ATC CODE: A02BC01

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls129770/2012
Příbalový leták- Příbalová informace - Rx

OMEPRAZOL 20 GALMED tvrdé tobolky

(omeprazolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Omeprazol 20 Galmed a k čemu se používá

Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Účinkují tak, že snižují množství k kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.

Přípravek Omeprazol 20 Galmed se používá k léčbě následujících stavů:

U dospělých:

 • refluxní choroby jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.
 • vředů horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).
 • vředů, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud máte toto onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.
 • vředů, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé léky“ (NSAIDs). Omeprazol 20 Galmed lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs.
 • nadměrné tvorby žaludeční kyseliny způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův syndrom).

U dětí:
Děti od 2 let a s hmotností ≥ 20 kg

 • refluxní choroby jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.

Děti od 4 let a mladiství

 • vředů, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Omeprazol 20 Galmed užívat

Neužívejte Omeprazol 20 Galmed

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv složku přípravku Omeprazol 20 Galmed
 • jestliže jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)
 • užíváte-li léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě HIV infekce).

Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka předtím než začnete užívat Omeprazol 20 Galmed.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Omeprazol 20 Galmed je zapotřebí:
Omeprazol 20 Galmed může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Pokud se následující problémy týkají také Vás, informujte o tom lékaře ještě předtím, než začnete užívat Omeprazol 20 Galmed, anebo v průběhu léčby:

 • jestliže jste bez známých příčin více zhubl(a) a máte potíže s polykáním.
 • máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu.
 • začal(a) jste zvracet potravu nebo krev.
 • máte černou stolici (stolici s příměsí krve).
 • máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým zvýšením rizika infekčního průjmu.
 • máte závažné problémy s játry.

Jestliže užíváte Omeprazol 20 Galmed dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně sledovat. Měl/a byste lékaři říci o jakémkoli novém nebo zvláštním příznaku a okolnostech, kdykoliv lékaře navštívíte.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo jste užíval(a) v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Omeprazol 20 Galmed může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Omeprazol 20 Galmed.

Neužívejte Omeprazol 20 Galmed, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:

 • ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).
 • digoxin (k léčbě problémů se srdcem).
 • diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).
 • fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař Vás možná bude muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat Omeprazol 20 Galmed.
 • léky, které se používají k ředění krve, např. warfarin a jiné blokátory vitaminu K. Váš lékař Vás možná bude muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat Omeprazol 20 Galmed.
 • rifampicin (k léčbě tuberkulózy).
 • atazanavir (k léčbě infekce HIV).
 • tacrolimus (v případech transplantace orgánů).
 • třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese).
 • cilostazol (k léčbě klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů při porušeném průtoku krve v dolních končetinách).
 • saquinavir (k léčbě infekce HIV).
 • klopidogrel (k předcházení tvorby krevních sraženin (trombů)).

Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně Omeprazol 20 Galmed k léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval/a o všech lécích, které užíváte.

Užívání přípravku Omeprazol 20 Galmed s jídlem a pitím
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Těhotenství a kojení 
Předtím než začnete užívat Omeprazol 20 Galmed informujte lékaře, pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět. Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat Omeprazol 20 Galmed.

Lékař rozhodne, zda můžete užívat Omeprazol 20 Galmed v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Omeprazol 20 Galmed pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a stroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Tento přípravek obsahuje sacharózu. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jak se Omeprazol 20 Galmed užívá

Vždy užívejte přípravek Omeprazol 20 Galmed přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku.
Obvyklé dávky jsou uvedeny níže:

Dospělí:
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:

 • pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu dalších 8 týdnů.
 • pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně.
 • pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed):

 • obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.
 • pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

Léčba žaludečních vředů:

 • obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů.
 • Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů:

 • obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou denně.
 • Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé léky): obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.

Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé léky):

 • obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:

 • obvyklá dávka je 20 mg Omeprazol 20 Galmed dvakrát denně po dobu 1 týdne.
 • lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol.

Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger- Ellisonův syndrom):

 • obvyklá dávka je 60 mg denně.
 • lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.

Děti:
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:

 • děti starší než 2 roky a s tělesnou hmotností větší než 20 kg mohou užívat Omeprazol 20 Galmed. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:

 • děti starší než 4 roky mohou užívat Omeprazol 20 Galmed. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.
 • lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Způsob užívání tohoto přípravku

 • Doporučuje se užívat tobolky ráno.
 • Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.
 • Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody.
 • Tobolky nekousejte ani nedrťte.
 • Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látky rozkládala v kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily.

Co dělat v případě, že Vy nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek
Jestliže máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek:

 • Tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (např. jablečný, pomerančový nebo ananasový) nebo jablečnou šťávou.
 • Před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs vypijte ihned nebo nejpozději do 30 minut.
 • Abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Nepoužívejte mléko nebo vodu sycenou oxidem uhličitým. Tuhé částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je ani nedrťte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Omeprazol 20 Galmed než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více přípravku Omeprazol 20 Galmed než se doporučuje, obraťte se přímo na lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Omeprazol 20 Galmed:
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas další dávky, vynechte opomenutou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Omeprazol 20 Galmed nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se objeví kterýkoli z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků, přestaňte Omeprazol 20 Galmed užívat a ihned kontaktujte lékaře:

 • Náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká alergická reakce).
 • Zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno puchýřovatění a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnsonův syndrom“ nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“.
 • Žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto:
Velmi časté:             vyskytuje se u více než 1 pacienta z 10
Časté:                      vyskytuje se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté:             vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné:                    vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 10000
Velmi vzácné:            vyskytuje se u méně než 1 pacienta z 10000
Neznámá frekvence: není známo (z dostupných dat nelze určit)

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky

 • Bolest hlavy.
 • Vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.
 • Pocit na zvracení (nausea) nebo zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky

 • Otoky chodidel a kotníků.
 • Poruchy spánku (nespavost).
 • Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.
 • Pocit závratě (vertigo).
 • Změny krevních testů při kontrole funkce jater.
 • Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.
 • Celková nepohoda a ztráta energie.

Vzácné nežádoucí účinky

 • Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.
 • Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti.
 • Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nausea) a křeče.
 • Neklid, zmatenosti nebo deprese.
 • Poruchy chuti.
 • Problémy s viděním, např. neostré vidění.
 • Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).
 • Sucho v ústech.
 • Zánět dutiny ústní.
 • Houbová infekce označovaná jako moučnivka, která může mít vliv na střevo a je způsobena houbami.
 • Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu.
 • Ztráta vlasů (plešatost).
 • Kožní vyrážka po oslunění.
 • Bolesti kloubů nebo svalů.
 • Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
 • Zvýšená potivost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 • Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (nedostatek bílých krvinek).
 • Agresivita.
 • Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).
 • Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
 • Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno horečkou a bolestí kloubů (Erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).
 • Svalová slabost.
 • Zvětšení prsů u mužů.
 • Snížená hladina hořčíku v krvi.

Neznámá frekvence 
Pokud užíváte Omeprazol 20 Galmed déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře.

Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.

 

Omeprazol 20 Galmed může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky vedoucí až k imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršený stav s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékaře o lécích, které užíváte.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Omeprazol 20 Galmed po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).


Nebuďte znepokojen(a) tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak Omeprazol 20 Galmed uchovávat

 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • Přípravek Omeprazol 20 Galmed nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použ.do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
 • Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Omeprazol 20 Galmed obsahuje
Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.
Pomocnými látkami jsou: zrněný cukr (obsahuje sacharosu a kukuřičný škrob), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), natrium-lauryl-sulfát, povidon 40, kalium-oleát, kyselina olejová, hypromelosa 2910/6, kopolymer MA/EA 1:1, triethyl-citrát, oxid titaničitý, mastek, erythrosin (E127), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), želatina, chinolinová žluť (E104), bílý inkoust.

Jak Omeprazol 20 Galmed vypadá a co obsahuje toto balení
Omeprazol 20 Galmed jsou tvrdé tobolky se spodní částí oranžovou s bílým potiskem 20 a s modrou vrchní částí s bílým potiskem 0. Tobolky obsahují bílé až béžové mikropelety.

Bílá HDPE lahvička, bílý PP bezpečnostní uzávěr s vloženým vysoušedlem, krabička.

Velikosti balení: 28 nebo 56 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel registračního rozhodnutí:
Galmed a.s., Ostrava, Česká republika

Výrobce:
TEVA PHARMA S.L.U., Zaragoza, Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí registraci

Česká republika
Galmed a.s.
Těšínská 296/1349
Ostrava- Radvanice

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.7.2012.

Držitel rozhodnutí o registraci:
GALMED a.s.

Ke stažení:
Omeprazol 20 Galmed

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.2.2016