ATC CODE: C01BD01
ÚČINNÉ L.: AMIODARON-HYDROCHLORID

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls257312/2018
a sukls249485/2018

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

RIVODARON 200 mg tablety

amiodaroni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Rivodaron a k čemu se používá

Přípravek Rivodaron obsahuje účinnou látku amiodaron, která zpomaluje vedení vzruchu ze srdečních síní na komory, čímž zpomaluje srdeční rytmus a zároveň svým působením na hladké svaly některých cév snižuje nároky srdečního svalu na spotřebu kyslíku.

Přípravek Rivodaron se užívá při některých poruchách srdečního rytmu.

Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rivodaron užívat

Neužívejte Rivodaron

 • jestliže jste alergický(á) na amiodaron, jód nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže trpíte onemocněním štítné žlázy;
 • při velmi pomalém srdečním rytmu (sinusová bradykardie), při některých poruchách vedení vzruchu v srdci a tvorby srdečního vzruchu (sinoatriální blok a sick sinus syndrom – riziko sinusové zástavy, těžké poruchy atrioventrikulárního vedení), pokud nemáte zaveden kardiostimulátor;
 • jste-li těhotná, vyjma výjimečných okolností (viz bod „Těhotenství a kojení“);
 • pokud kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“);
 • jestliže užíváte jiné léky, které ovlivňují srdeční rytmus (viz bod „Další léčivé přípravky a Rivodaron“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rivodaron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže jste staršího věku;
 • jestliže máte srdeční onemocnění;
 • jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění štítné žlázy nebo se toto onemocnění vyskytlo u někoho z Vaší rodiny;
 • jestliže máte dušnost nebo suchý dráždivý kašel;
 • jestliže máte jaterní onemocnění;
 • jestliže máte nervovou nebo svalovou poruchu;
 • jestliže máte rozmazané vidění nebo špatně vidíte;
 • jestliže máte závažné kožní onemocnění;
 • pokud jste vystaven(a) slunečnímu záření po delší dobu (je třeba používat ochranné prostředky proti slunci);
 • jestliže máte kardiostimulátor nebo implantovatelný kardioverter defibrilátor;
 • pokud se chystáte na nějakou operaci;
 • jestliže užíváte léky na virový zánět jater (hepatitidu C) jako je sofosbuvir, daklatasvir, simeprevir nebo ledipasvir.

Další léčivé přípravky a Rivodaron

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Během léčby přípravkem Rivodaron nesmí být užívána následující léčiva, jelikož současné podávání by mohlo způsobit závažnou poruchu srdečního rytmu:

 • některé další léky k léčbě poruch srdečního rytmu (jako např. sotalol, bepridil nebo flekainid);
 • injekční pentamidin (používaný proti parazitům);
 • injekční erythromycin (používaný k léčbě infekcí);
 • vinkamin (užívaný k léčbě nádorového onemocnění);
 • sultoprid (užívaný k léčbě duševních poruch);
 • cisaprid (užívaný pro správné vyprazdňování žaludku);
 • fluorochinolony (užívané k léčbě infekcí).

Nedoporučuje se též současné užívání přípravku Rivodaron s těmito léčivy:

 • některá léčiva k léčbě srdečních onemocnění (beta-blokátory a některé blokátory kalciového kanálu – verapamil, diltiazem) pro zvýšené riziko poruch srdečního rytmu;
 • stimulující projímadla;
 • samotný sofosbuvir nebo kombinace jiných léčiv užívaných k léčbě žloutenky typu C (daklatasvir, simeprevir, ledipasvir) pro riziko závažné poruchy srdečního rytmu.

S velkou opatrností a pod dohledem lékaře lze přípravek Rivodaron užívat společně s těmito léčivy:

 • diuretika (zvyšující vylučování moči) způsobující snížení draslíku v krvi;
 • systémové kortikoidy (ovlivňující imunitní systém);
 • tetrakosaktid (užívaný převážně k diagnostice a k léčbě poruch kůry nadledvin);
 • amfotericin B (používaný k léčbě mykóz) podávaný injekčně do žíly.

S opatrností lze užívat přípravek Rivodaron s následujícími léčivy:

 • digoxin (užívaný k léčbě srdeční nedostatečnosti);
 • dabigatran, warfarin (užívané k prevenci krevních sraženin) – zvýšené riziko krvácení;
 • fenytoin (užívaný k léčbě epilepsie) - riziko předávkování fenytoinem (neurologické příznaky);
 • cyklosporin (ovlivňující imunitní systém);
 • fentanyl (užívaný proti bolesti) – zvýšené riziko jeho toxicity;
 • statiny (snižující hladiny krevních tuků) - zvýšený výskyt nežádoucích účinků, např. postižení kosterních svalů až jejich rozpad (rhabdomyolýza);
 • lidokain (místně znecitlivující látka);
 • takrolimus (ovlivňující imunitní systém);
 • sildenafil (užívaný k léčbě poruch erekce);
 • midazolam, triazolam (užívané při poruchách spánku);
 • dihydroergotamin, ergotamin (užívané k léčbě migrén);
 • kolchicin (užívaný k léčbě např. dny nebo leukemie). 

Rivodaron s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Rivodaron nepijte grapefruitový džus.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Vzhledem ke svým účinkům na štítnou žlázu plodu se Rivodaron v těhotenství nesmí užívat, vyjma případů, kdy jeho přínos převáží nad rizikem. V těchto zvláštních případech je třeba velmi pečlivě zvážit potenciální přínos léčby.

Kojení

Tento přípravek je vylučován ve významném množství do lidského mateřského mléka, proto se v období kojení nesmí užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku Rivodaron nemá vliv na pozornost při řízení dopravních prostředků či obsluze strojů.

Rivodaron obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se Rivodaron užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Dávkování se u různých pacientů může lišit. V každém případě musíte velmi přísně dodržovat dávky předepsané lékařem a bez porady s ním dávky neměňte ani léčbu nepřerušujte.
Zpočátku dospělí obvykle užívají 3 tablety denně, později 1/2–2 tablety denně.

Tablety se polykají v celku (ale mohou být i rozdrcené) před, během nebo po jídle.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rivodaron, než jste měl(a)

Pokud dojde k předávkování nebo náhodnému použití přípravku dítětem, ihned informujte lékaře.
Existují pouze omezené údaje o předávkování. Bylo zaznamenáno několik případů zrychlené srdeční frekvence, srdeční zástavy, záchvatů zrychlené srdeční frekvence a poruch srdečního rytmu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Rivodaron

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Pokud náhodou vynecháte jednu dávku, nezpůsobí Vám to žádné zvláštní potíže, pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání nedošlo.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou setříděny podle frekvence výskytu následovně:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

 • zamlžené vidění s barevnými kruhy při oslnění nebo s rozostřeným viděním,
 • pocit na zvracení, zvracení, nechutenství,
 • zvýšení hodnot u jaterních testů,
 • zvýšená citlivost kůže na sluneční záření.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

 • snížení nebo zvýšení funkce štítné žlázy, které může být smrtelné,
 • mimovolní třes, noční děsy, poruchy spánku,
 • zpomalení srdeční frekvence, převážně středně závažné a závisející na dávce,
 • plicní toxicita (záněty a fibrózy plic, zánět pohrudnice apod.), která může být někdy smrtelná,
 • zácpa,
 • akutní onemocnění jater s vysokými jaterními testy a/nebo žloutenkou, včetně jaterního selhání, které někdy bývá smrtelné,
 • svědění, červená vyrážka (ekzém), břidlicově šedivé nebo modravé skvrny na kůži v případech dlouhodobé léčby vysokými denními dávkami; tyto skvrny pomalu vymizí po přerušení léčby.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

 • svalové poruchy a/nebo poruchy citlivosti způsobené onemocněním nervů (periferní senzomotorická neuropatie a/nebo myopatie), obvykle vymizí po vysazení léku,
 • vznik nebo zhoršení poruch rytmu srdce, někdy následované srdeční zástavou, poruchy převodu v srdci (tzv. sinoatriální blok, AV blok),
 • sucho v ústech.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

 • snížení počtu červených krvinek a krevních destiček,
 • pocit nepohody, zmatenosti či slabosti, pocit nevolnosti, ztráta chuti k jídlu, pocit podrážděnosti.
  Může se jednat o onemocnění zvané „syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu“ (SIADH),
 • zvýšení nitrolebního tlaku, bolest hlavy,
 • zánět očního nervu, který může vést až k rozvoji slepoty,
 • významné zpomalení srdeční frekvence, ztráta schopnosti srdečních síní vytvářet elektrické impulzy u pacientů s určitým typem srdeční dysfunkce a/nebo u starších pacientů,
 • zánět cév,
 • zúžení průdušek u pacientů s vážnou dechovou nedostatečností a zvláště u astmatických pacientů, akutní syndrom respirační tísně dospělých, někdy smrtelný, obvykle bezprostředně po chirurgickém zákroku (možná interakce s kyslíkem ve vysoké koncentraci),
 • chronické onemocnění jater (žloutenka, cirhóza), někdy smrtelná,
 • zarudnutí v průběhu probíhající radioterapie, kožní vyrážka, vyrážka s výrazným odlupováním kůže, ztráta vlasů,
 • zánět nadvarlete, impotence,
 • vzestup kreatininu (látka vznikající ve svalech) v krvi.

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

 • snížení počtu určitých typů bílých krvinek (tzv. neutropenie a agranulocytóza),
 • otok (angioneurotický edém – Quinckeho edém), závažné alergické reakce (anafylaktická reakce, anafylaktický šok),
 • snížená chuť k jídlu,
 • zmatenost (delirium), falešný vjem (halucinace),
 • mimovolní svalové pohyby, ztuhlost, třes a neklid (parkinsonismus), abnormální vnímání vůně (parosmie),
 • specifický typ poruchy rytmu srdce (torsade de pointes),
 • krvácení do plic,
 • akutní zánět slinivky břišní,
 • zánět kůže, kopřivka, život ohrožující kožní reakce charakterizované vyrážkou, puchýři, odlupováním kůže a bolestí (toxická epidermální nekrolýza [TEN], Stevens-Johnsonův syndrom [SJS], bulózní dermatitida, léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky [DRESS]),
 • lupus-like syndrom (onemocnění, při kterém imunitní systém napadá některé části těla a vede k bolestem, ztuhlosti a otokům kloubů a červeným skvrnám, které mohou mít na obličeji tvar motýlích křídel),
 • určitý typ zánětu (granulom) včetně postižení kostní dřeně.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Rivodaron uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C ve vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Rivodaron obsahuje

 • Léčivou látkou je amiodaroni hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje amiodaroni hydrochloridum 200 mg.
 • Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, povidon, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, předbobtnalý kukuřičný škrob.

Jak Rivodaron vypadá a co obsahuje toto balení

Rivodaron jsou hladké, ploché, kulaté, bílé tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 30 nebo 60 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 10. 2018.

Držitel rozhodnutí o registraci:
PRO.MED.CS Praha a.s.

Ke stažení:
Rivodaron 200 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 22.10.2018