ATC CODE: N03AE01

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls109238/2009

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rivotril injekční roztok

Clonazepamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co je přípravek Rivotril a k čemu se používá

Klonazepam patří do skupiny benzodiazepinů, má výrazné protikřečové účinky, t.j. zabraňuje vzniku záchvatů, křečí kosterního svalstva a zmírňuje již vzniklé křeče.

Epilepsie
Status epilepticus, léčba všech forem epilepsie u dospělých i u dětí: zvláště záchvaty typu absencí (petit mal) včetně atypických absencí (Lennoxův-Gastautův syndrom), dále primární nebo generalizované tonicko-klonické záchvaty (grand mal), jednoduché a komplexní parciální (fokální) záchvaty, myoklonické záchvaty a atonické záchvaty (drop syndrom), epilepsie s infantilními spasmy (West-syndrom).

Panická porucha
Přípravek Rivotril je dále určen k léčbě akutních stavů panické poruchy (náhlé nečekanézáchvaty úzkosti a strachu s intenzivními vegetativními příznaky (např. pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa, pocení, bledost, zrudnutí, bušení srdce), akutní nové objevení příznaků u chronicky úzkostných pacientů). Po zvládnutí akutního stavu by další léčba klonazepamem již měla být perorální (pomocí tablet nebo kapek).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rivotril používat

Nepoužívejte přípravek Rivotril

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Rivotril a nebo na jiné léky ze skupiny benzodiazepinů;
  • při myasthenia gravis (nervosvalové onemocnění vedoucí ke svalové slabosti a unavitelnosti);
  • při závažné dechové nedostatečnosti;
  • jestliže trpíte závažnou jaterní nedostatečností.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rivotril je zapotřebí
Pro používání přípravku Rivotril v těhotenství, u jedinců se závislostí na alkoholu, návykových látkách nebo lécích musí existovat zvlášť závažné důvody. Rovněž pro používání přípravku Rivotril pacienty trpícími poruchami funkce jater nebo ledvin, svalovou slabostí, s poruchou hybnosti a rovnováhy provázené pocity nestability a roztřesenosti nebo dlouhodobými dechovými obtížemi musí existovat závažné důvody.

Pacienty s anamnézou deprese a/nebo sebevražedného pokusu bude lékař pečlivě sledovat.

U kojenců a malých dětí může přípravek Rivotril způsobit zvýšení produkce slin a bronchiálního sekretu. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost zachování průchodnosti dýchacích cest.

Užívání benzodiazepinů může vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti na těchto látkách. 
Riziko závislosti vzrůstá s dávkou a trváním léčení. Pokud se rozvine fyzická závislost, je náhlé ukončení léčby spojeno s abstinenčními příznaky. Protože riziko abstinenčních příznaků je větší po náhlém přerušení léčby, měla by být léčba ukončena postupným snižováním denní dávky.

Sebevražedné myšlenky a chování byly hlášeny u malého počtu pacientů léčených antiepileptiky v různých indikacích. Pokud se u Vás tyto myšlenky objeví, kontaktujte ihned svého lékaře.

Vzhledem k tomu, že samotný alkohol může vyprovokovat epileptické záchvaty a to nezávisle na terapii, nesmí pacienti s epilepsií za žádných okolností konzumovat alkohol. V kombinaci s přípravkem Rivotril může alkohol pozměnit účinek léku, snížit účinnost léčby nebo vyvolat nečekané nežádoucí účinky.

Pacienty trpící vzácným dědičným onemocněním krve nazývaným “porfyrie” bude lékař pečlivě sledovat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Rivotril a dalších současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, nebo které podáváte dítěti, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Rivotril lze podávat s jedním nebo více antiepileptickými léky. Vždy je však potřeba pečlivě zhodnotit odpověď na kombinovanou léčbu, protože výskyt nežádoucích účinků, jako jsou útlum a apatie, je při kombinované léčbě mnohem pravděpodobnější. 
Kombinace klonazepamu s kyselinou valproovou může občas vyvolat epileptický záchvat typu petit mal.

Některé léky podávané společně s přípravkem Rivotril mohou snižovat nebo zvyšovat jeho účinek. Patří mezi ně: antikonvulzivní (antiepileptické) léky, např. fenytoin, fenobarbital, karbamazepin a valproát, léky na spaní, psychoaktivní látky, některé léky proti bolesti, dále rifampicin (antibiotikum), cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů) a další. Je-li přípravek Rivotril kombinován s některým z uvedených léků, je obvykle potřeba upravit dávkování k dosažení optimálního účinku léků.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jestliže během používání přípravku Rivotril otěhotníte, oznamte to ihned svému lékaři.
Přípravek Rivotril se nepodává kojícím ženám. Pokud musí být podán, je potřeba kojení ukončit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V závislosti na Vaší individuální reakci může přípravek Rivotril nepříznivě ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje, pracovat ve výškách apod. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Rivotril
Ampule přípravku Rivotril obsahují benzylalkohol, který může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let. Protože u benzylalkoholu byla zaznamenána trvalá neuropsychická postižení a vícečetná orgánová selhání, je nutné se podání novorozencům, a to zejména nedonošeným, vyvarovat.

Jak se přípravek Rivotril používá

Vždy používejte přípravek Rivotril přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokyny k parenterálnímu podání 
Při léčbě epilepsie by měla být kojencům a dětem podána - po naředění rozpouštědlem - počáteční dávka půl ampule (0,5 mg) a dospělým 1 ampule (1 mg), pokud možno v intravenózní infuzi. Tuto dávku lze dle potřeby opakovat (ke zvládnutí epileptického záchvatu jsou obvykle dostačující 1 - 4 mg). U dospělých nesmí rychlost injekce přesáhnout 0,25 až 0,5 mg (0,5 až 1,0 ml připraveného roztoku) za minutu. Neměla by být překročena 
celková dávka 10 mg.

Při léčbě panické poruchy by dávka měla být přizpůsobena okamžitému stavu pacienta, maximální doporučovaná dávka je 2 mg dvakrát denně (4 mg/den), kterou lze podat jen ve výjimečných případech. Přípravek je možno podat formou pomalé intravenózní injekce nebo intravenózní infuze. U dospělých by rychlost injekce neměla překročit 0,25-0,5 mg (0,5-1,0 ml připraveného roztoku) za minutu.

Při akutních stavech by měl být nitrosvalový způsob podání vzhledem k pomalému vstřebávání použit jen ve výjimečných případech, kdy není možné nitrožilní podání (po aplikaci do svalu je Tmax 3 hodiny).

K dlouhodobé léčbě epilepsie je vhodné použít přípravek Rivotril ve formě tablet nebo perorálních kapek.

Způsob podání
Roztok z ampule obsahující 1 mg léčivé látky smí být podán pouze po přidání 1 ml rozpouštědla, aby se předešlo lokálnímu podráždění cév. Injekční roztok je třeba připravit bezprostředně před podáním. Nitrožilní injekci je třeba podávat pomalu za stálého monitorování EEG, dechu a krevního tlaku.4/5

Přípravek Rivotril (pouze ampule s léčivou látkou) lze k infuzi ředit v množství jedné ampule (1 mg) v 85 ml (tj. 3 ampule v 250 ml) následujících médií: 0,9% chlorid sodný, 0,45% chlorid sodný + 2,5% glukóza, 5% glukóza, 10% glukóza. Tyto roztoky jsou při pokojové teplotě stabilní 24 hodin.
Léčivá látka klonazepam je absorbována PVC. Proto se doporučuje užití skleněných lahví, nebo, jsou-li použity PVC vaky, okamžité podání roztoku rychlostí 30 - 60 ml/hod.

Pokud lékař z nějakého důvodu podá vyšší dávku přípravku, může dojít k příznakům z předávkování

Příznaky
Benzodiazepiny obecně způsobují ospalost, poruchu hybnosti, poruchu řeči) a mimovolnípohyby očí. Kóma, nízký tlak a útlum dechu mohou nastat, průběh je však zřídka vážný, pokud jsou tyto látky užívány samostatně. Vyskytne-li se kóma, obvykle trvá jen několik hodin, může však trvat a cyklicky se opakovat, zejména u starších pacientů. Tlumící účinek benzodiazepinů na dýchání je mnohem závažnější u pacientů s onemocněními dýchacího traktu. 
Benzodiazepiny zvyšují účinky jiných látek tlumících nervový systém včetně alkoholu.

Léčba
Je nezbytné sledovat pacientovy životně důležité funkce.
U pacientů bez příznaků během 4 hodin již není pravděpodobné, že by se objevily příznakypředávkování. Podle pacientova klinického stavu lze provést další podpůrná vyšetření.Pokud dojde k vážnému utlumení centrální nervové soustavy, je možné zvážit použití antagonisty benzodiazepinů, flumazenilu (Anexate). Flumazenil je kontraindikován při podávání léčivých přípravků, které snižují práh záchvatu (např. tricyklická antidepresiva). 
Další informace o používání jsou uvedeny v Souhrnu údajů o přípravku flumazenil.

Upozornění
U pacientů s epilepsií, kteří jsou léčeni benzodiazepiny, není indikován přípravek Anexate (flumazenil). Antagonizující (opačný) účinek benzodiazepinů může u těchto pacientů provokovat záchvat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rivotril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout pocity ospalosti nebo únavy, a to zvláště na počátku léčby, dále pocit svalové slabosti a obtíže při chůzi (včetně pádů). Mohou se projevit i změny v chování, zvláště u dětí, včetně vzrušení a podrážděnosti. Dále se mohou vyskytnout i dechové obtíže, neschopnost zadržet moč, poruchy vidění a koordinace. U kojenců a malých dětí může dojít ke zvýšenému slinění a zvýšení sekrece v plicích, které může vyvolat dechové obtíže nebo těžkou dušnost a kašel. Většina těchto nežádoucích účinků se vyskytuje přechodně a vymizí vprůběhu léčby. Lze se jim vyhnout opatrným pomalým zvyšováním dávky přípravku Rivotril.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Rivotril uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Rivotril nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za “Použitelné do:” a na ampuli za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

K přípravě infuzí přípravku Rivotril nepoužívejte roztok bikarbonátu sodného.
Přípravek Rivotril nepřechovávejte v PVC vacích, léčivá látka klonazepam je absorbována PVC.
Pokud to není nezbytné, nevyjímejte ampule s léčivou látkou z obalu chránícího přípravek před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rivotril obsahuje

  • Léčivou látkou je clonazepamum.
  • Pomocnými látkami jsou bezvodý ethanol, kyselina octová 98%, benzylalkohol, propylenglykol (v ampuli s léčivou látkou). Ampule s rozpouštědlem obsahuje vodu na injekci.

Jak přípravek Rivotril vypadá a co obsahuje toto balení
Ampule s léčivou látkou obsahuje čirý roztok slabě zelenonažloutlé barvy. 
Ampule s rozpouštědlem obsahuje čirou bezbarvou tekutinu.

Velikost balení: 5 ampulí s léčivou látkou + 5 ampulí s rozpouštědlem

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Roche s. r. o.
Dukelských hrdinů 52
170 00 Praha 7
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:11.1.2012.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Roche s.r.o.

Ke stažení:
Rivotril Inj

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 14.2.2016