ATC CODE: C04AD03

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls208263/2014

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRENTAL, infuzní roztok

(pentoxifyllinum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Co je TRENTAL a k čemu se používá

Trental obsahuje léčivou látku pentoxyfilin.
Trental zlepšuje reologické vlastnosti krve (tok krve cévami) tak, že ovlivňuje patologicky zhoršenou pružnost (schopnost měnit tvar) červených krvinek, zabraňuje shlukování krevních destiček a snižuje přilnavost krve k cévní stěně. Tím se zlepšuje průtok krve kapilárami (prokrvení) a výživu v oblastech se zhoršeným průtokem krve.

Trental je určen k léčbě ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) sklerotického nebo diabetického původu včetně intermitentní klaudikace (bolesti dolních končetin po námaze) nebo bolesti v klidu.

Ischemická choroba dolních končetin je onemocnění tepen, při němž dochází k jejich postupnému zužování až k úplnému uzávěru s následnou nedokrevností končetin.

Úspěšnost léčby se projevuje ústupem obtíží spojených se zúžením periferních tepen dolních končetin.

Přípravek je určen pro dospělé pacienty, s podáváním dětem nejsou dostatečné zkušenosti.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRENTAL používat

Nepoužívejte Trental, jestliže:

 • jste přecitlivělý(á) na pentoxifylin, jiné metylxantiny a nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (viz bod 6)
 • jste nedávno proděl(a) mozkovou příhodou s krvácením do mozku nebo jiné klinicky významné krvácení
 • máte rozsáhlé krvácení do sítnice
 • trpíte poruchou krevní srážlivosti
 • máte akutní srdeční infarkt
 • trpíte vředovým onemocněním žaludku nebo střevního traktu

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TRENTAL je zapotřebí jestliže:

 • trpíte závažnými srdečními arytmiemi- nepravidelná akce srdeční
 • jste nedávno prodělal(a) srdeční infarkt
 • máte nízký krevní tlak
 • máte vážnou poruchu funkce ledvin
 • máte závažnou poruchu funkce jater
 • máte zvýšenou krvácivost např. v důsledku léčby antikoagulancii (léky na snížení krevní srážlivosti) nebo trpíte poruchami srážení krve
 • máte závážné srdeční onemocnění nebo trpíte zúžením cév, které zásobují mozek
 • máte diabetes mellitus (cukrovku)
 • jste po chirurgickém zákroku v nedávné době

Vzhledem k možnému riziku vzniku aplastické anémie (snížení tvorby všech krevních buněk) v průběhu léčby přípravkem Trental, je třeba provádět pravidelnou kontrolu krevního obrazu.

Váš lékař bude provádět pravidelná vyšetření krve za účelem zajistit, že Vám tento přípravek může být bezpečně podáván.

Další léčivé přípravky a Trental
Trental může zvýšit účinek přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku Trental může zvýšit účinek inzulínu nebo ústy podávaných přípravků k léčbě cukrovky (antidiabetik) (zvýšené riziko hypoglykémie). Pacienti léčení současně na cukrovku mají být lékařem zvláště pečlivě sledovaní.
U některých pacientů současné podávání pentoxifylinu a teofylinu může zvýšit hladinu teofylinu, což může vést ke zvýšení nebo zesílení nežádoucích účinků teofylinu (lék používaný k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci).
Trental může zvýšit účinek antikoagulancií (léky na snížení krevní srážlivosti). Tím se zvyšuje riziko krvácení.
Cimetidin (lék používaný k léčbě vředového onemocnění trávicího traktu) může zvýšit hladinu pentoxifylinu v krvi a tím zvýšit riziko vzniku nežádoucích účinků, např. návaly horka, snížení krevního tlaku.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo pokud začnete užívat nové léky. A to včetně rostlinných léků a jiných léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu

Těhotenství a kojení
Dostatečné zkušenosti s podáváním Trentalu těhotným ženám nejsou k dispozici a proto by se v těhotenství tento přípravek neměl podávat .
Pentoxifylin přechází v malém množství do mateřského mléka. Zkušenosti s používáním u kojících matek jsou však nedostatečné, proto lékař musí zvážit poměr rizika a prospěšnosti, než lék kojící matce předepíše.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, informujte svého lékaře, dříve než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by Trental měl vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se přípravek TRENTAL podává

Máte-li jakékoli otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo zdravotní sestry, kteří Vám podávají infuzi.

Tento přípravek Vám bude podáván intravenózně (do žíly) jako infuze. Bude Vám podán Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou. Váš lékař nebo zdravotní sestra na Vás budou dohlížet během infuze a po jejím ukončení.

Dávkování a způsob podání vychází z typu a závážnosti oběhových obtíží a z toho, jak pacient přípravek snáší. Dávkování stanoví lékař podle individuálních potřeb a vychází z následujících ukazatelů.

Doporučené dávkování

u ICHDK - stádium II (včetně intermitentní klaudikace): Trental infuze se používá k zahájení léčby nebo jako podpora k perorální léčbě (tablety).
Doporučuje se podávat infuzi se 100 až 600 mg pentoxifylinu jednou nebo dvakrát denně.
Při podávání nízkých dávek v kombinaci s perorální léčbou je doporučená celková denní dávka 1200 mg pentoxifylinu (intravenózní a perorální).
Při další léčbě se pokračuje perorálním pentoxifylinem (tabletami).

u ICHDK - stádium III a IV
Doporučuje se podávat celkovou denní dávku až 1200 mg pentoxifylinu ve vhodném infúzním roztoku po dobu 24 hodin nebo v infuzi s dávkou 600 mg pentoxifylinu podávané dvakrát denně v intervalu nejméně 6 hodin.
Při další léčbě se pokračuje perorálním pentoxifylinem (tabletami).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se podání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.
Trental není určen pro podávání dětem a dospívajícím.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Reakce z přecitlivělosti
Trental může vyvolat alergickou reakci, jako je např. dušnost, dýchací potíže, svírání na hrudi,vyrážka, otoky v obličeji, otoky jazyka. Tyto reakce jsou velmi vzácné a mohou být také příznakem z předávkování přípravkem.
Tyto reakce se mohou vyskytnout během infuze, mohou se však rozvinout za více než několik hodin po podání infuze.

Pokud se domníváte, že se u Vás v minulosti vyskyla podobná reakce, sdělte to svému lékaři dříve, než Vám bude Trental podán.
V případě, že se u Vás vyskytne reakce z přecitlivělosti během infuze, lékař podávání přípravku zastaví a zahájí podpůrnou léčbu.
Ihned informujte svého lékaře, pokud si všimnete jakýchkoli příznaků uvedených výše.

Dále uvedené nežádoucí účinky jsou rozdělené podle orgánů, které mohou postihovat a současně podle četnosti jejich výskytu:

Velmi časté nežádoucí účinky: postihují více než 1 osobu z 10
Časté nežádoucí účinky: postihují méně než 1 osobu z 10
Méně časté nežádoucí účinky: postihují méně než 1 osobu ze 100
Vzácné nežádoucí účinky: postihují méně než 1 osobu z 1000
Velmi vzácné nežádoucí účinky: postihují více jak 1 osobu z 10000

Poruchy krve a lymfatického systému
Vzácné: Krvácení (např. v kůži a/nebo sliznicích, v žaludku a/nebo střevech), zejména u pacientů se zvýšeným sklonem ke krvácení.
Velmi vzácné: Trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček), možná je i fatální(smrtelná) aplastická anemie (nedostatečná tvorba všech krevních buněk). Z tohoto důvodu je třeba pravidelně kontrolovat krevní obraz.

Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: Těžké anafylaktické/anafylaktoidní reakce s např. angioneurotickým edémem (otoky různých části těla), bronchospazmem (zúžení dýchacích cest), někdy dokonce s výskytem šoku – viz též reakce z přecitlivělosti v tomto bodě.

Při prvních projevech anafylaktické/anafylaktoidní reakce je nutno ihned ukončit infuzi pentoxifylinu a okamžitě musí být informován lékař.

Poruchy nervového systému
Méně časté: Závratě, bolest hlavy, neklid a poruchy spánku
Velmi vzácné: Aseptická meningitida (zánět mozkových blan), intrakraniální krvácení(krvácení do lebky), křeče.

Poruchy oka
Velmi vzácné: Krvácení do sítnice, odchlípení sítnice, poruchy vidění, zánět spojivek. V případě odchlípení sítnice v průběhu léčení pentoxifylinem musí být léčivý přípravek vysazen.

Poruchy srdce a srdečních cév
Méně časté: Poruchy srdečního rytmu (např. tachykardie – zrychlení srdečního rytmu)
Vzácné: Angina pectoris,dušnost, periferní otoky

Cévní poruchy
Časté: Návaly horka
Vzácné: Pokles krevního tlaku
Velmi vzácné: Krvácení

Poruchy trávicího systému
Časté: Gastrointestinální příznaky jako tlak v žaludku (břiše), pocit plnosti, nevolnost, zvracení nebo průjem
Velmi vzácné: Gastrointestinální krvácení – krvácení do trávicího traktu.

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: porucha tvorby žluči v játrech nebo její vylučování a zvýšení hodnot jaterních enzymů (transaminázy, alkalická fosfatáza)

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Málo časté: Reakce z přecitlivělosti spojené s vyrážkou, zarudnutím kůže, kopřivkou a otoky v různých částech těla (Quinckeho edém)

Jak přípravek TRENTAL uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Trental nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek TRENTAL obsahuje
Léčivá látka: jedna 5 ml ampule obsahuje pentoxifyllinum 100 mg(20 mg/ml)
Pomocné látky: chlorid sodný, voda na injekci, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný na úpravu pH.

Jak přípravek TRENTAL vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok

Velikost balení:
5 (25) ampulí po 5 ml (100 mg)
Všechny velikosti balení nemusí být přítomny na trhu

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda GmbH, 78467 Konstanz, Německo

Výrobce
HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 036 01 Martin, Slovenská republika
Takeda GmbH, Singen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.1.2015

Informace pro zdravotnické pracovníky

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Obvyklé dávkování a způsob podání:

Intravenózní podání.
Přípravek se podává pouze dospělým.

Trental se podává v intravenózní infúzi zředěný ve vhodné infúzní tekutině. K ředění se mohou použít následující roztoky: izotonický roztok chloridu sodného, Ringerův roztok. Kompatibilita s jinými infúzními roztoky se musí ověřit jednotlivě, podán může být pouze čirý roztok.
Doba podávání infúze musí být nejméně 60 minut při dávce 100 mg pentoxifylinu.

V závislosti na průvodních onemocněních (např. kongestivní selhání srdce) je potřeba udržet malý objem infúze. Za takových okolností je vhodné pro kontrolu objemu použít infúzní pumpu.
Dávka je dána typem a závažností oběhového onemocnění a individuální snášenlivostí léku pacientem.
Dávka se obecně řídí následujícími principy:

ICHDK - stadium II (včetně intermitentní klaudikace): k zahájení léčby nebo jako podpora k perorální léčbě.
Doporučuje se podávat infúzi se 100 až 600 mg pentoxifylinu jednou nebo dvakrát denně.
Při podávání nízkých dávek v kombinaci s perorální léčbou je doporučená celková denní dávka 1200 mg pentoxifylinu (intravenózní a perorální).
Při další terapii lze pokračovat pouze perorálním pentoxifylinem.

ICHDK - stadium III a IV
Doporučuje se podávat celkovou denní dávku až 1200 mg pentoxifylinu ve vhodném infúzním roztoku v kontinuální infúzi po dobu 24 hodin nebo v infúzi s dávkou 600 mg podávané dvakrát denně v intervalu nejméně 6 hodin.
Jednotlivá dávka vychází ze vztahu: 0,6 mg pentoxifylinu na kg tělesné hmotnosti za hodinu. Takto vypočítaná denní dávka by byla pro pacienta s hmotností 70 kg 1000 mg pentoxifylinu a pro pacienta s hmotností 80 kg 1150 mg pentoxifylinu.
Při další terapii lze pokračovat pouze perorálním pentoxifylinem.
Obecně nemá 24 hodinová dávka Trentalu překročit 1200 mg pentoxifylinu (infuze + tablety).
Jednotlivá dávka vychází ze vztahu: 0,6 mg pentoxifylinu na kg tělesné hmotnosti za hodinu. Takto vypočítaná denní dávka by byla pro pacienta s hmotností 70 kg 1000 mg pentoxifylinu a pro pacienta s hmotností 80 kg 1150 mg pentoxifylinu.

Ledvinová a jaterní nedostatečnost:
U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu pod 30ml/min) se může dávka snížit o 30% až 50%. Přesné stanovení dávky v tomto případě závisí na tom, jak pacient lék snáší.
Snížení dávky podle individuální snášenlivosti je potřebné také u pacientů se závažnou poruchou jater.

Pacienti s nízkým tlakem nebo nestabilním krevním tlakem
Léčení pacientů s hypotenzí nebo pacientů s nestabilním krevním oběhem, a také pacientů, kteří mají zvýšené riziko snížení krevního tlaku (např. pacienti se závažnou ischemickou chorobou srdeční nebo významnými stenózami krevních cév zásobujících mozek), musí být zahájeno nízkými dávkami; v těchto případech smí být dávka zvyšována pouze postupně.

Doplňková a následující léčba
K doplnění infúzní léčby může být použit perorální Trental 400. Jakmile se objeví příznaky zlepšení, může léčba pokračovat perorálním přípravkem.

Způsob podávání
Trental má být podávaný při intravenózní infúzi zředěný ve vhodné infuzní tekutině. K ředění se mohou použít následující roztoky: izotonický roztok chloridu sodného, Ringerův roztok.
Kompatibilita s jinými infuzními roztoky se musí vyzkoušet jednotlivě. Podán smí být pouze čirý roztok.

Doba podávání infuze musí být minimálně 60 minut při dávce 100 mg pentoxifylinu.
V závislosti na průvodních onemocněních (např. městnavé selhání srdce) je potřeba dodržet malý objem infuze. Specielně za takovýchto okolností je vhodné pro kontrolu objemu použít infúzní pumpu.

Příznaky předávkování
Úvodními příznaky akutního předávkování může být nausea, závratě, tachykardie nebo pokles krevního tlaku. Dále se může objevit horečka, podrážděnost, návaly horka, ztráta vědomí, nepřítomnost reflexů, tonicko-klonické křeče a jako projev gastrointestinálního krvácení zvratky v barvě kávové sedliny.

Léčba předávkování:
Specifická protilátka není známá.
Léčba akutního předávkování a prevence komplikací si může vyžádat celkové i specifické intenzívní lékařské sledování a symtomatická léčebná opatření.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Takeda GmbH

Ke stažení:
Trental infuzní roztok

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 5.10.2017