ATC CODE: J07AL02

Tento lék je na předpis.

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Prevenar injekční suspenze

Pneumokoková sacharidová konjugovaná vakcína, adsorbovaná

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vaše dítě dostane tuto vakcínu.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Prevenar a k čemu se používá.

Přípravek Prevenar je pneumokoková vakcína. Přípravek Prevenar se podává dětem ve věku od 2 měsíců do 5 let a pomáhá chránit proti takovým onemocněním, jako jsou: zánět mozkových blan, infekce v krevním oběhu nebo v organizmu (bakteremie nebo sepse), zánět plic (pneumonie) a infekce ucha, způsobené sedmi typy bakterie Streptococcus pneumoniae.

Vakcína pomáhá tělu vytvořit si vlastní protilátky, které chrání Vaše dítě proti těmto nemocem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vaše dítě dostane přípravek Prevenar.

Nepoužívejte přípravek Prevenar:

 • Jestliže je Vaše dítě alergické (přecitlivělé) na léčivé látky nebo jinou složku vakcíny nebo na difterický toxoid.
 • Jestliže má Vaše dítě závažné infekční onemocnění s vysokou horečkou (vyšší než 38°C).
  V tomto případě je třeba očkování odložit do doby, kdy se Vaše dítě bude cítit lépe. Mírná infekce, jako je například nachlazení, by neměla být překážkou očkování. Nicméně předem o tom informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Prevenar je zapotřebí:

 • Jestliže má/mělo Vaše dítě zdravotní problémy po některé dávce přípravku Prevenar.
 • Jestliže má Vaše dítě potíže spojené s krvácením.

Přípravek Prevenar chrání pouze před infekcemi ucha způsobenými těmi typy Streptococcus pneumoniae, kvůli kterým byla vakcína vyvinuta. Nechrání před dalšími infekčními původci, kteří mohou způsobovat infekce ucha.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky/vakcínami:
Prosím, informujte svého lékaře, sestru, nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo v nedávné době užívalo, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, nebo zda bylo v nedávné době očkováno některou jinou vakcínou.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Prevenar:
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. v podstatě sodík neobsahuje.

Jak se přípravek Prevenar používá.

Lékař nebo sestra aplikuje doporučenou dávku (0,5 ml) vakcíny Vašemu dítěti do svalu paže nebo stehna.

Přípravek Prevenar může být podán současně s další dětskou vakcínou; v tomto případě musí být každá vakcína podána do jiného místa vpichu.

Kojenci ve věku 6 týdnů až 6 měsíců

Typicky by Vaše dítě mělo dostat očkování sestávající ze 3 injekcí očkovací látky s následným přeočkováním

 • První dávka může být podána od věku 2 měsíců
 • Mezi jednotlivými dávkami bude interval minimálně jednoho měsíce
 • Čtvrtá injekce (přeočkování) bude podána ve věku mezi 11 a 15 měsíci
 • Budete informováni, kdy by Vaše dítě mělo přijít na další injekci

Váš poskytovatel zdravotní péče může použít alternativní schéma podle oficiálních doporučení ve Vaší zemi. O podrobné informace požádejte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Neočkovaní kojenci a děti ve věku nad 7 měsíců

Kojenci ve věku 7 až 11 měsíců by měli dostat dvě injekce. Každá injekce bude podána s odstupem minimálně jednoho měsíce. Třetí injekce bude podána ve druhém roce života.
Děti ve věku 12 až 23 měsíců by měly dostat dvě injekce. Každá injekce bude podána s odstupem minimálně dva měsíce.
Děti ve věku 2 až 5 let by měly dostat jednu injekci.

Je důležité, abyste dodrželi pokyny lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry tak, aby Vaše dítě dokončilo celou sérii injekcí.

Jestliže zapomenete přijít ve stanovenou dobu pro další dávku vakcíny, poraďte se s lékařem nebo sestrou.

Možné nežádoucí účinky.

Podobně jako všechny vakcíny, může mít i přípravek Prevenar nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při podání této vakcíny.

Velmi časté nežádoucí účinky (tyto se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 dávek vakcíny) jsou:

 • Zvracení, průjem, nechutenství
 • Bolest, citlivost, zčervenání, otok nebo zatvrdnutí v místě vpichu injekce, horečka 38 °C nebo vyšší, podrážděnost, pláč, ospalost, neklidný spánek.

Časté nežádoucí účinky (tyto se mohou vyskytnout až u 1 z 10 dávek vakcíny) jsou:

 • Zčervenání, otok nebo zatvrdnutí v místě vpichu injekce větší než 2,4 cm; bolestivost v místě vpichu, bránící v pohybu
 • Horečka 39 °C a vyšší.

Méně časté nežádoucí účinky (tyto se mohou vyskytnout až u 1 ze100 dávek vakcíny) jsou:

 • Vyrážka/ kopřivka (urtikárie)

Vzácné nežádoucí účinky (tyto se mohou vyskytnout až u 1 z 1 000 dávek vakcíny) jsou:

 • Křeče (nebo záchvaty), včetně křečí vyvolaných vysokou horečkou
 • Hypotonicko-hyporesponzivní epizoda (kolaps nebo stav podobný šoku)
 • Reakce přecitlivělosti, včetně otoku tváře a/nebo rtů, potíže při dýchání, vyrážka, kopřivka nebo vyrážka podobná kopřivce
 • Náhlé zrudnutí

Velmi vzácné nežádoucí účinky (tyto se mohou vyskytnout až u 1 z 10 000 dávek vakcíny) jsou:

 • Zvětšení mízních uzlin nebo žláz (lymfadenopatie) v okolí aplikace injekce, jako např. v podpaží nebo v tříslech
 • Erythema multiforme (vyrážka způsobující červené svědivé skvrny)

U velmi předčasně narozených dětí (ve 28. týdnu těhotenství nebo dříve) se mohou vyskytnout 2-3 dny po očkování delší pauzy mezi dýcháním než obvykle.

S případnými dotazy se, prosím, obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Prevenar uchovávat.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Chraňte před mrazem.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace.

Co přípravek Prevenar obsahuje

Léčivé látky
Jedna 0,5 ml dávka obsahuje:
Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 4* 2 mikrogramy
Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 6B* 4 mikrogramy
Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 9V* 2 mikrogramy
Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 14* 2 mikrogramy
Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 18C* 2 mikrogramy
Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 19F* 2 mikrogramy
Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 23F* 2 mikrogramy

* Konjugován s nosným proteinem CRM197 a adsorbován na fosforečnan hlinitý (0,5 mg).

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci.

Jak přípravek Prevenar vypadá a co obsahuje toto balení
Tato vakcína je injekční suspenzí a je k dispozici v lahvičkách, obsahujících jednu dávku (0,5 ml).
Velikost balení: 1 a 10 lahviček bez injekční stříkačky a bez jehly.
1 lahvička s injekční stříkačkou a se 2 jehlami (1 pro stažení, 1 k podání).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

Výrobce odpovědný za propouštění šarží:
John Wyeth & Brother Ltd.
Huntercombe Lane South
Taplow, Maidenhead
Berkshire, SL6 0PH-UK
Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika
Pfizer s.r.o.
Tel: +420-283-004-111

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná
zložka
Tel: + 421 2 3355 5500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Vakcína má být před použitím dobře protřepána až do vzniku bílé homogenní suspenze, a má být vizuálně zkontrolována eventuální přítomnost cizích částic a/nebo případná změna fyzikálních vlastností. Nepodávejte vakcínu, pokud obsah balení vypadá jinak.

Přípravek Prevenar je určen pouze k intramuskulární aplikaci. Nepodávejte přípravek intravenózně.
Tato vakcína nemá být aplikována kojencům nebo dětem s trombocytopenií nebo s jinými poruchami koagulace, které jsou kontraindikací pro intramuskulární aplikaci, pokud ovšem potenciální přínos jasně nepřevažuje nad rizikem podání.

Kojenci ve věku 2–6 měsíců: základní očkovací sérii u kojenců tvoří tři dávky po 0,5 ml, s přestávkou nejméně 1 měsíc mezi dávkami. První dávka se obvykle podává ve věku 2 měsíců. Čtvrtou dávku se doporučuje podat ve druhém roce života.

Alternativně, je-li přípravek Prevenar podáván jako část rutinního kojeneckého očkovacího kalendáře, lze zvážit schéma dvou dávek. První dávka může být podána od 2 měsíců, druhá dávka alespoň o 2 měsíce později a třetí dávka (booster) ve věku 11-15 měsíců.

Kojenci ve věku 7–11 měsíců: dvě dávky po 0,5 ml, s přestávkou nejméně 1 měsíc mezi nimi. Třetí dávku se doporučuje podat ve druhém roce života.
Děti ve věku 12–23 měsíců: dvě dávky po 0,5 ml s přestávkou nejméně 2 měsíce mezi nimi.
Děti ve věku 24 měsíců až 5 let: jedna samostatná dávka.
Potřeba přeočkování po těchto očkovacích schématech nebyla stanovena.

Tak jako u jiných vakcín, má být podávání přípravku Prevenar odloženo u osob s akutním středně závažným nebo závažným horečnatým onemocněním.

Tak jako u všech injekčních vakcín, má být vždy k dispozici dohled lékaře a má být připravena vhodná medikace pro případ vzácné anafylaktické reakce po podání vakcíny.
Přípravek Prevenar nechrání proti jiným sérotypům Streptococcus pneumoniae, než těm, které jsou ve vakcíně obsaženy, ani proti jiným mikroorganizmům, které způsobují stejná invazivní onemocnění nebo zánět středního ucha.

Přestože může dojít k jisté protilátkové odpovědi na difterický toxoid, očkování touto vakcínou nenahrazuje běžné očkování proti difterii.

U dětí ve věku 2–5 let bylo použito jednodávkové očkovací schéma.
U dětí starších než 24 měsíců byl pozorován vyšší výskyt lokálních reakcí než u kojenců.

Různé injekční vakcíny musí být podány vždy každá do jiného místa vpichu.

Omezené údaje prokázaly, že přípravek Prevenar vyvolává přijatelnou imunologickou odpověď u kojenců se srpkovitou anemií s podobným bezpečnostním profilem, jaký byl pozorován u nerizikových skupin. Údaje o bezpečnosti a imunogenicitě u dětí nejsou zatím k dispozici ani pro jiné specifické, vysoce rizikové skupiny dětí vzhledem k invazivnímu pneumokokovému onemocnění (např. děti s jinou kongenitální nebo získanou dysfunkcí sleziny, infekcí HIV, maligním onemocněním, nefrotickým syndromem). Očkování vysoce rizikových skupin má být posuzováno individuálně.

Děti mladší než 2 roky (včetně vysoce rizikových) mají dostat očkovací sérii přípravku Prevenar odpovídající jejich aktuálnímu věku. Použití konjugované pneumokokové vakcíny nenahrazuje podání 23valentní pneumokokové polysacharidové vakcíny u dětí  24 měsíců věku za podmínek (jako srpkovitá anemie, chybění sleziny /asplenie/, infekce HIV, chronické onemocnění nebo osoby se sníženou imunitou), které je řadí do vyššího rizika vůči invazivním onemocněním vyvolaným
Streptococcus pneumoniae. Kdykoli je doporučeno očkování rizikových dětí ve věku +- 24 měsíců, primárně imunizovaných přípravkem Prevenar, mají dostat 23valentní pneumokokovou polysacharidovou vakcínu. Interval mezi podáním pneumokokové konjugované vakcíny (Prevenar) a podáním 23valentní pneumokokové polysacharidové vakcíny nemá být kratší než 8 týdnů.
Nejsou dostupné údaje o tom, zda podání 23valentní pneumokokové polysacharidové vakcíny primárně neimunizovaným dětem nebo dětem primárně imunizovaným přípravkem Prevenar by mohlo vést ke snížené odpovědi na následné dávky přípravku Prevenar.

Profylaktická antipyretická terapie se doporučuje:

 • u všech dětí, které dostávají přípravek Prevenar současně s vakcínami obsahujícími celobuněčnou složku pertuse, kvůli vyššímu podílu febrilních reakcí,
 • u dětí, které mají záchvatovitá onemocnění nebo febrilní křeče v anamnéze.

Antipyretická léčba má být zahájena kdykoli je indikována, nebo když tělesná teplota překročí 39°C.

Děti s oslabenou imunitou, ať už v důsledku podávání imunosupresivní terapie, genetické poruchy, infekce HIV, nebo z jiných důvodů, mohou mít po aktivní imunizaci nižší protilátkovou odpověď.

Podobně jako kterákoli vakcína, nemůže ani přípravek Prevenar ochránit všechny očkované jedince před pneumokokovým onemocněním. Navíc pro sérotypy obsažené v očkovací látce se očekává podstatně nižší ochrana proti otitis media než proti invazivním onemocněním. Protože je zánět středouší vyvoláván množstvím jiných mikroorganizmů, než jen pneumokokovými sérotypy, přítomnými ve vakcíně, očekává se nízká ochrana proti všem zánětům středouší.

 

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer Limited

Ke stažení:
Prevenar

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 9.2.2016