Tento lék je na předpis.

sp.zn.: sukls13696/2009

Příbalový leták - Příbalová informace – informace pro uživatele

Ophthalmo-Framykoin oční mast

Bacitracinum zincicum/neomycini sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
    Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Ophthalmo-Framykoin a k čemu se používá

Oční mast Ophthalmo-Framykoin obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která je vhodná pro léčbu očních infekcí.
Ophthalmo-Framykoin se používá při akutních infekčních zánětech spojivek, novorozeneckých hnisavých zánětech spojivek, zánětech rohovky, vředu rohovky, infikovaném poranění rohovky, zánětu slzného vaku, zánětu očního víčka, ječném zrnu, po operacích. Mast je vhodná i pro děti.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Framykoin používat

Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Framykoin

  • jestliže jste alergický(á) léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Ophthalmo-Framykoin není vhodný pro léčbu chronických zánětů spojivek a nemá se používat jednorázově, např. po vyjmutí cizích tělísek, pro nebezpečí vzniku přecitlivělosti. Není vhodná aplikace na rozsáhlé mokvající plochy pro možnost vstřebání.

Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Framykoin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné působení oční masti Ophthalmo-Framykoin a jiných léčivých přípravků není známo.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky na oční použití, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-Framykoin.

Přípravek Ophthalmo-Framykoin s jídlem a pitím
Při užívání přípravku Ophthalmo-Framykoin můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pro používání přípravku Ophthalmo-Framykoin v těhotenství a při kojení musí být zvlášť závažné důvody. Váš lékař má být proto informován o případném těhotenství nebo kojení, aby mohl zvážit používání přípravku

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Ophthalmo-Framykoin obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin).
Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

Jak se přípravek Ophthalmo-Framykoin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neurčí-li lékař jinak, obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku malé množství oční masti pravidelně každé 3-4 hodiny.
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby účinné látky neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.
Léčba má trvat minimálně 4-5 dní.
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky olejového podílu vazelíny).
Po dobu léčby přípravkem není vhodné používání kontaktních čoček.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Framykoin, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Framykoin
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Framykoin
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při léčbě oční mastí Ophthalmo-Framykoin může dojít k pocitům pálení, zčervenání kůže víček, zánětu víček, alergickým zánětům spojivek. Při léčbě přetrvávající 7 dní se zvyšuje riziko alergických projevů (obvykle na neomycin).
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ophthalmo-Framykoin uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ophthalmo-Framykoin obsahuje
Léčivými látkami jsou bacitracinum zincicum 1 250 m. j. a neomycini sulfas 26 mg (neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg) v 5 g oční masti
Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), tekutý parafin.

Jak přípravek Ophthalmo-Framykoin vypadá a co obsahuje toto balení
Suspenzní průsvitná mast nažloutlé barvy, konzistence vazelíny
Druh obalu: hliníková tuba, krabička.
Balení: 5 g oční masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
22.1.2014

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Ophthalmo-Framykoin

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.2.2016