ATC CODE: C09AA04

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2f k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls22154/2012

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Prestarium Neo Forte, potahované tablety

perindoprilum argininum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Prestarium Neo Forte a k čemu se používá

Prestarium Neo Forte je inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE). Tyto přípravky rozšiřují cévy, čímž usnadňují Vašemu srdci pumpovat krev cévami.

Prestarium Neo Forte se používá:

 • k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze),
 • ke snížení rizika srdečních příhod, např. srdečního záchvatu, u pacientů se stabilním onemocněním věnčitých tepen (stav, při němž je omezeno nebo zablokováno zásobování srdce krví), kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci za účelem zlepšení zásobování srdce krví prostřednictvím rozšíření cév, které srdce zásobují.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prestarium Neo Forte užívat

Neužívejte Prestarium Neo Forte

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na perindopril, na jiný inhibitor ACE nebo na kteroukoli další složku Prestarium Neo Forte,
 • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe neužívat přípravek Prestarium Neo Forte ani na počátku těhotenství – viz bod těhotenství),
 • jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal/a příznaky jako ztížené dýchání, otok obličeje, jazyka nebo krku, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto příznaky vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá angioedém).

Zvláštní opatrnosti při použití Prestarium Neo Forte je zapotřebí

Jestliže se Vás týká některá z následujících situací, prosím, promluvte si se svým lékařem, dříve než začnete užívat přípravek Prestarium Neo Forte:

 • jestliže máte stenózu aorty (zúžení hlavní tepny, která vede ze srdce) nebo hypertrofní kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální artérie (zúžení tepny, která zásobuje ledviny krví),
 • jestliže máte jakékoliv potíže se srdcem,
 • jestliže máte potíže s játry,
 • jestliže máte potíže s ledvinami nebo jestliže podstupujete hemodialýzu,
 • jestliže trpíte kolagenózou (onemocnění pojivové tkáně) jako např. systémový lupus erythematosus nebo sklerodermie,
 • jestliže máte cukrovku,
 • jestliže máte dietu s omezeným příjmem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík,
 • jestliže máte podstoupit anestézii a/nebo velkou operaci,
 • jestliže máte podstoupit LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z Vaší krve pomocí přístroje),
 • máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí
 • jestliže jste v nedávné době měl/a průjem nebo zvracel/a, nebo jste dehydratovaný/á,
 • jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům.

Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Přípravek
Prestarium Neo Forte není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá během tohoto stádia (viz bod těhotenství).
Přípravek Prestarium Neo Forte není doporučen k použití u dětí a dospívajících.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Léčbu přípravkem Prestarium Neo Forte mohou ovlivnit jiné léčivé přípravky. Patří mezi ně:

 • jiné léky proti vysokému krevnímu tlaku včetně diuretik (léky, které zvyšují tvorbu moči v ledvinách), draslík šetřící diuretika (spironolakton, triamteren, amilorid), doplňky draslíku nebo doplňky solí  obsahující draslík,
 • lithium k léčbě mánie nebo deprese,
 • nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) ke zmírnění bolesti nebo vysoké dávky acylpyrinu,
 • léky k léčbě cukrovky (např. inzulín nebo metformin),
 • léky k léčbě duševních poruch jako deprese, úzkost, schizofrenie atd. (např. tricyklická antidepresiva, antipsychotika),
 • imunosupresiva (léky, které snižují obranné mechanismy těla) používané k léčbě autoimunitních chorob nebo po transplantacích (např. cyklosporin),
 • alopurinol (k léčbě dny),
 • prokainamid (k léčbě nepravidelného srdečního tepu),
 • vazodilatancia včetně nitrátů (přípravky rozšiřující cévy),
 • heparin (lék k ředění krve),
 • léky používané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo astmatu (např. efedrin, noradrenalin nebo adrenalin).

Užívání Prestarium Neo Forte s jídlem a pitím
Přípravek Prestarium Neo Forte by měl být užíván před jídlem.

Těhotenství a kojení

Těhotenství
Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Váš doktor Vám normálně doporučí ukončení léčby přípravkem Prestarium Neo Forte než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí Vám jiný přípravek místo přípravku Prestarium Neo Forte.
Přípravek Prestarium Neo Forte není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokudje užíván po 3. měsíci těhotenství.

Kojení
Informujte svého lékaře, jestliže kojíte nebo chcete začít kojit. Prestarium Neo Forte je kontraindikován u kojících matek a Váš lékař Vám zvolí jinou léčbu, pokud si přejete kojit, zvláště, jeli
Vaše dítě novorozeně nebo předčasně narozené.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Prestarium Neo Forte obvykle neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se může vyskytnout závrať nebo slabost vyvolaná nízkým krevním tlakem. Jestliže jste takto ovlivněn/a, Vaše schopnost řídit a obsluhovat stroje může být narušena.

Důležité informace o některých složkách Prestarium Neo Forte
Prestarium Neo Forte obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům, kontaktujte svého lékaře, dříve než začnete užívat tento lék.

Jak se Prestarium Neo Forte užívá

Vždy užívejte Prestarium Neo Forte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety spolkněte a zapijte sklenicí vody, nejlépe ve stejnou denní dobu ráno před jídlem. Dávku, která je pro vás vhodná, určí lékař.

Obvyklé dávky jsou:
Vysoký krevní tlak: obvyklá úvodní a udržovací dávka je 5 mg jednou denně. Za měsíc může být tato dávka v případě potřeby zvýšena na 10 mg jednou denně. 10 mg denně je maximální doporučená dávka u vysokého krevního tlaku.
Jestliže Vám je 65 nebo více let, obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně. Za měsíc může být¨tato dávka zvýšena na 5 mg jednou denně, a poté, je-li to nutné, až na 10 mg jednou denně.
Stabilní onemocnění věnčitých tepen: obvyklá úvodní dávka je 5 mg jednou denně. Po dvou týdnech může být tato dávka zvýšena na 10 mg jednou denně, což je maximální doporučená dávka u této indikace.
Jestliže Vám je 65 nebo více let, obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně. Za týden může být tato dávka zvýšena na 5 mg jednou denně, a za další týden na 10 mg jednou denně.

Jestliže jste užil(a) více Prestarium Neo Forte, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a nadměrné množství tablet, kontaktujte nejbližší pohotovost nebo o tom okamžitě řekněte svému lékaři. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak, kvůli kterému se Vám může točit hlava nebo můžete omdlít. Pokud k tomu dojde, může Vám pomoci ulehnutí a zdvižení nohou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Prestarium Neo Forte
Je důležité užívat tento lék každý den, jelikož pravidelná léčba je nejúčinnější. Pokud si však zapomenete vzít svou dávku přípravku Prestarium Neo Forte, vezměte si další dávku v obvyklém čase.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Prestarium Neo Forte
Jelikož léčba přípravkem Prestarium Neo Forte je obvykle celoživotní, měl/a byste vysazení tohoto přípravku předem probrat se svým lékařem. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Prestarium Neo Forte nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících účinků, přestaňte současně užívat tento léčivý přípravek a ihned informujte svého lékaře:

 • otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání,
 • silné závratě nebo mdloby,
 • neobvykle rychlý nebo nepravidelný srdeční tep.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky řazené se snižující se četností:

 • Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů, ale u více než 1 ze 100 pacientů): bolest hlavy, závrať, mravenčení, poruchy zraku, tinitus (hučení v uších), točení hlavy následkem nízkého krevního tlaku, kašel, dušnost, trávící obtíže (nevolnost, zvracení, bolest břicha, poruchy chuti, zažívací obtíže, průjem, zácpa), alergické reakce (např. vyrážka, svědění), svalové křeče, únava,
 • Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů, ale u více než 1 z 1000 pacientů): změny nálady, poruchy spánku, zúžení dýchacích cest (tlak na hrudi, sípání a dušnost), sucho v ústech, angioedém (sípání, otok obličeje, jazyka nebo krku, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky), ledvinové obtíže, impotence, pocení,
 • Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10000 pacientů): zmatenost, kardiovaskulární poruchy (nepravidelný srdeční tep, angina pectoris, srdeční záchvat a cévní mozková příhoda), eozinofilní pneumonie (vzácný druh zápalu plic), rýma (ucpaný nos nebo vodnatý výtok z nosu), erythema multiforme, poruchy krve, slinivky nebo jater,
 • U diabetiků může nastat hypoglykémie (velmi nízká hladina cukru v krvi).
 • Byla hlášena vaskulitida (zánět cév na kůži).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak Prestarium Neo Forte uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Prestarium Neo Forte nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého  lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co Prestarium Neo Forte obsahuje

 • Léčivou látkou je perindoprilum argininum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu (což odpovídá 10 mg perindoprilum argininum).
 • Pomocnými látkami v jádru tablety jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, maltodextrin, methylovaný oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), a v potahové vrstvě: glycerol, hypromelosa, měďnatý komplex chlorofylinu, makrogol 6000, magnesium-stearát, oxid titaničitý.

Jak Prestarium Neo Forte vypadá a co obsahuje toto balení
Prestarium Neo Forte jsou zelené, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým na jedné straně a s na straně druhé.
Tablety jsou dostupné v krabičce o obsahu 5, 10, 14, 20, 30, 50, 60 (60 nebo 2 tuby o obsahu 30), 90 (90 nebo 3 tuby o obsahu 30), 100 (100 nebo 2 tuby o obsahu 50), 120 (120 nebo 4 tuby o obsahu 30) nebo 500 tablet (500 nebo 10 tub o obsahu 50).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex - Francie

Výrobce
Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy - Francie
a
Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Arklow - Co. Wicklow - Irsko
a
Anpharm Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne S.A.
03-236 Warszawa
ul. Annopol 6B - Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko Coversum-Arginin 10 mg-Filmtabletten
Belgie COVERSYL 10 mg
Kypr COVERSYL 10 mg
Česká republika Prestarium Neo Forte
Dánsko COVERSYL NOVUM 10 mg
Estonsko Prestarium Arginine 10 mg
Finsko COVERSYL NOVUM 10 mg
Francie COVERSYL 10 mg
Německo COVERSUM Arginin 10 mg
Řecko COVERSYL 10 mg
Maďarsko ARMIX Arginin 10 mg
Island COVERSYL NOVUM 10 mg
Irsko COVERSYL Arginine 10 mg film-coated tablets
Itálie COVERSYL 10 mg
Lotyšsko PRESTARIUM 10 mg
Litva PRESTARIUM 10 mg
Lucembursko COVERSYL 10 mg
Malta COVERSYL 10 mg
Nizozemsko COVERSYL arg 10 mg
Norsko PERINDOPRILARGININ SERVIER 10 mg
Polsko PRESTARIUM 10 mg
Portugalsko COVERSYL 10 mg
Slovensko PRESTARIUM A 10 mg
Slovinsko BIOPREXANIL 10 mg
Španělsko COVERSYL 10 mg
Švédsko COVERSYL NOVUM 10 mg
Spojené Království COVERSYL Arginine 10 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 01/2012.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Les Laboratoires Servier

Ke stažení:
Prestarium Neo Forte

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 9.2.2016