ATC CODE: R05DA09

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls137775/2011

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL - sirup

Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 7,5 mg/5 ml

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Robitussin Antitussicum musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů (u dětí do 3 dnů), musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékař nebo lékárníkovi.

Co je Robitussin Antitussicum a k čemu se používá

Robitussin Antitussicum je lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý, neustupující kašel.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Robitussin Antitussicum používat

Nepoužívejte Robitussin Antitussicum

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku dextrometorfan nebo na kteroukoliv složku přípravku,
 • jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), což je lék na depresi, nebo jste léčbu IMAO ukončil/a před méně než 14 dny,
 • jestliže trpíte kašlem s nadměrnou tvorbou hlenu,
 • nepoužívejte u dětí do 6 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Robitussin Antitussicum je zapotřebí:

 • Před použitím přípravku se poraďte s lékařem, jestliže máte chronický kašel, který se vyskytuje při kouření, nebo chronické onemocnění plic, jako je astma či emfyzém.
 • Před použitím přípravku se poraďte s lékařem, jestliže trpíte dechovou nedostatečností nebo onemocněním jater.
 • Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (3 dny u dětí), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem.
 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • Nepřekračujte doporučené dávkování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte tento přípravek, jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), což je lék na depresi, nebo jste léčbu IMAO ukončil/a před méně než 14 dny.
Při souběžném podávání sedativ (zklidňujících léků) je možné zvýšení jejích účinku.
Přípravek Robitussin Antitussicum se nesmí používat současně s léky na odkašlávání.

Užívání přípravku Robitussin Antitussicum s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Robitussin Antitussicum nesmíte pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující alkohol.

Těhotenství a kojení
Požádejte lékaře o radu, dříve než použijete tento lék.

Těhotenství:
Dextrometorfan, léčivá látka přípravku Robitussin Antitussicum, byl používán velkým počtem těhotných žen a žen v plodném věku bez jakéhokoli prokázaného zvýšení výskytu vrozených vad a nebyly prokázány přímé ani nepřímé účinky na plod. Konkrétní údaje o použití v těhotenství nejsou k dispozici. Proto je třeba poradit se s lékařem, který pečlivě posoudí možný přínos léčby a možná rizika.

Kojení:
Není známo, zda se dextrometorfan vylučuje do mateřského mléka nebo zda má škodlivé účinky pro kojené dítě. Proto se nedoporučuje jeho používání u kojících matek bez posouzení možného přínosu a rizika pro dítě.

Je nutno pamatovat, že tento přípravek obsahuje 2,5% (v/v) alkoholu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Robitussin Antitussicum může ovlivnit řízení či obsluhu strojů, neboť vyvolává ospalost a závratě.
Řidiči a osoby obsluhující stroje by měli mít na paměti, že tento přípravek obsahuje alkohol.

Důležité informace o některých složkách přípravku Robitussin Antitussicum

 • Robitussin Antitussicum obsahuje sorbitol a maltitol, které mohou být škodlivé pro osoby s nesnášenlivostí cukrů.
 • Tento přípravek obsahuje 2,5 v/v % etanolu (alkohol). Ten je škodlivý pro alkoholiky.
  Přítomnost alkoholu je třeba mít na paměti u těhotných a kojících žen, dětí a 
  rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním či epilepsií.
 • Tento přípravek obsahuje amarant (E123), který může vyvolat alergické reakce.
 • Informace pro diabetiky: není pravděpodobné, že by sladidla obsažená v přípravku ovlivnila váš diabetes.

Jak se Robitussin Antitussicum používá

Vždy užívejte Robitussin Antitussicum přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, dávkování je:

Dospělí a děti od 12 let: 7,5 ml každé 4 hodiny.
Děti 6 - 12 let: 5 ml každé 4 hodiny.

Přípravek není určen pro děti do 6 let.

Nepřekračujte doporučené dávkování.
Nedoporučuje se užívat přípravek déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší či nezlepší, poraďte se s lékařem.

Způsob použití
Přípravek se užívá ústy. Po odměření jednotlivé dávky přiloženou odměrkou sirup vypijte

Jestliže jste použila více přípravku Robitussin Antitussicum, než jste měl/a
V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem přestaňte přípravek používat a vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít Robitussin Antitussicum
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Robitussin Antitussicum nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky dextrometorfanu, léčivé látky přípravku, jsou vzácné, mohou se objevit následující nežádoucí účinky:
Vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientů, ale u více než 1 z 10000 pacientů)
přecitlivělost, nevolnost, zvracení závratě či ospalost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak Robitussin Antitussicum uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25° C, chránit před mrazem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Robitussin Antitussicum nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Robitussin Antitussicum, pokud byla porušena krycí pečeť.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Robitussin Antitussicum obsahuje

 • Léčivá látka je: Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum. 5 ml sirupu obsahuje 7,5 mg dextromethorphani hydrobromidum monohydricum.
 • Pomocné látky jsou: Glycerol (E422), sodná sůl karmelózy, natrium-benzoát (E211), dinatrium-edetát, roztok maltitolu (E965), ethanol 96% (V/V), kyselina citrónová, amarant (E123), karamel (E150), levomenthol, višňové aroma, sorbitol 70% krystalizující (E420) natrium-cyklamát (E952), draselná sůl acesulfamu (E950), čištěná voda.

Jak přípravek Robitussin Antitussicum vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled přípravku: čirá červená tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní.
Lahvička z hnědého skla, bílý pojistný uzávěr (PP/PE) s těsnící vložkou (PE), krabička, odměrka 10 ml (PP).
Velikost balení: 50 nebo 100 ml sirupu.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer Corporation Austria GmbH
Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko

Pro získání jakýchkoli informací o tomto přípravku se, prosím, obraťte na místní zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o.
Stroupežnického 17
150 00 Praha 5
+420 283 004 111

Výrobce

Doppel Farmacutici S.r.l.
Via Martini delle Foibe 1
29016 Cortemaggiore (Piacenza)
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
25.7.2011

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer Corporation Austria GmbH

Ke stažení:
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 14.2.2016