ATC CODE: A02BC01

Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112675/2012
a příloha k sp.zn.sukls170136/2012, sukls275427/2012

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ortanol 10 mg - enterosolventní tvrdé tobolky

Omeprazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Ortanol 10 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Ortanol 10 mg a k čemu se používá

Přípravek Ortanol 10 mg obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léků nazývaných “inhibitory protonové pumpy”. Tyto léky Vám sníží množství kyseliny produkované v žaludku.

Bez doporučení lékaře (Výdej přípravku bez lékařského předpisu) se Ortanol 10 mg používá u dospělých k léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace).

Reflux je návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu, který se může zanítit a bolet. To může způsobit příznaky, např. bolestivý pocit pálení na hrudi stoupající až do úst (pálení žáhy) a kyselý pocit v ústech (kyselá regurgitace).
Může se stát, že budete muset užívat tobolky 2-3 dny po sobě, aby se příznaky zlepšily.
Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní.

Pouze na doporučení lékaře (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis) se přípravek Ortanol 10 mg používá k léčbě následujících stavů:

U dospělých:

 • refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.
 • vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).
 • vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud máte toto onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.
 • vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé léky“ (NSAID). Ortanol 10 mg lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAID.
 • nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená růstem slinivky břišní (Zollinger- Ellisonův syndrom).

U dětí:
Děti od 1 roku a s hmotností ≥ 10 kg

 • refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.

Děti od 4 let a dospívající

 • vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ortanol 10 mg užívat

Neužívejte Ortanol 10 mg:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku Ortanol 10 mg.
 • jestliže jste alergický/á na jakýkoliv lék obsahující jiný inhibitor protonové pumpy (např. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
 • jestliže užíváte lék obsahující nelfinavir (používaný k léčbě HIV infekce).

Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat Ortanol 10 mg.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ortanol 10 mg je zapotřebí
Neužívejte Ortanol 10 mg po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. Pokud nedojde k úlevě, nebo dojde ke zhoršení příznaků, poraďte se s lékařem.

Ortanol 10 mg může skrýt příznaky jiných nemocí. Z toho důvodu je nutné, abyste se poradil/a se svým lékařem, než začnete tento přípravek používat, pokud se Vás týká některý z následujících stavů:

 • jestliže jste zaznamenal/a výrazný nechtěný úbytek na váze a máte problémy s polykáním
 • jestliže máte bolesti břicha nebo trávicí obtíže
 • jestliže zvracíte jídlo nebo krev
 • jestliže máte černou (krví zbarvenou) stolici
 • jestliže máte těžký nebo přetrvávající průjem, protože omeprazol může způsobit mírné zhoršení infekčního průjmu
 • měl/a jste žaludeční vřed nebo jste prodělal/a chirurgický zákrok na zažívacím traktu.
 • léčíte se s příznaky nechutenství nebo pálení žáhy po dobu 4 a více týdnů.
 • máte žloutenku nebo závažné problémy s játry
 • je vám více než 55 let a příznaky onemocnění jsou čerstvé nebo se nedávno změnily.

Pacienti by neměli užívat omeprazol jako prevenci onemocnění.

Pokud užíváte přípravek Ortanol 10 mg dlouhodobě (déle než 1 rok), Váš lékař Vám pravděpodobně bude provádět pravidelné prohlídky. Při prohlídkách byste měl/a svého lékaře informovat o všech nových nebo nečekaných symptomech a okolnostech.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek Ortanol 10 mg může ovlivnit funkci jiných léčivých přípravků a některé léky naopak mohou ovlivnit funkci přípravku Ortanol 10 mg.

Neužívejte přípravek Ortanol 10 mg, pokud užíváte léčivý přípravek obsahující nelfinavir (používaný k léčbě HIV infekce).

Lékař nebo lékárník by především měli vědět, že užíváte klopidogrel (k předcházení tvorby krevních sraženin (trombů)).

Před zahájením užívání omeprazolu se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte:

 • ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových infekcí)
 • digoxin (používaný k léčbě srdečních obtíží)
 • diazepam (používaný k léčbě úzkosti, jako svalový relaxant nebo při epilepsii)
 • fenytoin (na epilepsii). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař bude sledovat Váš zdravotní stav při zahájení a ukončení léčby přípravkem Ortanol 10 mg.
 • léky k prevenci srážení krve, jako je warfarin nebo jiné blokátory vitamínu K. Váš lékař bude sledovat Váš zdravotní stav při zahájení a ukončení léčby přípravkem Ortanol 10 mg.
 • rifampicin (k léčbě tuberkulózy)
 • atazanavir (používaný k léčbě HIV infekce)
 • takrolimus (používaný v případě transplantací)
 • přípravky s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese)
 • cilostazol (k léčbě klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů při porušeném průtoku krve v dolních končetinách)
 • sachinavir (používaný k léčbě HIV infekce).

V případě, že Vám Váš lékař předepsal současně s přípravkem Ortanol 10 mg antibiotika amoxicilin a klarithromycin v souvislosti s léčbou vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste svého lékaře informoval/a o všech lécích, které užíváte.

Užívání přípravku Ortanol 10 mg s jídlem a pitím
Tobolky tohoto přípravku můžete užívat s jídlem nebo na lačný žaludek.

Těhotenství a kojení
Dříve než začnete tento přípravek užívat, informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete. Váš lékař rozhodne, jestli můžete tento přípravek užívat.

Váš lékař rozhodne, zda můžete přípravek Ortanol 10 mg užívat, pokud kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ortanol 10 mg obvykle neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. Nicméně se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4).
Jestliže se u Vás takový nežádoucí účinek objeví, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ortanol 10 mg
Složkou přípravku Ortanol 10 mg je laktosa. Jestliže Vám Váš lékař oznámil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

Jak se přípravek Ortanol 10 mg užívá

Léčba bez dohledu lékaře (Výdej přípravku bez lékařského předpisu):
Vždy užívejte přípravek Ortanol 10 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Bez doporučení lékaře se Ortanol 10 mg používá u dospělých k léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace).

Přípravek Ortanol 10 mg se obvykle užívá v dávce 2 tobolky jednou denně (nejlépe ráno) po dobu 14 dní. Navštivte svého lékaře, pokud po této době příznaky onemocnění neodezní. Někdy může být nutné užívat tobolky 2-3 následující dny, aby došlo ke zlepšení příznaků.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Léčba vedená lékařem (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis):
Vždy užívejte Ortanol 10 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Na základě Vašeho stavu a věku Váš lékař určí dávkování a délku léčby.

Obvyklé dávkování je:

Dospělí
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu (GERD), jako je pálení žáhy a unikání kyseliny ze
žaludku

 • pokud Váš lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozený, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. Váš lékař může zvýšit dávku na 40 mg jednou denně na dalších 8 týdnů, pokud po počáteční léčbě nedošlo k úplnému zhojení Vašeho jícnu.
 • po zhojení jícnu je obvyklá dávka 10 mg jednou denně.
 • pokud Váš jícen není poškozený, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba vředů v horní části střeva (dvanáctníkový vřed)

 • obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Váš lékař Vám může předepsat léčbu stejnou dávkou po další 2 týdny, pokud během počáteční léčby nedošlo ke zhojení vředu.
 • pokud se vřed úplně nezhojil, může Váš lékař zvýšit dávku na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

Žaludeční vřed

 • obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Váš lékař Vám může předepsat léčbu stejnou dávkou po další 4 týdny, pokud nedošlo ke zhojení vředu.
 • pokud se vřed úplně nezhojil, může Váš lékař zvýšit dávku na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů

 • obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Váš lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou denně.

Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky)

 • obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.

Prevence vzniku žaludečních a dvanáctníkových vředů vyvolaných užíváním nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID)

 • obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.

Léčba vředů vyvolaných infekcí bakterií Helicobacter pylori a prevence jejich návratu

 • obvyklá dávka je 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne.
 • Váš lékař Vám také dá současně užívat dvě antibiotika ze tří možných: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol.

Léčba při nadměrné tvorbě žaludeční kyseliny následkem zmnožení určitých buněk ve slinivce břišní (Zollinger-Ellisonův syndrom)

 • obvyklá dávka je 60 mg jednou denně.
 • Váš lékař upraví dávku v závislosti na Vašich potřebách a také rozhodne, jak dlouho budete tento přípravek užívat.

Děti
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu (GERD), jako je pálení žáhy a unikání kyseliny ze žaludku

 • děti starší než 1 rok a s hmotností 10 kg a více mohou přípravek Ortanol 10 mg užívat.
 • dávku určí lékař na základě hmotnosti dítěte.

Léčba vředů vyvolaných infekcí bakterií Helicobacter pylori a zabránění jejich návratu

 

 • děti starší než 4 roky mohou přípravek Ortanol 10 mg užívat. Dávku určí lékař na základě hmotnosti dítěte.
 • lékař Vašemu dítěti také předepíše dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Způsob podání

 • doporučuje se užívat tobolky ráno
 • přípravek můžete užívat s jídlem nebo na lačný žaludek
 • tobolky polykejte celé, zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nežvýkejte ani nedrťte, a to z důvodu, že tobolky obsahují obalené pelety, které zabraňují rozpadu léku působením kyseliny ve Vašem žaludku. Je velmi důležité, aby obalené pelety nebyly poškozeny.

Co dělat v případě, že máte/Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek
Pokud máte/Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek:

 • otevřete tobolku a buď přímo spolkněte její obsah a zapijte ho polovinou sklenice vody, nebo vysypejte obsah do sklenice neperlivé vody nebo kyselé ovocné šťávy (jablečné, pomerančové nebo ananasové) nebo jablečného moštu.
 • před každým napitím je třeba směs promíchat. Směs vypijte hned nebo nejpozději do 30 minut
 • abyste se ujistil/a, že jste vypil/a všechen lék, sklenici důkladně vypláchněte polovinou sklenice vody a celý obsah vypijte. Pevné částice obsahují léčivou látku, proto je nežvýkejte ani nedrťte.

Jestliže jste užil/a více přípravku Ortanol 10 mg, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a příliš mnoho tobolek, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ortanol 10 mg
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku přípravku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží doba, kdy máte užít další dávku, vynechanou dávku neužívejte a pokračujte příští dávkou v obvyklou dobu. Nezdvojujte příští dávku, abyste nahradil/a dávku vynechanou.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Ortanol 10 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže zjistíte kterýkoli z následujících vážných nežádoucích účinků, přestaňte tento léčivý přípravek užívat a neodkladně kontaktujte svého lékaře:

 • náhlé sípání, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, mdloby nebo polykací obtíže (těžká alergická reakce).
 • zčervenání kůže s puchýři nebo odlupováním kůže. Také se mohou objevit bolestivé puchýře a krvácení na rtech, očích, v ústech, nose a na pohlavních orgánech. To mohou být příznaky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy.
 • zežloutnutí kůže, tmavá moč a únava mohou být příznaky problémů s játry.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitými četnostmi, které jsou definovány takto:

Velmi časté: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10
Časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000
Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000
Neznámá frekvence: není známo (z dostupných dat nelze určit)


Další nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky

 • bolesti hlavy.
 • účinky na Váš žaludek nebo střeva: průjem, bolest břicha, zácpa, nadýmání.
 • nevolnost nebo zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky

 • otok chodidel nebo kotníků.
 • poruchy spánku (nespavost).
 • pocit točení hlavy, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.
 • závrať (vertigo).
 • změny hodnot krevních testů zjišťujících funkci jater.
 • kožní vyrážka, kopřivka a svědění.
 • celkový pocit nepohody a nedostatek energie
 • zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů)*.

Vzácné nežádoucí účinky

 • snížení počtu bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobit slabost, snadnější tvorbu modřin nebo větší náchylnost k infekcím.
 • alergické reakce, někdy velmi vážné, zahrnující otok rtů, jazyka a hrdla, horečku, sípání.
 • snížená hladina sodíku v krvi, což může vyvolat slabost, nevolnost (zvracení) a křeče.
 • pocity rozrušení, zmatenost, deprese.
 • změny chuti.
 • problémy s viděním, jako je rozmazané vidění.
 • náhlé sípání nebo zkrácení dechu (bronchospasmus).
 • sucho v ústech.
 • zánět v ústech.
 • houbová infekce zvaná moučnivka, která může postihnout střeva.
 • problémy s játry, včetně žloutenky, která se projevuje zežloutnutím kůže, tmavou močí a únavou.
 • vypadávání vlasů (alopecie).
 • kožní vyrážka při vystavení kůže slunečnímu záření.
 • bolesti kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie).
 • vážné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
 • zvýšené pocení.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 • změny v krevním obraze včetně agranulocytózy (nedostatek bílých krvinek).
 • agresivita.
 • vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).
 • vážné problémy s játry vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
 • náhlý výskyt těžké vyrážky nebo puchýřů nebo odlupování kůže. Tyto projevy mohou být doprovázeny vysokou teplotou a bolestí kloubů (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).
 • svalová slabost.
 • zvětšení prsů u mužů.

Neznámá frekvence
Pokud užíváte Ortanol 10 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře.

Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

*Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Ortanol 10 mg po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

Ortanol 10 mg může ve velmi vzácných případech ovlivňovat bílé krvinky a způsobit imunitní nedostatečnost. Pokud máte infekci s projevy jako je horečka s těžce zhoršeným celkovým stavem nebo horečku s příznaky lokální infekce, jako je bolest šíje, bolest v krku nebo ústech, nebo potíže s močením, okamžitě navštivte svého lékaře, aby mohl vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu) pomocí krevních testů. Je pro Vás velmi důležité, abyste lékaře informovali, že užíváte tento přípravek.

Nemějte obavy z přehledu možných nežádoucích účinků. Nemusí se u Vás objevit žádný z nich.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Ortanol 10 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Ortanol 10 mg neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“ nebo „EXP:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti přípravku v HDPE lahvičkách po prvním otevření: 3 měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Lahvičku uchovávejte dobře uzavřenou.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co Ortanol 10 mg obsahuje

Léčivou látkou je omeprazol (omeprazolum) 10 mg v jedné tobolce.

Pomocné látky:
Pelety: částečně substituovaná hyprolosa, mikrokrystalická celulosa, laktosa, povidon 25, polysorbát 80, mastek, oxid hořečnatý, methakrylátový kopolymer typ C - 30% vodná disperze, triethyl-citrát, magnesium-stearát.

Tobolky:
Vrchní a spodní část tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Potiskový inkoust:
Šelak, propylenglykol, roztok amoniaku 28%, černý oxid železitý (E172) nebo šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný.

Jak přípravek Ortanol 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Enterosolventní tvrdá tobolka.
Světle hnědé víčko, světle hnědé tělo, každé s potiskem “OME 10“, obsahující bílé až béžové pelety (granule).

Výdej přípravku bez lékařského předpisu:
Alu/Alu blistr v balení po 7, 14, 15 a 28 tobolkách.
Bílé lahvičky z HDPE s PP pojistným šroubovacím uzávěrem a (integrovaným) vysoušedlem, v krabičkách obsahujících 1 lahvičku po 7, 14, 15 a 28 tobolkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
LEK S.A., Warszawa, Polsko
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
S.C. Sandoz S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Velká Británie Omeprazole 10 mg Capsules
Belgie Omeprazol Sandoz 10 mg Capsules
Česká republika Ortanol 10 mg
Estonsko Omeprazole Sandoz 10 mg
Německo Omeprazole-Sandoz 10 mg magensaftresistente Hartkapseln
Maďarsko Omep HEXAL 10 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
Polsko Ortanol 10 Plus
Nizozemsko Omeprazol Sandoz 10, Capsules sora 10 mg
Portugalsko Omeprazol Sandoz 10 mg Cápsulas
Slovenská republika Omeprazol Sandoz 10 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 21.12.2012

Držitel rozhodnutí o registraci:
Lek Pharmaceuticals d.d.

Ke stažení:
Ortanol 10 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.2.2016