ATC CODE: A11JC

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls77245/2011

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE!

Revalid - tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci před tím, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Revalid musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 měsíce, musíte se poradit se svým lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Revalid a k čemu se používá

Revalid obsahuje aminokyseliny, vitaminy a stopové prvky, které jsou přirozenými složkami potravy.
Léčivé látky v Revalidu podporují tvorbu keratinu, základní složky vlasů a nehtů.
Revalid má příznivý vliv na růst vlasů: částečně může zastavit nebo alespoň zpomalit jejich vypadávání.
Revalid zpevňuje nehty.

Revalid se užívá při těchto příznacích:

  • vypadávání vlasů na základě různých příčin: plošná ztráta vlasů (difúzní alopecie), zánětlivé onemocnění kštice s tvorbou šupin (seborhoická alopecie), ztráta vlasů v důsledku chorob nebo hormonálních vlivů, v těhotenství, po užívání některých léků nebo z hormonálních příčin
  • ztráta vlasů nebo poruchy růstu vlasů neznámého původu
  • narušení struktury vlasů (roztřepené, křehké vlasy, vlasy bez lesku)
  • poruchy růstu nehtů

Po ztrátě vlasů v ohraničených oblastech u osob bez patrného místního nebo celkového onemocnění (alopecia areata) a ztrátě vlasů mužského typu (androgenní alopecie) je účinek Revalidu omezen na posílení zbylých vlasů.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revalid užívat

Postižení vlasů je často zhoršováno nevyváženou výživou. Proto by měla být strava pokud možno dobře vyvážená a pestrá.

Měly by být vyloučeny přísně omezující diety nebo extrémně nízkokalorické diety, stejně jako používání agresivních přípravků (zesvětlování, extrémní barvení a časté používání šamponů, horké sušení, úmyslné rovnání a dlouhé vystavování vlasů přímému slunci).
Pokud jde o nehty, nejlepší ochranou je nošení gumových rukavic při domácích pracích.

Neužívejte Revalid

  • jestliže jste přecitlivělí na kteroukoli léčivou látku nebo další složku přípravku

Přípravek by neměl být užíván u dětí do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem s používáním přípravku v tomto věkovém období.

Zvláštní opatrnosti při použití Revalidu je zapotřebí
Ženy, u nichž dochází k mužské formě plešatění, by měly před zahájením léčby vyhledat lékaře, pokud mají některý z následujících příznaků: centrální obezitu s tenčími končetinami (projevuje se ukládáním tuku v obličeji a trupu), nadměrné ochlupení mužského typu, poruchy menstruace, vysoký krevní tlak, svalovou slabost, bolesti v zádech, osteoporózu, strie (fialové trhlinky v kůži), akné. Mužská forma plešatění může být totiž také příznakem
nadměrné produkce mužských pohlavních hormonů u závažných onemocnění, jako jsou nádorová onemocnění vaječníků, podvěsku mozkového nebo nadledvinek.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při onemocnění vyžadujícím léčbu léky obsahujícími sulfonamid (účinek sulfonamidů může být vlivem kyseliny paraaminobenzoové obsažené v Revalidu snížen).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo které jste brali v poslední době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Revalid mohou těhotné a kojící ženy užívat jen po konzultaci s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Revalid
Pokud máte cukrovku, poraďte se před zahájením léčby o užívání přípravku se svým lékařem.
Pokud trpíte céliakií, přípravek neužívejte, protože obsahuje v 1 tobolce 1 mg glutenu.

Jak se Revalid užívá

Vždy užívejte přípravek tak, jak je doporučeno v této informaci pro pacienty.
Pokud si nejste jisti, jak Revalid užívat, poraďte se s lékařem či lékárníkem.
Obvyklá dávka Revalidu pro dospělé a děti nad 12 let je jedna tobolka třikrát denně během jídla nebo po jídle. Zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

I když se příznivý účinek dostavuje nejpozději do konce prvého měsíce léčby, celková doba užívání Revalidu by měla trvat 3 měsíce. Bez porady s lékařem neužívejte Revalid déle než 3 měsíce.
V závislosti na závažnosti potíží můžete po dobu prvého měsíce léčby Revalidem užívat vyšší dávku 2 tobolky třikrát denně. Ve druhém a třetím měsíci léčby pokračujte nižší dávkou jedna tobolka třikrát denně.

Jestliže jste užili více Revalidu, než jste měli, nebo jste Revalid zapomněli užít
Pokud jste jednu dávku vynechali nebo v případě příležitostného lehkého předávkování, můžete v užívání pokračovat podle doporučeného dávkovacího schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili dávku vynechanou.
Pokud máte dojem, že účinek Revalidu je příliš slabý nebo silný, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny přípravky, může mít i Revalid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud užijete tobolky Revalid mezi dvěma jídly nebo nalačno, může se objevit nausea nebo lehké gastrointestinální obtíže. V tomto případě musíte dodržovat doporučený postup pro užívání Revalidu.
Výjimečně, při dávkování 6 tobolek denně, se mohou vyskytnout lehké zažívací potíže.
V těchto případech je vhodné přejít na dávkování 3x denně 1 tobolku.
Obvykle je ale Revalid velmi dobře snášen.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak Revalid uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 oC, v původním vnitřním obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co Revalid obsahuje:
Léčivými látkami jsou: methioninum racemicum 100,0 mg, cystinum 50,0 mg, calcii pantothenas 50,0 mg, thiamini hydrochloridum 1,5 mg, pyridoxini hydrochloridum 10,0 mg, acidum aminobenzoicum 20,0 mg, milii seminis extractum aquosum siccum 50,0 mg, tritici germinis extractum 50,0 mg, faex medicinalis siccata 50,0 mg, ferrum 2,0 mg, zincum 2,0 mg, cuprum 0,5 mg v jedné tobolce

Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, chinolinová žluť (E 127), indigokarmín (E 132)

Jak Revalid vypadá a co obsahuje toto balení
30, 120, 270 tobolek (3, 12, 27 blistrů po 10 tobolkách)

Držitel rozhodnutí o registraci
Ewopharma International, s. r. o.
Hlavná 13
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Výrobce
Ewopharma, spol. s r. o.
Burzovní palác
Rybná 682/14
110 05 Praha 1

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Ewopharma, spol. s r. o.
Burzovní palác
Rybná 682/14
110 05 Praha 1
tel: +420 267 311 613
e-mail: info@ewopharma.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
4.5.2011

PŘEKLAD CIZOJAZYČNÝCH VÝRAZU UVEDENÝCH NA BLISTRU
LOT: Číslo šarže
EXP: Použitelné do:

Ke stažení:
Revalid

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 14.2.2016