ATC CODE: D07AB09

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls138300/2009

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRIAMCINOLON TEVA kožní emulze

Triamcinoloni acetonidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Triamcinolon TEVA a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku - triamcinolon - má silný protizánětlivý a protisvědivý účinek. Přípravek se dobře vtírá do kůže a je smývatelný vodou. Je vhodný k používání na nechráněnou kůži i na ochlupená místa.

Přípravek je určen k pomocné léčbě vysoce svědivých, akutních alergických zánětů kůže neinfekčního původu, pokud nejsou ve stádiu mokvání a tvorby krust (strupů). Dále se používá k léčbě některých druhů ekzémů, zánětů kůže, při zánětlivých kožních projevech ve vlasaté části hlavy a na ochlupených místech těla. Přípravek se rovněž používá k léčbě zánětu zevního zvukovodu při neporušeném ušním bubínku.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon TEVA používat

Nepoužívejte přípravek Triamcinolon TEVA

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na triamcinolon nebo na kteroukoli další složku přípravku Triamcinolon TEVA
 • u kožní formy tuberkulózy
 • u kožních projevů viróz, jako je opar a plané neštovice
 • u kožních projevů příjice (lues, syfilis)
 • při projevech atrofie (ztenčení) kůže

Přípravek se nesmí nanášet do zevního zvukovodu při protrženém či jinak porušeném ušním bubínku.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Triamcinolon TEVA je zapotřebí

 • jestliže jste těhotná nebo kojíte
 • u dětí: podávání přípravku dětem déle než 2 týdny musí být uváženo lékařem

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné působení tohoto přípravku s jinými přípravky není dosud známo.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství:
Přípravek se může po lokální aplikaci vstřebávat do celkového oběhu a zapříčinit vznik abnormalit plodu, a to zejména jsou-li podávány ve vyšších dávkách, dlouhodobě, a při krytí ošetřené plochy neprodyšným obvazem.

Kojení:
Není známo, zda se přípravek vylučuje do mateřského mléka.

U těhotných a kojících žen je nutno se vyvarovat nanášení přípravku na velké plochy, dlouhodobého používání (déle než 2 týdny) a krytí ošetřené plochy neprodyšným obvazem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá vliv na vykonávání činností vyžadujících zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Triamcinolon TEVA

Přípravek obsahuje cetylalkohol a propylenglykol, které mohou vyvolat místní kožní reakce (kontaktní
dermatitidu), a parabeny, které mohou způsobit alergické kožní reakce (pravděpodobně pozdní).

Jak se Triamcinolon TEVA používá

Triamcinolon TEVA vždy používejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se obvykle nanáší 1 až 3 krát denně, nejvýše však 5 krát denně v případech, kdy ošetřovaná plocha není větší než 15 % povrchu těla. Nesmí se nanášet na jedno místo déle než 10 až 12 dní, zejména v obličejové oblasti.

Přípravek se nanáší na postiženou kůži v tenké stejnoměrné vrstvě a lehce se vetře do kůže.

Přípravek nesmí přijít do styku se sliznicemi (oči, ústa)!

Neužívejte vnitřně!

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Triamcinolon TEVA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

K projevům nežádoucích účinků dochází zejména po používání delším než 10 až 12 dní a při nanášení přípravku na rozsáhlé kožní plochy nebo na narušenou kůži (např. škrábáním). Kromě atrofie (ztenčení) kůže se mohou v důsledku vstřebání účinné látky dostavit i celkové nežádoucí účinky kortikosteroidů, jako je snížená odolnost proti infekcím (zvláště bakteriálním), zvýšená osteoporóza (řídnutí kostí), poruchy menstruace, zvýšené ukládání podkožního tuku, nadměrné ochlupení, vznik pajizévek na kůži, poruchy růstu u dětí, zvýšení hladiny cukru (glukózy) v krvi, vznik otoků, nervozita, předrážděnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jak Triamcinolon TEVA uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Chraňte před mrazem.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Triamcinolon TEVA obsahuje

 • Léčivou látkou je triamcinoloni acetonidum 1 mg v 1 g emulze.
 • Pomocnými látkami jsou: kyselina stearová, glycerol-stearát, natrium-lauryl-sulfát, cetylalkohol, glycerol 85%, dimetikon, lehký tekutý parafín, propylenglykol, methylparaben, propylparaben, růžový parfém, čištěná voda.

Jak přípravek Triamcinolon TEVA vypadá a co obsahuje toto balení

Hustá, bělavá emulze, příjemné vůně, mísitelná s vodou.
Balení: plastová lahvička s uzávěrem; krabička.
Velikost balení: 15 g; 30 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Teva Czech Industries s.r.o. , Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 4.8.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR

Ke stažení:
Triamcinolon TEVA

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 26.2.2016