ATC CODE: H02AB08

Tento lék je na předpis.

Sp.zn.sukls131811/2018

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

TRISPAN 20 mg/ml injekční suspenze

triamcinoloni hexacetonidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek TRISPAN a k čemu se užívá

Přípravek TRISPAN je injekce, která obsahuje steroid. Steroidy jsou podobné určitému typu hormonů, které si lidské tělo vytváří přirozeně v nadledvinkách. Steroid v přípravku TRISPAN se nazývá triamcinolonhexacetonid.

Přípravek TRISPAN se podává formou injekce do kloubů a jejich okolí. Podává se dospělým a dospívajícím jako léčba bolestí, otékání a ztuhlosti kloubů při subakutním a chronickém zánětlivém onemocnění kloubů včetně

 • revmatoidní artritidy,
 • juvenilní idiopatické artritidy (JIA, artritida u dětí),
 • osteoartrózy (onemocnění kloubů způsobované jejich opotřebením) a posttraumatické artritidy,
 • synovitidy (mírné otékání tkání kolem kloubu), tendinitidy (zánět šlach), burzitidy (zánět jedné nebo několika burz (malé váčky naplněné tekutinou) obsahujících synoviální tekutinu v těle) nebo epikondylitidy (laterální bolest v oblasti lokte, známá též jako tenisový loket).

Přípravek TRISPAN může být formou intraartikulární injekce (injekce do kloubu) podáván také dětem ve věku od 3 do 12 let trpícím juvenilní idiopatickou artritidou.

Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám přípravek TRISPAN podán

Přípravek TRISPAN Vám nesmí být podán:

 • jestliže jste alergický(á) na triamcinolon-hexacetonid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • nesmí se podávat nedonošeným dětem, novorozencům a dětem do 3 let věku.
 • jestliže trpíte aktivní tuberkulózou, infekcí herpes simplex v oku, akutní psychózou nebo generalizovanou plísňovou nebo parazitickou infekcí.

Upozornění a opatření

Přípravek TRISPAN obsahuje vysoce účinný steroid, a proto by měl být užíván s opatrností, jestliže trpíte některým z níže uvedených onemocnění.

Trpíte-li některým z těchto onemocnění, řekněte o tom svému lékaři:

 • srdeční selhání, akutní onemocnění koronárních tepen,
 • vysoký krevní tlak,
 • tromboflebitida (tvorba krevních sraženin), tromboembolie (krevní sraženina, která se uvolní a je unášena v krevním řečišti, kde pak zablokuje jinou cévu),
 • myasthenia gravis (svalová slabost),
 • osteoporóza (řídnutí kostí),
 • žaludeční vřed, divertikulitida (zánět drobných výchlipků ve sliznici tlustého střeva) nebo ulcerózní kolitida (chronický zánět tlustého střeva) nebo střevní anastomóza v nedávné době (chirurgický zákrok po odstranění části střeva),
 • kožní onemocnění, např. ekzém,
 • psychóza (problémy s duševním zdravím provázené halucinacemi nebo bludy),
 • měsícovitý obličej a obezita trupu (Cushingův syndrom),
 • cukrovka (diabetes mellitus),
 • snížená činnost štítné žlázy (hypotyreóza),
 • snížená funkce ledvin, akutní glomerulonefritida (poškození jemných filtrů v ledvinách), chronická nefritida (dlouhodobý zánět ledvin),
 • jaterní cirhóza,
 • infekce, která se nedá léčit antibiotiky,
 • metastazující karcinom (nádorové onemocnění, které se rozšířilo z jednoho orgánu nebo části těla do těla).

Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Přípravek nesmí být podán intravenózně (do žíly), intradermálně (do kůže), subkutánně (pod kůži), intramuskulárně (do svalu), nitroočně (do oka), epidurálně (do míšního kanálu) ani intratekálně (do mozku nebo míchy).

Po injekci přípravku TRISPAN kloub nesmíte přetěžovat, i když budete pociťovat úlevu. Kloub se musí nejprve zotavit po infekci, která způsobovala příznaky. Opakované injekce mohou kloub poškodit.

Během léčby středně vysokými až vysokými dávkami kortikosteroidů trvající déle než 2 týdny byste neměl(a) podstoupit očkování nebo imunizaci živou očkovací látkou, protože případná nedostatečná protilátková odezva na očkování by mohla vyvolat zdravotní, zejména neurologické, komplikace.

Projeví-li se u Vás závažné reakce nebo akutní infekce, je nutné podávání přípravku ukončit a zahájit vhodnou léčbu.

Léky obsahující steroidy mohou potlačovat přirozenou obranyschopnost organismu. Přijdete-li do styku s někým, kdo trpí nějakým infekčním onemocněním, např. planými neštovicemi, pásovým oparem nebo spalničkami, navštivte co nejdříve svého lékaře a informujte ho o tom.

Děti a dospívající

Během dlouhodobé léčby kortikosteroidy je nutné sledovat růst a vývoj dětí.
Přípravek TRISPAN nesmí být podáván nedonošeným dětem a novorozencům, protože obsahuje benzylalkohol. U kojenců a dětí do 3 let může benzylalkohol způsobit toxické a závažné alergické reakce.

Další léčivé přípravky a přípravek TRISPAN

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků vydávaných bez předpisu.

Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku TRISPAN, a pokud tyto léky používáte (včetně některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat.

Jestliže užíváte také některý z níže uvedených léků, je velmi důležité, abyste o tom informovali Vašeho lékaře:

Injekce amfotericinu B a přípravky snižující hladinu draslíku: Kombinace těchto přípravků s přípravkem TRISPAN může způsobit pokles hladiny draslíku v krvi na příliš nízkou úroveň.

Anticholinesterázy (AChEI): Mohou být méně účinné.

Anticholinergika (např. atropin): Může docházet ke zvyšování nitroočního tlaku.

Tablety proti srážlivosti krve (ústy užívaná antikoagulancia): Steroidy mohou zvyšovat nebo snižovat účinek přípravků na ředění krve (antikoagulancií).

Léky na snižování hladiny glukózy v krvi (antidiabetika, např. deriváty sulfonylmočoviny nebo inzulin):
Steroidy mohou zvyšovat hladinu glukózy v krvi.

Léky na snižování krevního tlaku (antihypertenziva včetně diuretik): Mohou být méně účinné.

Léky k léčbě tuberkulózy, např. isoniazid: Může docházet k poklesu hladiny isoniazidu v krvi.

Léky potlačující imunitní systém (cyklosporin): Při současném užívání se může zvyšovat aktivita cyklosporinu i steroidu.

Léky při srdečním selhání (digitalisové glykosidy): Současné užívání s přípravkem TRISPAN může zvýšit pravděpodobnost výskytu toxických účinků digitalisových glykosidů.

Léky, které zvyšují hladinu některých jaterních enzymů (např. barbituráty, fenytoin, karbamazepin, rifampicin, primidon nebo aminoglutetimid): Mohou snižovat účinek přípravku TRISPAN.

Lidský růstový hormon (somatropin): Během dlouhodobé léčby přípravkem TRISPAN může klesat účinek podpory růstu.

Léky na plísňové infekce (ketokonazol): Mohou zesilovat steroidový účinek přípravku TRISPAN.

Inhibitory proteáz k léčbě HIV infekce (ritonavir): Mohou zesilovat nebo prodloužit steroidové účinky.
Mezi tyto účinky patří Cushingův syndrom (vysoké hladiny hormonu hydrokortisonu s příznaky jako je zvyšování tělesné hmotnosti, tenká kůže a kulatý „měsícovitý“ obličej) a snížená funkce nadledvinek.

Nedepolarizující svalová relaxancia: Steroidy mohou zeslabovat nebo zesilovat blokování nervosvalových plotének.

Nesteroidní antiflogistika (NSAID): Steroidy mohou zvyšovat výskyt a/nebo závažnost krvácení do zažívacího traktu a tvorbu vředů, které jsou spojeny s podáváním NSAID. Steroidy mohou také snižovat hladinu salicylátu v séru a tím snižovat účinnost těchto léků. Přerušení podávání steroidů během léčby vysokými dávkami salicylátu může vyvolat toxické účinky salicylátu. Jestliže užíváte aspirin a máte nízkou hladinu protrombinu, informujte o tom svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Hormony zabraňující otěhotnění včetně antikoncepčních tablet (ústy užívaná antikoncepce): Mohou prodlužovat steroidový účinek přípravku TRISPAN.

Léky na štítnou žlázu: Trpíte-li nedostatečnou nebo naopak nadměrnou aktivitou štítné žlázy (hypotyreózou nebo hypertyreózou), informujte o tom svého lékaře nebo zdravotní sestru, protože bude možná nutné upravit dávku užívaných léků.

Očkování: Jsou-li očkováni pacienti užívající steroidy, mohou ve zvláštních případech nastat neurologické komplikace a hrozí také nižší protilátková odezva na očkování (viz bod 2 Upozornění a opatření).

Léky prodlužující interval QT nebo vyvolávající tachykardii typu torsades de pointes: Užívání přípravku TRISPAN a antiarytmik třídy Ia, např. disopyramidu, quinidinu nebo prokainamidu, nebo jiných antiarytmik třídy II, např. amiodaronu, bepridilu nebo sotalolu, se nedoporučuje.

Mimořádné opatrnosti je zapotřebí, je-li přípravek TRISPAN užíván v kombinaci s fenotiaziny, tricyklickými antidepresivy, terfenadinem a astemizolem, vinkaminem, nitrožilně podávaným erytromycinem, halofantrinem, pentamidinem nebo sultopridem.

Nedoporučuje se kombinovat ho s přípravky, které způsobují porušení rovnováhy elektrolytů, např. nízkou hladinu draslíku (diuretika snižující hladinu draslíku, nitrožilně podávaný amfotericin B a některá projímadla), nízkou hladinu hořčíku a výrazně sníženou hladinu vápníku v krvi.

Sportovce je nutné upozornit, že tento léčivý přípravek obsahuje složku, která může způsobit pozitivní výsledek antidopingového testu.

Pediatrická populace
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek TRISPAN ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek TRISPAN obsahuje benzylalkohol a sorbitol (E420).

U kojenců a dětí do 3 let věku může benzylalkohol vyvolávat toxické a závažné alergické reakce.

Přípravek TRISPAN obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek TRISPAN podává

Injekci přípravku TRISPAN Vám podá lékař (nebo zdravotní sestra podle pokynů lékaře). Dávku určí lékař. 

Tento přípravek je určen k intraartikulárnímu, periartikulárnímu a intrasynoviálnímu podání (tzn. do kloubů a kolem nich). Nesmí být podáván intravenózně (do žíly), intradermálně (do kůže), subkutánně (pod kůži), intramuskulárně (do svalu), nitroočně (do oka), epidurálně (do míšního kanálu) ani intratekálně (do mozku nebo míchy).
Váš lékař Vám předepíše dávku, která pro Vás bude nejvhodnější.

Doporučená dávka

K intraartikulárnímu podání (injekce do kloubu, dávkování pro dospělé a dospívající) u všech indikací
Lékař Vám určí Vaši individuální dávku. Podle velikosti kloubu a množství tekutiny v kloubu se může pohybovat od 2 do 20 mg. Dávka do velkých kloubů (kyčelní, kolenní nebo ramenní kloub) je obvykle 10 až 20 mg (0,5 až 1 ml), do středně velkých kloubů (loketní a zápěstní kloub) 5 až 10 mg (0,25 až 0,5 ml) a do menších kloubů (na ruce nebo na chodidle) 2 až 6 mg (0,1 až 0,3 ml). Je-li v kloubu hodně tekutiny, může být před injekcí odsáta. Další dávka a počet injekcí závisí na Vaší reakci na léčbu. Přípravek TRISPAN působí dlouhodobě, proto by neměl být podáván častěji než jednou za 3 až 4 týdny.

Zvládání bolesti po léčbě: Bolesti v kloubu po injekci do kloubu lze předcházet nebo ji alespoň zmírňovat tím, že se po dobu 12 hodin po injekci vyvarujete zbytečných pohybů.

Použití u dětí ve věku od 3 do 12 let s juvenilní idiopatickou artritidou
Režim dávkování intraartikulárních injekcí triamcinolon-hexacetonidu k léčbě JIA u dětí je 1 mg/kg do velkých kloubů (kolenní, kyčelní a ramenní kloub) a 0,5 mg/kg do menších kloubů (kotník, zápěstí a loket).
Při léčbě kloubů ruky a chodidla je možné podávat 1 až 2 mg na kloub u metakarpofalangeálních a metatarzofalangeálních kloubů (MCP/MTP) a 0,6 až 1 mg na kloub u proximálních interfalangeálních kloubů (PIP).

K periartikulárnímu podání (injekce do prostoru kolem kloubu, dávkování pouze pro dospělé a dospívající)
Burzitita/epikondylitida: Obvykle 10 až 20 mg (0,5 až 1,0 ml) podle velikosti burzy a závažnosti stavu. Ve většině případů postačuje jednorázová léčba.

Synovitida/tendinitida: Obvykle 10 až 20 mg (0,5 až 1,0 ml). Nutnost podání dalších injekcí závisí na reakci na léčbu.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku TRISPAN, než mělo

Předávkování může způsobit změny na kůži kolem vpichu injekce stejně jako v případě, že interval mezi injekcemi do téhož místa je příliš krátký. Jestliže k tomu dojde, může hojení kvůli dlouhodobému účinku léčivého přípravku trvat i mnoho měsíců.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky závisejí na dávce a délce léčby. Systémové nežádoucí účinky jsou vzácné, ale mohou se projevit jako důsledek opakovaných periartikulárních injekcí. Stejně jako u léčby jinými steroidy podávanými intraartikulárně byla během prvního týdne po injekci pozorována snížená tvorba hormonů kůry nadledvinek.
Tento účinek ještě umocňuje souběžné podávání kortikotropinu nebo perorálně užívaných steroidů.

Časté nežádoucí účinky (mohou se projevovat až u 1 z 10 jedinců)

 • Lokální reakce v místě vpichu, např. ohraničený hnisavý zánět, zarudnutí kůže, bolest, otok nebo poškození tkáně

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevovat až u 1 z 1 000 jedinců)

 • Nadměrné dávky nebo příliš časté podávání injekcí do stejného místa může způsobit lokální ztenčení horních dvou vrstev kůže, dermis nebo epidermis, s následnou prohlubní v kůži. Kvůli dlouhodobému účinku přípravku TRISPAN se kůže do normálního stavu vrátí až po několika měsících.
 • Závrať (pocit motání nebo točení hlavy)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevovat až u 1 z 10 000 jedinců)

 • Tromboembolie (krevní sraženina, která se uvolní a je unášena v krevním řečišti, kde pak zablokuje jinou cévu)
 • Usazování vápníku v léčených kloubech a kolem nich; prasknutí šlachy
 • Ztmavnutí nebo zesvětlení kůže
 • Závažná alergická reakce, která způsobuje dýchací potíže a závratě

Další nežádoucí účinky (jejich četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

 • Srdeční selhání, abnormální srdeční rytmus
 • Vysoký krevní tlak
 • Ztráta svalové hmoty; osteoporóza (řídnutí kostí); odumírání kosti kvůli nedostatečnému prokrvení hlavice pažní nebo stehenní kosti; spontánní zlomeniny; Charcotova artropatie
 • Žaludeční vředy s možností následného proděravění a krvácení; pankreatitida (zánět slinivky břišní)
 • Zdlouhavé léčení ran; tenká a křehká kůže; bodové krvácení kůže a krevní podlitiny; zarudnutí nebo vyrážka v obličeji; zvýšené pocení; zbarvení kůže do červena nebo do fialova; strie; kožní stav podobný akné; kopřivka
 • Zvýšený krevní tlak v mozku bez známé příčiny, obvykle po léčbě; bolest hlavy
 • Nespavost; deprese (někdy i těžká); euforie; výkyvy nálady; halucinace a bludy
 • Nepravidelný menstruační cyklus, u žen po menopauze se může objevit vaginální krvácení; abnormální růst ochlupení; rozvoj cushingoidního stavu (velký kulatý obličej, obezita trupu);
  nečinnost nebo zmenšování částí nadledvinek, zejména v období stresu (např. v důsledku úrazu, chirurgického zákroku nebo onemocnění); zhoršená snášenlivost cukrů; projevení již přítomného diabetu mellitu
 • Šedý zákal; zvýšený nitrooční tlak; zelený zákal, rozmazané vidění
 • Negativní dusíková bilance jako důsledek rozkladu bílkovin
 • Zhoršení průběhu nebo zakrývání projevů infekce

Ve vzácných případech se může projevit přecitlivělost na benzylalkohol.

Děti:
Hrozí zpomalení růstu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

Jak přípravek TRISPAN uchovávat

Jak přípravek správně uchovávat, Vám řekne Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník (viz bod 6).

Obsah balení a další informace

Co přípravek TRISPAN obsahuje

Léčivou látkou je triamcinoloni hexacetonidum.
1 ampulka s 1 ml injekční suspenze obsahuje 20 mg triamcinoloni hexacetonidum.
Dalšími složkami jsou nekrystalizující sorbitol 70% (E420), polysorbát 80, benzylalkohol a voda pro injekci.

Jak přípravek TRISPAN vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek TRISPAN je mléčně bílá suspenze.
Dodává se v balení po 10 ampulkách.
Ampulka o obsahu 1 ml je z bezbarvého skla.

Držitel rozhodnutí o registraci

RIEMSER Pharma GmbH
An der Wiek 7
17493 Greifswald – Insel Riems
Německo

Výrobce

RIEMSER Pharma GmbH
Bahnhofstrasse 44b
17489 Greifswald
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko, Česká republika, Slovinsko, Nizozemsko: TRISPAN
Portugalsko a Španělsko: Bluxam
Velká Británie: Triamcinolone hexacetonide.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 9. 2018

Informace pro zdravotnické pracovníky

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Jak připravit a podat přípravek TRISPAN

Při podávání tohoto přípravku dodržujte aseptické postupy. U léčivých přípravků podávaných formou injekce je třeba vizuálně ještě před podáním zkontrolovat, zda v nich nejsou nějaké částečky nebo nedošlo ke změně barvy suspenze. Ampulku s přípravkem TRISPAN je třeba před podáním dobře protřepat, aby byla suspenze rovnoměrná. Způsob sterilizace by měl být stejný jako při lumbální punkci. Při každé návštěvě je možné ošetřit vždy maximálně dva klouby.

V případě nutnosti je možné přípravek TRISPAN smíchat s 1% nebo 2% roztokem lidokain hydrochloridu nebo jiným obdobným lokálním anestetikem. Přípravek TRISPAN je třeba nabrat do injekční stříkačky před lokálním anestetikem, aby nedošlo ke kontaminaci. Injekci opatrně naklopte dopředu a dozadu a poté roztok ihned vpíchněte.

Nepoužívejte rozpouštědla obsahující metylparaben, propylparaben, fenol apod. Mohou způsobit vysrážení steroidu.

Jak přípravek TRISPAN uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek TRISPAN po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku na ampulce a na krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek TRISPAN, pokud si všimnete viditelné změny v jeho vzhledu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Držitel rozhodnutí o registraci:
RIEMSER Pharma GmbH

Ke stažení:
Trispan 20 mg/ml

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 21.10.2018