ATC CODE: A11HA02

sp.zn. sukls26686/2009

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

Pyridoxin Léčiva tablety

pyridoxini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Pyridoxin Léčiva a k čemu se používá

Pyridoxin (vitamin B6) patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě. Pyridoxin hraje významnou úlohu v činnosti různých enzymů, které jsou nezbytné pro rozklad a zužitkování bílkovin, cukrů a tuků z potravy a pro přeměnu zásobních cukrů v játrech a svalech na energii, pro normální funkci centrálního nervového systému a kůže. Vitamin B6 je důležitý pro tvorbu červených krvinek a protilátek.

Nedostatek vitaminu Bv organizmu bývá spojen s nedostatkem vitaminů celé skupiny B a projeví se slabostí, předrážděností, kožními chorobami, záněty dutiny ústní a jazyka a popraskáním rtů. Mohou vzniknout změny v červeném krevním obraze, u dětí se mohou objevit křeče. Potřebná denní dávka vitaminu Bje závislá na věku a na příjmu bílkovin ve stravě a u dospělých činí asi 2,2 mg denně.

Přípravek se používá obvykle na doporučení lékaře u dospělých, mladistvých i dětí při prevenci a léčení stavů spojených s nedostatkem vitaminu B6.

Bez porady s lékařem lze Pyridoxin Léčiva užívat při předcházení jeho nedostatku u dospělých.
Zvýšené požadavky vitaminu Bjsou např. u některých dědičných chorob výměny látkové, při poruše vstřebávání ze střev, u alkoholizmu, u prudkého váhového úbytku u pacientů s jednostrannou výživou, při užívání některých léků, např. při léčení tuberkulosy isoniazidem,  u žen užívajících pilulky proti početí. Zvýšené požadavky mohou být rovněž v těhotenství a během kojení.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pyridoxin Léčiva užívat

Neužívejte přípravek Pyridoxin Léčiva
jestliže jste alergický(á) na pyridoxini hydrochloridum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
U pacientů užívajících pyridoxin může být Ehrlichova reakce na urobilinogen falešně pozitivní.
Bez porady s lékařem neužívejte současně další přípravky obsahující vitamíny.

Další léčivé přípravky a Pyridoxin Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Pyridoxin Léčiva a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.
Jde především o léky užívané při léčení parkinsonského syndromu, proti tuberkulose, dále antikoncepční pilulky, některá antibiotika a léky tlumící imunitní systém.
V případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. O vhodnosti užívání Pyridoxinu Léčiva současně s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují ve směsi vitaminů také pyridoxin, se poraďte s lékařem. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Pyridoxin Léčiva.

Užívání přípravku Pyridoxin Léčiva s jídlem a pitím
Přípravek se užívá nezávisle na jídle, zapíjí se tekutinou.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pyridoxin neovlivňuje pozornost.

Přípravek Pyridoxin Léčiva obsahuje monohydrát laktosy.
Pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Pyridoxin Léčiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a délku léčby obvykle určuje lékař.
Dospělí obvykle užívají jako doplněk léčby l/2 - l tabletu denně. Lékař však u některých onemocnění může doporučit dávku až 20 tablet denně.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Použití u dětí
Dávkování u dětí doporučí lékař podle závažnosti onemocnění a tělesné hmotnosti dítěte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pyridoxin Léčiva než jste měl(a)
Při akutním předávkování nebo náhodném požití více tablet i malým dítětem se přebytečné množství vitaminu Bvyloučí ledvinami.

Dlouhodobé užívání vysokých denních dávek pyridoxinu může poškodit nervový systém, což se projeví nervovou nevyrovnaností, brněním a neobratností končetin. Dodržujte proto přesně dávkování, které Vám doporučil lékař.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pyridoxin Léčiva
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pyridoxin Léčiva
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácně (u 1-10 z 10 000 léčených pacientů) se mohou objevit přechodné poruchy trávicího traktu jako pálení žáhy nebo nevolnost, zvláště při podávání vyšších dávek.

Při dávce 200 mg denně podávané po dobu více než 30 dnů může vzniknout syndrom pyridoxinové závislosti, který se po vysazení terapie projevuje bolestmi hlavy, předrážděností, případně zrychlením pulsu a bušením srdce. V takovém případě je nutno snižovat dávku pyridoxinu postupně a ne jej vysadit najednou.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Pyridoxin Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25oC, uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Pyridoxin Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je pyridoxini hydrochloridum (Vitamin B6) 20 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, aluminium-stearát, dihydrát dinatrium-edetátu.

Jak přípravek Pyridoxin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: téměř bílé, ploché tablety s půlící rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Velikost balení: 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s. Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.5.2014.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Pyridoxin Léčiva

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 13.2.2016