ATC CODE: R02AA20

sp.zn.sukls158481/2015

(TEXT JE UMÍSTĚNÝ NA ŠTÍTKU – JEDINÝ TIŠTĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL)

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

STOPANGIN, kloktadlo a roztok pro ústní výplach

Hexetidinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá

Přípravek Stopangin je dezinfekční přípravek s mírným anestetickým (znecitlivujícím) účinkem, který je určen ke kloktání a k výplachům dutiny ústní. Obsahuje léčivou látku hexetidin, která působí proti bakteriím, kvasinkám a plísním.

Přípravek Stopangin se používá k dezinfekci ústní dutiny a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních jako je angina, zánět hltanu (projevující se bolestivostí v hrdle, zarudnutím a hlenovým povlakem), zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní, afty, kvasinkové infekce v dutině ústní (projevující se bělavými povlaky na sliznici a jazyku). Přípravek se dále používá k dezinfekci dutiny ústní při extrakci zubů nebo jiných chirurgických výkonech v dutině ústní (např. odstranění krčních mandlí), a k ústní hygieně (k potlačení zápachu z úst).

U angíny je možno přípravek Stopangin používat po poradě s lékařem jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky. U anginy nebo jiných závažnějších onemocnění dutiny ústní s hltanu přípravek nenahrazuje léčbu antibiotiky.

Přípravek mohou používat dospělí a děti starší 6 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat

Nepoužívejte přípravek Stopangin:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • u dětí mladších 6 let.

Upozornění a opatření

 • Před použitím přípravku Stopangin se poraďte se svým lékárníkem.
 • U onemocnění hltanu lze přípravek použít u dětí starších 6 let pouze tehdy, pokud jsou schopné kloktat roztok a nedojde přitom ke spolknutí či vdechnutí roztoku.
 • Pokud se u Vás v průběhu léčby objeví zvýšená teplota či horečka nebo probíhá-li hojení pomalu, navštivte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Stopangin:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Váš lékař rozhodne o tom, zda je pro Vás používání přípravku vhodné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Stopangin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Stopangin obsahuje ethanol. Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100mg v jedné dávce.

Jak se přípravek Stopangin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je:
Při onemocnění hltanu: 2 – 5krát denně kloktat 1 lžíci nezředěného roztoku po dobu nejméně 30 sekund. U dětí starších 6 let lze přípravek použít pouze tehdy, pokud jsou schopné kloktat roztok a nedojde přitom ke spolknutí či vdechnutí roztoku.
Při onemocnění v dutině ústní: 2 – 5krát denně proplachovat ústa 1 lžící neředěného roztoku po dobu nejméně 30 sekund, nebo potírat sliznici pomocí vatové tyčinky smočené v roztoku.

Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Roztok se nesmí polykat.

Přípravek používejte po jídle nebo mezi jídly. Pouze v případě, kdy Vám má použití přípravku Stopangin umožnit přijímání potravy, např. při bolestech v krku, užijte jej před jídlem.

Bez porady s lékařem je možné přípravek používat nejdéle po dobu 6 – 7 dní.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stopangin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Stopangin, než jste měl(a):
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Stopangin:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Bezprostředně po použití roztoku může dojít k místnímu podráždění, které se projevuje bolestí, pálením a svěděním jazyka a sliznice dutiny ústní, ke snížení citlivosti v ústech a ke změnám chuti a čichu. Tyto účinky po krátké době vymizí.
Náhodné spolknutí roztoku může způsobit trávicí potíže, především zvracení.
Při kontaktu s pokožkou může roztok způsobit alergický zánět kůže.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Stopangin uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Stopangin obsahuje

 • Léčivou látkou je hexetidinum 1 mg v 1 ml.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát sodné soli sacharinu, monohydrát kyseliny citronové, ponceau 4R, polysorbát 60, badyáníková silice, blahovičníková silice, levomenthol, methylsalicylát, ethanol 96% (V/V), silice máty peprné, silice hřebíčkového květu, čištěná voda.

Jak přípravek Stopangin vypadá a co obsahuje toto balení
Čirá, světle červená tekutina charakteristického zápachu.
Velikost balení: 250 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.10.2015

Logo Teva

Reg.č.: 69/224/80-C
Č. šarže:
Použitelné do:

STOPANGIN (v Braillově písmu)

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR

Ke stažení:
Stopangin kloktadlo

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 22.2.2016