ATC CODE: D10AX03

sp.zn. sukls232093/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Skinoren krém

Acidum azelaicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je Skinoren krém a k čemu se používá

Skinoren krém je lék užívaný k léčbě akné (zánětlivých i nezánětlivých forem).
Skinoren krém působí proti bakterii (Propionibacterium acnes), která je hlavním činitelem při vniku akné. Zároveň také potlačuje proces rohovatění buněk pokožky, které ucpávají póry pokožky a tak způsobují vznik komedonů (černých a bílých).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Skinoren krém používat

Nepoužívejte Skinoren:

 • Jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na kyselinu azelaovou nebo na kteroukoli složku přípravku Skinoren krém, a to obzvláště na propylenglykol.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Skinoren krém je zapotřebí:

 • Skinoren krém aplikujte pouze na postiženou oblast.
 • Jestliže aplikujete Skinoren krém na obličej, měl(a) byste zabránit kontaktu s očima, ústy a sliznicemi trávicí, dýchací a rozmnožovací soustavy. Jestliže k tomu dojde, oči, ústa a/nebo sliznice je třeba okamžitě vymýt dostatečným množstvím vody. Jestliže podráždění očí přetrvává, poraďte se s lékařem. Po každé aplikaci krému Skinoren si umyjte ruce.

Kyselina benzoová mírně dráždí kůži, oči a sliznice. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.
V případě, že je Vám více než 20 let, poraďte se o léčbě akné s lékařem, protože akné může být také příznakem závažných onemocnění.
Tato onemocnění vedle akné mají nejčastěji následující příznaky:

 • centrální obezita s tenčími končetinami (projevuje se ukládáním tuku v obličeji a trupu)
 • strie (fialové trhlinky v kůži)
 • snížená chuť k jídlu
 • úbytek tělesné hmotnosti
 • časté močení
 • vysoký krevní tlak
 • svalová slabost, bolesti v zádech, osteoporóza (řídnutí kostí)
 • u žen dále nadměrné ochlupení mužského typu, poruchy menstruace či plešatění.

Máte-li některý z výše uvedených příznaků, poraďte se o léčbě akné s lékařem dříve, než začnete užívat přípravek Skinoren.
U pacientů léčených kyselinou azelaovou bylo vzácně v klinické praxi zaznamenáno zhoršení astmatu.

Těhotenství
Adekvátní, dobře kontrolované, klinické studie, zaměřené na lokální podávání těhotným ženám, nebyly provedeny.
Studie u zvířat neprokázaly žádné přímé ani nepřímé nežádoucí působení na těhotenství, vývoj zárodku/plodu, porod ani vývoj narozeného dítěte.

Kojení
Není známo, jestli kyselina azelaová přechází do lidského mléka. Nicméně pokus prováděný in vitro (neprováděný na živém organizmu), prokázal, že přípravek do mateřského mléka přecházet může. Neočekává se však, že by distribuce kyseliny azelaové do mateřského mléka výrazně ovlivnila základní hodnoty kyseliny azelaové v mléce.

Je třeba zabránit kontaktu kojence s léčenou kůží/prsem.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Skinoren krém nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Další léčivé přípravky a přípravek Skinoren krém
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat.

Žádné interakce nejsou doposud známy.

Jak se Skinoren krém používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Jak a kdy by měl být Skinoren krém užíván?

Přípravek je určen k lokálnímu ošetření kůže.

Před použitím přípravku Skinoren krém je třeba kůži pečlivě očistit čistou vodou nebo případně jemným kožním čisticím prostředkem. Před aplikací musí být kůže pečlivě vysušena.

Skinoren krém by měl být nanášen na postižená místa dvakrát denně (ráno a večer) a jemně vetřen. Skinoren krém musí být nanášen v dostatečném množství, ale ne nadbytečně (přibližně 2,5 cm krému vytlačeného z tuby je dostatečné pro ošetření celého obličeje).

V případě, že dojde k podráždění kůže (viz. "Možné nežádoucí účinky"), můžete přechodně zmenšit množství nanášeného krému, nebo používat krém pouze jedenkrát denně do té doby, než podráždění odezní. Léčbu lze případně na několik dní přerušit, jestliže je to nutné.

Je důležité používat Skinoren krém pravidelně v průběhu celého období léčby.

Použití u dětí a dospívajících

Používá se u dospívajících ve věku (12-18) let. Při podávání krému Skinoren dospívajícím ve věku 12-18 let není potřeba upravovat dávkování. Bezpečnost a účinnost pro podávání pacientům ve věku do 12 let nebyla stanovena.

 • Jak dlouho by měl být Skinoren krém užíván?

Délka ošetřování přípravkem Skinoren krém se u jednotlivých pacientů liší a závisí na vážnosti příznaků Vašeho kožního onemocnění. Je nezbytné užívat Skinoren krém pravidelně po celou dobu léčby.

Většinou je výrazné zlepšení akné zřetelné po 4 týdnech. Pro dosažení maximálního účinku musí být Skinoren krém používán pravidelně po dobu několika měsíců.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Skinoren krém je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Jestliže jste použil(a) více přípravku Skinoren krém, než jste měl(a):

Nemusíte se ničeho obávat. Jednorázové předávkování (tj. když je krém aplikován jednorázově na velkou plochu kůže) nebo náhodné spolknutí žádné riziko nepřináší.

 • Jestliže jste zapomněl(a) použít Skinoren krém:

Nepoužívejte větší množství přípravku Skinoren krém, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 • Jestliže jste přestal(a) používat Skinoren krém

Jestliže užíváte Skinoren krém v souladu s doporučením, Vaše příznaky by měly během léčby odeznít. Jestliže však Vaše příznaky přetrvávají, nebo se znovu projeví po ukončení léčby, poraďte se se svým lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Skinoren krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při klinických studiích byly nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky pálení, svědění a zarudnutí kůže v místě aplikace.

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány nežádoucí účinky, které byly pozorovány při klinických zkouškách, seřazeny jsou podle této četnosti výskytu:

velmi časté (1/10),
časté (1/100 až <1/10),
méně časté (1/1 000 až <1/100),
vzácné (1/10 000 až < 1/1 000),
velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

  velmi časté časté méně časté vzácné
Poruchy kůže a 
podkožní tkáně
     nadměrné vylučování kožního mazu, akné, barevné změny kůže  zánět rtu
 Celkové poruchy a reakce v místě aplikace  pálení v místě aplikace, svědění v místě aplikace, zarudnutí v místě aplikace  odlupování v místě aplikace, bolest v místě aplikace, vysušování v místě aplikace, změny barvy v místě aplikace, podráždění v místě aplikace  parestézie (znecitlivění) v místě aplikace, zánět v místě aplikace, nepříjemné pocity v místě aplikace, otok v místě aplikace  vyrážka v místě aplikace, puchýřky v místě aplikace, ekzém v místě aplikace, pocit tepla v místě aplikace, vřed v místě aplikace
 Poruchy imunitního systému        přecitlivělost na přípravek, zhoršení astmatu

Obecně platí, že lokální podráždění kůže vymizí v průběhu léčby.

Bylo také vzácně zaznamenáno zhoršení astmatu u pacientů léčených kyselinou azelaovou.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Jak Skinoren krém uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 30°C.
Skinoren nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Skinoren krém obsahuje
Léčivou látkou je acidum azelaicum 0,2 g (20 %) v 1 g krému.

Pomocnými látkami jsou ester makrogolu, směs acylglycerolů, lipidoalkoholů a vosků (Cutina CBS), cetylstearyl-ethylhexanoát, propylenglykol, glycerol 85%, kyselina benzoová, čištěná voda

Jak Skinoren krém vypadá a co obsahuje toto balení

Skinoren krém je bílý neprůhledný krém.
V tubě je obsaženo 30 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Intendis GmbH, Max-Dohrn-Strasse 10, D-10589 Berlín, Německo

Výrobce:
Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate ( MI ), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
22.5.2013

Držitel rozhodnutí o registraci:
Intendis Manufacturing S.p.A

Ke stažení:
Skinoren krém

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 21.2.2016