ATC CODE: R02AA20

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Septisan pastilky

(tridecanamini adipas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však je třeba přípravek Septisan užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je SEPTISAN a k čemu se používá

Přípravek se používá při zánětech horních cest dýchacích a dutiny ústní. Lze jej podávat i jako doplněk celkové antibiotické léčby.
Léčivá látka adipát aminotridekanu působí proti mikroorganismům vyvolávajícím zánětlivá onemocnění, je účinná na mnohé baktérie i kvasinkové mikroorganismy.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství, děti od 5 let, těhotné i kojící ženy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEPTISAN užívat

Neužívejte přípravek SEPTISAN:

  • jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na pomocné látky.

Nesmí se podávat dětem do 5 let

Zvláštní opatrnosti při použití SEPTISANU je zapotřebí:
Během užívání Septisanu se mohou objevit nepříjemné pocity v dutině ústní, které bývají většinou přechodné a nejsou důvodem pro ukončení léčby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
O vhodnosti současného užívání Septisanu s jinými léky se poraďte s lékařem.

Užívání přípravku SEPTISAN s jídlem a pitím
Přípravek užívejte nejlépe po jídle. Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte, nerozkousávejte.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek mohou užívat těhotné i kojící ženy

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jak se SEPTISAN užívá

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívejte 3-4-krát denně 1 pastilku. Stejné dávkování platí i pro děti od 5 let a pro těhotné i kojící ženy.
Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte, nerozkousávejte.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní.
Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci nebo se stav zhorší, vyhledejte lékaře.
Jestliže jste užil/a více přípravku SEPTISAN, než jste měla Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem se poraďte se svým lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i SEPTISAN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale při rozpouštění pastilky se v ústech někdy může vyskytnout necitlivost či pálení jazyka.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli  nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak SEPTISAN uchovávat

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek SEPTISAN obsahuje
Léčivou látkou je tridecanamini adipas 5 mg v jedné pastilce.
Pomocné látky jsou Mannitol, hypromelosa 2910/50, dihydrát sodné soli sacharinu, menthol, karagen, aroma máty peprné, mikrokrystalická celulosa, upravený montánní vosk, koloidní bezvodý oxid křemičitý, aluminiumtristearát.

Jak přípravek Septisan vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé tablety s půlicí rýhou.
Velikost balení: 20 pastilek k rozpuštění v ústech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
23.1. 2008

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Septisan

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 20.2.2016