ATC CODE: A07EC01

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls266783/2011

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety

sulfasalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Salazopyrin EN a k čemu se používá

Přípravek Salazopyrin EN je určen k celkové léčbě zánětlivých střevních onemocnění, jako je. ulcerózní kolitida (vředový zánět tlustého střeva) a Crohnova choroba (chronické zánětlivé onemocnění trávicího ústrojí).

Přípravek Salazopyrin EN je dále určen k léčbě revmatoidní artritidy u dospělých.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Salazopyrin EN užívat

Neužívejte přípravek Salazopyrin EN

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfasalazin, jeho metabolity nebo na kteroukoli další složku přípravku
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfonamidy nebo salicyláty
 • jestliže trpíte porfyrií.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Salazopyrin EN je zapotřebí

 • jestliže trpíte onemocněním krve
 • jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin
 • jestliže trpíte závažnou alergií či astmatem
 • jestliže trpíte deficitem glukózo-6-fosfátdehydrogenázy
 • jestliže máte nedostatečný příjem tekutin.

V těchto případech Vám lékař přípravek Salazopyrin EN předepíše pouze ze zvlášť závažných důvodů.

Kožní účinky
Po použití přípravku Salazopyrin EN byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.

Pokud se u Vás po použití přípravku Salazopyrin EN vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Salazopyrin EN nikdy znovu zahájit.

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravku Salazopyrin EN užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Salazopyrin EN a účinky jiných, současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat (např. snížené vstřebávání digoxinu nebo kyseliny listové, žaludeční potíže při podání methotrexátu, útlum kostní dřeně a leukopenie při podání merkaptopurinu nebo jeho proléčiva azathioprinu).

Užívání přípravku Salazopyrin EN s jídlem a pitím
Tablety se užívají nejlépe po jídle. Tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se tekutinou.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Podávání přípravku Salazopyrin EN se v těhotenství nedoporučuje.

Léčivá látka se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Je tedy nutná opatrnost, zvláště u předčasně narozených nebo u novorozenců s deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G-6-PD).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinek přípravku na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje nebyl zkoumán.

Jak se přípravek Salazopyrin EN užívá

Vždy užívejte přípravek Salazopyrin EN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se užívají v pravidelných intervalech během dne, nejlépe při jídle. Tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se tekutinou.

Revmatoidní zánět kloubů u dospělých

  Dávkování
Dospělí (včetně starších pacientů)

Zahajovací dávka je 500 mg 2x denně, zvyšuje se po 500 mg každé 4 dny až do dávky 2 g/den rozdělené do 2 - 4 dávek.

U některých pacientů se účinek léčby může projevit až po 12 týdnech. Není-li po 12 týdnech klinická odpověď dostatečná, je možné denní dávku zvyšovat až na 3 g;
u dávek nad 2 g/den je však nutné pacienta pečlivě sledovat.

 

Zánětlivé střevní onemocnění

  Akutní fáze Zabránění znovuvzplanutí onemocnění
Dospělí (včetně starších pacientů) Zahajovací dávka je 1 - 2 g/den rozdělené do 3 nebo více dávek. Dávka se postupně zvyšuje na 3 - 8 g/den. Udržovací dávka je 1 - 2 tablety (500 mg - 1 g) 2-3x denně.
V případě znovuvzplanutí onemocnění, je možné zvýšení na 2 - 4 tablety (1 - 2 g) 3-4x denně.
Děti (od 6 let a starší) 40 - 60 mg/kg denně rozdělené do 3 - 4 dávek 20 - 30 mg/kg/den rozdělené do 3 - 4 dávek


Jestliže jste užil/a více přípravku Salazopyrin EN, než jste měl/a
Předávkování se může projevit nucením na zvracení a zvracením..

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku Salazopyrin EN dítětem vyhledejte urychleně lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Salazopyrin EN
Pokud zapomenete užít tabletu, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Pokud je již téměř čas užít další tabletu, neužívejte tabletu, kterou jste zapomněl/a užít. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Salazopyrin EN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Posouzení výskytu nežádoucích účinků může být v jednotlivých případech obtížné, protože různé nepříznivé projevy a příznaky mohou být projevem a příznakem vlastního onemocnění.

Některé nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a jejich projevy je zpravidla možné zmírnit snížením dávky.

 • neinfekční zánět mozkomíšních plen, zánět tlustého střeva (kolitida) se vznikem pablán
 • útlum kostní dřeně se sníženou tvorbou bílých krvinek a krevních destiček, projevující se zvýšeným sklonem k infekcím a tvorbou modřin, chudokrevnost, další změny červených a bílých krvinek, další poruchy krve
 • sérová nemoc
 • nechutenství
 • deprese
 • závratě, poškození mozku, bolesti hlavy, postižení nervů, poruchy čichu a chuti
 • hučení v uších
 • zánět osrdečníku, modrofialové zbarvení kůže a sliznic
 • plicní onemocnění projevující se dušností, kašlem, horečkou
 • bolesti břicha, zhoršení zánětu tlustého střeva, žaludeční nevolnost, průjem, nucení na zvracení, zánět slinivky břišní, zvracení
 • selhání jater, zánět jater
 • těžký zánět kůže spojený s olupováním kůže, tvorba puchýřů, citlivost na světlo, různé kožní vyrážky a svědění kůže, zarudnutí kůže, vyrážka, vypadávání vlasů, kopřivka
 • bolest nebo onemocnění svalů a kloubů
 • poruchy ledvin a močových cest, bílkovina nebo krev v moči
 • snížená tvorba spermií způsobující neplodnost (vysazení léku vede k úpravě)
 • otok obličeje, horečka, oranžovo-žluté zbarvení kůže
 • kožní, orgánové i celkové projevy, které po vysazení léku vymizí

Velmi vzácně byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Salazopyrin EN uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Salazopyrin EN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Salazopyrin EN obsahuje

 • Léčivou látkou je sulfasalazinum cum povidono 535 mg, což odpovídá sulfasalazinum 500 mg v jedné tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, celacefát, magensium-stearát, propylenglykol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, makrogol 20000, karnaubský vosk, bílý vosk, emulgující glycerol-monostearát.

Tablety mají charakteristický zápach po octu a etanolu.

Jak přípravek Salazopyrin EN vypadá a co obsahuje toto balení
Salazopyrin EN jsou žlutooranžové, eliptické, mírně vypouklé potahované tablety rozpustné ve střevě, na jedné straně označené logem. Tablety jsou baleny v plastové nádobce s pojistným víčkem, které je speciálně upraveno pro pacienty s revmatoidní artritidou. Balení lze v případě oslabení ruky snadno otevřít, např. pomocí tužky.

Velikost balení: 100 a 500 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Kemwell AB, Uppsala, Švédsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 26.9.2012.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o.

Ke stažení:
Salazopyrin EN

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 20.2.2016