ATC CODE: J01CE02

Tento lék je na předpis.

sp.zn.sukls239225/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

PENBENE 1 000 000 potahované tablety

phenoxymethylpenicillinum kalicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li nějaké další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Penbene a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Penbene je fenoxymethylpenicilin, což je penicilinové antibiotikum. Penbene užívají dospělí, dospívající a děti od 6 let při léčbě a profylaxi (předcházení) lehkých až středně těžkých infekcí vyvolaných citlivými bakteriemi.

Přípravek se užívá:

 • k léčbě zánětu mandlí a hltanu způsobeného streptokoky
 • k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí
 • k léčbě Lymské borreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí 
 • k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain-benzylpenicilinu 
 • jako alternativa prokain-benzylpenicilinu u profylaxe revmatické horečky a středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Penbene užívat

Neužívejte přípravek Penbene :

 • jestliže jste alergický(á) na penicilin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 
 • jestliže jste alergický(á) na cefalosporiny (skupina antibiotik)

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Penbene se poraďte se svým lékařem lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

 • jestliže trpíte alergickým onemocněním, např. sennou rýmou nebo průduškovým astmatem (když Vám bude lékař předepisovat tento přípravek, upozorněte jej, že trpíte alergickým onemocněním)
 • při infekční mononukleóze
 • jestliže trpíte těžkou poruchou trávicího ústrojí se zvracením a průjmy, protože není zaručeno dostatečné vstřebávání

Další léčivé přípravky a přípravek Penbene
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinky přípravku Penbene a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Fenoxymethylpenicilin se nesmí užívat současně s bakteriostatickými (tlumícími růst bakterií) antibiotiky a chemoterapeutiky (tlumícími růst či množení bakterií) jako jsou chloramfenikol, erythromycin, tetracykliny a sulfonamidy a s jinými antibiotiky se může současně užívat pouze tehdy, jestliže lze očekávat vzájemné posílení účinnosti.

Neomycin může snižovat absorpci fenoxymethylpenicilinu.

Při současném užívání s protizánětlivými, protirevmatickými a antipyretickými léky (tlumícími horečku) a probenecidem může být účinek fenoxymethylpenicilinu zvýšen a prodloužen.

Přípravek Penbene s jídlem a pitím
Potahované tablety je vhodné užívat vždy asi 1 hodinu před jídlem, aby se zaručilo co nejvyšší vstřebávání.
Tablety se polykají nerozkousané a zapijí se dostatkem tekutiny (např. sklenice vody).

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Penicilin nemá nepříznivé účinky na matku ani dítě. Nejste-li alergická na penicilin, můžete jej užívat během těhotenství i během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravky Penbene 1 000 000 neovlivňují Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat jakékoli přístroje nebo stroje.

Přípravek Penbene obsahuje draslík.
Jedna tableta přípravku Penbene 1 000 000 obsahuje 1,7 mmol (66 mg) draslíku v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin a u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku.

Jak se přípravek Penbene užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a délku léčby vždy určí lékař. Neurčí-li jinak, je dávkování následující:

Dospělí

Obvyklá dávka je 0,8 MIU každých 6 hodin nebo 1,2-1,5 MIU každých 8 hodin.

Indikace Dávkování  Délka léčby
Streptokoková faryngitida 2,4 MIU denně ve 4 dílčích dávkách po 6 hodinách nebo 3,6-4,5 MIU denně ve 3 dílčích dávkách po 8 hodinách 10 dnů
Dokončení parenterální léčby aktinomykózy 0,8 MIU každých 6 hodin 6-12 měsíců
Profylaxe revmatické horečky 0,4 MIU každých 12 hodin dlouhodobě

Použití u dětí a dospívajících

Obvyklá dávka je 20 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin.

Indikace Dávkování  Délka léčby
Streptokoková faryngitida 20 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin 10 dnů
Lymská borelióza (erythema migrans) 25-30 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin 3 týdny
Profylaxe revmatické horečky 0,4 MIU každých 12 hodin dlouhodobě

Pro kojence a malé děti jsou dostupné tekuté lékové formy.

1 tableta přípravku Penbene 1 000 000 = 1 MIU
1 tableta přípravku Penbene 1 500 000 = 1,5 MIU

Délka léčby
Délka léčby je závislá na odpovědi původce onemocnění, případně na klinickém obrazu. Není-li uvedeno jinak, přípravek se podává ještě 48-72 hodin po poklesu teploty a ústupu známek infekce.

Při zástavě tvorby a vylučování moči lékař sníží velikost dávek nebo prodlouží intervaly mezi jednotlivými dávkami.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Penbene, než jste měl(a), nebo pokud dojde k náhodnému požití přípravku dítětem, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Penbene, užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. Jestliže nastala doba pro užití další dávky, je třeba vzít obě dávky najednou. Dávkování předepsané lékařem přesně dodržujte i v noci.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Penbene (následky přerušení léčby přípravkem Penbene)
Nepřerušujte léčbu bez souhlasu lékaře, i když se již cítíte lépe. Onemocnění by se mohlo vrátit, nebo by mohlo dojít ke komplikacím.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání přípravku Penbene, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji se vyskytují poruchy trávicího ústrojí. Patří k nim pocit na zvracení, zvracení, ztráta chuti k jídlu, tlak v nadbřišku, bolesti břicha, plynatost, měkká stolice a průjmy. Tyto poruchy jsou většinou lehké a často odeznívají během léčby nebo po jejím ukončení.
Při užívání fenoxymethylpenicilinu může také dojít k přechodné suchosti sliznice dutiny ústní a ke změnám chuti. Zřídka je možné i zbarvení zubů, které po ukončení léčby vymizí.

Příležitostně mohou vznikat kožní vyrážky a záněty sliznic zejména v oblasti úst (zánět jazyka, zánět sliznice dutiny ústní). Velmi zřídka může dojít k vytvoření tzv. lingua villosa nigra (černý chlupatý jazyk).
Ojediněle se mohou vyskytnout změny krevního obrazu, jako snížení počtu bílých krvinek, krevních destiček, chudokrevnost, útlum kostní dřeně. Tyto nežádoucí účinky odezní po ukončení léčby.
Vzácně byl popsán zánět ledvin.
Dlouhodobé a opakované užívání může vést k přerůstání odolných bakterií nebo choroboplodných hub.

Při výskytu těžkých a dlouhotrvajících průjmů během léčby a po ní, které mohou být provázeny horečkou a bolestmi břicha, je třeba se neprodleně poradit s lékařem, protože může jít o závažný zánět tlustého střeva, který musí být okamžitě léčen.

Jestliže se u vás vyskytne alergická reakce, popsána dále, přerušte užívání přípravku a poraďte se neprodleně s lékařem. Jedná se zejména o kožní reakce (např. vyrážky, svědění), kopřivku nebo těžké alergické reakce (např. horečka, křečovité zúžení průdušek, rýma, bolesti kloubů, angioneurotický edém (otok očních víček, obličeje), otok hrtanu, šokový stav (mdloby)).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Penbene uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnost, uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Penbene obsahuje
Léčivou látkou je phenoxymethylpenicillinum kalicum 1 000 000 m.j. v jedné potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou:
Penbene 1000 000:
magnesium-stearát, makrogol 6 000, mastek, maltodextrin, povidon, sodná sůl sacharinu, silice máty peprné, oxid titaničitý, hypromelóza.

Jak přípravek Penbene vypadá a co obsahuje toto balení
Penbene 1 000 000: bílé až slabě smetanově zbarvené, oválné, bikonvexní potahované tablety slabě peprmintové vůně, s půlicí rýhou na obou stranách.
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Balení:
Penbene 1 000 000:
12, 21 a 30 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Německo

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.1.2016

Držitel rozhodnutí o registraci:
Ratiopharm GmbH

Ke stažení:
Penbene 1 000 000

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 9.2.2016