ATC CODE: A02BC01

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE – Vp.

Omeprazol Actavis 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky

omeprazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Omeprazol Actavis 10 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky nezlepší do 5 dnů, vyhledejte lékaře.
 • Pokud se příznaky zlepšují, doužívejte i přesto celou 14ti denní léčbu tak, jak je popsáno níže.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Omeprazol Actavis 10 mg a k čemu se používá

Přípravek Omeprazol Actavis 10 mg obsahuje léčivou látku omeprazol, která patří do skupiny léků nazývaných inhibitory protonové pumpy. Tyto léky účinkují tím, že snižují množství kyseliny v žaludku.

Bez porady s lékařem se přípravek Omeprazol Actavis 10 mg užívá u dospělých ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků, jako je pálení žáhy a kyselá regurgitace (návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu).

Reflux je zpětný návrat žaludeční kyseliny do jícnu, kde může způsobit zánět a bolest. Může být příčinou příznaků, jako je např. palčivý pocit na hrudi až do krku (pálení žáhy) a kyselá chuť v ústech (zpětný návrat kyselého obsahu žaludku do jícnu).

Některé léky jako je aspirin nebo jiné léky, které snižují zánět u onemocnění kloubů a svalů, mohou rovněž způsobovat pálení žáhy a jiné potíže související s žaludečním překyselením. Pro další informace se obraťte na svého lékárníka.

Je možné, že pocítíte úlevu od obtíží již po prvním dnu léčby přípravkem Omeprazol Actavis 10 mg, nicméně tento přípravek není určen k okamžité úlevě. K úlevě od obtíží může být potřebné používat přípravek Omeprazol Actavis 10 mg následující 2-3 dny.

Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní. Vyhledejte lékaře, pokud nedojde během 14 dní ke zlepšení, potíže přetrvávají nebo se vrátily, případně pokud máte polykací potíže.

Pouze na doporučení lékaře se přípravek Omeprazol Actavis 10 mg používá u dospělých pacientů k:

 • léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů a léčbě a prevenci zánětu jícnu způsobeného návratem kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu
 • léčbě a prevenci žaludečních nebo dvanáctníkových vředů při současné léčbě protizánětlivými léky a léky proti bolesti
 • prevenci znovuobjevení vředů postižených infekcí bakterií Helicobacter pylori, a to v kombinaci s antibiotiky
 • léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu (nádor, který zvyšuje tvorbu kyseliny chlorovodíkové, a tím způsobuje tvorbu žaludečních a dvanáctníkových vředů).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Omeprazol Actavis 10 mg užívat

Neužívejte přípravek Omeprazol Actavis 10 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku Omeprazol Actavis 10 mg
 • jestliže trpíte onemocněním jater a současně užíváte klarithromycin (antibiotikum používané k léčbě bakteriálních infekcí)
 • jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě HIV infekce).

Zvláštní opatrnosti při použití Omeprazol Actavis 10 mg je zapotřebí
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

 • jestliže trpíte bolestmi břicha nebo poruchou zažívání
 • jestliže jste v minulosti měl/a vřed žaludku nebo jste prodělal/a operaci žaludku či střev
 • jestliže se již po nějakou dobu kontinuálně léčíte s poruchami zažívání nebo s příznaky pálení žáhy
 • jestliže máte žloutenku (žlutě zabarvenou kůži nebo oči)
 • jestliže trpíte jaterní nedostatečností nebo onemocněním jater
 • jestliže trpíte bolestí na hrudníku
 • jestliže je Vám více než 55 let a příznaky se u Vás vyskytly nově nebo se v poslední době změnily
 • jestliže máte, nebo jste měl/a v minulosti některý z následujících projevů: nechtěný pokles váhy, opakované zvracení nebo zvracení s příměsí krve, případně tmavou stolici. Váš lékař za těchto okolností může provést další vyšetření, tzv. endoskopii, aby zjistil příčinu nebo vyloučil zhoubné onemocnění
 • jestliže máte vyšší věk nebo jste měl/a v minulosti komplikace (např. krvácení nebo vředy) při užívání nesteroidních protizánětlivých léků, jako je např. ibuprofen
 • jestliže již užíváte nesteroidní protizánětlivé léky
 • jestliže máte nebo jste měl/a v minulosti potíže s játry nebo ledvinami. Váš lékař vyšetřením krve zkontroluje, jak játra nebo ledviny pracují, zejména pokud musíte užívat přípravek Omeprazol Actavis 10 mg po dlouhou dobu
 • jestliže máte při léčbě přípravkem Omeprazol Actavis 10 mg průjem. Omeprazol bývá spojován s mírným vzestupem výskytu infekčních průjmů.

Přípravek Omeprazol Actavis 10 mg není určen k prevenci příznaků onemocnění.

Jestliže Vám lékař předepsal Omeprazol Actavis 10 mg spolu s jinými léky určenými k léčbě infekce Helicobacter pylori (antibiotika) nebo spolu s protizánětlivými léky k léčbě bolesti nebo revmatického onemocnění: přečtěte si pozorně i příbalovou informaci o těchto lécích.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinek léčby může být ovlivněn, jestliže tento lék a některé jiné léky se užívají společně.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Mimořádně důležité je, aby Váš lékař věděl, zda užíváte tyto léky:

 • atazanavir a nelfinavir (používá se k léčbě infekce HIV)
 • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol nebo podobné léky (používají se na plísňové infekce)
 • klarithromycin (používá se na bakteriální infekce)
 • diazepam nebo jiné benzodiazepiny, jako je triazolam a flurazepam (léky na uklidnění a uvolnění svalového napětí)
 • warfarin a jiné léky používané na ředění krve a prevenci srážení krve
 • fenytoin (používá se u epilepsie)
 • digoxin (používá se na srdeční potíže)
 • citalopram, escitalopram, imipramin, klomipramin (používají se u deprese)
 • disulfiram (používá se k léčbě závislosti na alkoholu)
 • cyklosporin a takrolimus (používají se na potlačení imunitního systému)
 • vitamin B12
 • třezalka tečkovaná (používá se u mírné deprese).

Užívání přípravku Omeprazol Actavis 10 mg s jídlem a pitím
Enterosolventní tobolky se užívají před jídlem (např. snídaní nebo večeří) nebo nalačno.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Před užíváním přípravku Omeprazol Actavis 10 mg informujete svého lékaře, že jste těhotná, domníváte se, že byste mohla být těhotná nebo se pokoušíte otěhotnět, případně že kojíte. Váš lékař rozhodne, jestli můžete užívat Omeprazol Actavis 10 mg, pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek Omeprazol Actavis 10 mg ovlivňoval schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. Nicméně u některých lidí se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou únava, závratě a poruchy zraku nebo sluchu. Tyto nežádoucí účinky mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. Jestliže se u Vás takový nežádoucí účinek objeví, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.

Jestliže si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Omeprazol Actavis 10 mg
Přípravek Omeprazol Actavis 10 mg obsahuje sacharózu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

Jak se přípravek Omeprazol Actavis 10 mg užívá

Léčba bez dohledu lékaře (samoléčba) Bez doporučení lékaře mohou přípravek Omeprazol Actavis 10 mg používat pacienti s častými (více než dva dny v týdnu) příznaky typu pálení žáhy či návratu obsahu žaludku zpět do jícnu.

Obvyklé dávkování je 2 tobolky jednou denně, a to ráno nalačno. Délka léčby je maximálně 14 po sobě jdoucích dní. Nepřekračujte uvedené dávkování ani délku léčby.

Léčba bez lékařského dohledu smí trvat maximálně 14 po sobě následujících dní, opakována může být nejčastěji jedenkrát za čtyři měsíce. Konzultujte lékaře v případě, že je nutno léčbu opakovat dříve než za 4 měsíce od ukončeného 14-tidenního cyklu, nebo pokud během 14-tidenního cyklu užívání přípravku nedošlo k vymizení příznaků.

Tobolky polykejte celé a zapijte je sklenicí tekutiny. Tobolky se mají užívat před jídlem (např. snídaní nebo večeří) nebo nalačno. Tobolky nežvýkejte ani nedrťte.

Jestliže máte problémy se spolknutím tobolek, můžete je otevřít a zrnka smíchat se lžící džusu. Směs se pak má ihned použít.

Léčba pod dohledem lékaře
Vždy užívejte přípravek Omeprazol Actavis 10 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Níže jsou uvedeny obvyklé dávky. Váš lékař je může změnit.

Léčba pálení žáhy a kyselé regurgitace u refluxního zánětu jícnu
10 – 20 mg denně po dobu 2 – 4 týdnů. Jestliže se po prvních dvou týdnech léčby Vaše potíže vůbec nezlepšily, obraťte se na Vašeho lékaře.

Léčba zánětu jícnu způsobeného kyselou regurgitací
20 mg 1x denně po dobu 4 – 8 týdnů.

Prevence zánětu jícnu způsobeného kyselou regurgitací
10 – 20 mg denně podle odpovědi na léčbu.

Léčba těžkého zánětu jícnu způsobeného kyselou regurgitací u dětí starších 2 let a dospívajících
Dávka závisí na věku pacienta a léčba by měla probíhat 4 – 12 týdnů.
Přípravek Omeprazol Actavis 10 mg se nemá podávat dětem mladším 2 let.

Léčba dvanáctníkových vředů
20 mg 1x denně po dobu 2 – 4 týdnů.

Léčba žaludečních vředů
20 mg 1x denně po dobu 4 - 8 týdnů.

Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených protizánětlivými léky a léky proti bolesti
20 mg denně po dobu 4 - 8 týdnů.

Prevence dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených protizánětlivými léky a léky proti bolesti
20 mg denně.

Prevence znovuobjevení vředů postižených infekcí bakterií Helicobacter pylori, a to v kombinaci s antibiotiky
20 mg 2x denně v kombinaci s antibiotikem zvoleným Vaším lékařem. Obvyklá doba léčby je 1 týden.

Léčba Zollinger-Ellisonova syndromu
Obvyklá zahajovací dávka je 60 mg 1x denně. Jestliže je dávka vyšší než 80 mg denně, polovina dávky se podává ráno a druhá polovina večer.

Jestliže máte poruchu funkce jater, Váš lékař Vám předepíše maximální denní dávku 20 mg.

Jestliže jste užil/a více přípravku Omeprazol Actavis 10 mg, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a větší množství léku než jste měl/a, kontaktujte svého lékaře, nemocnici nebo toxikologické informační středisko pro pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a užít Omeprazol Actavis 10 mg
Nezdvojujte příští dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Omeprazol Actavis 10 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže zjistíte kterýkoli z následujících velmi vzácných, ale závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat Omeprazol Actavis 10 mg a okamžitě kontaktujte svého lékaře

 • Infekce s projevy jako je horečka a těžké zhoršení Vašeho celkového stavu, nebo horečka s místními projevy infekce, jako jsou bolesti v krku, hltanu nebo ústech, či potíže s močením. Lékař Vám provede vyšetření krve s cílem zjistit možný pokles počtu bílých krvinek (agranulocytóza), který může způsobit sníženou odolnost vůči infekcím. Je důležité, abyste informoval(a) lékaře, že užíváte tento lék.
 • Náhlá dušnost, otok rtů, tváře, jazyka nebo hltanu, náhlá mdloba, potíže s polykáním nebo kopřivka spolu s dýchacími potížemi (angioedém).
 • Zarudnutí kůže, puchýře až s odlupováním kůže, ale také bolestivé puchýře a krvácení kůže rtů, jazyka, nosu, v ústech, u očí a na vnějších pohlavních orgánech (Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza)
 • Zežloutnutí kůže, tmavá moč a únava – mohou to být příznaky postižení jater.

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií:
Velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 osob
Časté: vyskytují se u 1 až 10 osob ze 100
Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 osob z 1000
Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 z 10 000 osob
Není známo: z dostupných údajů nelze určit.

Časté nežádoucí účinky

 • průjem, zácpa, nadýmání (může být i bolestivé), pocit na zvracení a zvracení
 • ospalost, spavost přes den, poruchy spánku (nespavost), závratě a bolesti hlavy.

Tyto potíže se obvykle zlepší i při pokračování v léčbě.

Méně časté nežádoucí účinky

 • změny funkce jater (které odezní po skončení léčby přípravkem Omeprazol Actavis 10 mg)
 • svědění kůže, vyrážka, těžké kožní alergické reakce s tvorbou puchýřů (erythema multiforme) a citlivost na sluneční světlo (fotosenzitivita)
 • vypadávání vlasů (alopecie)
 • zvýšený sklon k pocení
 • zrakové potíže (např. rozmazané vidění), sluchové potíže (např. hučení nebo zvonění v uších - tinnitus), porucha vnímání chuti. Tento stav se obvykle zlepší po ukončení léčby.
 • hromadění tekutiny způsobující otoky nohou a rukou (periferní edém), které se obvykle zlepší po ukončení léčby přípravkem Omeprazol Actavis 10 mg.

Vzácné nežádoucí účinky

 • snížení počtu červených krvinek (anémie, chudokrevnost) u dětí
 • hnědočerné zbarvení jazyka, jestliže se tobolky užívají s antibiotikem klarithromycin, nezhoubné žlázové cysty; obojí odezní po ukončení léčby přípravkem Omeprazol Actavis 10 mg
 • svalová slabost, bolest svalů a kloubů
 • mravenčení (parestézie) a závratě
 • zmatenost a halucinace u těžce nemocných nebo starších pacientů.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 • sucho v ústech nebo bolesti v ústech (stomatitida)
 • plísňová infekce (kandidóza)
 • zánět slinivky břišní (pankreatitida) a jater (hepatitida) se žloutenkou anebo bez ní (zežloutnutí kůže nebo očního bělma), selhání jater a poškození mozku u pacientů, kteří již mají těžké onemocnění jater
 • změny počtu krevních buněk, které mohou způsobovat vznik modřin nebo zvýšit pravděpodobnost vzniku infekce (trombocytopenie, leukopenie, pancytopenie, agranulocytóza)
 • těžká vyrážka s tvorbou puchýřů na kůži a v ústech s horečkou a slabostí (Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza)
 • zánět ledvin, který může způsobovat otok kolem kotníků nebo vysoký krevní tlak (nefritida)
 • neklid a deprese u těžce nemocných nebo starších pacientů
 • kopřivka, zvýšená teplota, těžká alergická reakce s otokem obličeje a hrdla, sípání (anafylaxe), těžká alergická reakce způsobující dýchací potíže nebo závratě, horečka
 • snížena hladina sodíku v krvi způsobující zmatenost, únavu, svalové záškuby, záchvaty nebo kóma (hyponatrémie)
 • zvětšení prsních žláz u mužů (gynekomastie)
 • alergický zánět krevních cév, který může bránit oběhu krve (vaskulitida).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Omeprazol Actavis 10 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Omeprazol Actavis 10 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru nebo lahvičce za výrazem EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce.

Lahvička
Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Blistr
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Omeprazol Actavis 10 mg obsahuje
Léčivá látka je omeprazolum.
Jedna tobolka obsahuje 10 mg omeprazolu.
Pomocné látky: zrněný cukr (sacharóza, kukuřičný škrob, čištěná voda), kopolymer MA/EA 1:1, hypromelóza 2910/6, mastek, mannitol (E142), makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), polysorbát 80, hydrogenfosforečnan sodný, natrium-lauryl-sulfát.

Tobolka (10 mg): želatina, čištěná voda, oxid titaničitý (E171), hlinitý lak chinolinové žluti (E104).

Jak přípravek Omeprazol Actavis 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Omeprazol Actavis 10 mg: neprůhledná žlutá tobolka.
Tobolky obsahují bělavé (barvy slonové kosti) až smetanově bílé kulaté mikrogranule.

Blistry: 7, 14, 15, 28 tobolek.
Lahvička: 7, 14, 28 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur
Hafnarfjordur
Island

Výrobce
LABORATORIOS LICONSA, S.A.
Avda. Miralcampo, Nº 7. Polígono Industrial Miralcampo,
19200 Azuqueca de Henares, (GUADALAJARA)
Španělsko

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech EU pod těmito názvy:
Omeprazol Actavis 10 mg gastro-resistant capsule, hard: Švédsko
Gastrocid: Bulharsko
Omediprol: Estonsko, Kypr
Omeprazol Actavis: Dánsko, Island, Norsko
Omeprazol Actavis 10 mg, enterokapseli, kova: Finsko
Omeprazole Actavis 10 mg, gastro-resistant capsules: Irsko
Omeprazolo Actavis PTC: Itálie
Omediprol 10 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas: Litva
Omediprol 10 mg skrandyje neirios kietos kapsulės: Lotyšsko
Omeprazol Sivatca: Portugalsko
Omediprol 10 mg magensaftresistente Kapseln: Rakousko
Omeprazol Actavis 10 mg cápsulas duras gastroresistentes: Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.1.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Actavis Group PTC ehf.

Ke stažení:
Omeprazol Actavis 10 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.2.2016