ATC CODE: D07XB02

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls241044/2009

Příbalový leták - Příbalová informaceInformace pro uživatele

TRIAMCINOLON S LÉČIVA mast

Triamcinolonum et Acidum salicylicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Triamcinolon S Léčiva a k čemu se používá

Přípravek Triamcinolon S Léčiva je mast obsahující středně účinný protizánětlivě působící hormon triamcinolon,
který působí výrazně protizánětlivě a protisvědivě. Kyselina salicylová zlepšuje průnik hormonu pokožkou
a napomáhá odlupování zrohovatělé kůže.
Mast se používá u dospělých i dětí k místní léčbě neinfekčních zánětů kůže a podkoží reagujících na terapii
kortikosteroidy, subakutního a chronického ekzému, lupénky, u svědivých kožních onemocnění neinfekčního
původu (neurodermatitida, lichen simplex chronicus, lichen ruber).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon S Léčiva používat

Nepoužívejte přípravek Triamcinolon S Léčiva:

 • pokud jste přecitlivělý(á) na triamcinolon, kyselinu salicylovou, lanolin nebo jinou složku tohoto přípravku,
 • máte sklon k astmatickému záchvatu, kopřivce nebo alergické rýmě po podání kyseliny acetylsalicylové,
 • trpíte infekčním onemocněním kůže (zejména herpes simplex, pásový opar, plané neštovice, tuberkulóza kůže, syfilitické kožní projevy, hnisavé zánětlivé onemocnění kůže), onemocněním kůže vyvolanými houbami (plísněmi) a parazity, růžovkou, zánětem kůže kolem úst, příznaky ztenčení kůže po použití hormonů (kortikosteroidů),
 • nenanášejte mast na otevřené rány a sliznice (zvláště oční spojivku) a v místech vlhké zapářky.

Mast Triamcinolon S Léčiva není vhodná k ošetřování obličeje.
Při léčbě mastí není vhodné slunění.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Triamcinolon S Léčiva je zapotřebí:

 • u malých dětí (především do 6 let), používání masti na plochy kůže pod plenkami by měl schválit lékař.
 • u déle trvající používání masti, kdy může docházet k ztenčení kůže, rozšíření drobných cév, pajizévkam.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné ovlivnění účinku Triamcinolonu S Léčiva a jiných přípravků při doporučeném dávkování není známo.
Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s touto mastí žádné volně prodejné
léky pro místní používání. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Triamcinolon S Léčiva.

Používání přípravku Triamcinolon S Léčiva s jídlem a pitím

Jídlo a pití nemá vliv na používání přípravku Triamcinolon S Léčiva.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék

Lékař by měl být informován o kojení a těhotenství (i předpokládaném). Používání přípravku v období těhotenství a kojení není vhodné, jeho případnou krátkodobou aplikaci na malé plochy je nutno individuálně posoudit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Triamcinolon S Léčiva neovlivňuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Triamcinolon S Léčiva

Přípravek obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin), který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

Jak se přípravek Triamcinolon S Léčiva používá

Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, zeptejte se svého lékaře nebo lékárnika.

Neurčí-li lékař jinak, mast se obvykle nanáší dětem i dospělým na postižené místo v malém množství 2-3x denně
nejdéle po dobu 7 dnů. Pokud se do té doby projevy onemocnění nezlepší nebo se naopak zhorší, je nutné přerušit léčbu a poradit se o dalším léčení s lékařem.
Na doporučení lékaře je možno ošetřené místo překrýt neprodyšnou fólií.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Triamcinolon S Léčiva je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Triamcinolon S Léčiva než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství masti malým dítětem může dojít k nevolnosti a k zvracení. Je vhodné
zvracení podpořit (nebo vyvolat) a podat aktivní uhlí. Neprodleně vyhledejte lékaře.
Při ošetřování chorobných ploch přesahujících 15 % tělesného povrchu (zvláště tzv. okluzivním způsobem – tj. při
překrytí ošetřeného místa neprodyšnou fólií) nelze vyloučit vstřebávání léčivé látky a celkové nežádoucí účinky.
Proto se ihned obraťte na lékaře, objeví-li se u Vás zažívací obtíže jako nevolnost, bolesti břicha, dále krevní
výrony, otoky nebo podrážděnost.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Triamcinolon S Léčiva

Pokud zapomenete nanést doporučené množství přípravku, naneste mast co nejdříve. Následující množství
přípravku naneste na postižené místo dle doporučení lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může i Triamcinolon S Léčiva způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky přípravku Triamcinolon S Léčiva jsou převážně místní reakce v místě
podání přípravku. Nicméně při ošetřování postižených ploch přesahujících 15 % tělesného povrchu (zvl. okluzivním způsobem) nelze vyloučit celkové nežádoucí účinky.

Při používání Triamcinolon S Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence
výskytu:

 • Vzácné (u 1 - 10 z 10 000 léčených): druhotné infekce ošetřovaných míst, kožní atrofie (při déle trvajíci nekontrolované aplikaci mohou vznikat kortikosteroidy vyvolané kožní atrofie)
 • Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených): přecitlivělost, kontaktní alergie, zvýšená citlivost na světlo (fotosenzitivita), poruchy zbarvení kůže (pigmentace), nadmerné ochlupení (hypertrichóza), steroidní akné

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Triamcinolon S Léčiva uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25oC, v dobře uzavřené tubě.

Přípravek Triamcinolon S Léčiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Triamcinolon S Léčiva obsahuje

Léčivými látkami jsou triamcinoloni acetonidum 30 mg (0,1 %) a Acidum salicylicum 900 mg (3 %) ve 30 g masti.
Pomocnými látkami jsou ceresin, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílá vazelína.

Jak přípravek Triamcinolon S Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: Triamcinolon S Léčiva je mast nažloutlé barvy.
Velikost balení: 30 g masti

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.8.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Triamcinolon S Léčiva

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 25.2.2016