ATC CODE: S01CA01

Tento lék je na předpis.

sp.zn.: sukls248504/2010

Příbalová informace: informace pro uživatele

TOBRADEX oční kapky, suspenze

(tobramycinum / dexamethasonum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je TOBRADEX a k čemu se používá

TOBRADEX se používá k prevenci a léčbě zánětu a k prevenci infekcí v oku (očích) po operaci šedého zákalu u dospělých a dětí od 2 let věku.
Zánět může být vyvolán infekcí či cizím tělískem, které Vám vniklo do oka nebo oko poranilo.

TOBRADEX je kombinací kortikosteroidu a látky působící proti infekci. Kortikosteroidy (v tomto případě dexamethason) pomáhají preventivně působit proti vzniku zánětu nebo zánět minimalizují. Látka působící proti infekcím (v tomto případě tobramycin) působí na celou řadu mikroorganismů, které mohou oko (oči) infikovat.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TOBRADEX používat

Nepoužívejte TOBRADEX:

 • jestliže jste alergický(á) na dexamethason, tobramycin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte:
  • Virovou infekci oka (epiteliální herpes simplex keratitidu, což je povrchová oční infekce, charakterizovaná větvičkovitými vředy na povrchu oka).
  • Virovou infekci kravskými neštovicemi nebo planými neštovicemi nebo jinou virovou infekci oka (kromě herpes zoster keratitidy).
  • Houbové onemocnění očních struktur.
  • Mykobakteriální infekci oka (oční tuberkulózu).

Upozornění a opatření

 • Přípravek TOBRADEX se má aplikovat do oka. Nesmí se podávat injekčně nebo polykat.
 • Stejně jako u všech antibakteriálních přípravků může delší doba používání vést k přerůstání necitlivých bakteriálních kmenů nebo hub. Dojde-li k superinfekci, je třeba zahájit odpovídající léčbu.
 • U některých pacientů se může objevit citlivost na lokálně aplikované aminoglykosidy (antibiotika). Může se také vyskytnout zkřížená citlivost na jiné aminoglykosidy. Objeví-li se známky závažných alergických reakcí, používání přípravku TOBRADEX přerušte.
 • Je-li TOBRADEX používán v kombinaci s léčbou systémovými aminoglykosidy (antibiotiky), je třeba uvážit možnost kumulativní toxicity.
 • V případě dlouhodobého používání očních kortikosteroidů: 
  • U některých lidí může dojít ke zvýšení tlaku v oku nad obvyklou hodnotu. Delší používání očních kortikosteroidů může vyvolat glaukom (zvýšený tlak v oku) s poškozením optického nervu a snížené schopnosti vidění nebo tvorbu šedého zákalu. Oční tlak je třeba během léčby pravidelně měřit. Časté měření nitroočního tlaku je důležité zejména u dětí mladších než 6 let léčených přípravky s obsahem dexamethasonu.
  • Vaše imunitní reakce může být potlačena a může se zvýšit riziko vývoje další infekce oka, včetně houbové a virové infekce.
  • U pacientů s přetrvávajícím zvředovatěním povrchu oka, kteří používali nebo používají tyto léky, je třeba mít podezření na houbovou infekci a pokud k ní skutečně dojde, je třeba léčbu kortikosteroidy přerušit.
 • Máte-li poruchu, způsobující zeslabení očních tkání (rohovky nebo skléry), lokální používání kortikosteroidů může vést k perforaci oční koule.
 • Pokud nosíte kontaktní čočky:
  V průběhu léčby oční infekce se obecně nedoporučuje nošení kontaktních čoček.
  Přípravek TOBRADEX, oční kapky, obsahuje benzalkonium-chlorid, který může vyvolávat podráždění oka a je známo, že měkké kontaktní čočky zbarvuje. Pokud přesto kontaktní čočky používáte, je třeba, abyste před aplikací přípravku TOBRADEX vyjmuli kontaktní čočky a po nakapání dávky vyčkali před opětovným nasazením 15 minut.
 • Užíváte-li jiné léky, přečtěte si také část „Další léčivé přípravky a přípravek TOBRADEX“.
 • Nepoužívejte přípravek TOBRADEX u dětí ve věku do 2 let, protože v této populaci nebyla bezpečnost a účinnost přípravku stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek TOBRADEX
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Souběžné a/nebo následné používání aminoglykosidového antibiotika (jako je tobramycin) a jiných systémových, perorálních nebo lokálních léčiv, jež mají toxický (škodlivý) účinek na nervový systém, sluch nebo ledviny, může vést k další toxicitě a je-li to možné, je třeba se mu vyhnout.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Používání přípravku TOBRADEX se v průběhu těhotenství nebo kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Stejně jako u jiných očních kapek se může po nakapání přípravku TOBRADEX dočasně zhoršit vidění. Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo zařízení, dokud tento účinek neodezní.

Přípravek TOBRADEX, oční kapky obsahuje benzalkonium-chlorid
Nosíte-li kontaktní čočky:

 • Nepoužívejte tento přípravek, když je máte nasazeny.
 • Po použití očních kapek vyčkejte 15 minut a pak si čočky opět nasaďte. Konzervační látka v přípravku TOBRADEX, oční kapky (benzalkonium-chlorid) může způsobit podráždění oka a také je známo, že mění barvu kontaktních čoček.

Jak se TOBRADEX používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna nebo dvě kapky do oka nebo do očí každé čtyři až šest hodin. Váš lékař Vám může podle závažnosti onemocnění dávkování upravit.
Léčba nesmí být přerušena nebo ukončena předčasně. Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho bude Vaše léčba trvat.

Použití u dětí
Tobradex, oční kapky, suspenze může být podáván dětem od 2 let ve stejné dávce jako dospělým.

TOBRADEX používejte pouze do očí.

Tobradex oční kapky - příbalový leták

 1. Připravte si lahvičku s přípravkem TOBRADEX a zrcátko.
 2. Umyjte si ruce.
 3. Lahvičku dobře protřepejte.
 4. Odšroubujte uzávěr.
 5. Lahvičku uchopte mezi palec a prostředníček tak, aby směřovala kapátkem dolů (obrázek 1).
 6. Zakloňte hlavu. Stáhněte si víčko čistým prstem dolů tak, aby se mezi víčkem a okem vytvořila jakási „kapsa”. Do této kapsy se pak přípravek nakape (obrázek 2).
 7. Přibližte se ústím lahvičky k oku. Pomůže-li Vám to, použijte zrcátko.
 8. Nedotýkejte se kapátkem lahvičky oka, okolních tkání nebo jiných povrchů. Kapky by se mohly kontaminovat.
 9. Lehkým stlačením dna otočené lahvičky pomocí ukazováčku se uvolní vždy po jedné kapce (obrázek 3).
 10. Po použití přípravku TOBRADEX uvolněte spodní víčko, zavřete oko a lehce zatlačte koutek oka u nosu (obrázek 4). Tím se pomůže zabránit proniknutí přípravku TOBRADEX do jiných částí těla.
 11. Pokud máte nakapat přípravek do obou očí, opakujte postup i pro druhé oko.
 12. Okamžitě po použití nasaďte na lahvičku pevně uzávěr.
 13. Vždy používejte jen jednu lahvičku.

Jestliže se Vám nepodaří umístit kapku do oka, zkuste to znovu.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek TOBRADEX v pravidelnou dobu, nakapejte do oka jednu dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Je-li to téměř v době další dávky, tak zapomenutou dávku úplně přeskočte a pokračujte pravidelným dávkováním. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku TOBRADEX, než jste měl(a), vypláchněte všechen vlažnou vodou. Neaplikujte žádné další kapky do doby další pravidelné dávky.

Používáte-li ještě jiný oční lék, je třeba, abyste mezi jednotlivými aplikacemi zachovali interval 10 až 15 minut. Oční mast by měla být aplikována jako poslední.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U přípravku TOBRADEX byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
Poruchy oka: bolest oka, podráždění oka, nepříjemné pocity v oku

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)
Poruchy oka: oční alergie, zvýšený tlak v oku, zánět oka, zánět povrchu oka s poškozením povrchu, zčervenání oka, svědění oka, svědění očního víčka, zčervenání očního víčka, rozmazané vidění, abnormální pocit v oku, otok oka, suché oko, otok očního víčka, zvýšená produkce slz.

Celkové nežádoucí účinky: špatná nebo hořká chuť, bolest hlavy, spasmy hlasivek, výtok z nosu.

Není známo (četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit)
Poruchy oka: glaukom, šedý zákal (zakalení povrchu oka), snížené vidění, zvětšení zornice, citlivost na světlo.

Celkové nežádoucí účinky: závratě, zvracení, nevolnost, podrážděný žaludek, vyrážka, otok obličeje, svědění, zčervenání kůže.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Jak přípravek TOBRADEX uchovávat

4 týdny po prvním otevření lahvičky je třeba její obsah zlikvidovat, aby se zamezilo infekci. Zapište si proto do níže uvedeného místa datum otevření lahvičky.

Otevřeno:
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

Lahvičku uchovávejte ve vzpřímené pozici.

Lahvičku uchovávejte pevně uzavřenou.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce za ‘Exp’. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Tobradex obsahuje

 • Léčivými látkami jsou tobramycinum 3 mg a dexamethasonum 1 mg v 1 ml.
 • Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, chlorid sodný, síran sodný (E514), tyloxapol, hyetelóza a čištěná voda.
  Pro udržení hodnot kyselosti (úrovně pH) jsou přidána malá množství roztoku kyseliny sírové 0,1 mol/l a/nebo roztoku hydroxidu sodného 1 mol/l .

Jak přípravek Tobradex vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek TOBRADEX, oční kapky je dodáván v 5 ml LDPE lahvičce s kapátkem a polypropylenovým šroubovacím uzávěrem (DROP-TAINER).

Držitel rozhodnutí o registraci
ALCON-COUVREUR n.v.
Rijksweg 14, B-2870 Puurs
Belgie

Výrobce
ALCON-COUVREUR n.v.
Rijksweg 14, B-2870 Puurs
Belgie

nebo

Alcon Cusí S.A.
Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona
Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
31.7.2013

Držitel rozhodnutí o registraci:
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

Ke stažení:
Tobradex oční kapky

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 24.2.2016