ATC CODE: R03AC02

Tento lék je na předpis.

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn: sukls119169/2009 a příloha ke sp.zn. sukls12588/2007

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ventolin Inhaler N

Salbutamoli sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Ventolin Inhaler N a k čemu se užívá

Přípravek Ventolin Inhaler N obsahuje léčivou látku salbutamol. Salbutamol je jednou z látek patřící do skupiny léčiv, které se nazývají bronchodilatátory. Salbutamol pomáhá udržet dýchací cesty rozšířené a usnadňuje proudění vzduchu do a ven z průdušek. Usnadňuje uvolnění pocitu napětí na hrudi, sípání a kašle, a tak můžete snadněji dýchat.

Váš lékař vybral pro Vás toto léčivo, protože je pro Vás vhodné. Ventolin Inhaler N se užívá k usnadnění dýchání u bronchiálního astmatu a jiných plicních onemocnění.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ventolin Inhaler N užívat

Neužívejte Ventolin Inhaler N

 • jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Ventolin.
 • pro léčbu hrozícího potratu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ventolin Inhaler N je zapotřebí

 • U pacientů s tyreotoxikózou (onemocněním z nadměrného množství hormonů štítné žlázy v krvi), závažným onemocněním srdce a cév, nepravidelností srdečního rytmu, nebo epizody anginy pectoris, vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetes mellitus). Léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly a sledování.
 • Potřeba častějšího užívání přípravku signalizuje možné zhoršování kontroly astmatu.
  Jestliže přípravek již neposkytuje úlevu alespoň na tři hodiny, je nutné vyhledat lékaře.
 • Následkem léčby může dojít k poklesu hladin draslíku, proto léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly a laboratorní sledování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Ventolin může ovlivnit účinek léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a poruch srdečního rytmu (např. beta-blokátorů).

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo plánujete v brzké době otěhotnět nebo kojíte, o užívání přípravku rozhodne lékař.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ventolin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se Ventolin Inhaler N užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Ventolin Inhaler N vytváří jemnou mlhu, kterou musíte inhalovat do Vašich plic. Ujistěte se, že víte, jak správně inhalátor používat. Máte-li nějaké problémy, nebo nerozumíte pokynům, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

Přípravek Ventolin Inhaler N je určen pouze k inhalaci ústy.

K úlevě při akutním záchvatu se užívá dávka:

dospělí:
jeden (100 mikrogramů) nebo dva (2 x 100 mikrogramů) vdechy.

děti:
jeden (100 mikrogramů) vdech. Váš lékař může dávku zvýšit na dva (2 x 100 mikrogramů) vdechy.

Obvyklé dávkování při předcházení bronchospasmů provokovaných alergenem nebo námahou:

dospělí:
dva (2 x 100 mikrogramů) vdechy před očekávanou námahou.

děti:
jeden (100 mikrogramů) vdech před očekávanou námahou. Váš lékař může dávku zvýšit na dva (2 x 100 mikrogramů) vdechy, pokud to situace vyžaduje.

Obvyklá dávka při chronické léčbě:

Dospělí a děti:
až dva (2 x 100 mikrogramů) vdechy čtyřikrát denně.

Obvykle za 24 hodin můžete užít nejvýše osm (8 x 100 mikrogramů) vdechů.

Nesmíte užívat více vdechů, více inhalací můžete užít pouze na doporučení lékaře.

Váš lékař může doporučit užít více inhalací než je doporučeno, a to jako záchrannou léčbu při zhoršujícím se dechu nebo sípání. Je velmi důležité, abyste postupovali podle doporučení Vašeho lékaře, a to kolik vdechů máte užít a jak často máte přípravek inhalovat.

Někteří pacienti mohou mít potíže s koordinací nádechu se spuštěním dávkovacího ventilu. Ke zlepšení léčby může přispět použití zdravotnického prostředku. Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník budou schopni Vám pomoci.

Malým dětem užívajícím tento přípravek ve formě inhaleru může být prospěšný zdravotnický prostředek Babyhaler. Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník budou schopni Vám pomoci.

Pokyny pro správné použití
Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník.

Přípravek je obsažen v tlakové nádobce uložené v plastikovém obalu s náustkem.

Testování inhalátoru
Před prvním použitím inhalátoru odstraňte kryt náustku uchopením inhalátoru mezi palec a ukazováček, mírně stlačte strany krytu a tahem odstraňte. K ujištění, že inhalátor pracuje, jej dobře protřepejte a vystříkněte dvě dávky do vzduchu. V případě, že jste inhalátor nepoužívali týden nebo déle, opatrně, mírným tlakem sejměte kryt náustku, dobře ho protřepejte a vypustěním dávky se přesvědčit, že inhaler opravdu funguje.

Dávejte pozor, aby Vám inhalátor neupadl, mohlo by dojít k samovolnému vypuštění dávky.

Ventolin Inhaler N - příbalový leták

Použití inhalátoru

 1. Opatrně, mírným tlakem sejměte kryt náustku.
 2. Zkontrolujte, zda je náustek zvenku i zevnitř čistý a není nikde cizí předmět.
 3. Dobře inhalátor protřepejte a znovu se ujistěte, že nedošlo k uvolnění žádných částí a že obsah inhalátoru se rovnoměrně promíchal.
 4. Držte inhalátor ve svislé poloze mezi palcem a ukazováčkem tak, že palec je na spodní straně pod náustkem. 
  Ventolin Inhaler N - příbalový leták
 5. Co nejhlouběji vydechněte, ale jen tak, aby to pro Vás bylo příjemné. Vložte náustek do úst mezi zuby a obemkněte jej rty, ale neskousněte.
  Ventolin Inhaler N - příbalový leták
 6. Začněte se pomalu a plynule nadechovat ústy a těsně poté, co začnete s nádechem, stlačte horní část inhalátoru (dno tlakové nádobky) směrem dolů, aby se uvolnila odměřená dávka aerosolu. Dávku aerosolu uvolněnou z inhalátoru, plynule vdechněte co nejhlouběji do plic.
  Ventolin Inhaler N - příbalový leták
 7. Zadržte dech, vyjměte inhalátor z úst a zvedněte prst, kterým jste předtím stlačoval(a) horní část inhalátoru. Dech nechte zadržený několik sekund, nebo tak dlouho, dokud Vám to nezačne být nepříjemné.
 8. Máte-li vdechnout druhou dávku, podržte inhalátor ve svislé poloze náustkem dolů a dnem tlakové nádobky nahoru a vyčkejte asi půl minuty. Potom zopakujte kroky 3 až 7.
 9. Ihned po podání dávky kryt náustku nasaďte zpět. Ve správné pozici klapne. Nasazení nevyžaduje užití nadměrné síly.

Důležité
Nespěchejte s kroky 5, 6 a 7. Je důležité, abyste těsně před uvedením inhalátoru do chodu začali co nejpomaleji vdechovat. Na začátku si tuto činnost párkrát nacvičte před zrcadlem.
Pozorujete-li “mlžení” vycházející z horní části inhalátoru nebo kolem úst, začněte znovu od bodu 2.

Pokud Vám lékař doporučil jiný postup, pečlivě ho dodržujte. Máte-li nějaké potíže, poraďte se se svým lékařem.

Čištění inhalátoru

Nejméně jednou týdně byste měl(a) svůj inhalátor vyčistit.

 1. Kovovou nádobku vyjměte z plastového obalu inhalátoru a odstraňte kryt náustku.
 2. Plastový kryt a náustek otřete vlhkým hadříkem.
 3. Inhalátor nechte v teple oschnout. Vysoké teploty nejsou vhodné.
 4. Nádobku vložte zpět do obalu a na náustek nasaďte kryt.

KOVOVOU TLAKOVOU NÁDOBKU NEDÁVEJTE DO VODY.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ventolin Inhaler N, než jste měl(a)
Užijete-li náhodně větší množství přípravku než je doporučeno, pravděpodobně můžete pozorovat nežádoucí účinky, jako zrychlení srdeční činnosti, bolest hlavy a pocit nejistoty nebo neklid (viz bod „Možné nežádoucí účinky“). Pokud užijete vyšší dávku než je doporučeno, informujte o tom ihned svého lékaře. Vemte s sebou příbalový leták, nebo léčivo, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
Zapomenete-li si vzít dávku, nezneklidňujte se. Užijte další dávku, tak jak máte normálně doporučeno, nebo pokud pozorujete zhoršení dušnosti.

Váš lékař Vás již informoval, že máte inhalovat přípravek pravidelně každý den, nebo pouze pokud jste dušný, nebo cítíte zkrácení dechu.

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Použili jste svůj inhaler

 • Pokud po užití přípravku pozorujete, že se zhoršuje Vaše dýchání, nebo sípání, okamžitě přestaňte přípravek užívát a vyhledejte svého lékaře.
 • Pokud po podání léku nedojde jako obvykle ke zlepšení dušnosti nebo svírání na hrudi, nebo úleva netrvá tak dlouho jako obvykle, ihned o tom informujte svého lékaře. Stav Vašeho dýchání se může zhoršovat a možná že budete potřebovat jinou léčbu.

Možné nežádoucí účinky

Mnoho pacientů užívajících tento přípravek nemá žádné problémy. Podobně jako všechny léky i u tohoto přípravku se mohou u některých pacientů vyskytnout nežádoucí účinky.

Při užívání přípravku Ventolin Inhaler N byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

 • Časté (u 1 až 10 pacientů ze 100): třes, bolest hlavy, zrychlení srdečního tepu,
 • Vzácné (u 1 až 10 pacientů z 10 000): snížená hladina draslíku v krvi, rozšíření cév na končetinách
 • Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000): reakce přecitlivělosti, včetně otoku různých části těla, kopřivka, snížení krevního tlaku, náhlá dušnost nebo svírání na hrudi,hyperaktivita, poruchy srdečního rytmu. Pozorujete-li tyto příznaky přestaňte tento přípravek užívat a ihned o tom informujte svého lékaře.
 • Přestože není přesně známo, jak často mohou někteří pacienti pociťovat bolest na hrudi.
  V případě výskytu bolestí na hrudi neprodleně informujte svého lékaře, ale nepřerušujte užívání salbutamolu bez porady s lékařem

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak Ventolin Inhaler N uchovávat

 • Po podání dávky kryt náustku nasaďte zpět. Ve správné pozici klapne. Nasazení nevyžaduje užití nadměrné síly použití.
 • Uchovávejte při teplotě do 30°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem.
 • Terapeutický účinek přípravku ve formě aerosolu se snižuje, je-li nádobka v chladu.
 • Upozornění: tlaková nádobka je pod tlakem. Nedeformujte, nepropichujte či nepálte jí, ani když se zdá být prázdná.
 • Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Léčivý přípravek se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Ventolin Inhaler N obsahuje
Léčivou látkou je Salbutamoli sulfas 120,5 mikrogramů, což odpovídá Salbutamolum 100 mikrogramů v jedné odměřené dávce.
Pomocnou látkou je norfluran.

Jak přípravek Ventolin Inhaler N vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá nebo téměř bílá suspenze v hliníkové tlakové nádobce s dávkovacím ventilem, vložená do
rozprašovače z umělé hmoty, papírová krabička.
Velikost balení: 200 dávek.

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie.

Výrobci
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznan, Polsko.
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Španělsko.

Datum poslední revize textu : 18.11.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Glaxo Group Ltd

Ke stažení:
Ventolin Inhaler N

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 26.2.2016