ATC CODE: R03CC02

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls13026/2007

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ventolin - sirup

Salbutamoli sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

  • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Ventolin a k čemu se užívá

Ventolin, sirup se užívá k léčbě a předcházení (prevenci) zúžení průsvitu průdušek (bronchospazmu) u průduškového (bronchiálního) astmatu a ovlivnitelné (reverzibilní) složky zúžení průsvitu průdušek u vleklého zánětu průdušek (chronické bronchitidy) a plicní rozedmy (emfyzému).

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 2 roky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ventolin užívat

Neužívejte Ventolin:

  • jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Ventolin.
  • pro léčbu hrozícího potratu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ventolin je zapotřebí:

  • u pacientů s tyreotoxikózou (onemocněním z nadměrného množství hormonů štítné žlázy v krvi), závažným onemocněním srdce a cév, vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetes mellitus). Léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly a sledování.

Potřeba častějšího užívání přípravku signalizuje možné zhoršování kontroly astmatu. Jestliže přípravek již neposkytuje úlevu alespoň na tři hodiny, je nutné vyhledat lékaře. Následkem léčby může dojít k poklesu hladin draslíku, proto léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly a laboratorní sledování.

Informujte svého lékaře, pokud jste někdy měli či máte srdeční onemocnění, nepravidelností srdečního rytmu nebo epizody anginy pectoris.

Těhotenství
O užívání přípravku v době těhotenství rozhodne lékař.
Případné otěhotnění během léčby oznamte lékaři.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení
O užívání přípravku v době kojení rozhodne lékař.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Ventolin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Ventolin může ovlivnit účinek léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a poruch srdečního rytmu (např. beta-blokátorů).

Jak se Ventolin užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělí užívají obvykle 10 ml sirupu (4 mg salbutamolu) třikrát nebo čtyřikrát denně. Nedojde-li ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu, každá jednotlivá dávka může být postupně zvýšena až na 20 ml sirupu (8 mg salbutamolu). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup 6 hodin.
Dětem od 2 do 6 let se obvykle podává dávka 2,5 až 5 ml sirupu (1 až 2 mg salbutamolu),
dětem od 6 do 12 let dávka 5 ml sirupu (2 mg salbutamolu) a dětem starším než 12 let dávka od 5 až 10 ml sirupu (2 až 4 mg salbutamolu), vždy třikrát až čtyřikrát denně. Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup 6 hodin.
Starším pacientům a lidem citlivým na přípravek Ventolin a podobné léky (s beta-adrenergní stimulací), se doporučuje zahájit léčbu 5 ml sirupu (2 mg salbutamolu) třikrát až čtyřikrát denně.

Množství sirupu odměřte podle potřeby přiloženou odměrnou lžičkou (součástí odměrky je 2,5ml a 5ml lžička). Nedoporučuje se ředění sirupem nebo sorbitolem, nebo přidání sirupu Ventolin k ostatním tekutým přípravkům.
Ventolin ve formě sirupu musíte užívat pravidelně, nesmíte ho náhle vysadit ani nesmíte sami měnit dávky a intervaly mezi nimi.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ventolin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ventolin, než jste měl(a):
Užijete-li větší množství přípravku nebo při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ventolin:
Zapomenete-li si vzít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v původním sledu užívání. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Ventolin nežádoucí účinky.

Při užívání přípravku Ventolin byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

  • velmi často (u více než 10 pacientů ze 100): třes
  • často (u 1 až 10 pacientů ze 100): bolest hlavy, zrychlený srdeční tep, svalové křeče
  • vzácně (u 1 až 10 pacientů z 10 000): snížená hladina draslíku v krvi, poruchy srdečního rytmu, rozšíření cév na končetinách
  • velmi vzácně (u méně než 1 pacienta z 10 000): alergické reakce, zvýšená aktivita, pocit svalového napětí

Při výskytu závratí, otoků, kopřivky, jiné vyrážky nebo pocitu dušnosti s náhlým vznikem hvízdavého dýchání (paradoxní bronchospazmus), přestaňte užívat dosud užívané léky s výjimkou kortikosteroidů a vyhledejte lékaře.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Není přesně známo, jak často, mohou někteří pacienti pociťovat bolest na hrudi (v důsledku srdečních potíží, jako například anginy pectoris). V případě výskytu těchto příznaků neprodleně informujte o tom svého lékaře, ale neukončujte užívání salbutamoli bez porady s lékařem.

Uchovávání přípravku Ventolin

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Další informace

Co přípravek Ventolin obsahuje
Léčivou látkou je Salbutamoli sulfas 2,4 mg, což odpovídá Salbutamolum 2 mg v 5 ml sirupu.
Pomocné látky jsou dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citronové, hypromelosa 2910, natrim-benzoát, dihydrát sodné soli sacharinu, pomerančové aroma, chlorid sodný, čištěná voda.

Jak přípravek Ventolin vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý viskózní roztok bez viditelných nečistot s pomerančovou vůní.

Velikost balení
Lahvička obsahující 150 ml sirupu, odměrná lžička z plastické hmoty.

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie.

Výrobce
Farmaclair, Herouville Saint Clair, Francie.

Datum revize textu: 1.12.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Glaxo Group Ltd

Ke stažení:
Ventolin

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 26.2.2016