ATC CODE: N02AX02

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls23438/2007

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRALGIT tvrdé tobolky

( Tramadoli hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek TRALGIT a k čemu se používá.

Přípravek TRALGIT se užívá k tišení středně silných až silných náhlých nebo dlouhotrvajících bolestí a při bolestivých vyšetřovacích nebo léčebných zákrocích, s relativně malým rizikem vzniku psychické a fyzické závislosti.
Nástup účinku je asi za 15 až 30 minut a trvá 6 až 8 hodin.
Přípravek TRALGIT je určen pro dospělé a mladistvé od 14 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT užívat.

Neužívejte přípravek TRALGIT:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku (tramadol) nebo na pomocné látky přípravku Tralgit a analgetika morfinového typu (léky proti bolesti),
 • při otravě alkoholem a léky (hypnotiky- léky navozující spánek, narkotickými analgetikyléky proti bolesti, psychofarmaky- léky k léčbě duševních nemocí nebo jinými látkami, které ovlivňují nervovou činnost),
 • při současném užívání inhibitorů monoaminooxidázy – léků proti depresi, a do 14 dnů po jejich aplikaci.

Přípravek Tralgit není určen pro děti a mladistvé do 14 let.
V případě, že výše uvedené stavy se u vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TRALGIT je zapotřebí:

Upozorněte lékaře, pokud:

 • trpíte poruchami vědomí nejasného původu, poruchami dýchání, sklonem ke křečím nebo zvýšeným nitrolebním tlakem,
 • trpíte poruchami jater či ledvin
 • jste závislí na drogách.

Přípravek není vhodný jako substituční látka při závislosti na opioidech.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Tralgit a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem zejména užíváte-li;

 • léky proti depresi ze skupiny SSRI, tricyklických antidepresiv, či inhibitorů MAO
 • léky určené k léčbě duševních chorob (antipsychotika), proti úzkosti (anxiolytika) nebo na spaní (hypnotika)
 • selegilin (lék k léčbě Parkinsonovy choroby), karbamazepin (lék k léčbě epilepsie),
 • linezolid (antibiotikum), ritonavir (lék proti virovým infekcím),
 • digoxin (lék na srdce), mexiletinu (lék k léčbě poruch srdečního rytmu),
 • ciprofloxacinu (chemoterapeutikum), cimetidin (lék určený k léčbě vředů žaludku nebo dvanáctníku), domperidon či metoklopramid (léky proti zvracení).

Současné podávání se serotoninergními léčivými přípravky (léky proti depresi), jako jsou např. SSRI, může vést ke zvýšení serotoninových účinků, což může vyústit až v serotoninový syndrom. Příznaky serotoninového syndromu jsou mimo jiné zmatenost, agitace (neklid), zimnice, pocení, ataxie (porucha hybnosti a koordinace pohybů), hyperreflexie (zvýšení reflexů), myoklonus (krátký svalový záškub), průjem. Přerušení léčby serotoninergními léky obvykle vede k rychlému vymizení těchto příznaků.

Užívání přípravku TRALGIT s jídlem a pitím:
Příjem potravy neovlivňuje účinek přípravku, lze jej tedy užívat bez ohledu na dobu jídla.
Během léčby je zakázáno požívat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem či lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek TRALGIT prochází placentární bariérou. Protože o použití tramadolu v průběhu těhotenství existuje jen omezené množství informací, je jeho užívání u těhotných žen možné pouze ve zvlášť závažných případech. O podání léku během těhotenství rozhoduje lékař.
Kojícím ženám se nedoporučuje přípravek TRALGIT užívat. Ve zvlášť závažných případech je možné jednorázové podání, kdy není nutné kojení přerušovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během užívání přípravku TRALGIT cps pacient nesmí řídit motorová vozidla ani vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů!
Přípravek TRALGIT může přivodit ospalost a útlum.

Důležité informace o některých složkách přípravku TRALGIT:
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná speciální upozornění.

Jak se přípravek TRALGIT užívá.

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.
Přesné dávkování i délku léčby určí vždy lékař.

Dospělí a mladiství od 14 let:
Obvykle se při náhlé bolesti užívá1 tobolka. Jestliže do 30 minut až jedné hodiny bolest neustoupí, můžete užít další tobolku. Při déletrvající bolesti se obvykle užívá 1-2 tobolky 3 až 4 krát denně.
Maximální jednotlivá dávka jsou dvě tobolky, maximální denní dávka by neměla překročit 8 tobolek.
Odstup mezi jednotlivými dávkami je 6 až 8 hodin.

Pacientům s poruchou funkce jater nebo ledvin může lékař prodloužit odstupy mezi jednotlivými dávkami. U těchto pacientů je vhodné při dlouhodobém léčení sledovat hladiny tramadolu.

Způsob podání
Přípravek neužívejte déle, než je k léčbě nezbytně nutné.
Spolkněte celou tobolku a zapijte tekutinou.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku TRALGIT je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému ošetřujícímu lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TRALGIT, než jste měl(a):
Předávkování se projevuje miózou (zúžení zornic), zvracením, oběhovým selháním, poruchou vědomí různého stupně (spavost až koma), vznikem křečí, útlumem dýchání a střevní činnosti.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem neprodleně kontaktujte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRALGIT:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže zapomenete užít obvyklou dávku a bolest se znovu objeví; vynechanou dávku užijte ihned, když si vzpomenete.
Dodržte odstup mezi dávkami a maximální denní dávku.

Možné nežádoucí účinky přípravku TRALGIT.

Podobně jako všechny léky, může mít i TRALGIT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte prosím ihned užívat tablety a vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se u vás objeví anafylaktická reakce (celková prudká alergická reakce). Ta se může projevit potížemi s dýcháním až těžkou dušností, otoky tváře, rtů či krku, pocitem na omdlení až mdlobami, horkostí, pocením, červenými skvrnami na kůži či kopřivkou.
Při užívání tramadolu (léčivá látka přípravku TRALGIT) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Velmi často (možnost výskytu u více než 1 z 10 pacientů):

 • závratě, pocity na zvracení

Často (možnost výskytu u 1- 10 ze 100 pacientů):

 • bolesti hlavy, malátnost, pocení, zvracení, sucho v ústech, zácpa

Méně často (možnost výskytu u 1-10 z 1 000 pacientů):

 • nechutenství, pocity bušení srdce, zrychlená srdeční činnost, závratě či omdlévání při náhlé změně polohy (sed nebo stoj z polohy vleže), žaludeční obtíže, průjem, kožní reakce (svědění, vyrážka, kopřivka)

Vzácně (možnost výskytu u 1-10 z 10 000 pacientů):

 • alergická reakce, anafylaxe zmatenost, poruchy spánku, stavy nepřiměřeně dobré nálady provázené celkově zvýšenou aktivitou, stavy zhoršené nálady, snížená aktivita, poruchy vnímání a myšlení, změny chuti, brnění a mravenčení končetin, záchvaty křečí, zpomalení srdeční činnosti, rozmazané vidění, snížená aktivita mozkového centra pro řízení dechu, pocit nedostatku vzduchu provázený zvýšeným dechovým úsilím, zúžení průdušek, sípání, zhoršení astmatu, zažívací obtíže, bolesti břicha, říhání, svalová slabost, poruchy močení, zvýšení krevního tlaku

Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 z 10 000 pacientů):

 • závislost na tramadolu (účinná látka přípravku Tralgit ), nepokoj, nervozita, neklid se zvýšeným nutkáním k pohybu, nadměrné mimovolné pohyby, třes, otoky v důsledku alergické reakce, zvýšené hodnoty jaterních testů

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účínků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek TRALGIT uchovávat .

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace.

Co přípravek TRALGIT obsahuje
Přípravek Tralgit obsahuje léčivou látku tramadoli hydrochloridum 50 mg v 1 tobolce. Dále obsahuje pomocné látky: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, želatina.

Jak přípravek TRALGIT vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílá neprůhledná tobolka s bílým práškem uvnitř.

Velikost balení:
10 tobolek (1 blistr)
20 tobolek (2 blistry po 10 tobolkách)
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.12.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Tralgit

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 24.2.2016