ATC CODE: N02AJ06

Tento lék je na předpis.

Sp.zn.sukls64323/2016

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

ULTRACOD 500 mg/30 mg tablety

paracetamolum/codeini phosphas hemihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Ultracod a k čemu se používá

Tento léčivý přípravek obsahuje kodein a paracetamol. Kodein patří do skupiny léčiv nazývaných opioidní analgetika, což jsou léky zmírňující bolest, a v kombinaci s lékem proti bolesti paracetamolem zmírňuje bolest.
Přípravek Ultracod je určen k léčbě středně silných až silných bolestí a mohou ho užívat dospělí při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů, pohybového ústrojí nebo při bolestivé menstruaci.

Přípravek Ultracod mohou užívat dospívající od 12 let ke krátkodobému potlačení středně silné bolesti, kterou nelze zmírnit jinými léky proti bolesti, jako je samotný paracetamol nebo ibuprofen.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ultracod užívat

Neužívejte přípravek Ultracod

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol a/nebo kodein nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže trpíte astmatickými záchvaty nebo závažnými dýchacími obtížemi;
 • při poranění hlavy a při zvýšeném nitrolebním tlaku (např. v důsledku mozkového krvácení či nádoru);
 • při akutním selhání jater a při závažném poškození jater;
 • jestliže jste nedávno prodělal(a) operaci jater, žlučníku nebo žlučovodu (žlučových cest);
 • jestliže užíváte lék proti depresi patřící do skupiny inhibitorů MAO (inhibitorů monoaminooxidázy – jde o léky k léčbě deprese), nebo jestliže jste takové léky užíval(a) v minulých dvou týdnech;
 • jestliže jste postižen(a) paralytickým ileem (stav, při němž střevní svalovina nedovoluje průchod potravy, což vede k zablokování střev);
 • k úlevě od bolesti u dětí a dospívajících (0 - 18 let) po odstranění krčních nebo nosních mandlí z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe;
 • jestliže víte, že velmi rychle metabolizujete kodein na morfin;
 • jestliže kojíte.

Přípravek se nesmí podávat dětem do 12 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Ultracod se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud:

 • máte akutní postižení jater;
 • máte závažné postižení ledvin;
 • nadměrně konzumujete alkohol, užíváte narkotika a psychotropní látky, nebo jste závislý(á) na opiátech (morfinu, kodeinu). U pacientů se závislostí na alkoholu může v případě souběžné léčby přípravkem Ultracod docházet k poškození jater;
 • trpíte poruchami vědomí;
 • jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo na jiné nesteroidní protizánětlivé léky;
 • užíváte jiné léky, které působí na játra.

Opatrnost je nutná,

 • jestliže trpíte chronickou zácpou, zánětlivým nebo obstrukčním onemocněním střev, těžkým průjmem, nadměrnou potivostí nebo silným krvácením, při nepravidelném srdečním rytmu, u myastenie gravis (autoimunitní onemocnění vyvolávající  valovou slabost), jestliže máte žlučníkové kameny, pokud jste starší pacient, pokud trpíte nezhoubným zbytněním prostaty, při náhlé příhodě břišní, pokud víte, že máte nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, pokud máte nízký počet červených krvinek (tzv. hemolytická anemie).

Neužívejte přípravek Ultracod současně s dalšími léčivými přípravky obsahujícími paracetamol a kodein.
Při nutnosti dlouhodobého užívání přípravku Ultracod je zapotřebí sledovat jaterní enzymy.
Při delším užívání vysokých dávek přípravku Ultracod, které neodpovídá doporučením lékaře, se mohou vyskytnout bolesti hlavy. V tom případě nezvyšujte dávky léku. Lék vysaďte a vyhledejte lékaře.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Při déletrvajícím užívání vyšších dávek je možný rozvoj závislosti.

Kodein je určitým enzymem v játrech přeměňován na morfin. Morfin je látka, která ulevuje od bolesti.
Někteří lidé mají tento enzym pozměněný, což se může projevit různými způsoby. U některých jedinců morfin nevzniká vůbec nebo ve velmi malých množstvích a neposkytne proto dostatečnou úlevu od bolesti. U jiných lidí existuje zvýšené riziko závažných nežádoucích účinků, protože dochází k tvorbě velmi vysokých množství morfinu. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, musíte přestat tento přípravek užívat a okamžitě vyhledat pomoc lékaře: pomalé nebo mělké dýchání, zmatenost, ospalost, malé zorničky, pocit na zvracení nebo zvracení, zácpa, nechutenství.

Děti a dospívající
Užití u dětí a dospívajících po chirurgickém zákroku
Kodein není určen k úlevě od bolesti u dětí a dospívajících po odstranění krčních nebo nosních mandlí z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe.

Užití u dětí s dýchacími obtížemi
Použití kodeinu se u dětí s dýchacími obtížemi nedoporučuje, neboť příznaky morfinové toxicity mohou být u těchto dětí závažnější.

Další léčivé přípravky a přípravek Ultracod
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Přípravek Ultracod může zvyšovat účinky jiných léků, které tlumí nervový systém, např. léků na spaní, na uklidnění, léků proti alergii, depresi, jiných léků proti bolesti.
  Současné užívání přípravku Ultracod a některých léků na spaní, léků proti epilepsii nebo rifampicinu (antibiotikum) může způsobit poškození jater.
 • Při současném podávání přípravku Ultracod a lamotriginu (lék proti epilepsii) může dojít ke snížení účinnosti lamotriginu.
 • Užívání přípravku Ultracod spolu s chloramfenikolem (antibiotikum) může vést k hromadění antibiotika v organismu a zvýšení jeho škodlivosti.
 • Při souběžném užívání látek zpomalujících vyprazdňování žaludku (např. propanthelinium) nebo látek snižujících hladinu cholesterolu (kolestyramin) se může nástup účinku přípravku Ultracod opozdit. Naproti tomu se může účinek přípravku  Ultracod zrychlit při souběžném užití látek zrychlujících vyprazdňování žaludku (např. metoklopramidu nebo domperidonu).
 • Současné podávání flukloxacilinu (antibiotikum) může vést k metabolické acidóze.
 • Účinek paracetamolu se může snížit při podání perorální antikoncepce.
 • Souběžné užívání kodeinu s látkami na odkašlávání (např. ambroxol) není vhodné, protože kodein může blokovat kašlací reflex.
 • Současné užívání paracetamolu (léčivá látka přípravku Ultracod) a zidovudinu (protivirový lék) může vést ke snížení počtu bílých krvinek a k poškození jater.
 • Při současném dlouhodobém užívání přípravku Ultracod ve vyšších dávkách (více než 4 tablety denně) současně s některými léky snižujícími krevní srážlivost (warfarin a jiné látky působící proti účinku vitaminu K) může docházet ke zvýšení  krvácivosti. Proto je při takovéto současné léčbě vhodné častěji kontrolovat srážlivost krve.

Přípravek Ultracod s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek užívejte před jídlem nebo v jeho průběhu. Užití přípravku po jídle může vést k opoždění nástupu účinku.
Při užívání tohoto přípravku nepijte alkoholické nápoje. Závislost na alkoholu spolu s užíváním přípravku Ultracod může vést až k poškození jater. Největší riziko poškození jater nastává u chronických konzumentů alkoholu, užijí-li přípravek po krátkodobé abstinenci (přibližně 12 hod).

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během prvního a druhého trimestru se může přípravek Ultracod užívat pouze v nezbytně nutných případech a až poté, kdy ošetřující lékař důkladně posoudí poměr mezi přínosem léčby a jejími riziky.
Tento přípravek by neměl být užíván v průběhu třetího trimestru těhotenství a během porodu.
Jestliže kojíte, přípravek Ultracod neužívejte. Kodein a morfin přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Ultracod může nepříznivě ovlivnit schopnost řízení auta či obsluhy strojů, snižuje totiž schopnost rychle reagovat. To platí zvláště při současném užívání přípravku Ultracod s léky, které tlumí nervový systém (např. léky na spaní).

Jak se přípravek Ultracod užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající nad 12 let
Užívejte 1 – 2 tablety až 4krát denně (dle potřeby), odstup mezi jednotlivými dávkami má být nejméně 6 hodin. Dávka závisí na tělesné hmotnosti, jednu dávku 2 tablet mohou užít pouze pacienti o tělesné hmotnosti 60 kg a více. Neužívejte více než 8 tablet během 24 hodin.

Tento přípravek nelze užívat déle než 3 dny. Jestliže se bolest po 3 dnech nezlepší, poraďte se se svým lékařem.

Vzhledem k riziku závažných dýchacích potíží by přípravek Ultracod neměly užívat děti mladší 12 let.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Starší pacienti
Užívejte stejné dávky jako dospělí, pokud Váš lékař nerozhodne o snížení dávek.

Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin
Dávkování se řídí pokyny lékaře. U těchto pacientů je obvykle nutné snížit dávku nebo prodloužit interval mezi jednotlivými dávkami. Při snížené funkci ledvin lze podat maximálně 1 tabletu s odstupem od předešlé dávky nejméně 6 - 8 hodin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ultracod, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, a to i v případě, že se cítíte dobře. Předávkování se může projevovat útlumem dechu, ospalostí, krátkou ztrátou vědomí, poruchou vidění, zúžením zornic, nevolností, zvracením (zvratky mohou obsahovat krev nebo tmavé částice, které vypadají jako kávová sedlina), bolestí hlavy, zhoršením pohybových schopností, zadržováním moči a stolice, přechodně černou nebo dehtovou stolicí, namodralým zbarvením kůže a sliznic, chladnou kůží, pocením, žloutenkou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ultracod
Vynechanou dávku užijte, jakmile si vzpomenete. Pokud se téměř blíží čas následující dávky, vynechte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku. Vždy dodržujte odstup alespoň 4 hodiny mezi jednotlivými dávkami. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ultracod
V případě náhlého vysazení dlouhodobého užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Ultracod se mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, nervozita, poruchy trávení. Po vysazení tyto potíže odeznívají během několika dnů. Poté lze přípravek užívat pouze se souhlasem lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví některý z následujících velmi vzácných nežádoucích účinků:

 • Náhlá vysoká horečka, bolest v krku a vředy v ústech – to jsou příznaky velmi vážného onemocnění krve (nízký počet bílých krvinek).
 • Závažné alergické reakce s otokem hrtanu, dušnost, návaly potu, nevolnost, snížení krevního tlaku vedoucího až k šokovému stavu.
 • Byly hlášeny závažné kožní reakce, včetně zčervenání, puchýřů a olupování kůže.

Při užívání paracetamolu a kodeinu (léčivé látky přípravku Ultracod) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí):

 • Únava, mdloby (krátkodobá ztráta vědomí při vysokých dávkách), závrať, mírné bolesti hlavy, pokles krevního tlaku, zácpa a zejména zpočátku nevolnost a zvracení.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí):

 • Poruchy spánku, svědění, zarudnutí kůže, kopřivka.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 lidí):

 • Ušní šelest a zvonění v uchu, dušnost, sucho v ústech, alergická vyrážka, poruchy vidění/zúžení zornic (při vysokých dávkách).

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 lidí):

 • Snížení počtu bílých a červených krvinek, krevních destiček, zúžení průdušek (astma).
 • Útlum dechových funkcí (při vyšších dávkách nebo u pacientů se zvýšeným tlakem uvnitř lebky nebo poraněním hlavy), pocit velkého štěstí nebo velkého smutku (euforie/dysforie při vysokých dávkách), zhoršení zrakově pohybové koordinace (u vyšších dávek).
 • Otok plic (při vysokých dávkách, zejména u osob s poruchou funkce plic).

Není známo (nelze z dostupných údajů určit):

 • Zánět jater (bolesti břicha, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení), který může vést až k selhání jater.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ultracod uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ultracod obsahuje
Léčivou látkou je paracetamol a hemihydrát kodein-fosfátu. Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a codeini phosphas hemihydricus 30 mg.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, Povidon 30, kyselina stearová, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Ultracod vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Ultracod jsou téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety.
Balení obsahuje 10, 20, 30, 60 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Držitel
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Výrobce
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika
UAB „Oriola Vilnius”, Laisvés pr. 75, LT-06144 Vilnius, Litva

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko - Ultracod
Estonsko - Algocalm

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.5.2016

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Ultracod

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.9.2017