ATC CODE: N02AX02

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls96104/2008, sukls96105/2008

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE

TRAMABENE kapky

Perorální kapky, roztok

(Tramadoli hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Tramabene a k čemu se používá

Tramabene je lék proti bolesti, jehož účinek nastupuje rychle a přetrvává několik hodin. Patří do skupiny opioidních analgetik, přípravků ovlivňujících centrální nervový systém. V léčebných dávkách neovlivňuje dýchání, krevní oběh a nezpůsobuje zácpu.

Tramabene se používá ke zmírnění středně silné až silné, náhle vzniklé nebo dlouhotrvající bolesti různého původu.

Tramabene kapky jsou určeny pro dospělé, dospívající a pro děti od 1 roku věku.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tramabene užívat

Neužívejte Tramabene:

 • jestliže jste alergický(á) na tramadol nebo na jakoukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • při akutní otravě alkoholem, analgetiky (léčiva užívaná k mírnění bolesti), hypnotiky (léčiva užívaná při poruchách spánku), psychofarmaky (léčiva užívaná k léčbě duševních poruch či chorob)
 • při léčbě inhibitory monoaminooxidázy (léčiva užívaná při léčbě depresí) a dříve než 14 dní po jejím ukončení
 • jako náhradní látky při léčbě závislosti na opioidech (morfinu a jemu příbuzných látkách) 
 • jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tramabene je zapotřebí při onemocněních mozku, při úrazech hlavy, při poruchách vědomí nejasného původu, poruchách dechového centra a/nebo dechových funkcí, pokud není prováděno umělé dýchání, při selhání jater a ledvin, při šoku, při epilepsii (padoucnici) a sklonu ke křečovým záchvatům, při zvýšené citlivosti na opioidy (morfin a příbuzné látky) a při závislosti na opioidech.
Při dlouhodobém užívání se nedá s jistotou vyloučit vývoj závislosti. Lékař proto rozhoduje o délce léčby a přestávkách v léčbě k vyloučení vzniku závislosti. Přípravky Tramabene proto užívejte jen po dobu nezbytně nutnou podle doporučení lékaře.
V těchto případech smíte užívat Tramabene pouze ze zvlášť závažných důvodů, které musí posoudit lékař.

Děti a dospívající
Tramabene 50 tobolky se nesmí podávat dětem do 14 let věku a Tramabene kapky se nesmí podávat dětem do 1 roku věku.

Další léčivé přípravky a Tramabene
O vhodnosti současného užívání přípravku Tramabene s jinými léky se poraďte s lékařem. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:

 • jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i Tramabene. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání Tramabene pro Vás vhodné.
 • jestliže užíváte určitá antidepresiva.

Tramabene a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C.

Současné užívání tramadolu s jinými léky tlumícími mozkové funkce (jako jsou léky užívané při poruchách spánku a léky užívané při léčbě duševních chorob) nebo s alkoholem může vést k zesílení nežádoucích účinků tramadolu, jako jsou ospalost, únava a zejména útlum dýchání.

Karbamazepin (léčivo užívané při léčbě epilepsie) může snížit protibolestivý účinek tramadolu a zkrátit dobu jeho účinku.

Tramadol se nesmí užívat současně s inhibitory monoaminooxidázy (léčiva užívaná při léčbě depresí) nebo do dvou týdnů po skončení jejich užívání. Při současném podávání nelze vyloučit život ohrožující nežádoucí účinky postuihující mozek a míchu nebo dýchací, srdeční a oběhové funkce.

Ritonavir (lék na virová onemocnění) může zvyšovat plazmatickou koncentraci opioidních analgetik (s výjimkou metadonu).

Současné podávání tramadolu a kumarinových derivátů (např. warfarinu – lék na ředění krve), vyžaduje u pacientů pečlivé sledování, protože u několika nemocných byla popsána prodloužená doba krvácení a vznik ekchymóz (krvácení do kůže či sliznic tečkovitého charakteru).

Tramadol zvyšuje riziko toxicity digoxinu (lék užívaný u některých typů onemocnění srdce).

Tramabene s jídlem, pitím a alkoholem
Tramabene lze užívat nezávisle na jídle. Po dobu užívání přípravků nesmíte pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Těhotné ženy mohou užít přípravky Tramabene pouze ze zvlášť závažných důvodů v jednorázové dávce a nesmí je užívat v opakovaných dávkách.

Kojení
Kojící ženy mohou užít přípravky Tramabene pouze ze zvlášť závažných důvodů v jednorázové dávce a nesmí je užívat v opakovaných dávkách.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravky Tramabene 50 tobolky a Tramabene kapky mohou nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování. Tyto činnosti můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!

Tramabene 50 tobolky obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se Tramabene užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování a délku léčby vždy určí lékař.

Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.

Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek Tramabene užívat. 
Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.

Dospělí a dospívající od 14 let věku s tělesnou hmotností nad 50 kg užívají při akutní bolesti obvykle 1-2 tobolky nebo 20-40 kapek Tramabene. Pokud bolest nepoleví během 30-60 minut, lze podle doporučení lékaře užít po této době další stejnou dávku. Další dávky se užívají v odstupu 4-6 hodin.
Při dlouhotrvajících bolestech lze užít maximálně 8 tobolek nebo 160 kapek příslušného přípravku rozděleně na několik dílčích dávek podle doporučení lékaře tak, aby jednotlivá dávka nepřekročila 2 tobolky nebo 80 kapek.

Tobolky užívejte nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny.

Velikost dávek a intervaly mezi dávkami Tramabene kapky u dětí určí lékař individuálně podle věku a tělesné hmotnosti dítěte. Jednotlivá dávka je obvykle 1-2 mg léčivé látky na 1 kg tělesné hmotnosti dítěte.

Tramabene kapky

Způsob použití lahviček s kapacím uzávěrem
Lahvička je opatřena dětským bezpečnostním uzávěrem, který zabraňuje otevření lahvičky dětmi.
Otevře se tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Při kapání držte lahvičku kolmo směrem dolů. Po použití uzávěr opět pevně zašroubujte.

Způsob použití lahviček s pumpou
Týká se pouze originálního balení se 100 ml roztoku.
Při prvním použití se pumpa zmáčkne několikrát, dokud nevyteče tekutina (toto je nutné z technických důvodů, aby se naplnil mechanizmus pumpičky).
Při odměřování dávky se pod ústím pumpy podrží vhodná nádobka (lžíce, pohárek a pod.) a pumpa se zmáčkne tolikrát, kolikrát je třeba podle doporučené dávky (1 stisknutí uvolní 5 kapek obsahujících 12,5 mg léčivé látky).

Kapky užívejte s trochou tekutiny nebo nakapané na cukru.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tramabene, než jste měl(a) nebo při náhodném požití tobolek nebo kapek dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Tramabene
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. V užívání přípravku pokračujte předepsaným způsobem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Tramabene nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pro hodnocení nežádoucích účinků byla použita následující klasifikace:
Velmi časté (( 1/10 pacientů)
Časté ( 1/100 až 1/10 pacientů)
Méně časté ( 1/1 000 až 1/100 pacientů)
Vzácné ( 1/10 000 až 1/1 000 pacientů)
Velmi vzácné ( 1/10 000 pacientů), včetně jednotlivých hlášených případů)
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů zjistit)

Velmi často se vyskytují závratě nebo nevolnost.
Často se vyskytují únava, pocení, bolesti hlavy, ospalost, zvracení, sucho v ústech, zácpa.
Méně často se vyskytují pokles krevního tlaku po vzpřímení se, pocit na omdlení, říhání, dráždění trávicího systému (např. tlak v žaludku nebo pocit plnosti), průjem, kožní reakce (svědění kůže, vyrážka, kopřivka), bušení srdce, zrychlený tep.
Vzácně se mohou objevit změny chuti k jídlu, poruchy čití, třes, útlum dýchání, záchvatovité křeče, mimovolní svalové stahy, poruchy koordinace pohybů, mdloby, dušnost, svalová slabost, rozmazané vidění, alergické reakce (např. dušnost, zúžení průdušek, sípot, otoky) a celková alergická reakce, halucinace (vjemy něčeho, co neexistuje), zmatenost, poruchy spánku, úzkost, noční děsy, zpomalená srdeční činnost, zvýšení krevního tlaku, sklon k selhávání krevního oběhu (zejména ve vzpřímené poloze nebo tělesné námaze). Po vysazení léčby se mohou objevit abstinenční příznaky jako je nervozita, nespavost, úzkost, třes, zažívací potíže.
Velmi vzácně byly popsány rozmanité psychické poruchy, např. změny nálady, zvýšení nebo snížení aktivity, poruchy vnímáni a rozhodování, dále poruchy chuti k jídlu, pískání v uších (tinitus), poruchy močení, zvýšení hodnot jaterních enzymů.
Zcela ojediněle se může vyskytnout hypoglykémie (snížená hladina cukru v krvi).

Převážně po užívání vysokých dávek nebo při současném užívání léků, které mohou samy vyvolávat křeče (např. léčiva užívaná při léčbě duševních chorob, jako jsou neuroleptika a antidepresiva) se mohou vyskytnout záchvaty křečí. Při překročení doporučených dávek se může objevit útlum dýchání nebo celkový útlum až k otupělosti.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Tramabene uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tramabene kapky: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po prvním otevření je 12 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Tramabene obsahuje

Léčivou látkou přípravku Tramabene kapky je tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 ml roztoku (= cca 40 kapek).
Pomocné látky: glycerol 85%, glyceromakrogol-hydroxystearát, sodná sůl sacharinu, natriumcyklamát, silice máty peprné, smetanové aroma, čištěná voda.

Jak přípravek Tramabene vypadá a co obsahuje toto balení

Tramabene kapky:
Popis: čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok
Velikost balení: 10 a 30 ml:
Lahvička z hnědého skla (třída (III) s kapacím PE zařízením a s bílým dětským bezpečnostním
uzávěrem (šroubovací, PP), krabička.
Velikost balení 100 ml:
Lahvička z hnědého skla (třída III), mechanická pumpa s krytem, krabička.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.

Výrobce
Merckle GmbH, Blauberen, Německo.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.4.2014.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Ratiopharm GmbH

Ke stažení:
Tramabene kapky

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 24.2.2016