ATC CODE: N06DX02

sp. zn. sukls159440/2012 a sukls159540/2012

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TANAKAN perorální roztok

Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (EGb 761)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek TANAKAN musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, musíte se poradit s lékařem. 
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek TANAKAN a k čemu se používá

Přípravek TANAKAN obsahuje standardizovaný extrakt EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba). Má především účinky: vazodilatační v oblastí malých tepen (rozšiřuje je), rheologický (zlepšuje průtokové vlastnosti krve), snižuje shlukování krevních destiček a červených krvinek, podporuje žilní tonus (napětí), snižuje zvýšenou propustnost kapilár a tím působí protiedémově, zlepšuje nitrobuněčné využití glukózy a působí též proti přítomnosti tzv. volných
radikálů. Přípravek zvyšuje syntézu a uvolňování působku jménem acetylcholin, jehož množství je ve stáří sníženo.

Přípravek je určen pouze pro dospělé osoby.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá:

  • k léčbě příznaků kognitivních poruch (např. poruchy paměti, pozornosti, snížená schopnost soustředění, emoční labilita) u starších osob, zvláště při poruchách prokrvení mozku. Přípravek není určen k léčbě kognitivních poruch u Parkinsonovy choroby, a kognitivních poruch při depresi nebo metabolických onemocněních.

Po poradě s lékařem se dále přípravek užívá:

  • při léčbě příznaků kognitivních poruch spojených s mírným až středním stupněm demence (tj. primární degenerativní demence – demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, demence smíšeného typu), 
  • při podpůrné léčbě závratí způsobených poruchou vnitřního ucha, spolu s rehabilitační léčbou závratí,
  • při léčbě tinitu (ušních šelestů).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANAKAN užívat

Neužívejte přípravek TANAKAN

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (potahovaných tablet, roztoku)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TANAKAN je zapotřebí
Vzhledem k tomu, že není dostatek klinických zkušeností s podáváním dětem, přípravek není určen pro použití u dětí.
Přípravek se nedoporučuje užívat při patologických (chorobných) krvácivých stavech.
Přípravek není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku a nelze jím tuto léčbu nahradit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné působení nebývá uváděno, je však vhodná zvýšená opatrnost u salicylátů a barbiturátů.
Nelze vyloučit interakci s přípravky ovlivňujícími krevní srážlivost. Užíváte-li proto léky ovlivňující krevní srážlivost, poraďte se o užívání přípravku TANAKAN se svým lékařem.

Užívání přípravku TANAKAN s jídlem a pitím
Přípravek se užívá s jídlem.

Těhotenství a kojení
Užívání přípravku TANAKAN v době těhotenství a kojení se nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nesnižuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku TANAKAN
TANAKAN roztok obsahuje 59 objemových % alkoholu, tj. 0,45 g alkoholu v 1 dávce (1 ml), což odpovídá 11,3 ml piva nebo 4,7 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.
Pro tyto uvedené skupiny jsou vhodnější formou potahované tablety.

TANAKAN potahované tablety obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek TANAKAN užívá

Vždy užívejte přípravek TANAKAN přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování:

Potahované tablety:
Při léčbě příznaků kognitivních poruch u starších osob:
Při léčbě bez porady s lékařem užívají dospělé osoby jednu tabletu 3x denně (ráno, v poledne, večer).

Při léčbě příznaků kognitivních poruch u pacientů s mírným až středním stupněm demence:
Pokud lékař neurčí jinak, dospělé osoby obvykle užívají 1-2 tablety 3x denně (ráno, v poledne, večer).

Při léčbě závratí a tinitu:
Pokud lékař neurčí jinak, dospělé osoby užívají jednu tabletu 3x denně (ráno, v poledne, večer).

Tablety užívejte během jídla. Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se malým množstvím vody.

Roztok:
Při léčbě příznaků kognitivních poruch u starších osob:
Při léčbě bez porady s lékařem užívají dospělé osoby jednu dávku (tj. 1 ml) 3x denně (ráno, v poledne, večer).

Při léčbě příznaků kognitivních poruch u pacientů s mírným až středním stupněm demence:
Pokud lékař neurčí jinak, dospělé osoby obvykle užívají 1 ml roztoku 3x denně nebo 3 ml roztoku 2x denně.

Při léčbě závratí a tinitu:
Pokud lékař neurčí jinak, dospělé osoby obvykle užívají jednu dávku (tj. 1 ml) 3x denně (ráno, v poledne, večer).

K odměření dávky použijte přiložený kalibrovaný dávkovač, kterým natáhnete roztok až ke značce 1 dávky (1 ml). Dávkovač nelze užít pro jiný lék. Každá dávka roztoku se poté rozředí v polovině sklenice vody a takto naředěný roztok se vypije.

Přípravek užívejte během jídla.
Účinek léčby se projeví zpravidla po 2 – 4 týdnech užívání přípravku. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 3 měsíců, vyhledejte lékaře.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek TANAKAN déle než 3 měsíce.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TANAKAN, než jste měl(a)
Při případném předávkování nebo náhodném požití dítětem se poraďte ihned s lékařem!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TANAKAN
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TANAKAN
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TANAKAN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek bývá při obvyklém dávkování dobře snášen. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout zažívací poruchy jako nevolnost, průjem apod., alergické kožní reakce, bolest hlavy,nebo pocity návalů. Dále se vzácněji vyskytují: palpitace (bušení srdce), pokles krevního tlaku, arytmie (nepravidelnost srdečního rytmu), případně bolest za hrudní kostí.

Jak přípravek TANAKAN uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek TANAKAN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek Tanakan, potahované tablety, uchovávejte při teplotě do 25 oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek Tanakan, perorální roztok: tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek TANAKAN obsahuje
Léčivou látkou je Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 - 67 : 1) extrahováno acetonem 60% (m/m) - standardizovaný extrakt Ginkgo bilobae (EGb 761) obsahující 24% Ginkgo-heterosidů a 6% ginkgolidů a bilobalidu v množství 40 mg v 1 ml roztoku.

Pomocnými látkami jsou
perorální roztok: ethanol 96% (V/V), sodná sůl sacharinu, pomerančová a citrónová esence, čištěná voda.

Jak přípravek TANAKAN vypadá a co obsahuje toto balení
Jedno balení obsahuje:
30 nebo 90 ml roztoku (lahvička + kalibrovaný dávkovač)

Držitel rozhodnutí o registraci
Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie

Výrobce
Beaufour Ipsen Industrie, Dreux, Francie

Překlad případných anglických údajů na vnitřním obalu:
EXP = použitelné do
LOT = číslo šarže

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
17.9.2014

Držitel rozhodnutí o registraci:
Ipsen Pharma

Ke stažení:
Tanakan roztok

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 23.2.2016