ATC CODE: A11DA01

sp.zn. sukls26864/2009

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Thiamin Léčiva tablety

Thiamini hydrochloridum (Vitamin B1)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
    Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Thiamin Léčiva a k čemu se používá

Vitamin B1, thiamin, je nezbytný pro činnost některých enzymů, uplatňuje se při štěpení a zužitkování cukrů a škrobů, které dodávají tělu energii. Je důležitý pro normální činnost nervového systému, svalů a srdce.
Denní potřeba vitaminu B1 je 1-2 mg, v závislosti na přívodu sacharidů ve stravě.
Vyvážená strava poskytuje přiměřené množství thiaminu. U starších lidí a u lidí s vysokou spotřebou energie, např. při zvýšené tělesné námaze, v těhotenství a kojení, při dlouhodobém stresu, u chorob se sníženým vstřebáváním živin ze střeva, u alkoholizmu ap. jeho potřeba vzrůstá.
Thiamin Léčiva se užívá u dospělých i dětí při předcházení a léčení stavů z nedostatku vitaminu B1 , jako je např. onemocnění nervstva centrálního a periferního, duševní choroby, onemocnění svalů provázených svalovou slabostí, křečemi, onemocnění srdce s bušením a srdeční slabostí, u stavů porušené výživy u alkoholiků a při těžkých infekcích, při léčení některými antibiotiky a chemoterapeutiky.
Přípravek lze užívat v těhotenství a při kojení. 
O vhodnosti užívání přípravku při Vašem onemocnění se poraďte s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thiamin Léčiva užívat

Neužívejte přípravek Thiamin Léčiva

  • jestliže jste alergický/á na thiamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Přípravek není určen pro děti do 3 let.

Upozornění a opatření
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.
Při užití nadměrného množství tablet může dojít k předrážděnosti, v tomto případě vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte současně směsi vitaminů s obsahem thiaminu.

Další léčivé přípravky a Thiamin Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat..
Thiamin Léčiva neovlivňuje účinky jiných současně užívaných léků, přesto při předepisování léku informujte lékaře, že užíváte tento přípravek. Cytostatika doxifluridin a fluorouracil snižují účinky přípravku Thiamin Léčiva.

Užívání přípravku Thiamin Léčiva s jídlem a pitím
Přípravek se užívá nezávisle na jídle, zapíjí se tekutinou.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Thiamin Léčiva lze užívat v těhotenství i při kojení, přestupuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pozornost není užitím thiaminu ovlivněna.

Přípravek Thiamin Léčiva obsahuje monohydrát laktosy
Pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Thiamin Léčiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a délku léčby určuje lékař podle charakteru onemocnění.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Dospělí užívají obvykle 1 tabletu 1-3x denně.

Použití u dětí
Dětem se podává denně 1/2 tablety.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Thiamin Léčiva než jste měl(a)
Při užití nadměrného množství tablet může dojít k předrážděnosti, v tomto případě vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte současně směsi vitaminů s obsahem thiaminu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Thiamin Léčiva
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Thiamin Léčiva
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při doporučovaném dávkování obvykle nedochází k nežádoucím účinkům, protože každý nadměrný přívod thiaminu se vyloučí močí.
Vzácně (u 1 až 10 z 10 000 léčených) může dojít u citlivých osob k alergické reakci, která se projeví zčervenáním kůže a svěděním či dýchacími obtížemi. Jen velmi vzácně (u méně než 1 z 10 000 léčených) se může vyskytnout anafylaktický šok (závažná celková alergická reakce).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Thiamin Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo a dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Thiamin Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je thiamini hydrochloridum (vitamin B1 ) 50 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, aluminium-stearát, želatina, mastek.

Jak přípravek Thiamin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: bílé až téměř bílé ploché tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Velikost balení: 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.6.2014.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Thiamin Léčiva

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 23.2.2016