ATC CODE: D07AB09

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls240487/2011

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

TRIAMCINOLON LÉČIVA UNG mast

triamcinoloni acetonidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Triamcinolon Léčiva ung a k čemu se používá

Triamcinolon Léčiva ung je dermatologikum (přípravek k ošetření kůže) obsahující kortikosteroidní hormon. Léčivá látka triamcinolon-acetonid je nadledvinkový hormon pro místní použití na kůži. Působí silně protizánětlivě. Tlumí též nepřiměřeně silnou, přecitlivělostní reakci při alergii na určitou látku. Účinek je však namířen jen proti příznakům zánětu, nikoliv proti příčině nemoci. Zánětlivé příznaky - jako zarudnutí, otok a hromadění zánětlivých buněk i působků v zanícené kůži, tvorba puchýřků až puchýřů a mokvání, svědění, pálení a pocit nepříjemného napětí nebo bolest - v několika hodinách po použití masti ustupují. Ke skutečnému zhojení však může dojít, jen když se současně vyloučí původce nebo příčina onemocnění. Léčivý účinek přípravku je patrný již v prvých hodinách po použití a trvá až 36 hodin.
Triamcinolon Léčiva ung se používá k léčení neinfekčních zánětů povrchových vrstev kůže.
Je to např. ekzém, lupénka, drobné povrchové popáleniny, kožní reakce na silné oslunění nebo na podráždění různými chemickými látkami, svědivé a pálivé pupence po poštípání hmyzem.

Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let věku.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Triamcinolon Léčiva ung používat

Nepoužívejte Triamcinolon Léčiva ung:

 • jestliže jste alergický(á) na triamcinolon-acetonid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • na zánětlivé kožní projevy, které provázejí infekční kožní nemoci (např. kožní tuberkulózu, příjici, neštovice a opary, kožní nemoci vyvolané hnisotvornými bakteriemi, kvasinkami nebo plísněmi, kožní reakce na ochranná očkování), protože triamcinolon-acetonid snižuje přirozenou odolnost kůže a podporuje šíření infekce.
 • k ošetřování ran a vředů, omrzlin a oznobenin, protože zpomaluje hojení.

Informujte lékaře o případném těhotenství nebo kojení, protože pro používání přípravku v těhotenství, při kojení a rovněž u malých dětí musí být závažné důvody.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Triamcinolon Léčiva ung se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zejména

 • pokud jste těhotná, zvláště v 1. trimestru,
 • u kojenců,
 • u pacientů s akné, růžovkou a periorální dermatitidou.

Přípravek není vhodný k ošetřování plenkové dermatitidy (opruzenin) a nejizvících se zánětů kůže v obličeji. Nesmí přijít do styku s očními spojivkami. Opatrně je třeba ošetřovat postižená místa ve zvukovodu při proděravěném bubínku. Přípravek nelze aplikovat na prsní bradavky kojících matek.

Další léčivé přípravky a Triamcinolon léčiva ung
Triamcinolon Léčiva ung snižuje při současném používání účinnost antibiotických zásypů a mastí. Při riziku vstřebávání triamcinolonu kůží musí vzít lékař v úvahu i možnost ovlivnění účinků celkově podávaných léků. Váš lékař proto musí být informován o všech lécích, které již užíváte nebo hodláte užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Bez porady s lékařem nepoužívejte současně na Vaše onemocnění s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky pro místní používání.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Triamcinolon Léčiva ung.

Přípravek Triamcinolon Léčiva ung obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin). Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

Jak se Triamcinolon Léčiva ung používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek se nanáší v tenké vrstvě pouze na postižená místa dvakrát až třikrát denně, po výrazném zlepšení jednou denně. Ošetřená chorobná místa mohou zůstat volná nebo se mohou krýt lehkým, prodyšným obvazem.

Opakovaná ošetření v kratších časových intervalech zvyšují účinnost, ale též pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků léčby. Podobně působí také obvaz.

Jestliže jste použil(a) více Triamcinolonu Léčiva ung než jste měl(a)
Příznaky akutního předávkování jsou obvykle vratné a ustupují samovolně po snížení frekvence ošetření nebo po přerušení léčby.

Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Triamcinolon Léčiva ung
Pokud zapomenete nanést doporučené množství přípravku, naneste mast co nejdříve.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Triamcinolon Léčiva ung
Předčasné ukončení léčby může vést k návratu příznaků onemocnění.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při krátkodobé terapii jsou nežádoucí účinky zpravidla pouze místní a samovolně vratné.
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 1000 osob):

 • druhotná kožní infekce (vyskytuje se při léčbě trvající déle než týden);
 • pálení kůže;
 • svědění;
 • pocit napětí a podráždění kůže;
 • potničky;
 • nadměrná reakce na slunění*;
 • akné vyvolané nebo výrazně zhoršené léčebným podáváním kortikoidů*;
 • vyrážka v oblasti úst*;
 • poruchy zabarvení kůže (pigmentace)*;
 • nadměrné ochlupení*;
 • ztenčení kůže*;
 • rozšíření cévek*;
 • zčervenání*;
 • mírné krvácení do kůže*;
 • tvorba žlutavých pupínků (milia)*;
 • pajizévky (strie)*.

*mohou se vyskytnout při dlouhotrvající nepřetržité aplikaci (delší než 3 týdny)

Při déle trvajícím ošetřování chorobných ploch přesahujících 20 % tělesného povrchu přípravkem Triamcinolon Léčiva ung se mohou vyskytnout následující celkové nežádoucí účinky:

 • poruchy žláz s vnitřní sekrecí, především nadledvinek;
 • onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin;
 • zvýšený tlak v lebeční dutině s bolestmi hlavy (zejména u malých dětí);
 • oboustranné neostře ohraničené překrvení sítnice oka, v místě, kde vzniká zrakový nerv (zejména u malých dětí);
 • zpomalení růstu.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Triamcinolon Léčiva ung uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud zpozorujete jakékoliv změny barvy nebo konzistence.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Triamcinolon Léčiva ung obsahuje
Léčivou látkou je triamcinoloni acetonidum 10 mg v 10 g masti (0,1 %)
Dalšími složkami jsou bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), tekutý parafin.

Jak Triamcinolon Léčiva ung vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: Triamcinolon Léčiva ung je mast nažloutlé barvy

Obsah balení
10 g masti

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.9.2014.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Triamcinolon Léčiva UNG

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 25.2.2016