ATC CODE: A10BA02

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls35187/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SIOFOR 1000 potahované tablety

metformin hydrochlorid

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Siofor 1000 a k čemu se používá

Co je Siofor 1000
Siofor 1000 obsahuje metformin, což je lék užívaný k léčbě cukrovky (diabetu). Patří do skupiny léků zvaných biguanidy.

Inzulín je hormon vytvářený slinivkou břišní, který se stará o to, aby Váš organismus přijímal z krve glukózu (cukr). Glukózu využívá organismus jako zdroj energie nebo ji ukládá k pozdějšímu použití.
Pokud máte cukrovku, znamená to, že buď Vaše slinivka nevytváří dostatek inzulínu, nebo Váš organismus nedokáže vyprodukovaný inzulín správně využít. V důsledku toho pak máte vysokou hladinu glukózy v krvi. Přípravek Siofor 1000 pomáhá snižovat hladinu glukózy v krvi tak, aby se co nejvíce blížila normálnímu stavu.

Jestliže jste dospělá osoba s nadváhou, pak dlouhodobé užívání přípravku Siofor 1000 také pomáhá snížit riziko komplikací, které jsou s cukrovkou spojeny.

K čemu se Siofor 1000 používá
Siofor 1000 slouží k léčbě pacientů s diabetem 2. typu (který se také nazývá inzulin nondependentní diabetes) v případech, kdy dieta a cvičení samy nepostačují k potřebnému omezení hladiny glukózy v krvi. Používá se zejména u pacientů s nadváhou.

Dospělí mohou Siofor 1000 užívat samotný nebo společně s dalšími léky na cukrovku (léky užívané ústy nebo inzulín).

Děti ve věku od 10 let a mladiství mohou Siofor 1000 užívat samotný nebo v kombinaci s inzulínem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Siofor 1000 užívat

Neužívejte Siofor 1000

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na metformin nebo na kteroukoli další složku přípravku Siofor 1000 (viz „Co Siofor 1000 obsahuje“ v bodě 6);
 • jestliže máte ledvinové nebo jaterní potíže;
 • jestliže máte nekontrolovaný diabetes, například závažnou hyperglykémii nebo ketoacidózu (ketoacidóza je stav, při kterém se v krvi hromadí tzv. „ketolátky“; příznaky zahrnují bolesti v žaludku, rychlé hluboké dýchání, ospalost nebo neobvyklý ovocný pach dechu);
 • jestliže jste z těla ztratil(a) příliš mnoho vody (tělo je dehydratované), například kvůli dlouhotrvajícím či těžkým průjmům nebo pokud zvracíte několikrát za sebou; dehydratace může způsobit ledvinové poruchy, které Vás mohou vystavit nebezpečí laktátové acidózy (viz dále bod „Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Siofor 1000 je zapotřebí“);
 • jestliže máte závažnou infekci, například postihující plíce, průdušky nebo ledviny; závažné infekce mohou způsobit ledvinové poruchy, které Vás mohou vystavit nebezpečí laktátové acidózy (viz dále bod „Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Siofor 1000 je zapotřebí“);
 • jestliže jste léčen(a) kvůli srdečnímu selhání, nedávno jste prodělal(a) infarkt myokardu nebo máte závažné obtíže krevního oběhu nebo dýchání; to může vést k nedostatečnému přísunu kyslíku do tkání, což Vás může vystavit nebezpečí laktátové acidózy (viz dále bod „Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Siofor 1000 je zapotřebí“);

jestliže ve velké míře pijete alkoholické nápoje.Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže:

 • máte podstoupit vyšetření, například rentgenové nebo skenovací, při kterém Vám bude do krevního řečiště vstříknuta kontrastní látka obsahující jód;
 • máte podstoupit větší chirurgický zákrok.

Na určitou dobu před vyšetřením či zákrokem a po něm musíte Siofor 1000 přestat používat. Váš lékař posoudí, jestli budete po tuto dobu potřebovat jinou léčbu. Je důležité, abyste se přesně řídili pokyny lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Siofor 1000 je zapotřebí
Siofor 1000 může způsobit velmi vzácnou, ale závažnou komplikaci, tzv. laktátovou acidózu, zejména pokud Vám správně nefungují ledviny. Příznaky laktátové acidózy jsou zvracení, bolesti břicha (v břišní krajině) se svalovými křečemi, celkový pocit špatného zdravotního stavu se silnou únavou a obtížné dýchání. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, potřebujete okamžitou léčbu. V takovém případě přestaňte Siofor 1000 ihned užívat a neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Léčba samotným přípravkem Siofor 1000 nevede k nízkým hladinám glukózy v krvi (hypoglykemii), ovšem pokud jej užíváte společně s dalšími léky na cukrovku, které hypoglykémii vyvolávat mohou (jako jsou deriváty sulfonylmočoviny, inzulín nebo meglitinidy), vyvstává nebezpečí hypoglykémie. Pokud pociťujete příznaky hypoglykémie, jako je slabost, závratě, zvýšené pocení, zrychlený tep, poruchy vidění nebo zhoršená koncentrace, obvykle pomůže sníst nějaké jídlo nebo vypít nějaký nápoj obsahující cukr.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Pokud bude zapotřebí Vám do krevního řečiště vstříknout kontrastní látku obsahující jód, například k rentgenovému nebo skenovacímu vyšetření, musíte na určitou dobu před vyšetřením i po něm Siofor 1000 přestat používat (viz výše „Poraďte se se svým lékařem, jestliže“).

Informujte svého lékaře, jestliže souběžně s přípravkem Siofor 1000 užíváte některý z níže uvedených léků. Může být zapotřebí, abyste častěji podstupoval(a) měření glukózy v krvi nebo aby Vám lékař dávkování přípravku Siofor 1000 upravil:

 • diuretika (léky k odvodnění těla pomocí zvýšení tvorby moči).
 • beta-2 agonisté, například salbutamol nebo terbutalin (léky k léčbě astma)
 • kortikosteroidy (používané k léčbě různých onemocnění, například závažných kožních zánětů nebo astma)

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Siofor 1000 s jídlem a pitím
V době, kdy toto léčivo užíváte, nepijte alkoholické nápoje. Alkohol může zvyšovat nebezpečí laktátové acidózy, zejména pokud máte problémy s játry nebo jste podvyživený(á). To platí také o léčivech s obsahem alkoholu.

Těhotenství a kojení
Během těhotenství je třeba Vaši cukrovku léčit inzulínem. Jestliže jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, sdělte to svému lékaři, aby mohl Vaši léčbu změnit.
Užívání přípravku Siofor 1000 v období kojení se nedoporučuje. O tom, jestli máte během léčby přípravkem Siofor 1000 přestat kojit, rozhodne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Léčba samotným přípravkem Siofor 1000 nevede k nízkým hladinám glukózy v krvi (hypoglykemii), a proto nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Zvláštní opatrnosti je však zapotřebí, pokud Siofor 1000 užíváte společně s dalšími léčivými přípravky k léčbě cukrovky (jako jsou deriváty sulfonylmočoviny, inzulín nebo meglitinidy), které hypoglykémii vyvolávat mohou. K příznakům hypoglykémie patří slabost, závratě, zvýšené pocení, zrychlený tep, poruchy vidění nebo zhoršená koncentrace. Jestliže začínáte tyto příznaky pociťovat, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Jak se Siofor 1000 užívá

Vždy užívejte přípravek Siofor 1000 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Siofor 1000 nemůže nahradit přínosy zdravého způsobu života. I nadále se řiďte dietními doporučeními svého lékaře a pravidelně se věnujte cvičení.

Obvyklé dávkování
U dětí od 10 let a mladistvých je obvyklá počáteční dávka ½ potahované tablety přípravku Siofor 1000 (což představuje 500 mg metformin hydrochloridu) jednou denně nebo 850 mg metformin hydrochloridu (toto dávkování Siofor 1000 neumožňuje) jednou denně.
Maximální denní dávka je jedna potahovaná tableta přípravku Siofor 1000 dvakrát denně. Jelikož u dětí věkové skupiny 10 až 12 let jsou zkušenosti jen omezené, doporučuje se jejich léčba pouze na speciální doporučení lékaře.

U dospělých je obvyklá počáteční dávka ½ potahované tablety přípravku Siofor 1000 (což představuje 500 mg metformin hydrochloridu) dvakrát až třikrát denně nebo 850 mg metformin hydrochloridu (toto dávkování Siofor 1000 neumožňuje) dvakrát až třikrát denně.
Maximální denní dávka je jedna potahovaná tableta přípravku Siofor 1000 třikrát denně.

Pokud dostáváte také inzulín, Váš lékař Vám sdělí, jak máte Siofor 1000 začít užívat.

Kontroly

 • Váš lékař Vám bude dávkování přípravku Siofor 1000 upravovat podle hladiny glukózy v krvi. Proto je třeba, abyste se dostavoval(a) na pravidelné kontroly. To je obzvláště důležité u dětí, mladistvých a u starších osob.
 • Lékař Vám bude také alespoň jednou ročně kontrolovat funkci ledvin. Pokud jste starší osoba nebo jestliže Vám ledviny nefungují normálně, mohou být tyto kontroly zapotřebí častěji.

Jak potahované tablety přípravku Siofor 1000 půlit
Díky jejich tvaru lze potahované tablety přípravku Siofor 1000 snadno a přesně půlit. Tabletu můžete buď rozpůlit oběma rukama, nebo ji můžete položit na tvrdou rovnou plochu větším vrypem dolů a rozpůlit ji tlakem palce (viz obrázek).

Siofor 1000 - příbalový leták

 Jak se potahované tablety přípravku Siofor 1000 užívají

Tablety užívejte s jídlem nebo po jídle. Vyhnete se tím nežádoucím zažívacím účinkům.
Tablety nedrťte ani nežvýkejte. Každou tabletu zapijte sklenicí vody.

 • Jestliže užíváte jednu dávku denně, berte ji ráno (při snídani).
 • Jestliže užíváte dvě dávky denně, berte je ráno (při snídani) a večer (při večeři).
 • Jestliže užíváte tři dávky denně, berte je ráno (při snídani), v poledne (při obědě) a večer (při večeři).

Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku Siofor 1000 příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Siofor 1000, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Siofor 1000, než jste měl(a), může u Vás nastat laktátová acidóza. Příznaky laktátové acidózy jsou zvracení, bolesti břicha (v břišní krajině) se svalovými křečemi, celkový pocit špatného zdravotního stavu se silnou únavou a obtížné dýchání. Ihned o tom informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Siofor 1000
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Příští dávku si vezměte v obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Siofor 1000 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 člověka z 10)

 • zažívací potíže, jako je nevolnost (nauzea) a zvracení, průjem, bolesti břicha (v břišní krajině) a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se nejčastěji objevují na počátku léčby přípravkem Siofor 1000. Pomáhá rozdělit si dávku na celý den a brát tablety s jídlem nebo ihned po něm. Pokud příznaky pokračují, přestaňte Siofor 1000 užívat a kontaktujte svého lékaře.

Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 člověka z 10)

 • změny chuti

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 člověka z 10 000)

 • laktátová acidóza, což je velmi vzácná, ale závažná komplikace, zejména pokud Vám správně nefungují ledviny. Pokud se tato komplikace u Vás projeví, potřebujete okamžitou léčbu.
  Příznaky laktátové acidózy jsou zvracení, bolesti břicha (v břišní krajině) se svalovými křečemi, celkový pocit špatného zdravotního stavu se silnou únavou a obtížné dýchání. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, přestaňte Siofor 1000 ihned užívat a neprodleně kontaktujte lékaře.
 • kožní reakce, jako je zarudnutí kůže (erytém), svědění a svědivá vyrážka (kopřivka)
 • nízká hladina vitamínu B12 v krvi
 • abnormální hodnoty jaterních testů nebo hepatitida (zánět jater, který může vyvolávatutahanost, ztrátu chuti k jídlu, úbytek na váze, což může, ale nemusí být provázeno zežloutnutím pokožky a očního bělma). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek užívat.

Děti a mladiství
Omezené údaje o dětech a mladistvých ukazují, že nežádoucí účinky jsou u nich svou povahou a závažností podobné jako u dospělých.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak Siofor 1000 uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Pokud je přípravkem Siofor 1000 léčeno dítě, je doporučováno, aby rodiče a pečovatel(ka) dohlíželi na to, jak je přípravek užíván.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Siofor 1000 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co Siofor 1000 obsahuje

Léčivou látkou je metformin hydrochlorid.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 1000 mg metformin hydrochloridu, což odpovídá 780 mg metforminu.

Pomocné látky jsou hypromelosa, povidon K 25, magnesium-stearát (rostlinný), makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171).

Jak Siofor 1000 vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, bikonvexní, podlouhlé tablety, s půlící rýhou na jedné straně a rýhou typu karate na druhé straně.

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny (instrukce k dělení tablety viz bod 3).

Siofor 1000 je dostupný v balení po 10, 30, 60, 90 a 120 potahovaných tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhordnutí o registraci:
Laboratori Guidotti S.p.A.
Via Livornese 897
56122 La Vettola (Pisa)
Itálie

Výrobce:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie Metformax 1000 mg filmomhulde tabletten
Německo Siofor 1000
Estonsko Metforal 1000 mg
Itálie Metforalmille
Lotyšsko Metforal 1000
Litva Metforal 1000 mg plėvele dengtos tabletės
Lucembursko Metformax comprimés pelliculés 1000mg
Polsko Siofor 1000
Slovensko Siofor 1000
Slovinsko Siofor 1000 mg
Česká republika Siofor 1000, potahované tablety
Maďarsko Meforal 1000


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.3.2012.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Laboratori Guidotti S.p.A

Ke stažení:
Siofor 1000

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 21.2.2016