ATC CODE: N02BE01
ÚČINNÉ L.: PARACETAMOL

Tento lék je na předpis.

sp. zn. sukls342917/2018

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

PARAMAX Rapid 1 g tablety

paracetamolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá

Přípravek PARAMAX Rapid 1 g patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika.

Léčivou látkou přípravku PARAMAX Rapid 1 g je paracetamol. PARAMAX Rapid 1 g tlumí bolest a snižuje horečku.

PARAMAX Rapid 1 g se užívá k léčbě bolestivých stavů, jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů, bolestivá menstruace a dále ke snížení horečky.

PARAMAX Rapid 1 g též přináší úlevu při bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku provázející chřipku a nachlazení.
PARAMAX Rapid 1 g se rovněž užívá k potlačení bolesti provázející některá revmatická onemocnění jako je osteoartróza a při neuralgii (silné bolesti pociťované v průběhu nervu).

Vzhledem k obsahu léčivé látky je přípravek vhodný pro dospívající starší 15 let a dospělé.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1 g užívat

Neužívejte přípravek PARAMAX Rapid 1 g:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • pokud trpíte závažným jaterním onemocněním, žloutenkou
 • jestliže trpíte závažnou hemolytickou anemií (druh chudokrevnosti) 

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARAMAX Rapid 1 g je zapotřebí:
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.
Při podávání paracetamolu nemocným se změnami jaterních funkcí a u pacientů, kteří užívají dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu, se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů.
Pacienti se sníženou funkcí ledvin musí užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař.
Při léčbě perorálními antikoagulancii (léky zabraňující srážení krve) a současném podávání vyšších dávek paracetamolu je nutná kontrola krevní srážlivosti.
Pacienti s deficitem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Další léčivé přípravky a PARAMAX Rapid 1 g

Účinky přípravku PARAMAX Rapid 1 g a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Informujte svého lékaře zejména pokud užíváte:

 • warfarin (lék snižující krevní srážlivost),
 • metoklopramid, domperidon, probenecid (k léčbě nevolnosti a zvracení),
 • rifampicin, chloramfenikol (antibiotika),
 • kyselinu acetylosalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
 • probenecid (k léčbě dny),
 • fenobarbital, fenytoin, lamotrigin (k léčbě epilepsie),
 • zidovudin (k léčbě HIV,
 • isoniazid (k léčbě tuberkulózy),
 • karbamazepin (k léčbě epilepsie a bipolární poruchy),
 • cholestyramin (na snížení tuků v krvi),
 • jiné léky obsahující paracetamol.

PARAMAX Rapid 1 g s jídlem a pitím

Během užívání přípravku PARAMAX Rapid 1 g se nesmí konzumovat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotné ženy mohou přípravek užívat po předchozí poradě s lékařem. V případě užívání během těhotenství je nutné použít co nejnižší účinnou dávku po co nejkratší dobu a při co nejmenší četnosti opakování dávek.
V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku PARAMAX Rapid 1 g je ovlivnění pozornosti při řízení a obsluze strojů nepravděpodobné.

Jak se PARAMAX Rapid 1 g používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování u dospívajících od 15 let a dospělých:

Užívá se 1/2 tablety až 1 tableta (tj. 500 mg-1000 mg ) podle potřeby 1-4krát denně.
Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s tělesnou hmotností vyšší než 60 kg. Pro osoby s tělesnou hmotností do 60 kg je vhodná jednotlivá dávka ½ tablety tj. 500 mg paracetamolu.

Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u dospívajících.
Maximální denní dávka je 4 g paracetamolu tj. 4 tablety přípravku PARAMAX Rapid 1 g.

Nepřekračujte doporučené dávkování.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud trpíte onemocněním ledvin, lékař Vám dávkování přípravku PARAMAX Rapid 1 g upraví.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 1 g, než jste měl(a):

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tuto příbalovou informaci, případně zbylé tablety vezměte sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 1 g

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových odstupech uvedených výše.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen vzácně.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • mírné nežádoucí účinky ze strany trávicího traktu (pocit na zvracení, zvracení),
 • zvýšené hodnoty jaterních enzymů.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)

 •  
 • alergická kožní reakce ve formě zarudnutí pokožky až kopřivky,
 • poruchy krvetvorby snížení počtu krevních destiček a/nebo bílých krvinek), které obvykle vymizí po přerušení užívání přípravku,
 • snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného rozpadu (hemolytická anemie),
 • bronchospazmus (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktický šok (těžká alergická reakce),
 • závažné kožní reakce,
 • poškození jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru za „Použitelné do:“, na obalu na tablety a na krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek PARAMAX Rapid 1 g obsahuje

Léčivou látkou je paracetamolum 1 g v jedné tabletě
Pomocnými látkami jsou: Povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát.

Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g vypadá a co obsahuje toto balení

PARAMAX Rapid 1 g jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách tablety. Délka tablety je 22,5 mm a šířka 9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení:
30 a 100 tablet
Tablety jsou zabaleny v blistru nebo v obalu na tablety.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Varastokatu 8, Finsko

Výrobce

Vitabalans Oy
Varastokatu 7-9
Hämeenlinna
13500
Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 17. 10. 2018

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Vitabalans CZ, s.r.o.
Na sádce 446/2
14 900 Praha 4
Česká republika

Držitel rozhodnutí o registraci:
Vitabalans Oy

Ke stažení:
PARAMAX Rapid 1 g

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 3.12.2018