ATC CODE: R05DA09

Příloha č. 1 k Usnesení o opravě sp.zn.sukls43129/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Stopex Junior 15 mg tablety

dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší během 3 dnů od začátku léčby u dětí ve věku 6-12 let nebo 7 dnů od začátku léčby u dospělých , musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

Co je Stopex Junior a k čemu se užívá

Přípravek Stopex Junior se užívá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle.
Neúčinkuje proti bolesti a má jen minimálně zklidňující (tlumivý) účinek.

Přípravek Stopex Junior mohou užívat děti od 6 let a dospělí.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stopex Junior užívat

Neužívejte Stopex Junior:

 • jestliže jste přecitlivělý(á), alergický(á) na léčivou látku dextromethorphan nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Stopex Junior
 • jestliže máte kašel s hojným odkašláváním hlenu
 • jestliže trpíte rizikem rozvoje selhání dýchacího systému ( dušnost, sípavé dýchání)
 • jestliže máte průduškové astma
 • jestliže pro léčbu deprese užíváte antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (MAO) a 2 týdny po skončení této léčby
 • u dětí mladších 6-ti let
 • jestliže máte závažné onemocnění jater

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stopex Junior je zapotřebí:

 • jestliže trpíte jaterním onemocněním, můžete přípravek užívat pouze na základě výslovného doporučení lékaře

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.
Přípravek Stopex Junior neužívejte v posledních třech měsících těhotenství. O užívání přípravku v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství se vždy poraďte s lékařem.
Přípravek Stopex Junior neužívejte během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Stopex Junior může ovlivnit nepříznivě činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách. Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě souhlasu lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Stopex Junior a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Jde především o jiné léky proti kašli (přípravky podporující vykašlávání hlenů, tzv. expektorancia), léky se zklidňujícím či tlumivým účinkem (např. diazepam) a léky na deprese.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jak se Stopex Junior užívá

Pokud není lékařem určeno jinak, je doporučeno následující dávkování:

Děti od 6-ti do 12-ti let: 1 tableta přípravku Stopex Junior 15 mg tablety každých 6-8 hodin.
Maximální denní dávka jsou 4 tablety přípravku Stopex Junior 15 mg tablety rovnoměrně rozdělených do 3-4 jednotlivých dávek.

Bez porady s lékařem nepodávejte dítěti déle než 3 dny. Pokud se příznaky během této doby nezlepší nebo se naopak zhorší, navštivte lékaře.

Dospělí a děti starší 12-ti let: 1 tableta přípravku Stopex Junior 15 mg tablety každé 4 hodiny.
Maximální denní dávka je 8 tablet přípravku Stopex Junior 15 mg tablety rovnoměrně rozdělených do 6 jednotlivých dávek.

Bez porady s lékařem neužívejte déle než 7 dnů. Pokud se Vaše příznaky během této doby nezlepší nebo se naopak zhorší, navštivte svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je vhodné užívat po jídle. Tablety se zapíjí tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.).

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Jestliže jste užil(a) větší dávku, než jste měl(a):
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku je nutné se poradit s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stopex Junior:
Pokud zapomenete užít (podat dítěti) dávku ve stanovenou dobu, vezměte ji (podejte ji dítěti) okamžitě, jakmile si vzpomenete, interval mezi dávkami ale nezkracujte a neměňte dávku (tj. nezvyšujte počet tablet).

Možné nežádoucí účinky

Přípravek je při doporučeném dávkování obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky jsou vzácné. Mohou se vyskytovat závratě, ospalost, trávící problémy, bronchospasmus (zúžení průdušek projevující se ztíženým dýcháním nebo dechovými obtížemi) a alergické kožní reakce (kožní vyrážka, zčervenání, otok).

Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávání přípravku Stopex Junior

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Další informace

Co přípravek Stopex Junior obsahuje:
Stopex Junior 15 mg tablety: léčivou látkou je dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 15 mg v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, mannitol, mikrokrystalická celulosa.

Jak přípravek Stopex Junior vypadá a co obsahuje toto balení:

Stopex Junior 15 mg tablety: bílá až téměř bílá, kulatá, plochá tableta se zkosenými hranami, s půlicí rýhou na jedné a vyraženým označením D 15 na druhé straně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Stopex Junior: jedno balení obsahuje 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
23.11.2011

Držitel rozhodnutí o registraci:
WALMARK, a.s.

Ke stažení:
Stopex Junior 15 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 22.2.2016