ATC CODE: D05AA

sp.zn. sukls26875/2009

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

PITYOL mast

ichthammolum, acidum boricum, zinci oxidum, guaiazulenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je Pityol a k čemu se používá

Pityol je mast obsahující směs látek, které podporují hojení, mají mírný protizánětlivý a dezinfekční účinek.

Pityol se používá u dospělých a dětí nad l0 let při chronických ekzémech, trudovině (akné), povrchových hnisavých zánětech kůže malého rozsahu, nemokvajících opruzeninách.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pityol používat

Neužívejte Pityol:

 • jestliže jste alergický(á) na ichthammolum, acidum boricum, zinci oxidum nebo guaiazulenum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Pityol nesmí přijít do styku s oční spojivkou
 • Pityol se nesmí aplikovat na rozsáhlé plochy porušené pokožky.
 • přípravek není určen pro děti mladší než l0 let.

Další léčivé přípravky a Pityol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné ovlivnění účinku Pityolu a jiných přípravků není známo. Přesto bez porady s lékařem nenanášejte na postižené místo současně s touto mastí jiné volně prodejné léky pro místní používání.

Přípravku Pityol s jídlem a pitím
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotné a kojící ženy nemohou Pityol používat na rozsáhlé plochy porušené pokožky.
U kojících žen nelze aplikovat mast na prsní bradavky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by Pityol ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění.

Pityol obsahuje parabeny
Přípravek obsahuje parabeny (methylparaben a propylparaben), které můžou způsobit alergické reakce, které můžou být opožděné.

Jak se Pityol používá

Vždy používejte tento přípravek přesně dle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neurčí-li lékař jinak, dospělým i dětem nad 10 let se Pityol nanáší v přiměřené vrstvě na postižené místo 1-3krát denně.
Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 7 dnů nebo naopak dojde k jejich zhoršení, obraťte se na lékaře. Délka léčby Pityolem bez porady s lékařem by neměla přesáhnout 2 týdny.
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Pityol
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Pityol
Po předčasném přerušení léčby se Váš stav může opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí objevit u každého.

Během léčby může vzácně (až u 1 z 1000 léčených) dojít k přecitlivělosti na některou složku přípravku. Příznaky přecitlivělosti zahrnují svědění, zčervenání, pocity pálení, někdy i výsevy drobných pupínků.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Pityol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Pityol obsahuje

 • Léčivými látkami jsou ichthammolum 0,6 g, Acidum boricum 0,3 g, Zinci oxidum 6 mg, 
  Guaiazulenum 3 mg v 30 g masti
 • Pomocnými látkami jsou: benzaldehyd, vanilin, silice kůry skořicovníku cejlonského, methylparaben, propylparaben, ethyl-linoleát a ethyl-linolenát, glycerol-monostearát, bílá vazelína, čištěná voda.

Jak Pityol vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: homogenní mast světle hnědé barvy, konzistence měkké pasty, slabého zápachu po ichthamolu.
Balení: 30 g masti

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.11.2013

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Pityol

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 9.2.2016