ATC CODE: R03AK06

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls83888/2014

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Seretide Diskus 50/100 dávkovaný prášek k inhalaci

salmeteroli xinafoas/flutikasoni propionas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Seretide Diskusa k čemu se používá

Seretide Diskus obsahuje dvě léčivé látky, salmeterol a flutikason-propionát:

 • Salmeterol je bronchodilatátor s dlouhodobým účinkem. Bronchodilatátor pomáhá udržet dýchací cesty průchodné (rozšířené). Toto usnadňuje proudění vzduchu do a ven z průdušek. 
  Tyto účinky trvají alespoň 12 hodin.
 • Flutikason-propionát je kortikosteroid, který snižuje otok a dráždění v plicích.

Lékař Vám tento lék předepsal, aby pomohl předejít dechovým problémům, jako jsou:

 • bronchiální astma
 • chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Seretide Diskus v dávce 50/500 mikrogramů redukuje počet znovuvzplanutí příznaků CHOPN.

Přípravek Seretide Diskus musíte užívat pravidelně každý den dle doporučení svého lékaře. Lékař se ujistí, zda je Seretide Diskus účinný v kontrole Vašeho astmatu, nebo CHOPN.

Seretide Diskus pomáhá zastavit nastupující dušnost a sípání. Avšak přípravek se nepodává, jakmile vznikne náhlá dušnost nebo náhlé sípání. Jestliže se tyto příznaky objeví, musíte užít přípravky s rychlým a krátkodobým účinkem („záchranná léčba“), jako například salbutamol.
Vždy mějte svůj „záchranný“ inhalační přípravek s rychlým, krátkodobým účinkem s sebou.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Seretide Diskus užívat

Neužívejte přípravek Seretide Diskus:

 • Jestliže jste alergický(á) na salmeterol-xinafoát nebo flutikason-propionát nebo na další složku tohoto přípravku, tj. monohydrát laktosy.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Seretide Diskus se poraďte se svým lékařem, jestliže se léčíte s:

 • Onemocněním srdce, včetně nepravidelností srdečního rytmu nebo rychlého srdečního pulzu.
 • Zvýšenou činností štítné žlázy.
 • Vysokým krevním tlakem.
 • Cukrovkou (diabetes mellitus) (Seretide Diskus může zvýšit hladinu cukru v krvi).
 • Nízkou hladinou draslíku v krvi.
 • Byl(a) jste, nebo jste nyní léčen(a) pro tuberkulózu, nebo jinou plicní infenci.

Další léčivé přípravky a přípravek Seretide Diskus
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zahrnuje to léčiva k léčbě astmatu, a to i léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je to proto, že v některých případech není vhodné užívat Seretide Diskus s jinými přípravky.

Než začnete přípravek Seretide Diskus užívat, informujte svého lékaře, jestliže užíváte následující přípravky:

 • β blokátory (jako např. atenolol, propranolol a sotalol).  blokátory se většinou užívají k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných nemocí srdce.
 • Přípravky proti virům a plísním (jako např. ritonavir, ketokonazol a itrakonazol). Některé z těchto přípravků mohou zvýšit množství flutikasonu propionátu a salmeterolu ve Vašem těle.
  Toto může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků při užívání přípravku Seretide Diskus, včetně nepravidelnosti srdečního rytmu, nebo může dojít ke zhoršení vedlejších účinků.
 • Kortikosteroidy (podávané ústy nebo injekčně). Jestliže jste v nedávné době tato léčiva užíval(a), mohou zvýšit riziko ovlivnění Vašich nadledvin.
 • Diuretika, léčiva ke zlepšení močení, užívaná k léčbě vysokého krevního tlaku.
 • Jiné bronchodilatační přípravky (jako je salbutamol).
 • Xantíny, které se rovněž často užívají k léčbě astmatu.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo, plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Seretide Diskus neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Seretide Diskus obsahuje laktosu
Seretide Diskus obsahuje v jedné dávce až 12,5 miligramů laktosy, avšak toto množství laktosy v přípravku běžně nezpůsobuje problémy osobám s nesnášenlivostí laktosy.

Jak se přípravek Seretide Diskus užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Přípravek Seretide Diskus užívejte každý den, dokud Vám lékař nedoporučí léčbu ukončit.
  Neužívejte více než máte doporučenou dávku. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
 • Bez porady se svým lékařem podávání doporučené dávky přípravku Seretide sám(sama) nepřerušujte nebo nesnižujte.
 • Přípravek Seretide Diskus má být inhalován ústy do plic.

Bronchiální astma

Dospělí, dospívající a děti starší než 12 let

 • Seretide Diskus 50/100 jedna inhalace dvakrát denně.
 • Seretide Diskus 50/250 jedna inhalace dvakrát denně.
 • Seretide Diskus 50/500 jedna inhalace dvakrát denně.

Děti od 4 do 12 let

 • Seretide Diskus 50/100 jedna inhalace dvakrát denně
 • Podávání přípravku Seretide Diskus dětem mladším než 4 roky se nedoporučuje.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) u dospělých

 • Seretide Diskus 50/500 jedna inhalace dvakrát denně.

Vaše příznaky mohou být při užívání přípravku Seretide Diskus dvakrát denně optimálně kontrolované. V tomto případě může Váš lékař rozhodnout o snížení Vaší dosavadní dávky na dávku jednou denně. Dávka se může změnit na:

 • jednou večer, trpíte-li nočními příznaky;
 • jednou ráno, v případě, že se příznaky vyskytují během dne.

Je velmi důležité přesně dodržovat pokyny Vašeho lékaře týkající se množství inhalovaných dávek a jak často přípravek podávat.

Užíváte-li Seretide Diskus k léčbě astmatu, Váš lékař bude chtít pravidelně kontrolovat Vaše příznaky.

Dojde-li ke zhoršení Vašeho astmatu nebo dýchání, ihned o tom informujte svého lékaře.
Můžete zjistit, že se více zadýcháváte, více než obvykle cítíte stísněnost na hrudi, nebo užíváte častěji přípravek s rychlým nástupem účinků. Dojde-li k něčemu z výše uvedeného, měl(a) byste pokračovat v léčbě přípravkem Seretide Diskus, ale nezvyšujte počet vdechů (dávek). Stav Vašeho dýchání se může zhoršovat a můžete vážně onemocnět, proto vyhledejte svého lékaře, protože můžete potřebovat další léčbu.

Pokyny pro použití

 • Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník, kteří občas posoudí, jak přípravek užíváte. Nebudete-li užívat přípravek Seretide Diskus správně nebo přesně podle doporučení, nemusí Vám při léčbě bronchiálního astmatu nebo CHOPN pomoct.
 • Diskus je inhalační pomůcka z umělé hmoty, která se skládá z blistrů obsahujících léčivé látky přípravku Seretide Diskus v práškové formě.
 • Na vrchní části má Diskus počítač dávek, který ukazuje, kolik dávek ještě zbývá. Počítá směrem dolů k číslu 0. Číslice 5 až 0 jsou červené, abyste byl(a) upozorněn(a) na to, že zbývá už jen malý počet dávek. Ukáže-li počítač dávek číslo 0, znamená to, že je již prázdný.

Použití Vašeho inhalátoru

 1. Diskus otevřete tak, že ho držíte v jedné ruce za vnější kryt, palec druhé ruky vložíte do jezdce a zatlačíte jezdec co nejdále. Zatlačte páčku co nejdále směrem od sebe, až uslyšíte cvaknutí. Otevře se malý otvor s náustkem.
  Seretide Diskus 50/100 - příbalový leták
 2. Diskus natočte tak, aby náustek směřoval k Vám. Můžete ho držet buď v pravé, nebo v levé ruce.
  Zatlačte páčku co nejdále směrem od sebe. Uslyšíte cvaknutí. Toto umístí dávku Vašeho léku do náustku.
  Seretide Diskus 50/100 - příbalový leták
  Po každém zatlačení páčky se připraví dávka přípravku k vdechnutí. Nemanipulujte s páčkou 
  zbytečně, protože se tím uvolní dávka a vyplýtvá se bez užitku.
 3. Zatím nevkládejte náustek do úst. Vydechněte, jak nejvíce bez námahy dokážete. Nikdy nevydechujte do Diskusu.
 4. Přiložte náustek k ústům. Začněte zvolna a zhluboka vdechovat přes pomůcku, ne nosem.
  - Vyjměte Diskus z úst.
  - Zadržte dech asi na 10 sekund, nebo na tak dlouho, jak to bez námahy vydržíte.
  - Pomalu vydechněte.
  Seretide Diskus 50/100 - příbalový leták
 5. Později vypláchněte ústa vodou a pak ji vyplivněte a/nebo si vyčistěte zuby. Toto může pomoci předejít vzniku moučnivky a chrapotu.
 6. Diskus zavřete tak, že palec vložíte do jezdce a posunete jím co nejvíce směrem k sobě. Uslyšíte cvaknutí.
  Páčka se automaticky vrátí do původní polohy a je znovu nastavena k aplikaci další dávky.
  Seretide Diskus 50/100 - příbalový leták
  Diskus je nyní připraven k opětovnému použití.

Stejně jako u ostatních inhalerů, dohlížející osoba by se měla ujistit, že dítě, kterému byl předepsán přípravek Seretide Diskus má správnou inhalační techniku, jak je popsáno výše.

Čištění inhalátoru
Při čištění otřete náustek Diskusu suchým kapesníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Seretide Diskus, než jste měl(a)
Je důležité, abyste užíval(a) inhalátor přesně podle pokynů. Užijete-li náhodně větší množství přípravku, než je doporučeno, ihned o tom informujte svého lékaře nebo lékárníka. Můžete zaznamenat zrychlení srdeční akce, která je vyšší než obvykle, a proto máte pocit nejistoty. Rovněž můžete pociťovat závrať, bolest hlavy, svalovou slabost a bolest kloubů. 

Jestliže jste užíval(a) vyšší dávky dlouhodobě, musíte o tom informovat svého lékaře nebo lékárníka.
Vyšší dávky přípravku Seretide Diskus mohou snižovat množství steroidních hormonů v nadledvinkách.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Seretide
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku. Dále pokračujte v původním sledu užívání.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Seretide
K dosažení optimálního léčebného přínosu je nutné, abyste přípravek užívali každodenně, jak je doporučeno. Přípravek užívejte tak dlouho, dokud Vám lékař nedoporučí ukončit léčbu.
Podávání přípravku Seretide nikdy nepřerušujte, nebo náhle nesnižujte Vaši dávku.

Pokud užívání přípravku Seretide Disku náhle ukončíte, nebo dávku přípravku Seretide Disku snížíte, můžete (velmi vzácně) mít problémy s nadledvinkami (adrenální nedostatečnost), která může někdy způsobit nežádoucí účinky.

Mohlo by dojít ke zhoršení Vašich dechových potíží a vývoji velmi vzácných nežádoucích účinků.
Nežádoucí účinky mohou být následující:

 • Bolest žaludku.
 • Únava a ztráta chuti k jídlu, pocit nevolnosti.
 • Nevolnost a průjem.
 • Redukce váhy.
 • Bolest hlavy nebo ospalost.
 • Snížení hladiny cukru v krvi.
 • Snížení krevního tlaku a křeče.

Pokud jste vystaven(a) stresové situaci, jako je horečka, trauma (jako je dopravní nehoda), infekce nebo chirurgickému zákroku, adrenální nedostatečnost se může zhoršovat a mohou se u Vás vyskytnout nežádoucí účinky uvedené výše.

Vyskytne-li se u Vás nějaký nežádoucí účinek, ihned o tom informujte svého lékaře nebo lékárníka. 
 předejití výskytu těchto příznaků Váš lékař může předepsat dodatečně kortikosteroidy ve formě tablet (jako například prednison).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka,nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ke snížení výskytu případných nežádoucích účinků Vám Váš lékař předepíše nejnižší dávku přípravku Seretide Diskus, která udržuje Vaše astma nebo CHOPN na optimální úrovni.

Alergická reakce: Můžete zpozorovat, že se po užití přípravku Seretide Diskus Vaše dušnost náhle rychle zhorší. Můžete sípat a mít kašel nebo zkrácený dech. Rovněž můžete pozorovat svědění a vyrážku (obvykle obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla), nebo můžete pozorovat, že Vaše srdce bije velmi rychle, nebo máte pocit na omdlení a závrať (stav může vést ke kolapsu nebo ztrátě vědomí).
Pozorujete-li tyto příznaky, nebo se příznaky objevily náhle po užití přípravku Seretide Diskus, přerušte užívání přípravku Seretide Diskus a ihned o tom informujte svého lékaře. Výskyt alergické reakce na přípravek Seretide Diskus je méně častý (výskyt je menší než u 1 pacienta ze 100).

Ostatní nežádoucí účinky jsou uvedeny níže

Velmi časté (výskyt u více než 1 pacienta z 10)

 • Bolest hlavy, tento nežádoucí účinek se obvykle zlepšuje při pokračující léčbě.
 • U pacientů s CHOPN byl hlášen zvýšený výskyt nachlazení.

Časté (výskyt je menší než u 1 pacienta z 10).

 • Moučnivka (nažloutlý bolestivý povlak) dutiny ústní a hrdla, rovněž bolestivost jazyka, hrdla a chrapot a podráždění hrdla. Abyste předešel(předešla) výskytu těchto příznaků, vypláchněte si ústa vodou a/nebo vyčistěte zuby po každém podání dávky tohoto přípravku. K léčbě moučnivky Vám lékař může předepsat přípravek proti plísním.
 • Bolest, otok kloubů a svalová bolest.
 • Svalové křeče.

U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) byly rovněž hlášené následující nežádoucí účinky:

 • Pneumonie (zánět plic) a bronchitidy (zánět průdušek). Jestliže pozorujete některý z následujících příznaků, informujte o tom svého lékaře: zvýšenou produkci sputa (chrchel), změnu barvy sputa, horečku, zimnici, zhoršení kašle, zhoršení dechových potíží.
 • Podlitiny a zlomeniny.
 • Zánět dutin (pocity tlaku nebo plnosti v nose, tváři a za očima, někdy s pulsující bolestí).
 • Snížení množství draslíku v krvi (můžete mít nepravidelný srdeční rytmus, svalovou slabost, křeče).

Méně časté (výskyt u méně než 1 pacienta ze 100)

 • Zvýšení hladiny cukru (glukosy) v krvi (hyperglykémie). Jste-li diabetikem, bude Vám častěji odebírána krev ke sledování hladiny cukru a tento stav si může vyžádat úpravu dosavadní léčby cukrovky.
 • Katarakta (šedý zákal oka).
 • Velmi rychlá srdeční akce (tachykardie).
 • Pocit třesu (třes) a zrychlené nebo nepravidelné srdeční akce (palpitace) - nejsou obvykle závažné a zmenšují se při pokračování léčby.
 • Bolest na hrudi.
 • Pocit úzkosti (tento pocit se hlavně vyskytuje u dětí).
 • Porucha spánku.
 • Alergická kožní vyrážka.

Vzácné (výskyt u méně než 1 pacienta z 1 000)

 • Zhoršení dýchání nebo sípání, které se zhoršuje okamžitě po užití přípravku Seretide Diskus. Dojde-li k tomuto stavu, přestaňte přípravek Seretide Diskus užívat. Užijte přípravek s krátkodobým nástupem účinku, který Vám pomůže zlepšit Vaše dýchání, a ihned o tom informujte svého lékaře.
 • Přípravek Seretide Diskus může ovlivnit normální produkci hormonu kůry nadledvin, zvláště užíváte-li vysoké dávky přípravku dlouhodobě. Projeví se to:
  • Zpomalením růstu u dětí a dospívajících.
  • Poklesem minerální kostní hustoty.
  • Zeleným zákalem (glaukom).
  • Nárůstem tělesné hmotnosti.
  • Kulatým obličejem (měsíčkovitý obličej), (Cushingův syndrom).

Váš lékař Vás bude pravidelně sledovat s ohledem na možný výskyt těchto nežádoucích účinků a ujistí se, že užíváte nejnižší dávku přípravku Seretide Diskus, která udrží Vaše astma pod kontrolou.

 • Změny chování jako například neobvyklé zvýšení aktivity a podrážděnosti (tyto příznaky lze hlavně očekávat u dětí).
 • Nepravidelná srdeční akce nebo pocit přídatných úderů srdce (arytmie). Informujte o tom svého lékaře, ale dále pokračujte v léčbě přípravkem Seretide Diskus, pokud lékař nerozhodne o ukončení léčby.
 • Plísňové infekce jícnu, které mohou způsobit potíže při polykání.

Četnost není známa, ale rovněž se mohou vyskytnout:

 • Deprese nebo agresivita. Tyto účinky se mohou pravděpodobněji vyskytnout u dětí.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Seretide Diskus uchovávat

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP“.
  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Seretide Diskus obsahuje

 • Jedna inhalace poskytuje dávku 50 mikrogramů salmeterolum (ve formě salmeteroli xinafoas) a 100 mikrogramů fluticasoni propionas.
 • Pomocnou látkou je monohydrát laktosy (obsahuje mléčné bílkoviny).

Jak přípravek Seretide Diskus vypadá a co obsahuje toto balení

 • Prášek k inhalaci je uložen v blistrovém stripu skládajícím se z tvarované základní fólie a víčka se stahujícím se fóliovým laminátem. Blistrový strip je vložený ve fialovém plastovém inhalátoru diskovitého tvaru.
 • Každá dávka je oddělená.

1x diskus s 28 dávkami pro inhalaci,
1x diskus s 60 dávkami pro inhalaci,
nebo
3x diskus s 60 dávkami pro inhalaci.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registrace
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie.

Výrobci
Glaxo Wellcome Operations, Ware, Hertfordshire, Velká Británie.
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.3.2015

Vysvětlení údajů uvedených na obalech:
EXP - použitelné do
Lot – číslo šarže

Držitel rozhodnutí o registraci:
Glaxo Group Ltd

Ke stažení:
Seretide Diskus 50/100

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 20.2.2016