ATC CODE: H02AB07

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls51700/2012

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rectodelt 100 mg rektální čípky

(Prednisonum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Rectodelt 100 mg a k čemu se používá

Syntetický kortikoid v čípkové formě. Používá se především pro své protizánětlivé, protialergické, antiedematozní (zabraňující otokům), imunosupresivní (potlačující imunitu) účinky.

U dětí se čípky Rectodelt 100 mg používají zejména při léčení akutního zánětlivého otoku hrtanu (subglotická laryngitida) a zánětu průdušek (spastická bronchitida).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rectodelt 100 mg používat

Neužívejte přípravek Rectodelt 100 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Rectodelt 100 mg.
 • jestliže máte akutní žaludeční nebo dvanáctníkové vředy
 • jestliže máte těžkou osteoporózu (úbytek kostní tkáně)
 • jestliže máte velmi vysoký krevní tlak
 • jestliže jste v období před nebo po ochranném očkování
 • jestliže máte závažné virové onemocnění, jako jsou plané neštovice, pásový opar, infekce vyvolané virem herpes simplex
 • jestliže máte celková onemocnění vyvolaná plísněmi nebo amébami
 • jestliže máte obrnu (poliomyelitis)
 • jestliže máte zelený zákal (glaukom s ostrým a tupým úhlem)
 • jestliže máte zánět uzlin po očkování proti tuberkulóze
 • jestliže máte nestabilní cukrovku
 • jestliže je u Vás podezření na náhlou příhodu břišní
 • jestliže máte čerstvé střevní anastomózy.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Při krátkodobé léčbě (1-2 dny) u kritických stavů nejsou známy žádné kontraindikace. Jedná-li se o použití přípravku ve vitální indikaci (záchraně života), jsou všechny kontraindikace pouze relativní.

V urgentních případech, např. při úrazech nebo před neplánovanými operacemi, je třeba ošetřujícího lékaře informovat o léčbě kortikoidy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Rectodelt 100 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Současným podáním salicylátů nebo nesteroidních antirevmatik se může zvýšit náchylnost ke krvácení do zažívacího traktu. Současná aplikace srdečních glykosidů může vést na základě steroidy podmíněného vylučování draslíku ke zvýšení toxicity srdečních glykosidů. Při současném podávání saluretik je třeba počítat se zvýšeným vylučováním draslíku. Účinek antidiabetik nebo kumarinových derivátů se může při současné aplikaci přípravku Rectodelt 100 mg zeslabit. Rovněž rifampicin, fenytoin a barbituráty mohou snižovat účinek přípravku Rectodelt 100 mg. Estrogeny mohou zvýšit klinický účinek přípravku Rectodelt 100 mg. Při současném podávání přípravku Rectodelt 100 mg a atropinu nebo jiných anticholinergních přípravků, nemůže být vyloučeno další zvýšení nitroočního tlaku. Kortikosteroidy mohou vést ke snížení hladiny praziquantelu.

V případě společného podání s ACE-inhibitory je zvýšené riziko změn krevního obrazu.
Chlorochinin, hydrochlorochinin, meflochinin: zvýšené riziko probíhajících myopatií, kardiomyopatií.
Účinek somatotropinu může být snížený.
TSH stimulační efekt po podání protirelinu může být narušen.
Zvyšuje hladinu cyklosporinu v krvi, je zvýšené riziko vyvolání epileptického záchvatu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Obdobně jako všechny glukokortikoidy by se měl Rectodelt 100 mg používat až po pečlivém zvážení poměru očekávaných výsledků a rizik. Zvlášť závažné důvody pro užívání přípravku Rectodelt 100 mg musí být u těhotných žen, zejména v prvních třech měsících těhotenství a u žen v období kojení.

Jak se přípravek Rectodelt 100 mg používá

Vždy užívejte přípravek Rectodelt 100 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování a způsob léčby určí vždy lékař pro každého nemocného individuálně na základě zdravotního stavu nemocného a další léčby.

Pokud není stanoveno jinak, obnáší počáteční dávka u preakutních a život ohrožujících stavů 100-200 mg prednisonu denně, u akutních onemocnění maximálně 100 mg prednisonu denně.
Dětem se podává při akutní subglotické laryngotracheitidě, záškrtu a spastickém zánětu průdušek provázeném akutní dušností 100 mg prednisonu jednorázově. Podle závažnosti stavu by mělo dávkování u dětí představovat 5-20 mg prednisonu na 1 kg tělesné váhy a den.
Doba trvání aplikace se řídí průběhem onemocnění. U akutních onemocnění postačuje většinou krátkodobá léčba a je ji možno vysadit náhle. U akutní subglotické laryngotracheitidy u dětí by léčba přípravkem Rectodelt 100 mg měla trvat nanejvýš dva dny.
Čípky se zavádějí hluboko do konečníku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rectodelt 100 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rectodelt 100 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Při delší době užívání kortikoidů (což se ale v krátkodobé léčbě nevyskytuje) se mohou rozvinout projevy Cushingova syndromu s měsícovitým obličejem, otylostí, vysokým krevním tlakem a osteoporozou (úbytek kostní tkáně). Dále se mohou vyvolat diabetické poruchy látkové výměny a mohou se objevit myopatie (onemocnění svalů), žaludeční, případně dvanáctníkové vředy, psychické poruchy. Během léčby se může zvyšovat riziko infekcí a příznaky infekce mohou mít vlivem léčby zastřenou podobu.

Jak přípravek Rectodelt 100 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.
V závislosti na teplotě uskladnění a době uchovávání se na povrchu čípků mohou tvořit bělavé povlaky. Jde o zcela neškodný jev (tvorba jinovatkového tukového povlaku), který nijak nesnižuje kvalitu a účinnost přípravku.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Rectodelt 100 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:„. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Další informace

Co přípravek Rectodelt 100 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je prednisonum.
 • Pomocnou látkou je ztužený tuk.

Jak přípravek Rectodelt 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé čípky á 100 mg prednisonu
Bezbarvý, neprůhledný PVC/PE strip s potiskem na jedné straně, krabička.

Velikost balení: 2, 4 nebo 6 čípků.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Trommsdorff GmbH & Co. KG
Arzneimittel, 52475 Alsdorf, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
5.9.2012

Držitel rozhodnutí o registraci:
Trommsdorff GmbH & Co. KG

Ke stažení:
Rectodelt 100 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 14.2.2016