ATC CODE: D08AJ

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SEPTONEX kožní sprej, roztok (sprej ve formě roztoku k zevnímu použití)

(Carbethopendecinii bromidum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však SEPTONEX musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je SEPTONEX a k čemu se používá

Přípravek SEPTONEX obsahuje povrchově aktivní dezinfekční látku karbethopendecinium-bromid, který brání rozmnožování baktérií a některých virů.

Bez porady s lékařem mohou přípravek používat dospělí i děti k běžné dezinfekci drobných kožních poranění. Dále se SEPTONEX používá k léčbě drobných projevů kožního hnisání projevujícího se zarudnutím, mokváním a strupy, a to i při jejich výskytu ve vlasaté části hlavy.

Pouze na doporučení lékaře lze přípravek použít k dezinfekci pooperačních jizev a píštělí.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEPTONEX používat

Nepoužívejte SEPTONEX

  • jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku .
  • k ošetření bezprostředního okolí oka.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Mýdlo (alkálie) ruší dezinfekční účinek přípravku SEPTONEX, proto se musí po použití mýdla předměty určené k dezinfekci přípravkem SEPTONEX důkladně opláchnout vodou.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Přípravek SEPTONEX je možné použít v těhotenství a období kojení na doporučení lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek je určen k zevnímu použití, proto nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku SEPTONEX
SEPTONEX obsahuje propylengykol, který může podráždit pokožku.

Jak se SEPTONEX používá

Po sejmutí ochranného krytu prudkým stlačením ventilu postříkejte místo určené k dezinfekci ze vzdálenosti asi 10 cm tak, aby se na něm vytvořila souvislá vrstvička. Při nástřiku je nutno držet nádobku ve svislé poloze, ventilem nahoru.

Přípravek neužívejte vnitřně ani nevdechujte. Jestliže k tomu dojde, je nutné okamžitě vyhledat lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i SEPTONEX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je ale velmi dobře snášen. Pouze u citlivých jedinců se mohou vyskytnout kožní reakce (vyrážky různého charakteru a intenzity). Při podráždění pokožky je třeba použít dezinfekční prostředek jiného chemického složení.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak SEPTONEX uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Hořlavina! Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek SEPTONEX obsahuje

  • Léčivou látkou je Carbethopendecinii bromidum 8,3 mg v 1 ml.
  • Pomocné látky jsou propylenglykol, povidon 25, ponceau 4R, oranžová žluť, ethanol 96% a čištěná voda.

Jak přípravek SEPTONEX vypadá a co obsahuje toto balení
Po vystříkání čirá červená tekutina charakteristického zápachu.

Velikost balení: 30 ml, 45 ml, 100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 24.2.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR

Ke stažení:
Septonex

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 20.2.2016