ATC CODE: J01MA01

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls241010/2009 a příloha k sp.zn.: sukls84087/2011

Příbalový leták - Příbalová informace – informace pro uživatele

OFLOXIN INF - infuzní roztok

ofloxacinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co je přípravek Ofloxin inf a k čemu se používá

Přípravek Ofloxin inf patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných fluorochinolony, tj. léky určené k léčbě středně závažných a závažných zánětlivých onemocnění vyvolaných citlivými mikroorganismy. Léčivá látka přípravku, ofloxacin, působí proti původcům mnoha bakteriálních infekcí tím, že napadá genetický kód bakterií, zabraňuje jejich množení a působí jejich rozpad.

Přípravek lze používat k léčbě následujících infekcí:
infekční onemocnění dolních dýchacích cest, ORL, močových cest, kostí, kůže a měkkých tkání včetně ranných infekcí, nitrobřišních infekcí a zánětů malé pánve, některých forem tuberkulózy, dále k léčbě závažných infekčních průjmů (salmonelóz, úplavice) a některých pohlavně přenosných infekcí.

Přípravek je určen pro dospělé.
Dětem a mladistvým jej lze podat pouze za předpokladu, že nelze použít jiná antibiotika a pokud přínos léčby převýší možná rizika (jedná se o závažné, život ohrožující infekce, např. respirační infekce u cystické fibrózy, infekce při nádorových onemocněních).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ofloxin inf používat

Nepoužívejte přípravek Ofloxin inf

 • jestliže jste alergický/á na ofloxacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže trpíte epilepsií,
 • pokud jste po poraněních hlavy a mozku, zánětu v oblasti centrální nervové soustavy nebo po mrtvici (zvýšené riziko křečí),
 • pokud se Vám po podání fluorochinolonů poškodila šlacha,
 • pokud jste těhotná nebo kojíte,
 • pokud je Vám méně než 18 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Ofloxin inf se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • pokud máte poškozenou funkci ledvin nebo jater,
 • pokud jste náchylní k záchvatům (např. při současném používání s fenbufenem, jinými nesteroidními protizánětlivými léky a teofylinem, viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky),
 • pokud máte cukrovku a užíváte např. glibenklamid či inzulín,
 • pokud máte bolestivé onemocnění šlach,
 • pokud se u Vás v minulosti vyskytla těžká nežádoucí reakce na chinoliny,
 • pokud jste v minulosti měl/a psychotické poruchy nebo je máte v současnosti,
 • pokud máte vrozený deficit enzymu glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy,
 • pokud máte problémy se srdcem. Při používání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal/a srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz „Další léčivé přípravky a Ofloxin inf“).
 • pokud máte onemocnění myastenia gravis postihující svaly a nervy

Dětem do 18 let se Ofloxin inf podává jen výjimečně při léčbě závažných, život ohrožujících infekcích.
Pacientům léčeným Ofloxinem inf se doporučuje nevystavovat se příliš prudkému slunečnímu záření a vyloučit UV paprsky (solarium, horské slunce), neboť může dojít k reakcím kůže a nehtů.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje.

Další léčivé přípravky a Ofloxin inf
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),
 • tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika.
 • Současné používání Ofloxinu inf a nesteroidních antiflogistik (léků k léčbě revmatických nemocí a zánětů) nebo theofylinu může zvýšit riziko vzniku křečí.
 • Současné podávání Ofloxinu inf s prokainamidem může vést ke zvýšení hladin prokainamidu.
 • Při současném podávání Ofloxinu inf s antihypertenzivy či barbituráty může být ojediněle pozorován náhlý pokles krevního tlaku.
 • Při současném podávání Ofloxinu inf s léky na ředění krve (např. s warfarinem) je potřeba sledovat protrombinový čas a jiné koagulační testy.
 • Vzhledem k možnému zvýšení nebo snížení hladiny glukosy v krvi při podávání Ofloxinu inf je u pacientů léčených léky proti cukrovce nezbytné důsledně monitorovat kompenzaci cukrovky.
 • Při současném podávání Ofloxinu inf s probenecidem, cimetidinem, furosemidem, methotrexátem nebo dalšími léčivými přípravky vylučovanými ledvinami může dojít ke vzájemnému zesílení jejich účinku.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Ofloxin inf.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ofloxin inf nesmí používat těhotné a kojící ženy vzhledem k předpokládanému negativnímu účinku na vývoj a růst organismu.

Ofloxin inf obsahuje sodík
Tento přípravek obsahuje 15,4 mmol sodíku v jedné dávce (100 ml). Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Jak se přípravek Ofloxin inf používá

Přípravek Ofloxin inf je podáván lékařem nebo zdravotní sestrou. Podává se pomalou infuzí do žíly.
Obvyklá jednotlivá dávka je 200-400 mg ofloxacinu (1-2 infuzní lahvičky Ofloxinu inf) každých 12 hodin.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ofloxin inf
Příznaky
Nejdůležitějšími příznaky předávkování přípravkem Ofloxin inf jsou zmatenost, závrať, porucha vědomí, křeče a zažívací potíže.
Terapie: dle symptomů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Ofloxin inf používat a ihned vyhledejte lékaře:

 • celková anafylaktická reakce (zahrnující nevolnost, slabost, kolaps až bezvědomí při poklesu krevního tlaku s příznaky oběhového selhání, dušnost, otoky, zvracení, průjem, zrychlený tep srdce, zrychlený dech, mravenčení v končetinách, promodrávání končetin, studený pot). Frekvence výskytu je vzácná.
 • poškození nervů (dočasné znecitlivění, brnění, píchání, citlivost na dotek, svalová slabost, třes aj.). Frekvence výskytu je velmi vzácná.
 • těžký přetrvávající průjem s příměsí krve, horečkou a bolestmi břicha. Frekvence výskytu je velmi vzácná. závažná, náhlá (hypersenzitivní) reakce s horečkou a puchýři na kůži, odlupování kůže (toxická epidermální nekrolýza). Frekvence výskytu je velmi vzácná.
 • agranulocytóza (závažné krevní onemocnění spojené s náhlou vysokou horečkou, silnými bolestmi v krku a vřídky v ústech). Frekvence výskytu není známa.

Při používaní Ofloxinu inf se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Časté (u 1-10 ze 100 léčených):
 • zánět cév;
 • reakce v místě podání (bolest, zarudnutí).
Méně časté (u 1- 10 z 1 000 léčených):
 • infekce vyvolané plísněmi, odolnost patogenů;
 • neklid (agitovanost), poruchy spánku, nespavost; závratě, bolesti hlavy;
 • podráždění očí; kašel, rýma;
 • bolesti břicha, průjem, nevolnost, zvracení;
 • svědění, vyrážka.
Vzácné (u 1 -10 z 10 000 léčených):
 • anorexie;
 • psychotické poruchy (např. halucinace), úzkost, zmatenost, noční můry, deprese;
 • ospalost, poruchy chuti, svědění, brnění, porucha čichu, poruchy zraku;
 • návaly horka, kopřivka, nadměrné pocení;
 • zrychlený tep srdce, nízký krevní tlak, dušnost;
 • zánět tenkého nebo tlustého střeva; zánět šlach;
 • zvýšení laboratorních hodnot jaterních enzymů, bilirubinu, kreatininu.
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených):
 • poruchy krvetvorby (snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek, krevních destiček);
 • šok; křeče, porucha koordinace svalů;
 • zvonění v uších, ztráta sluchu;
 • žloutenka;
 • červená vyrážka, nepravidelné červeno-fialové skvrny na pokožce (purpura), citlivost na světlo; zánět cév;
 • bolest svalů, kloubů, přetržení šlach;
 • selhání ledvin.
Není známo (nelze z dostupných údajů určit)
 • abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce);
 • selhání kostní dřeně;
 • snížení hladiny krevního cukru (hypoglykémie) u diabetiků léčených antidiabetiky;
 • psychotické poruchy a deprese se sebeohrožujícím chováním včetně sebevražedných představ či pokus o sebevraždu;
 • zápal plic, těžká dušnost;
 • zánět jater (žloutenka, bolesti břicha, horečka);
 • závažné zánětlivé erupce na kůži a sliznicích;
 • poškození svalů, svalová slabost, ruptura svalu;
 • zánět ledvin;
 • porfyrie (choroba způsobená vadou při výrobě červeného krevního barviva).


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Jak přípravek Ofloxin inf uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Ofloxin inf nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ofloxin inf obsahuje
Léčivou látkou je ofloxacini hydrochloridum. 100 ml infuzního roztoku obsahuje ofloxacini hydrochloridum 220 mg (což odpovídá ofloxacinum 200 mg).
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, voda na injekci.

Jak přípravek Ofloxin inf vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: čirý, světle žlutozelený roztok bez viditelných částic.
Velikost balení: injekční lahvička se 100 ml infuzního roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s.,
U kabelovny 130, 10237 Praha 10
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
30.5.2012

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Po odstranění plastového odtrhávacího kloboučku se povrch zátky otře dezinfekčním roztokem a přípravek je připraven k podání.

Dávkování závisí na typu a závažnosti infekce a klinickém stavu pacienta.
V případě zlepšení stavu je možné po úvodní parenterální léčbě přípravkem Ofloxin inf pokračovat v perorální aplikaci přípravku (Ofloxin 200 potahované tablety) ve stejném dávkování.

Dospělí pacienti s normální funkcí ledvin:
Obvyklá jednotlivá dávka je 200-400 mg ofloxacinu (1-2 infuzní lahvičky Ofloxinu inf) každých 12 hodin.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin:

 • clearance kreatininu nad 50 ml/min: dávkování není třeba redukovat;
 • clearance kreatininu 20-50 ml/min: podává se 100-200 mg denně;
 • clearance kreatininu pod 20 ml/min: podává se 100 mg 1x denně;
 • pacienti podstupující hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu: 100 mg 1x denně.

Při infekcích vyvolaných patogeny středně vnímavými k ofloxacinu nebo při komplikujících faktorech může být nezbytné zvýšit dávku.

Pacienti se závažným poškozením jater:
Vylučování ofloxacinu může být sníženo u pacientů s těžkou poruchou funkce jater. Nemá být překročena denní dávka 400 mg ofloxacinu.

Pacienti nad 60 let:
Je-li zachována normální činnost ledvin, není třeba dávkování redukovat. Starším pacientům je však třeba věnovat pozornost a adekvátně upravit dávkování.

Děti:
Ofloxacin není indikován pro použití u dětí nebo rostoucích mladistvých. Dětem a mladistvým jej lze podat pouze za předpokladu, že nelze použít jiná antibiotika, a pokud přínos léčby převýší možná rizika (jedná se o závažné, život ohrožující infekce, např. respirační infekce u cystické fibrózy, infekce při nádorových onemocněních).

Celková denní dávka je obvykle 7,5 mg/kg tělesné hmotnosti, nesmí překročit 15 mg/kg. Podává se rozděleně ve 2 dílčích dávkách.

Délka léčby
Trvání léčby závisí na vyvolávajícím mikroorganismu a na klinickém obrazu. Stejně jako u každé antimikrobiální léčby doporučuje se pokračovat v podávání Ofloxinu inf ještě nejméně 3 dny poté, co se tělesná teplota vrátila k normálu a příznaky ustoupily.
U akutní infekce je ve většině případů dostatečná doba léčby 7 - 10 dní. Jakmile se stav pacienta zlepší, měl by se způsob podání změnit z parenterálního na perorální, obvykle při užití stejné celkové denní dávky.
Délka léčba by neměla přesáhnout 2 měsíce.

Způsob podání:
1 infuzní lahvička Ofloxin inf se aplikuje intravenózně po dobu nejméně 30 minut.
100 ml přípravku Ofloxin inf obsahuje 15,4 mmol iontů Na+ a 15,9 mmol iontů Cl-.
Do infuzní lahvičky přípravku Ofloxin inf se nesmí připichovat žádné další roztoky či léky.
Ofloxin inf je kompatibilní s následujícími roztoky a léky: fyziologickým roztokem, 5% glukózou, 10% glukózou, roztokem Ringer-laktátu, Hartmannovým roztokem, 4,2 % bikarbonátem.

Ofloxin inf není kompatibilní s heparinem a manitolem.

Zbytek nespotřebovaného přípravku Ofloxin inf musí být znehodnocen podle platných předpisů, nesmí být skladován v ledničce, zmražen ani jinak uchován pro případnou pozdější aplikaci.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Ofloxin Inf

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.2.2016