ATC CODE: V11

sp.zn.sukls20687/2015

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Persen obalené tablety

Valerianae extractum siccum, Melissae folii extractum siccum a Menthae piperitae folii extractum siccum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
    Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co jsou přípravky PERSEN a PERSEN forte a k čemu se používají

Přípravky PERSEN a PERSEN forte patří do skupiny léčiv nazývaných fytofarmaka - sedativa (zklidňující léky), anxiolytika (léky odstraňující úzkost), hypnotika (léky navozující spánek).

Jedná se o směs suchých rostlinných extraktů s uklidňujícím účinkem, která příznivě působí i při mírných poruchách usínání a spánku.

Přípravky PERSEN a PERSEN forte se užívají při psychovegetativních poruchách nejrůznější povahy, projevujících se zvýšeným napětím, podrážděností, neklidem, rozladěností, strachem, úzkostí, poruchami koncentrace, poruchami usínání a spánku, pocitem únavy po probuzení nebo i minimální námaze, pocením dlaní a třesem rukou.

Přípravek PERSEN mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.

Přípravek PERSEN FORTE je určen pro dospělé od 18 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravky PERSEN a PERSEN forte užívat

Neužívejte přípravky PERSEN a PERSEN forte:

  • jestliže jste alergický(á) na kozlík lékařský, meduňku lékařskou nebo mátu peprnou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)..

Upozornění a opatření
Před užitím přípravků Persen/Persen forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

  • Jestliže trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu), měl(a) byste se vyvarovat užívání přípravků s obsahem máty peprné, protože ty mohou zesílit obtíže s pálením žáhy.
  • Při žlučníkových kamenech či jiných onemocněních žlučových cest konzultujte užívání přípravku s lékařem.

Děti a dospívající

  • Podávání přípravku PERSEN dětem mladším 12 let a přípravku PERSEN FORTE dětem mladším 18 let se nedoporučuje z důvodu nedostatku údajů o jejich použití v těchto věkových skupinách.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek se smí užívat v kombinaci s jinými syntetickými uklidňujícími přípravky (sedativy) pouze na doporučení lékaře po stanovení Vaší diagnózy a pod lékařským dohledem.

Užívání přípravků PERSEN a PERSEN forte s jídlem a pitím
Každou dávku je třeba zapít malým množstvím tekutiny.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Užívání přípravku během těhotenství a kojení se nedoporučuje vzhledem k nedostatku údajů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek může zhoršit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud je Vaše pozornost tímto přípravkem ovlivněna, neřiďte vozidlo a neobsluhujte stroje.

Přípravek Persen obsahuje glukosu, monohydrát laktosy a sacharosu. Přípravek Persen forte obsahuje glukosu a laktosu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravky PERSEN a PERSEN forte užívají

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku PERSEN je:
Dospělí užívají 1-2 obalené tablety 2-3krát denně. Při poruchách usínání a spánku se užívají 2 obalené tablety 1krát denně, a to 1 hodinu před spaním.

Dospívajícím starším 12 let se podává 1 obalená tableta 1-3krát denně.

Mezi jednotlivými dávkami dodržujte interval 4-5 hodin.

Tablety se polykají celé, nerozkousané, každou dávku je třeba zapít malým množstvím tekutiny.

Doporučená dávka přípravku PERSEN forte je:

Dospělí užívají jednu tobolku 2-3 denně. Při poruchách usínání a spánku se užívá 1 tobolka 1krát denně, a to 1 hodinu před spaním.

Tobolky se polykají celé, nerozkousané, každou dávku je třeba zapít malým množstvím tekutiny.

Délka užívání
K dosažení žádoucího účinku se doporučuje přípravek užívat pravidelně po dobu 2-4 týdnů.
Pokud se do 2 týdnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PERSEN nebo PERSEN forte, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PERSEN nebo PERSEN forte
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PERSEN nebo PERSEN forte
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po požití přípravků obsahujících kořen kozlíku lékařského se mohou vyskytnout zažívací obtíže (nevolnost, křeče v břiše).

Po požití přípravků obsahujících list máty peprné se mohou zhoršit obtíže s pálením žáhy. Viz také bod 2.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravky PERSEN a PERSEN forte uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

PERSEN
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu.

PERSEN forte
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravky PERSEN a PERSEN forte obsahují

PERSEN
Léčivé látky: Valerianae extractum siccum (kozlíkový extrakt suchý) 4-7 : 1, extrahováno ethanolem 70% (V/V) 35 mg, Melissae folii extractum siccum (meduňkový extrakt suchý) 3-6 : 1, extrahováno ethanolem 50% (V/V) 17,5 mg a Menthae piperitae folii extractum siccum (mátový extrakt suchý) 3-6: 1, extrahováno ethanolem 40% (V/V) 17,5 mg v jedné obalené tabletě.

Pomocné látky: tekutá glukosa – suchý zbytek (součást Valerianae extractum siccum), maltodextrin (součást Melissae folii extractum siccum a Menthae piperitae folii extractum siccum), aroma máty peprné (součást Menthae piperitae folii extractum siccum), mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sacharosa, mastek, magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, sodná sůl karmelosy, povidon, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý (E 171), hnědý oxid železitý (E 172), glycerol, montanglykolový vosk.

Jak přípravky PERSEN a PERSEN forte vypadají a co obsahuje toto balení
PERSEN: hnědé, lesklé obalené tablety.

Balení:
Al/PVC/TE/PVDC blistr s potiskem, papírová krabička
PERSEN: 20 obalených tablet, 40 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.7.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
Lek Pharmaceuticals d.d.

Ke stažení:
Persen

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 9.2.2016