s výrazným poklesem krevního tlaku. V takovém případě okamžitě přestaňte užívat tento přípravek, oznamte to svému lékaři a nikdy znovu neužívejte léky obsahující paracetamol nebo feniramin.
 • Výjimečně byly pozorovány poruchy krve (snížení počtu krevních destiček, bílých krvinek), které mohou mít za následek krvácení z nosu nebo dásní. V těchto případech se obraťte na svého lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Jak Nogrip uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Nogrip obsahuje

 • Léčivými látkami jsou paracetamolum 500 mg, acidum ascorbicum 200 mg, pheniramini maleas 25 mg.
 • Pomocné látky jsou sacharóza, citronovo-rumové aroma, bezvodá kyselina citronová, arabská klovatina usušená rozprášením, sodná sůl sacharinu.

Jak Nogrip vypadá a co balení obsahuje
Nogrip je balený v (papír/Al/PE) sáčcích. Jeden sáček obsahuje bílý až světle žlutý prášek s charakteristickým citronovo-rumovým aroma.

Velikost balení: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 sáčků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Dr. Max Pharma Limited
First Floor Roxburghe House
273 – 287 Regent Street
W1B 2HA Londýn
Velká Británie

Výrobce
Farmea, 10, Rue Bouché Thomas – ZAC d´Orgemont, Angers, 49000, Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika: Nogrip 500 mg/200 mg/25 mg
Malta Triflu
Polsko Fluxin
Slovensko Nogrip 500 mg/200 mg/25 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.8.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
Dr. Max Pharma Limited

Ke stažení:
Nogrip

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 16.10.2017