ATC CODE: A07EC02

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls44965/2010

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SALOFALK 500, čípky

(Mesalazinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Salofalk 500, čípky a k čemu se používá

Salofalk 500, čípky je přípravek určený k léčbě zánětlivých střevních onemocnění. Léčivou látkou je mesalazin. Po zavedení čípku se mesalazin distribuuje v konečníku a částečně v esovité kličce tlustého střeva (sigmoideu), kde místně působí především na střevní sliznici a podslizniční vazivo.

Salofalk 500, čípky se užívají v akutní fázi zánětu tlustého střeva provázeného tvorbou vředů (ulcerózní kolitidy) postihující rektum.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Salofalk 500, čípky užívat

Neužívejte Salofalk 500, čípky

 • jestliže jste přecitlivělí na kyselinu salicylovou a sloučeniny od ní odvozené nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku
 • jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater a ledvin
 • jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
 • jestliže trpíte zvýšenou krvácivostí

Zvláštní opatrnosti při použití Salofalku 500, čípků je zapotřebí:
Se zvýšenou opatrností je nutno Salofalk 500, čípky užívat u pacientů se sníženou funkcí jater. Přípravek by neměli užívat pacienti se sníženou funkcí ledvin, vzhledem k možnému nepříznivému účinku mesalazinu na ledviny.

Pacienti s plicními chorobami, zejména bronchiálním astmatem, vyžadují velmi pečlivé průběžné hodnocení snášenlivosti léčby.

U nemocných s přecitlivělostí na přípravky obsahující sulfasalazin by léčba mesalazinem měla být zahájena pod přísnou lékařskou kontrolou. Při výskytu akutních známek nesnášenlivosti - bolestí v břiše, horečce, silných bolestech hlavy, kožní vyrážce je třeba léčbu ihned přerušit.
Pokud trpíte některou z uvedených chorob, informujte svého ošetřujícího lékaře před zahájením léčby. Rovněž jej co nejdříve informujte v případě, že je u Vás zjištěna některá z uvedených chorob během léčby.
Pediatrická populace:
Je málo zkušeností a jen nedostatečná dokumentace prokazující účinek u dětí a mladistvých.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky Salofalku 500, čípků a účinky některých jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat:

 • antikoagulancia (léky působící proti srážení krve) - možné zvýšení protisrážlivého účinku (nebezpečí krvácení ze zažívacího traktu)
 • glukokortikoidy (protizánětlivé léky typu kortizonu) - zvýšené riziko nežádoucího působení těchto přípravků na zažívací trakt
 • sulfonylmočovinová antidiabetika (léky snižující cukr v krvi) - možné zesílení účinku
 • metotrexát (lék potlačující růst buněk) - zesílení nežádoucích účinků (toxicity) metotrexátu
 • probenecid/sulfinpyrazon (léky podporující vylučování kyseliny močové) - možné oslabení účinku
 • spironolakton/furosemi (léky s močopudným účinkem) - možné oslabení účinku
 • rifampicin (lék užívaný v léčbě tuberkulózy) - možné snížení účinku

V jednom případě u nemocného léčeného současně Salofalkem, azathioprinem a 6-merkaptopurinem se vyvinula pancytopénie (snížení počtu červených, bílých krvinek i leukocytů).

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V těhotenství je přípravek možno užívat pouze na výslovné doporučení ošetřujícího lékaře.
Ženy, které si přejí otěhotnět, by měly vyčkat až do doby, kdy užívání léku již nebude třeba, nebo bude možné užívat nízké dávky přípravku.
Pokud to dovolí klinický stav, měla by být léčba po poradě s ošetřujícím lékařem v posledních 2-4 týdnech těhotenství přerušena.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Zkušenosti s podáváním Salofalku 500, čípků kojícím ženám nejsou zatím dostačující. Je-li léčba v období kojení nutná, je třeba užívat Salofalk 500, čípky s opatrností a kojence pečlivě sledovat.
U kojenců nelze vyloučit průjem jako projev přecitlivělosti. Pokud se u kojence průjem objeví, kojení by se mělo přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné negativní účinky na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nejsou známy.

Jak se Salofalk 500, čípky užívá

Vždy užívejte Salofalk 500, čípky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí včetně starších pacientů
Pokud lékař neurčí jinak, zavádí se do konečníku l čípek Salofalku 500 3x denně (odpovídá denní dávce 1500 mg mesalazinu).

Po dosažení remise (přechodné vymizení příznaků nemoci) se po poradě s lékařem užívá přípravek Salofalk 250, čípky v dávce 1 čípek 3x denně.

Pediatrická populace: Je málo zkušeností a jen nedostatečná dokumentace prokazující účinek u dětí mladistvých.

Pokud je Salofalk 500, čípky užíván 3x denně, zavádí se do konečníku ráno, v poledne a večer.
Dávkování Salofalku je třeba přísně dodržovat jak v akutní fázi onemocnění, tak při dlouhodobé profylaktické léčbě, protože jen tak je možno dosáhnout žádaného léčebného účinku.
Doba léčby je závislá na typu onemocnění, jeho závažnosti a průběhu. Akutní fáze ulcerózní kolitidy obvykle ustupuje po 8-12 týdnech.

Dodržujte přesné dávkování, způsob užití i dobu léčby doporučené Vaším lékařem, který určí také intervaly vyšetření moči a krve v průběhu léčby. Obvykle se doporučuje provést vyšetření za 14 dní po jejím zahájení, dále pak ještě 2-3krát ve čtyřtýdenních intervalech.
Při normálních hodnotách laboratorních testů postačí následující kontrolní vyšetření jedenkrát za čtvrt roku.
Při potížích informujte bezprostředně svého lékaře
V případě, že z nějakého důvodu nechcete v léčbě pokračovat, poraďte se před vysazením přípravku s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Salofalk 500, čípky než jste měl(a)
V případě, že si jednorázově omylem vezmete více čípků, než Vám bylo předepsáno, příští dávku si vezměte v předepsaném intervalu a nesnižujte si ji.
Vzhledem k povaze léčivé látky v přípravku, mesalazinu, intoxikace po požití vysoké dávky není pravděpodobná. V případě potřeby informujte svého lékaře, který by měl rozhodnout o dalším postupu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Salofalk 500, čípky
Pokud omylem užijete nižší dávku přípravku než doporučenou, nebo si lék zapomenete vzít, nesnažte se chybu napravovat zvýšením dávky následující. (Pokud si vzpomenete brzy, že jste si lék zapomněli vzít, vezměte si jej v předepsané dávce ihned. Pokud si vzpomenete pozdě, krátce před plánovanou dobou užití další dávky, zapomenutou dávku si již neberte a pokračujte dále podle doporučeného léčebného schématu).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Salofalk 500, čípky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se ale může vyskytnout některý z následujících nežádoucích účinků:

zažívací trakt:
bolest v břiše, průjem, nadýmání, nevolnost, zvracení

centrální nervový systém:
bolesti hlavy, závratě

ledviny
porucha funkce ledvin s akutním nebo chronickým zánětem pojivové tkáně ledvin (intersticiální nefritida), ojediněle selhání ledvin

reakce z přecitlivělosti na přípravek:
reakce z přecitlivělosti nejsou závislé na podané dávce přípravku a jsou známé u kyseliny salicylové a jejích derivátů. Může se vyskytnout kožní vyrážka (exantém), léková horečka, křeč průduškového svalstva (bronchospasmus). Ojediněle byly popsány zánět srdečního svalu a osrdečníku (myokarditida a perikarditida), akutní zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida), alergický zánět plicních sklípků (alergická alveolitida), zánět střev (pankolitida).
Nelze vyloučit červené zabarvení kůže v obličeji motýlovitého tvaru (lupus erythematodes-like syndrom) vyskytující se po podání některých přípravků s chemickou strukturou podobnou mesalazinu.

další nežádoucí účinky:
Vzácně bolesti svalů a kloubů (myalgie, artralgie), ojediněle změny v krevním obrazu (anémie, agranulocytóza, pancytopénie, neutropénie, leukopénie, trombocytopénie), zánět jater (hepatitida), zvýšení hodnot jaterních enzymů (aminotransferáz), zcela výjimečně vypadávání vlasů.
U pacientů po částečném odstranění střeva (resekci) v oblasti kyčelníku a slepého střeva (ileocekální oblasti) a odstranění ileocekální chlopně (valvula ileocaecalis) se ojediněle následkem příliš rychlé střevní pasáže může přípravek objevit ve stolici ve formě nerozpuštěných tablet. V uvedeném případě se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak Salofalk 500, čípky uchovávat

Salofalk 500, čípky uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Další informace

Co Salofalk 500, čípky obsahuje
Léčivá látka: Mesalazinum (acidum 5-aminosalicylicum) 500 mg v jednom čípku

Pomocné látky: čípkový základ W 35, sodná sůl dokusátu, cetylalkohol.

Jak Salofalk 500, čípky vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé až béžové čípky, torpédovitého tvaru
Velikost balení: 10, 30 čípků

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstrasse 5
Postfach 6529
79108 Freiburg
Německo

PŘEKLAD CIZOJAZYČNÝCH VÝRAZŮ UVEDENÝCH NA VNITŘNÍM OBALU
Suppos/Zäpfchen/Zetpillen : čípky
Lot: Číslo šarže
Exp. (měsíc/rok): Použitelné do (měsíc/rok):

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
28.7.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Dr. Falk Pharma GmbH

Ke stažení:
Salofalk 500

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 20.2.2016