ATC CODE: A02BA03

Tento lék je na předpis.

sp. zn. sukls173305/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Quamatel 20 mg potahované tablety

famotidinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Quamatel a k čemu se používá

Quamatel snižuje tvorbu kyseliny solné a trávicího enzymu pepsinu v žaludku a snižuje jejich obsah v žaludeční šťávě. Tím chrání žaludek i dvanáctník před významnými vlivy, které mají podíl na vzniku a přetrvávání žaludečního a dvanáctníkového vředu. Přípravek působí dlouhodobě, stačí jedna dávka denně.

Quamatel je určen k léčbě nebo prevenci těchto chorobných stavů:

 • Léčba nezhoubného žaludečního a dvanáctníkového vředu.
 • Léčba onemocnění, při kterých je zvýšena tvorba žaludeční šťávy, např. Zollinger-Ellisonův syndrom.
 • Prevence opakování vzniku dvanáctníkového vředu.
 • Léčba a prevence refluxní nemoci jícnu (zánět sliznice jícnu na podkladě zpětného toku žaludečního obsahu).

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající.
Kontaktujte svého lékaře, pokud se nebudete po léčbě cítit lépe nebo se budete cítit hůře.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quamatel užívat

Neužívejte přípravek Qumatel

 • jestliže jste alergický (á) na famotidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste někdy měl (a) alergickou reakci na podobný léčivý přípravek.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Quamatel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte problémy s ledvinami.

Před léčbou žaludečních vředů je třeba vyloučit nádorové onemocnění žaludku. Pacienti se musí proto podrobit některým lékařským vyšetřením a dále pak kontrolním vyšetřením (instrumentální vyšetření žaludku a některá laboratorní vyšetření krve).

V případě dlouhodobé léčby vysokými dávkami léku může lékař častěji kontrolovat Váš krevní obraz a funkci jater.

Pokud trpíte dlouhou dobu vředovou chorobou žaludku, nevysazujte náhle lék při ústupu příznaků onemocnění, ale vždy se poraďte o ukončení léčby s lékařem.

Děti a dospívající
Účinnost a bezpečnost famotidinu u dětí nebyla dosud stanovena, přípravek se nesmí podávat dětem.

Další léčivé přípravky a přípravek Quamatel
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Quamatel a účinky jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař proto musí být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Pokud Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Quamatel. Než začnete současně s přípravkem Quamatel užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z níže uvedených léků:

 • probenecid, používaný u dny a artritidy způsobené dnou;
 • itrakonazol nebo ketonazol, používané u plísňových infekcí;
 • atazanavir, používaný k léčbě infekce HIV;
 • antacida, používaná k léčbě pálení žáhy nebo poruch trávení způsobených žaludeční kyselinou;
 • sukralfát, používaný k léčbě vředů.

Přípravek Quamatel s jídlem, pitím a alkoholem
Konzumace potravy a nápojů neovlivňuje vstřebávání přípravku Quamatel.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Famotidin prochází placentou, a proto se přípravek Quamatel nesmí užívat v těhotenství. Lékař Vám ho předepíše jen tehdy, pokud to bude nezbytně nutné.

Famotidin se vylučuje do mateřského mléka, proto mají kojící matky buď přestat užívat přípravek Quamatel nebo přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů se mohou při užívání famotidinu vyskytnout nežádoucí účinky, jako je závrať a bolest hlavy. Vyvarujte se řízení vozidel a obsluhy strojů nebo aktivit, které vyžadují zvýšenou pozornost, pokud se u Vás tyto příznaky vyskytnou.

Přípravek Quamatel obsahuje laktosu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Quamatel užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem.

Při léčbě je vhodné kombinovat přípravek Quamatel 20 mg s přípravkem Quamatel 40 mg.

Pokud lékař neurčí jinak, užívá se přípravek Quamatel obvykle následovně:

Dospělí a dospívající:

Při akutním dvanáctníkovém vředu: užívá se 40 mg jednou denně (1 potahovaná tableta přípravku Quamatel 40 mg nebo 2 potahované tablety přípravku Quamatel 20 mg), vždy večer před spaním.
Léčba obvykle trvá 4 týdny. V případě potřeby je možné ji prodloužit na 8 týdnů. Pokud se vřed zahojil dříve, může být léčba kratší.

Prevence opakování vzniku dvanáctníkového vředu: doporučená dávka je 20 mg jednou denně užívaná večer před spaním.

Při nezhoubném žaludečním vředu: podává se 40 mg jednou denně večer před spaním (1 potahovaná tableta přípravku Quamatel 40 mg nebo 2 potahované tablety přípravku Quamatel 20 mg).
Léčba obvykle trvá 4 až 8 týdnů. Při rychlejším vyhojení může být léčba kratší. Délku léčby vždy určí lékař, obvykle na základě výsledku instrumentálního vyšetření žaludku.

Při zvýšené tvorbě žaludeční kyseliny (např. při tzv. Zollinger-Ellisonově syndromu): počáteční dávka bývá 20 mg (1 potahovaná tableta přípravku Quamatel 20 mg) 4krát denně každých 6 hodin a lékař postupně upravuje dávky podle potřeby - někdy až na 800 mg denně (tj. 20 potahovaných tablet přípravku Quamatel 40 mg nebo 40 potahovaných tablet přípravku Quamatel 20 mg). V těchto případech se přípravek Quamatel užívá dlouhodobě, až 1 rok.

Refluxní nemoc jícnu: obvyklá léčebná i preventivní dávka je 20 mg (1 potahovaná tableta přípravku Quamatel 20 mg) dvakrát denně dlouhodobě (6 až 12 týdnů). Při závažnějším průběhu nemoci může lékař zvýšit dávku na 40 mg dvakrát denně.

Děti: přípravek se nepodává dětem, účinnost a bezpečnost famotidinu u dětí nebyla dosud stanovena.

Starší osoby a pacienti s poruchou funkce ledvin: lékař upraví dávky přípravku podle funkce ledvin.

Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Potahované tablety se polykají a zapijí se malým množstvím vody nebo čaje.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Quamatel, než jste měl (a)
Dosud nejsou žádné zkušenosti s předávkováním. Pokud omylem užijete větší množství tablet, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo lékárníka nebo pohotovostní oddělení nemocnice. Ze zkušenosti je známo, že dávka 800 mg famotidinu denně užívaná déle než jeden rok nezpůsobila žádné závažné nežádoucí účinky.

V případě předávkování nebo náhodného požití většího množství tablet dítětem kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Quamatel
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal (a) užívat přípravek Quamatel
Pokud Vám to lékař nedoporučí, nepřestávejte tablety užívat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících stavů, přestaňte lék užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

 • Alergické reakce jako je kožní vyrážka, svědění, kopřivka, angioedém (náhlý otok kůže a/nebo sliznic (např. jazyka nebo hrdla) a/nebo obtížné polykání nebo vyrážka spojená s obtížným dýcháním). Stevens-Johnsonův syndrom - závažná forma alergické reakce, která se vyznačuje těžkou zánětlivou vyrážkou na kůži a na sliznicích.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících stavů, přestaňte lék užívat a kontaktujte svého lékaře:

 • Svědění, kopřivka nebo otok.
 • Zežloutnutí očí nebo kůže (žlutenka), které může být známkou problémů s játry.
 • Zvracení nebo bolest břicha.

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou:

Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 osobu z 10

 •  
 • závrať
 • bolest havy
 • průjem
 • zácpa

Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 osobu ze 100

 • žízeň nebo změny chuti
 • nevolnost, zvracení
 • nadýmání, říhání, plynatost nebo zažívací obtíže, nadměrná střevní plynatost
 • sucho v ústech
 • ztráta chuti k jídlu (anorexie)
 • svědění
 • únava

Velmi vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 osobu z 1000

 • nervozita
 • reakce přecitlivělosti
 • deprese
 • úzkost
 • neklid
 • zmatenost
 • dezorientace
 • agitace
 • halucinace
 • kožní reakce
 • tíha na hrudi
 • bolest kloubů, bolest svalů
 • změny frekvence a konzistence stolice
 • abnormality jaterních enzymů nebo zhoršení onemocnění jater
 • zánět jater
 • křeče
 • impotence
 • snížení libida
 • nespavost
 • zvětšení prsů
 • vypadávání vlasů
 • zánět plic
 • srdeční onemocnění
 • poruchy krve a lymfatického systému

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Quamatel uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Quamatel obsahuje
Léčivou látkou je famotidin (famotidinum) 20 mg v jedné potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mastek, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy.
Potahová vrstva: červený oxid železitý (E 172), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, potahová soustava Sepifilm 003 bezbarvá hypromelosa, makrogol monostearát.

Jak přípravek Quamatel vypadá a co obsahuje toto balení
Quamatel 20 mg potahované tablety: růžově zbarvené kulaté konvexní potahované tablety, na jedné straně vytaženo “F20“.

Quamatel 20 mg: 28 nebo 56 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
H-1103 Budapešť
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.9.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
Gedeon Richter Plc.

Ke stažení:
Quamatel 20 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 13.2.2016